Search result for

halses

(862 entries)
(0.0233 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -halses-, *halses*, halse
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา halses มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *halses*)
Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
einen Platzverweis erhalten [sport] ( ) Sports To eject (a player), as from a soccer game, especially for a flagrant violation of the rules.
Kunsthalle (n ) die Kunsthalle art gallery

Longdo Dictionary ภาษาเกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
halmoneeคุณย่า

English-Thai: Longdo Dictionary
Half Duplex(n) กึ่งสองทิศทาง หมายถึง การสื่อสารระหว่างสองจุด โดยที่ข้อมูลเดินทางไปมาได้ทั้งสองทิศทาง แต่ไม่สวนกัน (ผลัดกันรับส่ง), Related: Full Duplex
cephalopod(n) สัตว์จำพวกหมึก
Taj Mahal(n) ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักของจักรพรรดิ์อินเดียที่ชื่อ Mughal Emperor Shāh Jahān ทัชมาฮาลถูกสร้างเพื่อรำลึกถึงภรรยาที่รักของพระองค์
halter top(n) เสื้อคล้องคอ เช่น This backless halter top features back ribbing and straps that tie at the neck for the best fit.
halakhah(n) เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ Midrash ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณ(คัมภีร์ห้าเล่มแรกของชาวยิว) ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ Halakhah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณที่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ และ Aggadah ซึ่งเป็นหนังสืออธิบายหนังสือเบญจบรรณในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับธรรมบัญญัติ, S. exegesis, R. Midrash, Aggadah

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hale[ADJ] กระชุ่มกระชวย, See also: แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า, Syn. healthy, robust, Ant. ill, sickly
hale[VT] ฉุด, See also: ลาก, กระชาก, Syn. drag, pull
half[N] ครึ่ง (จำนวน), See also: กึ่ง, กึ่งหนึ่ง, ครึ่งหนึ่ง, Syn. bisection
half[ADV] ครึ่งหนึ่ง, See also: กึ่งหนึ่ง
half[ADJ] ที่เป็นครึ่งหนึ่ง, See also: ครึ่ง, ส่วนหนึ่ง
half[N] ผู้เล่นกองหลัง (กีฬา)
half[N] เวลาพักระหว่างครึ่งระยะเวลาการแข่งขันกีฬา
hall[N] บ้านหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ในที่ดินที่กว้างขวางมาก
hall[N] ระเบียงหรือทางเดินในตึก, Syn. corridor, passageway
hall[N] ห้องซึ่งมีขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าบ้านหรือตึก
hall[N] หอประชุม, See also: ห้องโถง
hall[N] หอพักสำหรับนักศึกษา, See also: หอ
halo[N] ความรุ่งโรจน์
halo[VI] ทรงกลด, See also: มีรัศมี, ล้อมรอบด้วยรัศมี
halo[N] รัศมี, See also: ฉัพพรรณรังสี, Syn. glory, nimbus
halt[N] การหยุดชั่วคราว, See also: การยุติชั่วคราว, การยั้ง, การยับยั้งชั่วคราว, Syn. intermission, pause
halt[VT] ทำให้หยุด
halt[VI] หยุด, See also: ทำให้สิ้นสุด, ยับยั้ง
halt[ADJ] ที่เป็นง่อย, See also: ที่ขาเป๋
halt[VI] ลังเล, See also: สองจิตสองใจ, Syn. hesitate
chalk[VT] เขียนด้วยชอล์ก
chalk[N] ชอล์ก
hallo[N] การร้องเรียก, See also: การกู่ร้อง
hallo[VI] ร้องเรียก, See also: กู่, กู่ร้อง
hallo[INT] เสียงร้องเรียก, See also: เสียงกู่, เสียงเรียก, Syn. halloa, halloo
halve[VT] แบ่งครึ่ง, Syn. bisect, divide, split, Ant. unite
shale[N] แผ่นหิน, See also: ชั้นแผ่นหิน, Syn. schistous clay, silt rock
shall[AUX] จะ (คำกริยาช่วยแสดงถึงอนาคต), See also: จะต้อง, น่าจะ, ควรจะ, อยากจะ, Syn. be going to, must, be about to, will
shalt[AUX] จะ (คำกริยาช่วยแสดงถึงอนาคต มักใช้กับ thou) (คำโบราณ), Syn. shall
whale[N] ปลาวาฬ, Syn. cetacean, leviathan
whale[N] สิ่งที่มีขนาดใหญ่มหึมา (คำไม่เป็นทางการ)
whale[VI] ล่าปลาวาฬ
whale[VT] ตี, See also: หวด, เฆี่ยนอย่างรุนแรง, Syn. beat, thrash, whip
whale[VT] ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง
behalf[N] ในนามของ, See also: ตัวแทน
chalet[N] กระท่อมเล็กๆ ส่วนใหญ่อยู่บนภูเขา
exhale[VI] หายใจออก, See also: ปล่อยลมหายใจออก, Syn. breathe out
halloo[N] การร้องเรียก, See also: การกู่ร้อง
halloo[VI] ร้องเรียก, See also: กู่, กู่ร้อง
halloo[INT] เสียงร้องเรียก, See also: เสียงกู่, เสียงเรียก, Syn. hallo, halloa
hallow[VT] ทำให้ศักดิ์สิทธิ์, Syn. consecrate, sanctify, Ant. desecrate, profane
halter[N] เชือกผูกคอสัตว์ โดยเฉพาะม้า
halves[N] พหูพจน์ของ half
inhale[VT] หายใจเข้า, See also: สูด, ดม, Syn. breathe in, draw in, gasp, Ant. exhale
inhale[VI] หายใจเข้า, See also: สูด, ดม, Syn. breath in, Ant. exhale
lethal[ADJ] ที่ทำให้ตายได้, See also: ถึงตาย, Syn. fatal, deadly
shalom[INT] คำทักทายและอำลาของชาวยิว
whaler[N] นักล่าปลาวาฬ
whaler[N] เรือที่ใช้ในการล่าปลาวาฬ, Syn. whaleboat
withal[ADV] นอกจากนี้ (คำโบราณ), See also: ยิ่งกว่านั้น, นอกจากนั้น, Syn. besides, furthermore, moreover

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acanthocephalaเป็นพยาธิชนิดหนึ่งที่มีหัวเป็นแฉกซึ่งเป็นปรสิตในสัตว์พวกมีกระดูกสันหลัง
acanthocephalan(อะแคนโธเซฟ' ฟาแลน) พยาธิปากขอชนิดหนึ่งใน class Acanthocephala (parasitic worm)
acephalous(อะเซฟ' ฟะลัส) adj. ไร้หัว, ไร้หัว, ที่เด่นชัด
acrocephalopolysyndactylyภาวะที่มีนิ้วมือน้วเท้าติดกัน
allhallows(ออลแฮล' โลซฺ) All Saints' Day
allhallows eve(-อิฟว) Halloween, Syn. Allhallows Evening
apocryphal(อะพอค'ระฟิล) adj. เกี่ยวกับ apocrypha, น่าสงสัย, เทียม, ปลอม (false)
asphalt(แอส'ฟอลทฺ,-แฟลทฺ) , asphaltum
autocephalous(ออโทเซฟ'ฟะลัส) adj. ซึ่งมีหัวหน้าบาทหลวงของตัวเอง having its own head
beer hallบาร์หรือสถานรื่นรมย์ที่มีเหล้าดนตรีการเต้นรำและอื่น ๆ
behalf(บิฮาล์ฟ') n. ประโยชน์,ตัวแทน,ในนามของ, Syn. profit
betrothal(บิทรอธ'เธิล) n. การหมั้น,พิธีหมั้น, Syn. betrothmentม, See also: engagement
better halfn. ภรรยา,สามี,คู่สมรส, Syn. husband
booking halln. ห้องขายตั๋ว
breathalysevt. วิเคราะห์ความเมาจากอากาศที่หายใจออก, See also: breathalysis n.breathalyse ดู breathalyser n. ดูbreathalyse breathalyzer n. ดูbreathalyse
breathalyzevt. วิเคราะห์ความเมาจากอากาศที่หายใจออก, See also: breathalysis n.breathalyse ดู breathalyser n. ดูbreathalyse breathalyzer n. ดูbreathalyse
cephal-Pref. "หัว"
cephalitisn. สมองอักเสบ., Syn. encephalitis
cephalousadj. มีหัว
chalasian. การยับยั้งหรือผ่อนคลายการหดตัวของกล้ามเนื้อ
chalasisn. การยับยั้งหรือผ่อนคลายการหดตัวของกล้ามเนื้อ
chalcedonyn. หินควอร์ตซ์โปร่งใสชนิดหนึ่ง ๆ
chalco-Pref. "ทองแดง"
chalcociten. แร่ทองแดงซัลไฟด์
chalet(เ?เล') n. กระท่อมไม้ของคนเลี้ยง
chalice(แชล'ลิส) n. ถ้วยดื่ม,ถ้วยดื่มเหล้าองุ่น
chalk(ชอล์ก) n. ชอล์ก,ปูนขาว -vt. เขียนด้วยชอล์ก -Phr. chalk up ทำคะแนน,ได้รับ
challenge(แชล'ลินจฺ) v.,n. (การ) ท้า,ท้าทาย,ท้าดวล,ขอประลองฝีมือ,เรียกร้อง,แสดงข้อคิดเห็นขัดแย้ง
challenger(แชล'ลินเจอะ) n. ผู้ท้าทาย
city halln. ศาลากลางจังหวัด
dicephalous(ไดเซฟ'ฟะลัส) adj. ซึ่งมี2 หัว
electroencephalogramn. ภาพกระแสไฟฟ้า
encephal-Pref. "สมอง"
encephalitis(เอนเซฟฟะไล'ทิส) n. สมองอักเสบ, See also: encephalitic adj. ดูencephalitis
encephalo-Pref. "สมอง"
encephalogramn. ภาพเอกซเรย์ของสมอง
encephalographyn. การตรวจสมองด้วยการดูจากภาพเอกซเรย์., See also: encephalographic adj.
encephalomyelitisn. ภาวะสมองและไขสันหลังอักเสบ., See also: encephalomyelitic adj.
encephalonn. สมอง -pl. encephala
epochal(เอพ'พะเคิล) adj. เกี่ยวกับยุคใหม่,เกี่ยวกับศักราชใหม่, เปิดศักราชใหม่.
exhalation(เอคซฺฮะเล'เชิน) n. การหายใจออก,สิ่งที่หายใจออกมา
exhale(เอคซฺเฮล') vi. หายใจออก,ปล่อยออก,กระจายออกมา,ฟุ้ง,พลุ่ง,ระเหยออก
exophthalamic goiterดูที่ hyperthyrodism
field marshalจอมพล
gildhall(กิลดฺ'ฮอล) n. ศาลากลาง,ห้องสมาคม, Syn. town hall,assembly hall
guildhall(กิลดฺ'ฮอล) n. ศาลากลาง,ห้องสมาคม, Syn. town hall,assembly hall
halakah(ฮาลอ'คะ) n. กฎหมายและประเพณีทั้งหมดของยิว -Halakic adj., Syn. Halachah
halationn. การเกิดบริเวณมัวที่ภาพถ่าย,รอยพร่ารอบดวงโคมในฟิล์มถ่ายรูปเงาทรงกด,แสดงทรงกด
halberd(แฮล'เบิร์ด) n. ง้าว
halberdier(แฮลเบอเดียร์) n. ทหารหรือยาม ผู้ถือง้าวเป็นอาวุธ พลง้าว

English-Thai: Nontri Dictionary
asphalt(n) ยางมะตอย
behalf(n) ตัวแทน,ประโยชน์,ธุระ
betrothal(n) การหมั้น,พิธีหมั้น
BETTER better half(n) คู่สมรส,สามี-ภรรยา
chalice(n) ถ้วย
chalk(n) ชอล์ก,ปูนขาว
chalkboard(n) กระดานดำ
challenge(n) การท้าทาย,คำท้า,การขอดวล,การร้องถาม
challenge(vt) ท้าทาย,ท้าดวล,เรียกร้อง
challenger(n) ผู้ท้าทาย,ผู้ท้าชิง,ผู้ท้าดวล
CITY city hall(n) ศาลากลางจังหวัด
exhalation(n) การหายใจออก,การฟุ้งออกมา,การกระจายออกมา
exhale(vi,vt) หายใจออก,ฟุ้ง,กระจายออก,ระเหยออก,ส่งออกมา,ปล่อยออก
FIELD field marshal(n) จอมพล,แม่ทัพ
halberd(n) ขวานโบราณ,ง้าว
halcyon(adj) สงบเงียบ,สงบราบคาบ
hale(adj) แข็งแรง,กระปรี้กระเปร่า,มีกำลังวังชา,ไม่มีโรค
HALF half brother(n) พี่น้องต่างบิดาหรือมารดา
half(adj) ครึ่ง,กึ่ง,ซีกหนึ่ง,ส่วนหนึ่ง
HALF-half-caste(n) ลูกครึ่ง,ลูกผสม
HALF-half-mast(n) การลดธงครึ่งเสา,การชักธงครึ่งเสา
halfpenny(n) เหรียญครึ่งเพนนี
halfway(adj,adv) ครึ่งทาง,กลางทาง,กลางคัน,กึ่งทาง
halibut(n) ปลาชนิดหนึ่ง
hall(n) หอประชุม,ห้องประชุม,ศาล,ห้องโถง,คฤหาสน์
hallmark(n) เครื่องหมาย(แสดงความดี),ตรา
hallo(int) ฮัลโล,สวัสดี
hallow(vt) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,สักการะบูชา,บูชา
hallucination(n) อาการประสาทหลอน,อาการเพ้อ,สัญญาวิปลาส
hallway(n) ห้องโถง,ระเบียง,ทางเดินในบ้าน
halo(n) แสงเป็นวงกลม,รัศมี,บารมี,บุญบารมี,วาสนา
halo(vt) ล้อมวง,แผ่รัศมี,ทรงกลด
halt(n) การหยุด,การชะงัก,ที่หยุดรถไฟ
halt(vi) หยุด,สั่งให้หยุด,หยุดชะงัก
halter(n) เชือกจูงม้า,เชือกแขวนคอ,บ่วงแขวนคอ
halve(vt) แบ่งครึ่ง,ลดลงครึ่งหนึ่ง,แบ่งให้เท่าๆกัน
halves(n) pl ของ half
inhalation(n) การหายใจเข้า,การสูดลม,การสูดอากาศ
inhale(vi) หายใจเข้า,อัด,ดูด,สูด
lethal(adj) ร้ายแรง,ถึงตาย,เกี่ยวกับความตาย
marshal(n) จอมพล,เจ้าหน้าที่ตำรวจ,นายอำเภอ,คนคุมการเดินแถว,คนจัดงาน
marshal(vt) จัดแจง,จัดอันดับ,จัดระเบียบ,นำเข้าเฝ้า
nonchalance(n) ความเพิกเฉย,ความเมินเฉย
nonchalant(adj) เมินเฉย,ไม่ตื่นเต้น,ไม่ไยดี,ไม่เอาใจใส่
patriarchal(adj) เกี่ยวกับบาทหลวง,เกี่ยวกับหัวหน้าครอบครัว
phalanx(n) กองทหารราบ,ฝูงสัตว์,กลุ่มคน,พรรคการเมือง
shale(n) หินที่เกิดจากดินแข็ง
shall(va) จะ,จะต้อง,น่าจะ,ควรจะ,อยากจะ
shallow(adj) ผิวเผิน,ตื้น,ไม่ลึก
shallow(n) หาดตื้น,ที่ตื้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
provocation test; test, challengeการทดสอบท้า, การทดสอบกระตุ้นให้ปรากฏ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proximal phalanxกระดูกนิ้วท่อนต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pseudohallucinationประสาทหลอนเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patriarchal societyสังคมอำนาจฝ่ายบิดา, สังคมแบบพ่อบ้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
period, half-lifeระยะครึ่งอายุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalangeal-กระดูกนิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalangectomyการตัดกระดูกนิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalanges (พหู.); phalanx (เอก.)กระดูกนิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalangitisกระดูกนิ้วอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pneumoencephalogramภาพรังสีโพรงสมองมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Pneumoencephalographyการถ่ายภาพรังสีโพรงสมองหลังฉีดอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periophthalmia; parophthalmia; periophthalmitisเนื้อเยื่อรอบตาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periophthalmic; peribulbar-รอบลูกตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periophthalmitis; parophthalmia; periophthalmiaเนื้อเยื่อรอบตาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
partial ophthalmoplegiaอัมพาตกล้ามเนื้อกลอกตาบางมัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalangosisภาวะขนตาเรียงแถว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalanx (เอก.); phalanges (พหู.)กระดูกนิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalanx, distalกระดูกนิ้วท่อนปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalanx, intermediate; phalanx, middleกระดูกนิ้วท่อนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalanx, middle; phalanx, intermediateกระดูกนิ้วท่อนกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalanx, proximalกระดูกนิ้วท่อนต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phallalgia; phallodyniaอาการปวดองคชาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phallic; penial; penile-องคชาต, -ลึงค์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phalliform-รูปคล้ายองคชาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phallitis; penitis; priapitisองคชาตอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protopsis; exophthalmos; exophthalmus; ophthalmocele; ophthalmoptosis; proptosisตาโปน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polioencephalitis๑. โรคเนื้อเทาสมองอักเสบ๒. โรคโปลิโอสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyencephalusฝีในสมอง, สมองมีหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
postencephalitic-ภายหลังสมองอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumatocele, intracranial; pneumatocephalus; pneumocele, intracranial; pneumocephalusภาวะในกะโหลกมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumatocephalus; pneumatocele, intracranial; pneumocele, intracranial; pneumocephalusภาวะในกะโหลกมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
porosis, cerebral; perencephaly; porencephalia; porencephalyภาวะสมองพรุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parophthalmia; periophthalmia; periophthalmitisเนื้อเยื่อรอบตาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panophthalmia; panophthalmitisการอักเสบทั้งตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
panophthalmitis; panophthalmiaการอักเสบทั้งตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photophthalmiaอาการตาเจ็บเหตุแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosencephalon; forebrainสมองส่วนหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peremptory challengeการคัดค้านลูกขุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
perencephaly; porencephalia; porencephaly; porosis, cerebralภาวะสมองพรุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleochroic haloวงแสงเปลี่ยนสี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pyophthalmia; pyophthalmitisตาอักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyophthalmitis; pyophthalmiaตาอักเสบเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polycephalicมีช่อกระจุกแน่นจำนวนมาก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
periencephalitisผิวสมองอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyocephalusภาวะมีหนองในห้องสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychalgiaอาการปวดเหตุจิตใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plagiocephalism; plagiocephalyสภาพหัวเบี้ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plagiocephaly; plagiocephalismสภาพหัวเบี้ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumocele, intracranial; pneumatocele, intracranial; pneumatocephalus; pneumocephalusภาวะในกะโหลกมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumocephalus; pneumatocele, intracranial; pneumatocephalus; pneumocele, intracranialภาวะในกะโหลกมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Half-title pageหน้าชื่อเรื่อง

หน้าชื่อเรื่อง เป็นส่วนประกอบหนึ่งในส่วนต้นเล่มของหนังสือ นอกเหนือจาก หน้าปกใน หน้าลิขสิทธิ์ หน้าคำอุทิศ คำนำ บทนำ สารบัญ บัญชีภาพประกอบ ซึ่งมักปรากฏต่อจาก ใบรองปก (ถ้ามี) หรือ ปกหนังสือ ทั้งนี้หน้าชื่อเรื่องเป็นหน้าที่แสดงเฉพาะชื่อเรื่องของหนังสือ แต่หากมีชื่อชุดหนังสือ (Series) ก็จะแสดงไว้ในหน้านี้ด้วย

ตัวอย่างหน้าชื่อเรื่อง หนังสือ เรื่อง How to do everything with Windows Vista Media Center โดย Joli Ballew and Justin Harrison

<b>Hal</b>f-title page [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Halophilic microorganismsแบคทีเรียชอบเค็ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hall effectปรากฏการณ์ฮอลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Polyethylene terephthalateโพลิเอทีลีนเทเรฟทาเลต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Asphaltยางมะตอย [ปิโตรเลี่ยม]
Oil Shaleหินน้ำมัน
มีลักษณะคล้ายหินดินดาน สีน้ำตาลอ่อนจนถึงน้ำตาลแก่ มีอินทรียสารที่เรียกว่าเคโรเจน (Kerogene) เป็นสารน้ำมันอุ้มอยู่ในเนื้อหิน ถ้าจุดไฟจะติดไฟ ชาวบ้านจึงเรียกว่า หินติดไฟหรือหินดินดานน้ำมัน ซึ่งจะใช้ประโยชน์ในการกลั่นเอาน้ำมันใช้เป็นเชื้อเพลิงและประโยชน์อื่นๆ แหล่งหินน้ำมันที่สำคัญในประเทศไทยได้แก่ แหล่งที่อำเภอแม่สอด-แม่ระมาด และที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก แหล่งบ้านป่าคา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และแหล่งที่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ [ปิโตรเลี่ยม]
Electroencephalographyการบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Biological half-lifeครึ่งชีวิตทางชีวภาพ, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีในเนื้อเยื่อ อวัยวะ หรือร่างกายลดลงครึ่งหนึ่ง อันเนื่องมาจากกระบวนการทางชีวภาพ [นิวเคลียร์]
Effective half-lifeครึ่งชีวิตยังผล, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีใช้เพื่อลดกัมมันตภาพเหลือครึ่งหนึ่งของกัมมันตภาพตั้งต้น ซึ่งเป็นผลจากกระบวนการการสลายกัมมันตรังสี และ กระบวนการทางชีวภาพ [นิวเคลียร์]
Radiological half-lifeครึ่งชีวิต, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีใช้ในกระบวนการการสลายกัมมันตรังสี เพื่อลดกัมมันตภาพเหลือครึ่งหนึ่งของกัมมันตภาพตั้งต้น
[นิวเคลียร์]
Radioactive half-lifeครึ่งชีวิต, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีใช้ในกระบวนการการสลายกัมมันตรังสี เพื่อลดกัมมันตภาพเหลือครึ่งหนึ่งของกัมมันตภาพตั้งต้น [นิวเคลียร์]
Ophthalmologyจักษุวิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Lethal mutationการกลายถึงตาย, การเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอของเซลล์สิ่งมีชีวิตส่วนที่ควบคุมกระบวนการทำงานที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนา แล้วมีผลกระทบทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ หรือเกิดการตายในรุ่นถัดไป [นิวเคลียร์]
Lethal doseปริมาณรังสีถึงตาย, แอลดี, ปริมาณรังสีขนาดหนึ่งซึ่งคาดว่าเมื่อได้รับแล้วเป็นเหตุทำให้เสียชีวิต เช่น หากระบุเป็น lethal dose 50/30 (LD 50/30) จะหมายถึงปริมาณรังสีขนาดหนึ่งซึ่งเมื่อประชากรได้รับเข้าไปแล้ว ทำให้เกิดการเสียชีวิตร้อยละ 50 ภายในเวลา 30 วัน โดยทั่วไป LD 50/30 สำหรับมนุษย์ เป็นการรับปริมาณรังสีในช่วง 4 – 5 ซีเวิร์ต ในระยะเวลาสั้นๆ [นิวเคลียร์]
Thalassemiaธาลัสสีเมีย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Half-thicknessความหนาลดรังสีลงครึ่ง, ความหนาของวัสดุกำบังรังสีซึ่งสามารถลดปริมาณรังสีที่ทะลุผ่านเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณ [นิวเคลียร์]
Half-lifeครึ่งชีวิต, ระยะเวลาที่สารกัมมันตรังสีใช้ในกระบวนการการสลายกัมมันตรังสี เพื่อลดกัมมันตภาพเหลือครึ่งหนึ่งของกัมมันตภาพตั้งต้น [นิวเคลียร์]
Half value layerความหนาลดรังสีลงครึ่ง, ความหนาของวัสดุกำบังรังสีซึ่งสามารถลดปริมาณรังสีที่ทะลุผ่านเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณรังสีเดิม [นิวเคลียร์]
Chalk ชอล์ก [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Halt tradeหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ระหว่างถูกห้ามซื้อขาย
เครื่องหมายนี้ย่อมาจาก halt trade ตลาดหลักทรัพย์ติดเครื่องหมายนี้ไว้บนหลักทรัพย์เพื่อแสดงให้ผู้ลงทุนทราบว่า หลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ระหว่างถูกห้ามซื้อขายสำหรับช่วงเวลาการซื้อขายรอบนั้น ตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย H แก่หลักทรัพย์ที่ปรากฏว่า มีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์นั้นในระหว่างเวลาซื้อขายรอบดังกล่าว และอยู่ระหว่างรอการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดเผยได้ทันที [ตลาดทุน]
Acanthocephalaพยาธิหัวหนาม [TU Subject Heading]
Median Lethal Dose LD 50ปริมาณถึงฆาตมัธยฐาน, แอลดี 50
ปริมาณของสารที่ได้จากการคำนวณทางสถิติจากผลการทดลอง ซึ่งเมื่อให้กับสัตว์ทดลองชนิดหนึ่งๆ แล้วคาดว่าจะทำให้สัตว์ทดลองจำนวนครึ่งหนึ่ง (50%) ตาย ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ของการทดลองนั้นๆ ความเข้มข้นของสารมลพิษในรูปของมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ของน้ำหนักร่างกายที่ทำให้สัตว์ทดลองมีชีวิตเหลือรอดอยู่ร้อยละห้าสิบ ภายหลังจากการสัมผัสในเวลาหนึ่งๆ [สิ่งแวดล้อม]
Alpha-thalassemiaแอลฟา-ธาลัสซีเมีย [TU Subject Heading]
Art, Sinhaleseศิลปะสิงหล [TU Subject Heading]
Arts, Sinhaleseศิลปกรรมสิงหล [TU Subject Heading]
Asphaltแอสฟัลต์ [TU Subject Heading]
Asphalt cementแอสฟัลต์ซีเมนต์ [TU Subject Heading]
Asphalt concreteแอสฟัลต์คอนกรีต [TU Subject Heading]
Asphalt emulsion mixturesสารผสมแอสฟัลต์อิมัลชั่น [TU Subject Heading]
Asphalt-rubberแอสฟัสต์-รับเบอร์ [TU Subject Heading]
beta-Thalassemiaเบต้า-ธาลัสซีเมีย [TU Subject Heading]
Betrothalการหมั้น [TU Subject Heading]
Bovine spongiform encephalopathyโรควัวบ้า [TU Subject Heading]
Cephalosporinsเซฟาโลสปอริน [TU Subject Heading]
Encephalitisสมองอักเสบ [TU Subject Heading]
Encephalitis virusesไวรัสสมองอักเสบ [TU Subject Heading]
Encephalitis, Japaneseสมองอักเสบ จาแปนนีส บี [TU Subject Heading]
Endophthalmitisการอักเสบในลูกตา [TU Subject Heading]
Esophageal achalasiaความผิดปกติของการบีบตัวของหลอดอาหาร [TU Subject Heading]
Exophthalmosตาโปน [TU Subject Heading]
Halal foodอาหารฮาลาล [TU Subject Heading]
Halal food industryอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล [TU Subject Heading]
Hale-Bopp cometดาวหางเฮล-บอพพ์ [TU Subject Heading]
Halfway housesบ้านกึ่งวิถี [TU Subject Heading]
Halitosisภาวะมีกลิ่นปาก [TU Subject Heading]
Hallux valgusนิ้วหัวแม่เท้าผิดรูป [TU Subject Heading]
Haloperidolฮาโลเปรีดอล [TU Subject Heading]
Hydrocephalusภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ [TU Subject Heading]
Japanese encephalitis vaccinesวัคซีนสมองอักเสบ จาแปนนีส บี [TU Subject Heading]
Lethal injection (Execution)การฉีดสารพิษ (การประหารชีวิต) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Brasilianischer Wassernabel {m} (Hydrocotyle leucocephala) (n ) ใบบัวบก
chalcogen[ชาโคเจน] (n ) ชื่อธาตุหมู่ 6A (IVA) , ธาตุหมู่ชาโคเจน
challenge (vt) คัดค้าน
challenge (n) การแข่งขัน, อุปสรรค, ปัญหา
half-life (n ) ระยะเวลาที่กระบวนการชีวภาพในร่างกายใช้ในการขจัดปริมาณของสาร เช่น สารเสพติด ออกจากเนื้อเยื่อได้ครึ่งหนึ่งของปริมาณที่เข้าสู่ร่างกาย
halfheartedlyไม่กระตือรือล้น ไม่เต็มใจ เฉื่อยชา
halfway cutการตัดตั้วกลางคันในระหว่างการแข่งขัน
halibut (n ) ปลาซีกเดียว
halibut (n ) ปลาตาเดียว
Halloweenorexia (n slang ) ภาวะการรับประทานอาหารที่ผิดปกติ โดยมักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่ยอมอดอาหารเพื่อที่จะใส่ชุดสวย ๆ สำหรับเทศกาลฮัลโลวีน
See also: R. halloween
halmonee (n ) คุณย่า
halter top (n) เสือโชว์แผ่นหลัง
Hypothalamic[ไฮโปทาลามัส ] มาจากภาษากรีก ὑποθαλαμος แปลว่า ใต้ทาลามัส เป็นโครงสร้างของสมองที่อยู่ใต้ทาลามัส (thalamus) แต่เหนือก้านสมอง (brain stem) ทำหน้าที่เชื่อมโยงการทำงานของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อ โครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างหลักที่อยู่ด้านล่างของไดเอนเซฟาลอน (diencephalon) พบในสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมทุกชนิด ในมนุษย์มีขนาดประมาณเมล็ดอัลมอนด์
hypothalamusต่อมใต้สมองส่วนล่าง
inhale[อิน-เฮล] (vt ) สูดลมหายใจ
marshaller (n ) ช่างโบกเครื่องบิน
mess hall (n ) โรงอาหาร
narwhal (n ) วาฬนาร์วาล
neandethal[ni:'ændə:,θɔ:l] (adj ) ADJ.เกี่ยวกับมนุษย์ยุคหิน syn:(neanderthal) ADJ. ล้าสมัยมาก relate:{ซึ่งไม่ต้องการความเปลี่ยนแปลง} syn:(neanderthal) ADJ. หยาบคาย relate:{ซึ่งทำสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ} syn:(neanderthal) N. มนุษย์ยุคหิน
Not a new direction or challenge for information systems security, but a direction oNot a new direction or challenge for information systems security, but a direction often not pursued and a challenge often not addressed, information systems auditing is critically required in today’s information systems intensive environment. It is required to ensure that our mission critical or lifeblood systems are designed and continue to be maintained with confidentiality, integrity, and availability foremost in mind. In addition, information systems auditing is required by professional auditing standards when information systems are involved in the area being audited. To assist in this effort, a new set of standards, CobiT (Control Objectives for Information and Related Technology) was recently issued which contains both information technology (IT) control objectives, for management and users, and information systems audit guidelines, for auditors.
Not a new direction or challenge for information systems security, but a direction oNot a new direction or challenge for information systems security, but a direction often not pursued and a challenge often not addressed, information systems auditing is critically required in today’s information systems intensive environment. It is required to ensure that our mission critical or lifeblood systems are designed and continue to be maintained with confidentiality, integrity, and availability foremost in mind. In addition, information systems auditing is required by professional auditing standards when information systems are involved in the area being audited. To assist in this effort, a new set of standards, CobiT (Control Objectives for Information and Related Technology) was recently issued which contains both information technology (IT) control objectives, for management and users, and information systems audit guidelines, for auditors.
on behalf of theแทน
one-and-a-half (n ) หนึ่งส่วนกับอีกครึ่งหนึ่ง
selling of behalfขายฝาก
Sphalerite[สฟาเลอไรต์] (n ) แร่สฟาเลอไรต์ (สูตรเคมีซิงค์ซัลไฟด์ เกิดจากการรวมตัวของสังกะสีและซัลเฟอร์เป็นแร่)
Spritzguss {m}; Spritzgussverfahren {n}; Schalenspritz-Stempelguss {m} [techn.]การหล่อขึ้นรูป

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hi, Tanners.Hallo, Tanners. Those Better Not Be the Days (1990)
Joey, we need to talk.Joey, wir müssen uns unterhalten. Those Better Not Be the Days (1990)
I think it's time we had a little talk with you boys.Ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns mal unterhalten. Those Better Not Be the Days (1990)
Your old Halloween mask.Das ist deine alte Halloween-Maske. Three Men and Another Baby (1990)
Homework halftime.Hausaufgaben-Halbzeit. Three Men and Another Baby (1990)
Oh, I can't take this.Ich halte das nicht mehr aus. Three Men and Another Baby (1990)
Hello, Mohammed's House of Nuts?Hallo, Mohammeds Nusshaus? Three Men and Another Baby (1990)
Yes, hello, my name is Bill.Ja, hallo, mein Name ist Bill. Three Men and Another Baby (1990)
I figured I'd give her something special to reward her for acting like a big girl.Ich wollte ihr ein Geschenk machen, weil sie sich wie ein großes Mädchen verhalten hat. Three Men and Another Baby (1990)
Hello, new friend.Hallo, neuer Freund. Three Men and Another Baby (1990)
Hello, Colonel Gladstone this is Joey Gladstone's personal secretary, uh....Hallo, Colonel Gladstone. Ich bin Joey Gladstones Privatsekretärin, ähm... Viva Las Joey (1990)
Hello, this is his other personal secretary Barbie doll and bear.Hallo, ich bin seine andere Privatsekretärin, Barbie Puppe und Bär. Barbie Puppunbär. Viva Las Joey (1990)
Save our place, please.Halten Sie uns bitte unseren Platz frei. Viva Las Joey (1990)
Nice big bowl of bananas?Eine Schale voller Bananen? Viva Las Joey (1990)
D.J., should we save an extra seat at the table for Joey's dad?Sollen wir am Tisch einen Platz für Joeys Vater freihalten? Viva Las Joey (1990)
Hello, Joseph.Hallo, Joseph. Viva Las Joey (1990)
Oh, outside of the office they call me D.J.Oh, außerhalb des Büros nennen sie mich D.J. Viva Las Joey (1990)
I just had a long talk with my dad backstage.Ich hatte eine lange Unterhaltung mit meinem Vater. Viva Las Joey (1990)
Guys who actually wobble their head because they think it looks cool.Typen, die mit dem Kopf wackeln, weil sie es für cool halten. Viva Las Joey (1990)
Yeah, some guys, they think they're cool.Ja, einige Typen halten sich für cool. Viva Las Joey (1990)
So with that in mind, let me say:Und deshalb möchte ich sagen: Viva Las Joey (1990)
I believe that future generations will look back at the 20th century's use of toxic pesticides in...in food production as just total madness.Ich bin der Ansicht, wenn zukünftige Generationen einmal zurückschauen auf den Einsatz von Pestiziden bei der Nahrungsmittelerzeugung, halten sie das für Wahnsinn. Bitter Harvest (1990)
You're gonna end up hospitalized if you don't keep your mouth shut.Sie landen selbst im Krankenhaus, wenn Sie nicht die Klappe halten. Bitter Harvest (1990)
Whatever happened, uh, to the Constitution and freedom of speech?Ihr haltet wohl nichts von der Verfassung und freier Meinungsäußerung? Bitter Harvest (1990)
Shut up, Silva.Halt die Klappe, Silva. Bitter Harvest (1990)
You stay out of this.Halten Sie sich raus. Bitter Harvest (1990)
You know, you could hold us.Sie können uns doch noch festhalten. Bitter Harvest (1990)
Well, at this point, I think it's best left unsaid.Im Augenblick behalte ich es lieber noch für mich. Bitter Harvest (1990)
I'll conduct the investigation as I see fit.Ich mache meine Arbeit, wie ich es für richtig halte. Bitter Harvest (1990)
They would only allow him to push so far before they would try to stop him.Er war ihnen auf der Spur, und sie mussten ihn ausschalten. Bitter Harvest (1990)
That's why Alex is so angry.Deshalb ist Alex so wütend. Bitter Harvest (1990)
No! Don't you try to stop me, man.Versuchen Sie nicht, mich aufzuhalten. Bitter Harvest (1990)
So the real question is, how long can you hold your breath, MacGyver?Die Frage lautet also, wie lange können Sie die Luft anhalten, MacGyver? Bitter Harvest (1990)
So hold your breath in there.Also halt deine Luft an. Bitter Harvest (1990)
Shut your mouth, Lopez.- Halt die Klappe, Lopez. Bitter Harvest (1990)
AWACS SURVEILLANCE FLIGHTS, AND HALF THE NAVY FLEETS ARE CRAWLING ALL OVER US.Radargestützte Überwachungssysteme und die halbe Flotte der Navy sind uns auf den Fersen. Deep Cover (1990)
I'LL BE THERE WITH THE TECHNICAL TEA M IN HALF AN HOUR.Ich komme in einer halben Stunde mit den Technikern nach. Deep Cover (1990)
YEAH. WELL, I'M NOBODY'S FOOL. [laughs]Ja, na ja, ich bin halt kein Idiot. Deep Cover (1990)
EVERY NIGHT I PRAYED THAT SOME DAY I COULD ASK YOU TO MARRY ME. OH.Jede Nacht betete ich, dass ich eines Tages um deine Hand anhalten kann. Deep Cover (1990)
HOLD IT.Halt. Deep Cover (1990)
HOLD IT, CROCKER.- Halt, Crocker. Deep Cover (1990)
I'LL SEE IF I CAN SLOW 'EM DOWN.Ich versuche, sie aufzuhalten. Deep Cover (1990)
SO THEY FLIPPED ON E.R.M.A.Also schalteten sie E.R.M.A. ein. Deep Cover (1990)
"Bud, keep your eyes on the road, "and your hands on the wheel."Bud, behalt deine Augen auf der Strasse und die Hände am Steuer. Harry's Will (1990)
You're doin' fine.Bud, behalt deine Augen auf der Strasse und die Hände am Steuer. Harry's Will (1990)
Keep it.Cody: Behalt es. Harry's Will (1990)
- Hello?Hallo? Harry's Will (1990)
I got a lead on the Nomad.Ich habe Anhaltspunkte, die zum Nomad führen. Harry's Will (1990)
Maybe I ought to stay here, hold down the fort.Cody: Vielleicht sollte ich hier bleiben und die Stellung halten? Harry's Will (1990)
Law says finders keepers.Big Mama: Das Gesetz besagt: Wer's findet der darf's behalten. Harry's Will (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
halAfter business came to a halt, many bathhouses added new facilities, such as saunas and exercise equipment, in an effort to attract customers.
halAfter what you have said, I shall be careful.
halA half-dozen tools make up the tool collection.
halAh, the phone card's already running out.. See you in half an hour.
halAll shall die.
halA lot of policemen guarded the hall.
halAlthough rain forests make up only two percent of the earth's surface, over half the world's wild plant, animal and insect species live there.
halAn accident delayed us for half an hour.
halAnother half hour, and our master will be back here.
halAny industrial property rights relating to the Product Specification shall belong to ABC Inc.
halAny result obtained through the execution of the Commissioned Business shall belong to each party hereto.
halA power failure contributed to the confusion in the hall.
halAround the world thoughts shall fly in the twinkling of an eye.
halArticle 6. The president shall preside at all meetings.
halAs a man lives, so shall he die.
halAs a man sows, so he shall reap.
halAs he entered the hall, two men approached him.
halAsk, and it shall be given you.
halAs likely as not, whales will be extinct by the end of this century.
halAs long as I live, you shall want for nothing.
halAs the train came to a halt, all of the passengers wondered what was happening.
halAs you sow, so shall you reap.
halAt best I can do only half of what you did.
halAt last John and Sue decided to cut the apple into halves.
halAt last Souichiro and Yukino decided to cut the orange into halves.
halA whale is a mammal.
halA whale is a mammal; in other words it feeds milk to its young.
halA whale is a sort of mammal.
halA whale is no less a mammal than a horse.
halA whale is no more a fish than a horse.
halA whale is no more a fish than a horse is.
halBear in mind that half one's life is lived after forty.
halBecause of a shortage of work, half the staff was discharged.
halBeing at the concert hall full of young kids made an old duffer like me feel out of tune.
halBetter be half hanged than ill wed.
halBetty challenged me to a game of tennis.
halBetween you and me, he's a shallow thinker.
halBob expressed words of thanks on behalf of his classmates.
halBoeing, which builds more than half the world's commercial airliners, is understandably keen to draw attention to what can go wrong besides planes.
halBring me a piece of chalk.
halBring me two pieces of chalk.
halBut it's almost half past eleven.
halBut there's only one pair of chopsticks. What shall we do?
halBy inches the water shallows.
halCan you tell me how to get to the city hall?
halChildren walk around from door to door on Halloween night.
halCombat soldiers during peaceful moments like to reminisce of their halcyon days.
halCome what may, I shall never change my mind.
halCount as one fractions of half a yen and over, but ignore those of less.
halCut a square in halves.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ในนามของ[ADV] on behalf of, Example: ผมโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันในนามของบริษัทล็อกซเล่ย์จำกัด(มหาชน)
ภาพมายา[N] illusion, See also: hallucination, delusion, Example: สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงภาพมายาที่ลวงตาเราเท่านั้นเอง, Count unit: ภาพ, Thai definition: ภาพที่ไม่เป็นไปตามจริง
เคลิ้มฝัน[V] fancy, See also: forget oneself, be half-sleep, be in a dreamy state, Example: แสงอร่ามยามเย็นเผลอไผลให้เด็กชายเคลิ้มฝันทำนองว่า เขาไม่มีพ่อเป็นคนขี้เมา, Thai definition: ฝันทั้งๆ ที่ยังหลับไม่สนิท
ตายมิตายแหล่[V] be half dead, Example: คนกำลังจะตายแหล่มิตายแหล่ยังพูดให้เสียกำลังใจอีก, Thai definition: อาการหนัก, จวนจะตาย
ตีตั๋วเด็ก[V] buy a half-priced ticket, Example: เด็กที่สูงไม่ถึง 150 ซม. ต้องตีตั๋วเด็ก, Thai definition: ซื้อตั๋วครึ่งราคา
บ๊องส์[V] be half-crazy, See also: be unbalanced, be cracked, be potty, Syn. บ๊อง, บ้าๆ บอๆ, Example: ไอ้นี่มันบ๊องส์ อย่าไปถือสาหาความเลย, Notes: (สแลง)
บ้าบอคอแตก[ADJ] crazy, See also: absurd, half-crazy, cracked, Syn. บ้าๆ, ไร้สาระ, Example: ผมว่ามันเป็นเรื่องบ้าบอคอแตกที่สุดและไม่ควรไปใส่ใจอะไรมาก, Notes: (ปาก)
ครึ่งตัว[ADJ] half-length, Syn. ครึ่งท่อน, Ant. เต็มตัว, Example: ฝ่ายบุคคลต้องการรูปถ่ายครึ่งตัวที่เห็นหน้าชัดเจน, Thai definition: ส่วนของร่างกายแค่กึ่งหนึ่งคือ ท่อนบนหรือท่อนล่าง ไม่เต็มตลอดทั้งตัว
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ[N] hallmark, Syn. เครื่องหมายรับประกันคุณภาพ, Example: ข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งออกไปขายยังต่างประเทศมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพทุกถุง, Count unit: เครื่องหมาย, Thai definition: สิ่งที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายประทับเป็นสำคัญเพื่อรับประกันคุณสมบัติที่ดีของสินค้า
จิตหลอน[N] hallucination, Example: ยาชนิดนี้ถ้าเสพเป็นเวลานานจะมีจิตหลอนเพิ่มเข้ามาด้วย, Thai definition: การที่จิตเห็นภาพน่ากลัวหรือภาพสะเทือนใจอยู่ในมโนภาพ
ศาลากลางจังหวัด[N] city hall, Syn. ศาลาการ, Example: สำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัด, Count unit: แห่ง, Thai definition: อาคารสำหรับเป็นที่ว่าราชการของจังหวัด
ศาลา[N] pavilion, See also: hall, Count unit: หลัง
ภาพลวงตา[N] illusion, See also: delusion, hallucination, mirage, chimera, Syn. สิ่งลวงตา, ภาพลวง, ภาพหลอน, Ant. ภาพจริง, ความเป็นจริง, ความจริง, Example: หากไม่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขึ้น ทุกคนก็ยังคงหลงไปกับภาพลวงตาว่า ประเทศมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงอยู่, Thai definition: ภาพที่ปรากฏให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง
หยุดยั้ง[V] stop, See also: cease, halt, intercept, prevent, hinder, hold back, impede, restrain, Syn. หยุด, ยับยั้ง, สกัดกั้น, สกัด, ระงับ, ห้าม, Ant. ปล่อย, Example: เจ้าหน้าที่ป่าไม้พยายามหยุดยั้งไม่ให้ชาวบ้านบุกรุกเข้ามาในแนวกันชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ห้องโถง[N] lobby, See also: hall, foyer, Example: เขาลงจากรถแล้วเดินเข้าไปในห้องโถงของโรงแรม, Thai definition: ห้องที่ปล่อยไว้โล่งๆ ไม่มีอะไรกีดกั้น
หอประชุม[N] auditorium, See also: hall, Syn. ห้องประชุม, Example: นักศึกษาเข้าไปดูการแสดงดนตรีไทยในหอประชุม, Count unit: หลัง, Thai definition: ห้องประชุมขนาดใหญ่
หมาด[V] half dry, See also: almost dry, Example: พอผมหมาด คุณแม่ก็ใช้ที่เป่าผมเป่าให้แห้ง, Thai definition: แห้งไม่สนิท, เกือบแห้ง
ยั้ง[V] halt, See also: cease, pause, restrain, stop, discontinue, Syn. คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง, Example: ทางผู้ดำเนินงานจะต้องยั้งโครงการไว้จนกว่าจะแน่ใจว่างบประมาณมีเพียงพอจึงจะดำเนินการต่อไป
ร้ายกาจ[ADJ] lethal, See also: deadly, dangerous, Example: นางมีอาวุธอันร้ายกาจสองอย่าง คือ จักรกับตรีศูล, Thai definition: ที่มีประสิทธิภาพร้ายแรง
บุก[DET] Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne, See also: a kind of plant, Syn. ต้นบุก, มันซูรัน, เบือ, เบีย, บุกคางคก, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดในสกุล Amorphophallus วงศ์ Araceae ในต้นฤดูฝนจะออกดอกก่อน เวลาบานจะส่งกลิ่นเหม็นมาก เมื่อดอกโรยแล้วมีใบงอกออกมาเพียงใบเดียว ก้านดอกและใบกลมยาว หน้าแล้งต้นตาย เหลือหัวอยู่ใต้ดิน
ขาวจั๊วะ[ADJ] snow-white, See also: chalky white, snowy white, dazzling white, real white, Syn. ขาวสนิท, Ant. ดำมืด, Example: ขนสีขาวจั๊วะบริสุทธิ์สวยงามของกระต่าย แปดเปื้อนความทารุณจนน่าสังเวช
ตะไคร่น้ำ[N] moss, See also: thallophytic plant, lichen, algae, Syn. ตะไคร่, Example: ต้นไม้มีตะไคร่น้ำสีเขียวเกาะเป็นคราบ, Thai definition: พืชสีเขียว ที่เกิดติดอยู่ตามต้นไม้ บางทีก็เกิดในน้ำและตามพื้นดินหรือกำแพงที่ชุ่มชื้น
เพื่อ[CONJ] for, See also: for the sake of, for the purpose of, on behalf of, in order that, in order to, so that, Syn. เหตุด้วย, เพราะด้วย, เพราะ, เพราะว่า, ด้วย, ด้วยว่า, เกี่ยวกับ, เนื่องด้วย, สำหรับ, Example: ผู้ควบคุมจำเป็นต้องปิดเครือข่าย และสถานีงานทั้งหมด เพื่อทำให้ระบบกลับคืนสู่สภาพปกติ
ไม่มีวัน[AUX] shall never, Syn. ไม่มีทาง, Example: คนที่ขยันขันแข็งไม่มีวันจะตกอับ
ยั้ง[V] stop, See also: halt, restrain, cease, pause, withhold, curb, Syn. หยุดชะงัก, ขยัก, ระงับ, หักห้าม, Example: พอได้ยินถ้อยคำนั้นเขาถึงกับยั้งอารมณ์ไม่อยู่
ยาดม[N] smelling salt, See also: inhalant, Example: ยาดมก็เป็นยาประจำตัวของคนแก่
ลูกครึ่ง[N] half-caste, See also: half-breed, Example: เด็กชายหน้าตาสวยงามผมสีน้ำตาลนุ่มเป็นลูกครึ่งไทย-อเมริกัน, Thai definition: ลูกที่เกิดจากพ่อแม่ซึ่งต่างชาติกัน
ศาลา[N] pavilion, See also: wayside shelter, hall, public house/building, Example: ชาวบ้านช่วยกันจับชายผ้า แห่ผ้าป่ามาโอบล้อมศาลาที่เตรียมไว้สำหรับเทศน์, Count unit: หลัง, Thai definition: อาคารหรือสถานที่บางแห่ง ใช้เพื่อประโยชน์การงานอย่างใดอย่างหนึ่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ศาลากลาง[N] town hall, See also: city hall, Example: ฉันเคยพาชาวบ้าน 5 คนเข้าไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดที่ศาลากลาง ตอนช่วงหลังการปฏิวัติแล้ว, Count unit: หลัง, แห่ง, Thai definition: อาคารสำนักเป็นที่ว่าการจังหวัด
ศาลาการเปรียญ[N] sermon hall in a monastery, Example: ศาลาการเปรียญของวัดราชนัดดายังคงไว้ซึ่งศิลปกรรม ตามแบบประเพณีดั้งเดิมอย่างครบถ้วน, Count unit: หลัง, Thai definition: อาคารสำหรับเป็นโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมภิกษุสามเณร
ศาลาลูกขุน[N] Luk Khun Hall in the Grand Palace, See also: meeting place for the governmental servants, Example: กฎหมายสมัยก่อนมีว่า ห้ามไปมาหาสู่กันถึงเรือน หรือซุบซิบกันในศาลาลูกขุนสองต่อสอง มีโทษถึงฟันคอ, Count unit: หลัง, แห่ง, Thai definition: ที่ประชุมข้าราชการ
หย่า[V] stop, See also: cease, wean, withdraw, halt, give up, Syn. เลิก, หยุด, Example: แม่ทัพผู้พ่ายแพ้ขอหย่าทัพ
ห้องประชุม[N] meeting room, See also: auditorium, assembly hall, boardroom, conference room, Example: การประชุมกลุ่มย่อยซึ่งแยกห้องประชุม เป็นการประชุมที่ต้องใช้เวลามากเป็นพิเศษ, Count unit: ห้อง
ห้องรับแขก[N] drawing room, See also: reception hall, Example: ห้องน้ำเป็นหน้าตาของบ้านทัดเทียมกับห้องรับแขก, Count unit: ห้อง
หอม[N] shallot, See also: Allium ascalonicum, Syn. หอมแดง, Example: น้ำพริกเผานั้นเราตำกินกันเอง ใช้พริกเผา หอมเผา กระเทียมเผา โขลกลงในครกหินขนาดใหญ่, Count unit: หัว, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกมีหัวหลายชนิดในสกุล Allium วงศ์ Alliaceae กลิ่นฉุน ใช้ปรุงอาหาร
วิหาร[N] temple, See also: Buddha image hall, Example: หลวงพ่อได้พัฒนาวัดบางพระอย่างจริงจังจนโบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญมีครบถ้วน, Count unit: หลัง, Thai definition: ที่อยู่ของพระสงฆ์
สมบัติ[N] property, See also: quality, attribute, characteristic, feature, hallmark, Syn. คุณสมบัติ, Thai definition: ลักษณะประจำของสาร เช่น ไอโอดีนมีสมบัติเป็นอโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีเทาดำเป็นเงาวาว หลอมละลายที่ 114 ํ ซ. เมื่อระเหิดเป็นไอให้ไอสีม่วง
หย่าศึก[V] stop fighting, See also: halt the fighting, Example: สหรัฐฯ ใช้กำลังเข้าบังคับให้อิรักยอมหย่าศึก, Thai definition: เลิกสู้รบกัน
หาง[N] snakehead, See also: genus Ophiocephalus, Syn. ปลาหาง, ปลาช่อน, Count unit: ตัว, Notes: (ราชา)
อัด[V] smoke, See also: draw, inhale, Syn. สูบ, เสพ, Example: พ่อขออัดบุหรี่สักมวนก่อนที่จะออกไปข้างนอก
แอ่ง[N] shallow lake, Example: นกนางนวลแกลบมักวางไข่ตามแอ่งหินตื้นๆ ตามเกาะแก่งกลางทะเล, Thai definition: ที่ซึ่งลาดลึกลงไปแต่น้อยพอน้ำขังได้
ตื้นๆ[ADJ] shallow, Example: นกนางนวลแกลบมักวางไข่ตามแอ่งหินตื้นๆ ตามเกาะแก่งกลางทะเล, Thai definition: หยั่งลงไปได้ไม่ไกลจากผิวหน้าหรือขอบบน
ตื้นๆ[ADJ] superficial, See also: shallow, Example: คุณคิดว่าแผนตื้นๆ แบบนี้เขาจะไม่รู้เชียวหรือ, Thai definition: ที่มีลักษณะผิวเผิน ไม่ลึกซึ้ง
คู่ชิง[N] opponent, See also: rival, challenger, competitor, contestant, Syn. คู่ต่อสู้, Example: การแข่งขันนัดนี้ถือว่าเป็นนัดสำคัญของคู่ชิงทั้ง 2 ฝ่ายจะแพ้ไม่ได้, Count unit: คู่, Thai definition: ผู้ที่เข้าแข่งขันเพื่อเอาชัยชนะ
เมีย[N] wife, See also: spouse, better half, Syn. ภรรยา, ภริยา, Example: เขาหย่ากับเมียตั้งแต่เดือนที่แล้ว เป็นข่าวดังจะตาย, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่เป็นคู่ครองของชาย
รัศมี[N] halo, See also: ring of light, aura, nimbus, radiance, corona, Syn. แสงสว่าง, Example: พระพุทธรูปองค์นี้มีรัศมีเป็นรูปเปลวไฟ, Thai definition: แสงสว่างที่พวยพุ่งออกจากจุดกลาง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ผู้ท้า[N] challenger, Syn. ผู้ท้าชิง, ผู้ท้าแข่ง, Example: เขาพร้อมที่จะเป็นผู้ท้าก่อน ไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้ประลองกันสักที, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ชวนบุคคลอื่นต่อสู้กันให้รู้แพ้รู้ชนะกัน
ผู้ร่วมแข่งขัน[N] competitor, See also: contestant, challenger, Syn. ผู้เข้าแข่งขัน, ผู้แข่งขัน, Example: ปีนี้มีผู้ร่วมแข่งขันจากต่างจังหวัดมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เข้าร่วมชิงเอาชนะเพื่อรางวัล, บุคคลที่ต้องการเข้าสู้เอาชนะกัน
กึ่งหนึ่ง[N] half, See also: equal part, Syn. ครึ่ง, ครึ่งหนึ่ง, Example: พรรคการเมืองต้องส่งผู้สมัครทั่วประเทศ อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนส.ส.ที่มีได้
กึ่ง[N] half, See also: middle, midway, Syn. ครึ่ง, เศษหนึ่งส่วนสอง, ครึ่งหนึ่ง, Example: สถานที่นี้ถูกรื้อฟื้นสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อปี 2527 ครั้งฉลองกึ่งศตวรรษธรรมศาสตร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อาคารท่าเทียบเครื่องบิน[n. exp.] (ākhān thāthīep khreūangbin) EN: concourse   FR: hall d'embarquement [m] ; jetée [f]
อ่าง[n.] (āng) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl   FR: bassine [f] ; bac [m] ; baquet [m] ; cuve [f] ; bassinet [m] ; auge [f] ; bassin [m] ; cuvette [f]
อัสสาสะ[n.] (atsāsa) EN: breath ; inhalation   FR: inhalation [f]
แบ่งรับแบ่งสู้[v.] (baengrap-baengsū) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement   
บ่ม[v.] (bom) EN: ripen ; cure ; mature ; make ripe   FR: mûrir (à la chaleur)
บ๊องส์[v.] (bøng ) EN: be half-crazy ; be unbalanced ; be cracked ; be potty   
ชะงัก[v.] (cha-gnak) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt   
ชาลเก้ 04[TM] (Chālkē sūn-sī) EN: Schalke 04   FR: Schalke 04 [m] ; Schalke
เฉลิม อยู่บำรุง[n. prop.] (Chaloēm Yūbamrung) EN: Chalerm Yubamrung   FR: Chalerm Yubamrung
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off   FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ช่างเหล็ก[n.] (chang lek) EN: blacksmith ; ironsmith ; ironworker   FR: maréchal-ferrant [m] ; ferronnier [m]
ช่างตีเหล็ก[n.] (chang tī lek) EN: blacksmith ; ironsmith ; ironworker ; smith   FR: maréchal-ferrant [m] ; ferronnier [m] ; forgeron [m]
เชือกชักธง[n. exp.] (cheūak chak thong) EN: halyard   FR: cordage servant à hisser un drapeau [m] ; drisse [f]
เชื่องช้า[v.] (cheūangchā) EN: be tardy ; be slow ; be inactive ; be unhurried ; be torpid ; be lethargic   FR: être d'un naturel indolent ; être nonchalant
เชิด[v.] (choēt) EN: manipulate ; direct from behind the scene ; make someone act in one's own behalf   FR: manipuler ; manoeuvrer ; tirer les cordes ; tirer les ficelles
ชอล์ก[n.] (chøk) EN: chalk   FR: craie [f]
ช่วงหลัง[n. exp.] (chūang lang) EN: second half   
ได้กลิ่นเหม็น[v. exp.] (dāiklin men) FR: sentir mauvais ; puer ; exhaler une odeur fétide
ดินสอพอง[n.] (dinsøphøng) EN: soft-prepared chalk ; white clay filler   FR: craie [f]
ดิบ[adj.] (dip) EN: uncooked ; raw ; half-cooked   FR: cru
เดินทอดน่อง[v. exp.] (doēn thøtnǿng) EN: stroll ; ramble ; saunter; walk in a preoccupied air   FR: se promener ; déambuler ; marcher d'un pas nonchalant
ดม[v.] (dom) EN: smell ; inhale ; sniff ; scent   FR: sentir ; inhaler ; renifler
เอื่อย[adv.] (eūay) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily   FR: nonchalamment
ฟ้องพินัยกรรม[v. exp.] (føng phinaikam) EN: challenge a will   
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas   FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
แฮโลเจน[n.] (haēlōjēn) EN: halogens   FR: halogène [m]
หายใจเข้า[v.] (hāijai khao) EN: inhale ; breathe   FR: inhaler ; inspirer ; aspirer
หายใจออก[v.] (hāijai øk) EN: exhale ; breathe out   FR: expirer ; exhaler
หั่นครึ่ง [v. exp.] (han khreung) EN: cut in two ; cut into halves   FR: couper en deux
เห็ดเมา [n. exp.] (het mao) EN: hallucinogenic mushroom   FR: champignon hallucinogène [m] ; psilocybe [m]
หินดินดาน[n.] (hindindān) EN: shale   FR: argile schisteuse [f]
หินดินสอพอง[n.] (hindinsøphøng) EN: chalk   FR: craie [f]
หินน้ำมัน[n.] (hinnāmman) EN: oil shale   FR: schistes bitumineux [mpl]
หินติดไฟ[n. exp.] (hin titfai) EN: oil shale   
หอ[n.] (hø) EN: hall ; centre = center (Am.)   FR: pavillon [m] ; salle [f] ; hall [m] ; galerie [f] ; centre [m]
หอฉัน[n. exp.] (hø chan) EN: priests' eating hall   
หอจัดแสดงสินค้า[n. exp.] (hø jat sadaēng sinkhā) EN: exhibition hall   FR: salle d'exposition [f]
ฮอลล์[n.] (høl) EN: hall   FR: hall [m] ; halle [f]
หอม[n.] (høm) EN: onion ; scallion ; spring onion (Am.) ; shallot   FR: oignon [m] ; ciboule [f] ; échalote [f]
หอมบั่ว [n. exp.] (høm būa) EN: shallot   FR: échalote [f]
หอมแดง[n. exp.] (høm daēng) EN: shallot ; French grey challot ; griselle   FR: échalote [f]
หอมเล็ก[n.] (høm lek) EN: shallot   FR: échalote [f]
หอมเผา[n. exp.] (høm phao) EN: broiled shallot   
ห้องปาฐกถา[n. exp.] (hǿng pāthakathā) EN: lecture hall   
ห้องพระโรง[n. prop.] (Hǿng Phra Rōng) EN: Throne Hall   FR: salle du trône [f]
ห้องประชุม[n. exp.] (hǿng prachum) EN: meeting room ; auditorium ; assembly hall ; boardroom ; conference room   FR: salle de réunion [f] ; salle de conférence [f] ; auditoire [m] (Belg., Sui.)
ห้องประชุมใหญ่[n. exp.] (hǿngprachum yai) EN: conference hall   
ห้องรับแขก [n.] (hǿng rapkhaēk) EN: parlour ; living room ; drawing room ; reception hall   FR: salon [m] ; accueil [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
HAL    HH AE1 L
HALT    HH AO1 L T
HALO    HH EY1 L OW0
HALF    HH AE1 F
HALM    HH AA1 M
HALL    HH AO1 L
HALD    HH AO1 L D
HALE    HH EY1 L
THAL    TH AE1 L
HALLS    HH AO1 L Z
HALLY    HH AE1 L IY0
HALLA    HH AE1 L AH0
GHALI    G AA1 L IY0
RAHAL    R AH0 HH AA1 L
HALKO    HH AE1 L K OW0
HALMI    HH AO1 L M IY0
HALIK    HH AE1 L IH0 K
HALTS    HH AO1 L T S
CHALK    CH AA1 K
HAL'S    HH AE1 L Z
WHALE    HH W EY1 L
WHALE    W EY1 L
SHALE    SH EY1 L
SHALI    SH AE1 L IY0
THALL    TH AO1 L
HALES    HH EY1 L Z
HALEY    HH EY1 L IY0
SHALL    SH AE1 L
DHALI    D AA1 L IY0
HALON    HH EY1 L AA2 N
MIHAL    M AY1 HH AH0 L
HALAS    HH AA1 L AH0 Z
HALEN    HH EY1 L EH0 N
HALVE    HH AE1 V
HALLE    HH AE1 L IY0
MAHAL    M AH0 HH AA1 L
SHALT    SH AE1 L T
HALOS    HH EY1 L OW0 Z
HALLE    HH AE1 L
HALLIN    HH AE1 L IH2 N
ANHALT    AE1 N HH AH0 L T
HALLIE    HH AO1 L IY0
HALE'S    HH EY1 L Z
HALLEY    HH EY1 L IY0
BEHALF    B AH0 HH AE1 F
HALLOW    HH AE1 L OW0
HALDER    HH AO1 L D ER0
CHALET    SH AE1 L EY2
HALLET    HH AE1 L EH0 T
HALLEY    HH AE1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Hal    (n) (h a1 l)
hale    (j) (h ei1 l)
half    (n) (h aa1 f)
hall    (n) (h oo1 l)
halo    (n) (h ei1 l ou)
halt    (v) (h oo1 l t)
Mahal    (n) (m @ h a1 l)
Halle    (n) (h a1 l ii)
chalk    (v) (ch oo1 k)
hallo    (uh) (h @1 l ou1)
halls    (n) (h oo1 l z)
halma    (n) (h a1 l m @)
halos    (n) (h ei1 l ou z)
halts    (v) (h oo1 l t s)
halve    (v) (h aa1 v)
shale    (n) (sh ei1 l)
shall    (v) (sh a l)
shalt    (v) (sh a l t)
whale    (v) (w ei1 l)
halloa    (n) (h a l ou1 @)
Khalka    (n) (k a1 l k @)
behalf    (n) (b i1 h aa1 f)
chalet    (n) (sh a1 l ei)
chalks    (v) (ch oo1 k s)
chalky    (j) (ch oo1 k ii)
exhale    (v) (e1 k s h ei1 l)
halloo    (v) (h @1 l uu1)
hallow    (v) (h a1 l ou)
haloes    (n) (h ei1 l ou z)
halted    (v) (h oo1 l t i d)
halter    (n) (h oo1 l t @ r)
halved    (v) (h aa1 v d)
halves    (v) (h aa1 v z)
inhale    (v) (i1 n h ei1 l)
lethal    (j) (l ii1 th l)
shalom    (uh) (sh a1 l o1 m)
whaled    (v) (w ei1 l d)
whaler    (n) (w ei1 l @ r)
whales    (v) (w ei1 l z)
withal    (a) (w i1 dh oo1 l)
hallway    (n) (h oo1 l w ei1)
epochal    (n) (e p o1 k @ l)
Halifax    (n) (h a1 l i f a k s)
Sinhala    (n) (s i1 n h aa1 l @)
Wythall    (n) (w i1 t l)
asphalt    (v) (a1 s f a l t)
chalets    (n) (sh a1 l ei z)
chalice    (n) (ch a1 l i s)
chalked    (v) (ch oo1 k t)
exhaled    (v) (e1 k s h ei1 l d)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
挑む[いどむ, idomu] Thai: เสี่ยง English: to challenge

German-Thai: Longdo Dictionary
Hälfte(n) |die| ครึ่งหนึ่ง
deshalb(Adv.) ดังนั้น เช่น Er ist sehr nett zu allen Leuten, und ist deshalb sehr beliebt. เขาดีต่อทุกคน ดังนั้นเขาจึงเป็นที่ชื่นชอบ, See also: S. daher, darum, deswegen
erhalten(vt) |erhält, erhielt, hat erhalten| ได้รับ เช่น Er erhält immer eine Postkarte für besondere Gelegenheiten. เขาได้รับโปสการ์ดในโอกาสสำคัญเสมอ , See also: S. bekommen, kriegen Related. erhältlich
erhalten(vt) |erhält, erhielt, hat erhalten| รักษาไว้ เช่น In Deutschland ist die Umwelt gut erhalten. ที่เยอรมนีสิ่งแวดล้อมถูกรักษาไว้อย่างดี
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| ถือ, จับ เช่น Kannst du bitte meine Tasche halten? คุณช่วยถือกระเป๋าให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ, See also: S. festhalten
halten(vi) |hält, hielt, hat gehalten| หยุด เช่น Die Buslinie 40 hält nicht an diese Haltestelle. รถเมล์สายที่ 40 ไม่หยุดที่ป้ายนี้, See also: S. stoppen
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| รักษาไว้, คงไว้ เช่น Ordnung halten รักษากฏ, das Versprechen halten รักษาคำพูด
hälthalten
innerhalb(Präp.) |+ D (ช่วงเวลา), หรือ + von D| ภายใน เช่น innerhalb einer Woche ภายในหนึ่งอาทิตย์, innerhalb von 4 Tagen ภายในสี่วัน
zurückhaltend(adj) ค่อนข้างเก็บตัว ไม่ทำให้เป็นที่สนใจ, See also: bescheiden
Schale(n) |die, pl. Schalen| ชาม, See also: Schüssel
Halt die Klappe!(phrase slang) หุบปาก (หยาบ)
Halt das Maul!(phrase slang) หุบปาก (หยาบมาก เนื่องจาก Maul นั้นปกติแปลว่าปากของสัตว์ โปรดระวังเวลาใช้)
aushalten(vt) |hält aus, hielt aus, hat ausgehalten| ทนได้, อดทน เช่น Ich kann die Kälte nicht länger aushalten.
Haltestelle(n) |die, pl. Haltestellen| ป้ายรถประจำทาง, See also: die Station
Schall(n) |der, nur Sing.| เสียง (เรียกในเชิงวิทยาศาสตร์) เช่น die Schallwelle คลื่นเสียง, See also: die Stimme, das Geräusch
Inhaltsstoff(n) |der, pl. Inhaltsstoffe| ส่วนผสม, ส่วนประกอบ, See also: die Zutat
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| หยุด เช่น Halt den Mund!, Das Auto hält da., See also: stoppen
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| ถือ, จับ เช่น Kannst du meine Tasche bitte mal halten? เธอช่วยถือกระเป๋าของฉันหน่อยได้ไหมเอ่ย, See also: festhalten
jmdn./ etw. halten für (+A)คิดหรือเห็นว่าคนนั้นหรือของสิ่งนั้นเป็น เช่น Ich halte ihn für sehr vernünftig. ฉันคิดว่าเขาเป็นคนที่มีเหตุผลมาก, See also: denken
etw. halten von jmdn./ etw.ประเมินหรือคิดเห็นต่อคนนั้นหรือสิ่งนั้น เช่น Ich halte viel von ihm. ฉันเชื่อมั่นในตัวเขา, See also: einschätzen
Verhalten(n) |das, nur Sg.| ลักษณะท่าทางอาการ, ความประพฤติ
verhalten(vt) |verhält, verhielt, hat verhalten| sich verhalten: ประพฤติ, ปฏิบัติตัว เช่น Er verhält sich heute wie ein Chef. วันนี้เขาปฏิบัติตัวเหมือนเป็นเจ้านาย
Nachhallzeit(n) |die| ระยะเวลาที่ระดับความเข้มเสียงลดลง 60 เดซิเบล ในแต่ละความถี่
Reihenschaltung(n) |die, pl. Reihenschaltungen| การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม, See also: A. Parallelschaltung,
Parallelschaltung(n) |die, pl. Parallelschaltungen| การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนาน, See also: A. Reihenschaltung,
Gruppenschaltung(n) |die, pl. Gruppenschaltungen| การต่อวงจรไฟฟ้าแบบรวม โดยประกอบด้วยการต่อทั้งแบบอนุกรม และแบบขนาน
Energieerhaltungssatz(n) |der, pl. Energieerhaltungssätze| กฏความสมดุลของพลังงาน (ฟิสิกส์)
Impulserhaltungssatz(n) |der, pl. Impulserhaltungssätze| กฏความสมดุลของโมเมนตัม (ฟิสิกส์)
Schal(n) |der, pl. Schals| ผ้าพันคอ
Schallgeschwindigkeit(n) |die| ความเร็วเสียง
ausserhalb(prep) |+ G| นอกเหนือจากเวลาที่กล่าว หรือ นอกเหนือจากขอบเขตที่กล่าว เช่น Ausserhalb der Hochsaison ist es hier sehr ruhig., Unser Arzt ist auch ausserhalb der Sprechzeiten telefonisch erreichbar., Diese Befugnisse liegen ausserhalb meines Kompetenzbereichs., See also: A. innerhalb,
aufhalten(vt) |hält auf, hielt auf, hat aufgehalten| หยุดยั้ง, รั้ง, ยั้ง, หน่วงเหนี่ยว เช่น Wir können ihn beim Jammern nie aufhalten. พวกเราไม่เคยสามารถยั้งเขาขณะที่เขาบ่นได้เลย , See also: abhalten
aushalten(vt) |hält aus, hielt aus, hat ausgehalten| ทน, อดทน (ในด้านลบ ซึ่งต่างจาก sich gedulden ที่อาจหมายความได้ทั้งด้านลบและบวก) เช่น Ich halte den Geruch nicht mehr aus. ฉันทนกลิ่นนี้ไม่ได้แล้ว
Gehalt(n) |der, pl. Gehalte| ปริมาณหรือจำนวนของสิ่งที่บรรจุอยู่ เช่น Der Orangensaft hat einen hohen Gehalt an Vitamin C.
Gehalt(n) |das, pl. Gehälter| เงินเดือน, ค่าจ้างต่อเดือน เช่น In Deutschland erhält man normalerweise ein höheres Gehalt als in Thailand.
haltbar(adj adv) ใช้ได้ถึง, มีอายุถึง (ใช้บอกวันหมดอายุของเครื่องอุปโภคบริโภค) เช่น Mindestens haltbar bis 08.2004 ควรบริโภคก่อนเดือนสิงหาคม ปี 2004
einschalten(vt) |schalte ein, hat eingeschlatet, etw.(A)| เปิด(อุปกรณ์ไฟฟ้า), เปิดไฟ เช่น Ulrich, kannst du bitte das Licht einschalten? อูลริคช์จ๊ะ เธอช่วยเปิดไฟหน่อยได้ไหม , See also: S. anmachen, A. ausschalten, ausmachen,
ausschalten(vt) |schalte aus, hat ausgeschaltet, etw.(A)| ปิด(อุปกรณ์ไฟฟ้า), ปิดไฟ เช่น Ulrike, darf ich den Ofen ausschalten? อูลริก้า ฉันขออนุญาตปิดเตาอบนะ, See also: S. ausmachen, A. einschalten, anmachen,
innerhalb(Präp.) |+ etw. (D)| ภายใน(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง) เช่น innerhalb des Systems ภายในระบบนี้, innerhalb des Landes ภายในประเทศ
Hals über Kopf(colloq) อย่างรวดเร็วผลีผลาม, See also: S. unüberlegt
schälen(vt) |schälte, hat geschält, etw.(A)| ปอกเปลือก เช่น Kartoffeln wurden geschält. มันฝรั่งถูกปอกเปลือก
Inhaltsverzeichnis(n) |das, pl. Inhaltsverzeichnisse| สารบัญ
Erhaltung(n) |die, nur Sg.| การเก็บรักษา เช่น Die Reinigungslösung wurde speziell zur Reinigung und zur Erhaltung der Benetzungsfähigkeit von Kontaktlinsen entwickelt.
einhalten(vt) |hält ein, hielt ein, hat eingehalten| เชื่อฟัง, ทำตาม, รักษา เช่น die Regeln einhalten, einen Termin einhalten
Sachverhalt(n) |der, pl. Sachverhalte| รูปการณ์จริง, สถานการณ์, See also: S. Tatbestand,
eineinhalbหนึ่งครึ่ง, หนึ่งเศษหนึ่งส่วนสอง เช่น Über eineinhalb Stunden trug er heute im Landtag seine Regierungserklärung vor. , See also: S. anderthalb
Hals über Kopf(phrase) หัวปักหัวปำ เช่น Sie verliebt sich Hals über Kopf in ihren unwiderstehlichen Nachbarn.
Hals-Nasen-Ohren-Krankheit(n) |die, pl. Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten| โรคคอหูจมูก
anderthalbหนึ่งครึ่ง (หรือ 1.5) เช่น Ich habe es in nur anderthalb Stunden herausgefunden.; Alle Mühen und Plagereien der letzten anderthalb Jahre haben sich gelohnt.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Abschaltung {f}; Deaktivierung {f} | Abschaltungen {pl}; Deaktivierungen {pl} (n ) เสื่อม
der Nachhaltigkeitspreis, -e (n ) รางวัลเพื่อความยั่งยืน
geizhals (n adv ) ขี้เหนียว คนขี้เหนียว
Hallo, guten Tag! (n aux. verb) สบายดีไหม
Inhalt {m}; Thema {n} (n vi vt modal ver) http://forum1.netgear.com/member.php?u=81493 [url=http://forum1.netgear.com/member.php?u=81497]cheapest tramadol[/url] slim fast diet [LINK http://forum1.netgear.com/member.php?u=81496]cheap xanax[/LINK] uimq
See also: S. oqwpunds, A. prkqjciu, R. apvfcets
Inhalt {m}; Thema {n} (n vi vt modal ver) http://forum1.netgear.com/member.php?u=81499 [url=http://forum1.netgear.com/member.php?u=81498]diazepam[/url] xanax [LINK http://forum1.netgear.com/member.php?u=81500]acomplia[/LINK] jlng
Inhalt {m}; Thema {n} (n vi vt modal ver) http://forum1.netgear.com/member.php?u=81503#1 adipex [url="http://forum1.netgear.com/member.php?u=81497#1"]buy tramadol[/url] [LINK http://forum1.netgear.com/member.php?u=81500#1]buy acomplia[/LINK] tvoy
See also: S. vxdnfugz, A. pvekqfhn, R. sydjcvkz
Montagewerkstatt {f}; Montagehalle {f}ร้านค้าที่ร่วมรายการ
Öffnungszeit {f} | Öffnungszeiten {pl} | außerhalb der Öffnungszeit (n ) เวลาทำการ เวลาเปิดให้บริการ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lichthof {m}halo [Add to Longdo]
Abblendschalter {m}dip switch [Add to Longdo]
Abfertigungshalle {f}terminal building; check-in area [Add to Longdo]
Abfertigungsschalter {m}check-in counter [Add to Longdo]
Abflussverhalten {n}runoff characteristics [Add to Longdo]
Abgleichschalter {m}balance switch [Add to Longdo]
Abhaltung {f}disincentive [Add to Longdo]
Ablaufschaltwerk {n}sequence processor [Add to Longdo]
Abraum {m}; Abraumhalde {f} (Kohlebergwerk)overburden; spoile pile [Add to Longdo]
Abraumhalde {f} (Schlacke)slag heap [Add to Longdo]
Abriebverhalten {n}abrasion characteristics [Add to Longdo]
Abschaltanweisung {f}shutdown procedure [Add to Longdo]
Abschaltautomatik {f}automatic switchoff [Add to Longdo]
Abschaltbetrieb {m}turn-off operation [Add to Longdo]
Abschaltimpuls {m}turn-off pulse [Add to Longdo]
Abschaltkreis {m}de-energizing circuit [Add to Longdo]
Abschaltspannung {f}interrupting voltage [Add to Longdo]
Abschaltstrom {m}cut-off current; breaking current [Add to Longdo]
Abschaltstromkreis {m}shutdown circuit [Add to Longdo]
Abschaltsystem {n}shut off system [Add to Longdo]
Abschaltthyristor {m} [electr.]gate-turn-off thyristor (GTO) [Add to Longdo]
Abschaltung {f}cutoff [Add to Longdo]
Abschaltung {f}; Deaktivierung {f} | Abschaltungen {pl}; Deaktivierungen {pl}deactivation | deactivations [Add to Longdo]
Abschaltung {f}; Passivierung {f}passivation [Add to Longdo]
Abschaltung {f}de-energization [Add to Longdo]
Abschaltung {f}; Serviceabschaltung {f}abandonment of service [Add to Longdo]
Abschaltung {f}; Sicherungsautomat {m}cutout [Add to Longdo]
Abschaltung {f}shutoff [Add to Longdo]
Abschaltverzögerung {f}turn-off delay [Add to Longdo]
Abschaltvorgang {m}power down [Add to Longdo]
Abschaltzeit {f}disconnecting time; turn-off time [Add to Longdo]
Abschiefern {n}shaling [Add to Longdo]
Abschirmhalterung {f} [electr.] | Abschirmhalterung einer Fassungshield latch | shield latch of a socket [Add to Longdo]
Abstand {m}; Zwischenraum {m} (zwischen) | Abstände {pl} | in 25 Meter Abstand | im Abstand von 5 Metern | den gebührenden Abstand haltendistance (between) | distances | at a distance of 25 metres | 5 metres appart | to keep the proper distance [Add to Longdo]
Abstandhalter {m}separator; spacer [Add to Longdo]
Abstinenz {f}; Enthaltung {f}; Enthaltsamkeit {f}abstinence [Add to Longdo]
Abtasthalteglied {n}sample and hold element (S&H) [Add to Longdo]
anhaltende Abwärtsentwicklung {f}downward slide [Add to Longdo]
Abzug {m}; Einbehaltung {f}; Absetzung {f}; Abstrich {m} | Abzüge {pl} | nach Abzug von ...deduction | deductions | after deducting ... [Add to Longdo]
Achshalter {m}axle keep plate [Add to Longdo]
Addierschaltung {f}adding network [Add to Longdo]
Addierschaltung {f}adding circuit [Add to Longdo]
Akkuladeschaltung {f}charging circuit [Add to Longdo]
Aktivierung {f}; Anschaltung {f}; Einschaltung {f}; Start {m}activation [Add to Longdo]
Aktivierungsschalter {m}activation switch [Add to Longdo]
An-/Aus-Schalter {m}power button [Add to Longdo]
Alimente {f}; Unterhaltszahlung {f} | Alimente {pl}alimony | alimonies [Add to Longdo]
Alkoholgehalt {m}alcohol content; alcoholic content [Add to Longdo]
Alkoholgehalt {m} (im Blut)alcohol level [Add to Longdo]
Alkoholgehalt {m}alcohol strength [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
châle(n) |m| ผ้าคลุมไหล่ชนิดหนา อาจทำด้วยผ้าขนสัตว์ เช่น châle en cachemire

Japanese-English: EDICT Dictionary
BSE[ビーエスイー, bi-esui-] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE [Add to Longdo]
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
PET[ペット, petto] (n) (1) polyethylene terephthalate; PET; (2) positron emission tomography; PET [Add to Longdo]
SSPE[エスエスピーイー, esuesupi-i-] (n) (See 亜急性硬化性全脳炎) subacute sclerosing panencephalitis; SSPE [Add to Longdo]
ああでもないこうでもない[, aademonaikoudemonai] (exp) humming and hawing; shilly-shallying [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
いざさらば[, izasaraba] (exp) (1) (arch) well then, (shall we); well then, (I'll); (2) goodbye [Add to Longdo]
お手塩;御手塩[おてしょ;おてしょう, otesho ; oteshou] (n) (fem) (obsc) (See 手塩皿) small, shallow dish [Add to Longdo]
かけたかの鳥[かけたかのとり, kaketakanotori] (n) (obsc) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
かばん語;鞄語[かばんご, kabango] (n) (obs) (See 混成語) portmanteau; combination of two words (often first half of one, second half of another) [Add to Longdo]
けろっと[, kerotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See けろり・1) completely; entirely; (2) (See けろり・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
けろり[, kerori] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See けろっと・1,すっかり) completely; entirely; (2) (See けろっと・2) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
ころ[, koro] (n) (obsc) (See ころコンベヤ,ころ軸受け) roller; runner; dried whale blubber [Add to Longdo]
しれっと[, shiretto] (adv-to,vs) (See けろっと・1) nonchalantly; as if nothing happened [Add to Longdo]
せき止める;堰き止める(oK);塞き止める[せきとめる, sekitomeru] (v1,vt) (1) to dam up; to hold back; to keep back; to bring to a halt; to intercept; (2) to check [Add to Longdo]
たけり[, takeri] (n) ox or whale penis, used as a tonic or aphrodisiac [Add to Longdo]
たね違い;種違い;胤違い[たねちがい, tanechigai] (n) half-brother; half-sister [Add to Longdo]
たまさか鳥;偶さか鳥[たまさかどり, tamasakadori] (n) (obsc) (See 時鳥) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
つかえつかえ;つっかえつっかえ[, tsukaetsukae ; tsukkaetsukkae] (exp,adv) haltingly; stutteringly [Add to Longdo]
てっぺんかけたか[, teppenkaketaka] (adv) (1) (obsc) (See 時鳥) calling sound of the lesser cuckoo; (n) (2) lesser cuckoo (Cuculus poliocephalus) [Add to Longdo]
なまり節;生り節;生節[なまりぶし;なまぶし(生節), namaribushi ; namabushi ( nama fushi )] (n) boiled and half-dried bonito [Add to Longdo]
にかわって[, nikawatte] (exp) (1) (See にかわり) instead of; replacing; (2) on behalf of [Add to Longdo]
にかわり[, nikawari] (exp) (1) instead of; replacing; (2) on behalf of [Add to Longdo]
のこのこ[, nokonoko] (adv) (on-mim) unconcernedly; nonchalantly [Add to Longdo]
のほほんと[, nohohonto] (adv) (on-mim) nonchalantly; without a care [Add to Longdo]
はいはい;へいへい[, haihai ; heihei] (int) (col) (See はい) yeah, yeah (used for half-hearted or insincere agreement) [Add to Longdo]
ばったり;ばったん[, battari ; battan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt) [Add to Longdo]
ぱちんこ屋[ぱちんこや, pachinkoya] (n) pinball parlor; pinball hall [Add to Longdo]
ましょうか[, mashouka] (exp) (1) (See ましょう) shall I?; (2) shall we? [Add to Longdo]
むっと(P);むうっと;ムッと[, mutto (P); muutto ; mutsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) (むうっと is more emphatic) sullenly; angrily; testily; huffily; petulantly; indignantly; (2) (on-mim) stuffily; stiflingly; (adv) (3) (むうっと only) (on-mim) slowly (exhaling smoke); (P) [Add to Longdo]
むつ五郎;鯥五郎[むつごろう;ムツゴロウ, mutsugorou ; mutsugorou] (n) (uk) mudskipper (Boleophthalmus pectinirostris); goggle-eyed goby [Add to Longdo]
もじもじ;モジモジ[, mojimoji ; mojimoji] (adv,vs) (on-mim) bashfully; hesitantly; fidgety; restlessly; squirming; wriggling; haltingly [Add to Longdo]
アーニス[, a-nisu] (n) (See エスクリマ) arnis (Filipino marshal art) [Add to Longdo]
アオノメハタ[, aonomehata] (n) peacock grouper (Cephalopholis argus) [Add to Longdo]
アカネキンチャクダイ[, akanekinchakudai] (n) orangeface angelfish (Chaetodontoplus chrysocephalus) [Add to Longdo]
アカラシア[, akarashia] (n) achalasia [Add to Longdo]
アカルテケ;アカル・テケ[, akaruteke ; akaru . teke] (n) Akhal-Teke, a breed of horses originating in Turkmenistan [Add to Longdo]
アスコン[, asukon] (n) (abbr) (See アスファルト,コンクリート) asphalt concrete [Add to Longdo]
アスファルト[, asufaruto] (n,adj-no) asphalt; (P) [Add to Longdo]
アスファルトコンクリート[, asufarutokonkuri-to] (n) asphalt concrete [Add to Longdo]
アスファルトシングル[, asufarutoshinguru] (n) asphalt shingle [Add to Longdo]
アスファルトジャングル[, asufarutojanguru] (n) asphalt jungle [Add to Longdo]
アスファルトフェルト[, asufarutoferuto] (n) asphalt felt [Add to Longdo]
アスファルト道路[アスファルトどうろ, asufaruto douro] (n) asphalt road; blacktop; tarmac road [Add to Longdo]
アメリカ七日鮫[アメリカなぬかざめ;アメリカナヌカザメ, amerika nanukazame ; amerikananukazame] (n) (uk) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
アメリカ鰭足鷸[アメリカひれあししぎ;アメリカヒレアシシギ, amerika hireashishigi ; amerikahireashishigi] (n) (uk) Wilson's phalarope (Phalaropus tricolor) [Add to Longdo]
アルコール検知器[アルコールけんちき, aruko-ru kenchiki] (n) breathalyser; alcometer [Add to Longdo]
イエローヘッドバタフライフィッシュ[, iero-heddobatafuraifisshu] (n) yellowhead butterflyfish (Chaetodon xanthocephalus) [Add to Longdo]
インディアンスウェルシャーク;インディアン・スウェル・シャーク[, indeiansuuerusha-ku ; indeian . suueru . sha-ku] (n) Indian swellshark (Cephaloscyllium silasi, species of catshark from the western Indian Ocean) [Add to Longdo]
インドヒメジ[, indohimeji] (n) bicolor goatfish (Parupeneus barberinoides); half-and-half goatfish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一半[yī bàn, ㄧ ㄅㄢˋ, ] half [Add to Longdo]
一年半[yī nián bàn, ㄧ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄢˋ, ] a year and a half [Add to Longdo]
一知半解[yī zhī bàn jiě, ㄧ ㄓ ㄅㄢˋ ㄐㄧㄝˇ, ] lit. to know one and understand half (成语 saw); a smattering of knowledge; dilettante; amateur [Add to Longdo]
一鳞半爪[yī lín bàn zhuǎ, ㄧ ㄌㄧㄣˊ ㄅㄢˋ ㄓㄨㄚˇ, / ] lit. one scale and half a claw (成语 saw); only odd bits and pieces [Add to Longdo]
上半[shàng bàn, ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ, ] first half [Add to Longdo]
上半年[shàng bàn nián, ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ ㄋㄧㄢˊ, ] first half (of a year) [Add to Longdo]
上半叶[shàng bàn yè, ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ ㄧㄝˋ, / ] the first half (of a period) [Add to Longdo]
上将[shàng jiàng, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄤˋ, / ] general; admiral; air chief marshal [Add to Longdo]
下半年[xià bàn nián, ㄒㄧㄚˋ ㄅㄢˋ ㄋㄧㄢˊ, ] last-half year [Add to Longdo]
下半身[xià bàn shēn, ㄒㄧㄚˋ ㄅㄢˋ ㄕㄣ, ] lower half of one's body [Add to Longdo]
不求甚解[bù qiú shèn jiě, ㄅㄨˋ ㄑㄧㄡˊ ㄕㄣˋ ㄐㄧㄝˇ, ] lit. not requiring a detailed understanding (成语 saw); only looking for an overview; not bothered with the details; superficial; content with shallow understanding [Add to Longdo]
不登大雅之堂[bù dēng dà yǎ zhī táng, ㄅㄨˋ ㄉㄥ ㄉㄚˋ ㄧㄚˇ ㄓ ㄊㄤˊ, ] lit. not fit for elegant hall (of artwork); not presentable; coarse; unrefined [Add to Longdo]
丘脑[qiū nǎo, ㄑㄧㄡ ㄋㄠˇ, / ] thalamus [Add to Longdo]
丘脑损伤[qiū nǎo sǔn shāng, ㄑㄧㄡ ㄋㄠˇ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, / ] thalamic lesions [Add to Longdo]
中将[zhōng jiàng, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄤˋ, / ] lieutenant general; vice admiral; air marshal [Add to Longdo]
中正纪念堂[Zhōng zhèng jì niàn táng, ㄓㄨㄥ ㄓㄥˋ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄊㄤˊ, / ] Jiang Kai-shek memorial hall in Taibei [Add to Longdo]
中点[zhōng diǎn, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ, / ] midpoint; half-way point [Add to Longdo]
乘警[chéng jǐng, ㄔㄥˊ ㄐㄧㄥˇ, ] police on trains; train marshal [Add to Longdo]
乙型脑炎[yǐ xíng nǎo yán, ㄧˇ ㄒㄧㄥˊ ㄋㄠˇ ㄧㄢˊ, / ] meningitis B; epidemic encephalitis B; Japanese encephalitis [Add to Longdo]
乙脑[yǐ nǎo, ㄧˇ ㄋㄠˇ, / ] meningitis B; epidemic encephalitis B; Japanese encephalitis; abbr. for 乙型脑炎 [Add to Longdo]
二一添作五[èr yī tiān zuò wǔ, ㄦˋ ㄧ ㄊㄧㄢ ㄗㄨㄛˋ ˇ, ] (set phrase); go halves or fifty-fifty; share and share alike [Add to Longdo]
二分之一[èr fēn zhī yī, ㄦˋ ㄈㄣ ㄓ ㄧ, ] one half [Add to Longdo]
交变[jiāo biàn, ㄐㄧㄠ ㄅㄧㄢˋ, / ] half-period of a wave motion; alternation [Add to Longdo]
人民大会堂[rén mín dà huì táng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄤˊ, / ] Great Hall of the People, at Tiananmen Square [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, ] to substitute; to act on behalf of others; to replace; generation; dynasty; age; period; (historical) era; (geological) eon [Add to Longdo]
代祷[dài dǎo, ㄉㄞˋ ㄉㄠˇ, / ] to pray on behalf of sb [Add to Longdo]
代购[dài gòu, ㄉㄞˋ ㄍㄡˋ, / ] to buy (on behalf of sb) [Add to Longdo]
代办[dài bàn, ㄉㄞˋ ㄅㄢˋ, / ] to act for sb else; to act on sb's behalf; an agent; a diplomatic representative; a chargé d'affaires [Add to Longdo]
伙食[huǒ shí, ㄏㄨㄛˇ ㄕˊ, ] communal meals (in workplace or school cafeteria etc); food served at a mess hall [Add to Longdo]
便难[biàn nàn, ㄅㄧㄢˋ ㄋㄢˋ, 便 / 便] retort with challenging questions; debate [Add to Longdo]
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, ] short; shallow; thin plate [Add to Longdo]
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] to stop; to halt; to park (a car) [Add to Longdo]
停止[tíng zhǐ, ㄊㄧㄥˊ ㄓˇ, ] to stop; to halt; to cease [Add to Longdo]
元帅[yuán shuài, ㄩㄢˊ ㄕㄨㄞˋ, / ] a marshal (in the armed forces) [Add to Longdo]
凶器[xiōng qì, ㄒㄩㄥ ㄑㄧˋ, / ] lethal weapon; murder weapon [Add to Longdo]
光环[guāng huán, ㄍㄨㄤ ㄏㄨㄢˊ, / ] halo; ring of light [Add to Longdo]
全身[quán shēn, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄣ, ] whole body; em-dash, a hyphen the length of an m in current typeface, one half the Chinese dash 破折號|破折号 ── [Add to Longdo]
六点半[liù diǎn bàn, ㄌㄧㄡˋ ㄉㄧㄢˇ ㄅㄢˋ, / ] half past six; 6:30 [Add to Longdo]
凯旋门[kǎi xuán mén, ㄎㄞˇ ㄒㄩㄢˊ ㄇㄣˊ, / ] triumphal arch [Add to Longdo]
凯歌[kǎi gē, ㄎㄞˇ ㄍㄜ, / ] triumphal hymn; victory song; paean [Add to Longdo]
到达大厅[dào dá dà tīng, ㄉㄠˋ ㄉㄚˊ ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥ, / ] arrival hall [Add to Longdo]
前半夜[qián bàn yè, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄢˋ ㄧㄝˋ, ] first half of the night (from nightfall to midnight) [Add to Longdo]
前半天[qián bàn tiān, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄢˋ ㄊㄧㄢ, ] morning; a.m.; first half of the day [Add to Longdo]
前半天儿[qián bàn tiān r, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄢˋ ㄊㄧㄢ ㄖ˙, / ] erhua variant of 前半天, morning; a.m.; first half of the day [Add to Longdo]
前半晌[qián bàn shǎng, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄢˋ ㄕㄤˇ, ] morning; a.m.; first half of the day [Add to Longdo]
前半晌儿[qián bàn shǎng r, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄢˋ ㄕㄤˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 前半晌, morning; a.m.; first half of the day [Add to Longdo]
刹住[shā zhù, ㄕㄚ ㄓㄨˋ, / ] to stop; to come to a halt [Add to Longdo]
势成骑虎[shì chéng qí hǔ, ㄕˋ ㄔㄥˊ ㄑㄧˊ ㄏㄨˇ, / ] if you ride a tiger, it's hard to get off (成语 saw); fig. impossible to stop halfway [Add to Longdo]
包厢[bāo xiāng, ㄅㄠ ㄒㄧㄤ, / ] box (in a theater or concert hall) [Add to Longdo]
北京人民大会堂[Běi jīng rén mín dà huì táng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄤˊ, / ] the Great Hall of the People in Beijing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スペクトル半値幅[すぺくとるはんねはば, supekutoruhannehaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
スペクトル幅[すぺくとるはば, supekutoruhaba] FWHM, full width half maximum, spectral width [Add to Longdo]
ハーフトーン[はーふとーん, ha-futo-n] halftone [Add to Longdo]
ハーフハイトのドライブ[はーふはいと の どらいぶ, ha-fuhaito no doraibu] half height drive [Add to Longdo]
ハーフライン[はーふらいん, ha-furain] halfline [Add to Longdo]
ハーフワード[はーふわーど, ha-fuwa-do] half-word [Add to Longdo]
挑戦的[ちょうせんてき, chousenteki] challenging [Add to Longdo]
停止[ていし, teishi] halt (vs), hang-up [Add to Longdo]
半加算器[はんかさんき, hankasanki] half-adder [Add to Longdo]
半加算機[はんかさんき, hankasanki] half adder [Add to Longdo]
半角[はんかく, hankaku] en quad, half-width characters [Add to Longdo]
半角カナ[はんかくかな, hankakukana] half width kana (characters) [Add to Longdo]
半減算器[はんげんさんき, hangensanki] half subtracter [Add to Longdo]
半語[はんご, hango] half-word [Add to Longdo]
半二重[はんにじゅう, hannijuu] Half-Duplex, HDX [Add to Longdo]
半二重伝送[はんにじゅうでんそう, hannijuudensou] half-duplex transmission [Add to Longdo]
半値電力幅[はんちでんりょくはば, hanchidenryokuhaba] half power beamwidth (also 3dB beamwidth) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
えちん坊[けちんぼう, kechinbou] Geizhals [Add to Longdo]
一年以内に[いちねにないに, ichineninaini] innerhalb_eines_Jahres [Add to Longdo]
万年筆[まんねんひつ, mannenhitsu] Fuellfederhalter [Add to Longdo]
丈夫[じょうぶ, joubu] gesund, kraeftig, haltbar, dauerhaft [Add to Longdo]
三浦半島[みうらはんとう, miurahantou] (Halbinsel suedlich von Kamakura) [Add to Longdo]
下田[しもだ, shimoda] Shimoda, (Stadt auf der Izu-Halbinsel) [Add to Longdo]
伏兵[ふくへい, fukuhei] Hinterhalt [Add to Longdo]
会話[かいわ, kaiwa] Unterhaltung, Gespraech [Add to Longdo]
会館[かいかん, kaikan] Klubhaus, Halle [Add to Longdo]
但し書き[ただしがき, tadashigaki] (schriftlicher) Vorbehalt, Bedingung [Add to Longdo]
保つ[たもつ, tamotsu] halten, behalten, bewahren [Add to Longdo]
保存[ほぞん, hozon] Erhaltung, Bewahrung [Add to Longdo]
保護[ほご, hogo] Schutz, Erhaltung [Add to Longdo]
[ほう, hou] GEHALT, BESOLDUNG [Add to Longdo]
俸給[ほうきゅう, houkyuu] -Gehalt [Add to Longdo]
[てい, tei] HALTEN,ANHALTEN [Add to Longdo]
停留所[ていりゅうじょ, teiryuujo] Haltestelle [Add to Longdo]
備蓄[びちく, bichiku] Vorratshaltung (fuer_den_Notfall) [Add to Longdo]
催す[もよおす, moyoosu] veranstalten, abhalten, fuehlen [Add to Longdo]
元帥[げんすい, gensui] Feldmarschall [Add to Longdo]
充実[じゅうじつ, juujitsu] Fuelle, Gehalt, Vollstaendigkeit [Add to Longdo]
公会堂[こうかいどう, koukaidou] oeffentliche_Halle, Stadthalle [Add to Longdo]
内容[ないよう, naiyou] Inhalt [Add to Longdo]
出稼ぎ[でかせぎ, dekasegi] ausserhalb_arbeiten [Add to Longdo]
切符売り場[きっぷうりば, kippuuriba] Fahrkartenschalter [Add to Longdo]
励行[れいこう, reikou] strenge_Durchfuehrung, strenge_Einhaltung [Add to Longdo]
包含[ほうがん, hougan] enthalten, umfassen, einschliessen [Add to Longdo]
半分[はんぶん, hanbun] Haelfte, halb [Add to Longdo]
半周[はんしゅう, hanshuu] Halbkreis, halbe_Runde [Add to Longdo]
半官半民[はんかんはんみん, hankanhanmin] halbstaatlich [Add to Longdo]
半導体[はんどうたい, handoutai] Halbleiter [Add to Longdo]
半島[はんとう, hantou] Halbinsel [Add to Longdo]
半年[はんとし, hantoshi] ein_halbes_Jahr [Add to Longdo]
半径[はんけい, hankei] Halbmesser, Radius [Add to Longdo]
半期[はんき, hanki] Halbmast [Add to Longdo]
半熟[はんじゅく, hanjuku] halbgar, weichgekocht (Ei), halbreif [Add to Longdo]
半額[はんがく, hangaku] halber_Betrag, halber_Preis [Add to Longdo]
卵の殻[たまごのから, tamagonokara] Eierschale [Add to Longdo]
受ける[うける, ukeru] bekommen, erhalten [Add to Longdo]
受け取る[うけとる, uketoru] empfangen, erhalten, annehmen [Add to Longdo]
号俸[ごうほう, gouhou] Gehaltstufe [Add to Longdo]
同年輩の人[どうねんぱいのひと, dounenpainohito] Gleichaltriger, Altersgenosse [Add to Longdo]
含む[ふくむ, fukumu] in_den_Mund_nehmen, (Gefuehle) hegen, enthalten, einschliessen, umfassen [Add to Longdo]
含有[がんゆう, ganyuu] enthalten [Add to Longdo]
含蓄[がんちく, ganchiku] -Inhalt, -Gehalt, Bedeutung, -Sinn [Add to Longdo]
吸入[きゅうにゅう, kyuunyuu] einatmen, inhalieren [Add to Longdo]
営む[いとなむ, itonamu] (religioese_Feier) abhalten, (Geschaeft) betreiben [Add to Longdo]
団結[だんけつ, danketsu] Vereinigung, Zusammenhalt, Solidaritaet [Add to Longdo]
固執[こしつ, koshitsu] bestehen (auf), beharren, festhalten [Add to Longdo]
圏内[けんない, kennai] innerhalb_eines_Gebietes [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top