Search result for

hall

(152 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hall-, *hall*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hall[N] บ้านหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ในที่ดินที่กว้างขวางมาก
hall[N] ระเบียงหรือทางเดินในตึก, Syn. corridor, passageway
hall[N] ห้องซึ่งมีขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าบ้านหรือตึก
hall[N] หอประชุม, See also: ห้องโถง
hall[N] หอพักสำหรับนักศึกษา, See also: หอ
hallo[N] การร้องเรียก, See also: การกู่ร้อง
hallo[VI] ร้องเรียก, See also: กู่, กู่ร้อง
hallo[INT] เสียงร้องเรียก, See also: เสียงกู่, เสียงเรียก, Syn. halloa, halloo
halloo[N] การร้องเรียก, See also: การกู่ร้อง
halloo[VI] ร้องเรียก, See also: กู่, กู่ร้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hall(ฮอล) n. ห้องโถง,ห้องประชุม,ห้องรับประทานอาหาร,ศาล,หอ,ห้องนันทนาการ,คฤหาสน์,ทางเดินจากประตูหน้าไปยังห้องโถง,
hall of fameห้องหรือสถานที่บรรจุป้ายชื่อระลึกถึงบุคคลสำคัญ
halley's cometดาวหางดวงหนึ่งที่ปรากฎเหนือโลกทุก 75 หรือ 76 ปี
hallmark(ฮอล'มาร์ค) n.,vt. (ทำ) เครื่องหมายแสดงความแท้และคุณภาพของสิ่งของ,ลักษณะที่เด่น, Syn. sign
hallo(ฮะโล') interj.,v.,n. ฮัลโหล!, (การ) ร้องเสียงดัง,เปล่งเสียงดัง., Syn. halloa,hallo,hallow. hollo,holloa,holloo
halloa(ฮะโล) n.,interj. vt.,vi. ดูhallo
halloo(ฮะลู') interj.,n. ดูhallo
hallow(แฮ'โล) vt. ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,สักการบูชา,ดูhallo, Syn. consecrate
hallowed(แฮล'โลด์) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เป็นที่เคารพนับถือ,เป็นที่สักการบูชา, See also: hallowedness n., Syn. consecrated
halloween(แฮล'ละวีน) n. ตอนเย็นหรือคืนวันที่31 ตุลาคม เป็นวันเล่นสนุกสนานเพลิดเพลินสำหรับเด็ก ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
hall(n) หอประชุม,ห้องประชุม,ศาล,ห้องโถง,คฤหาสน์
hallmark(n) เครื่องหมาย(แสดงความดี),ตรา
hallo(int) ฮัลโล,สวัสดี
hallow(vt) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,สักการะบูชา,บูชา
hallucination(n) อาการประสาทหลอน,อาการเพ้อ,สัญญาวิปลาส
hallway(n) ห้องโถง,ระเบียง,ทางเดินในบ้าน
challenge(n) การท้าทาย,คำท้า,การขอดวล,การร้องถาม
challenge(vt) ท้าทาย,ท้าดวล,เรียกร้อง
challenger(n) ผู้ท้าทาย,ผู้ท้าชิง,ผู้ท้าดวล
CITY city hall(n) ศาลากลางจังหวัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hall, cityศาลาเทศบาลนคร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hallex; halluxนิ้วหัวแม่เท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
halloysiteฮาลลอยไซต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hallucal-นิ้วหัวแม่เท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hallucinationประสาทหลอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hallucination, auditoryประสาทหลอนทางหู, อาการหูแว่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hallucination, hypnagogicอาการเห็นภาพหลอนขณะเคลิ้มหลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hallucination, hypnopompicอาการเห็นภาพหลอนขณะเคลิ้มตื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hallucination, olfactoryประสาทหลอนทางจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hallucination, visualประสาทหลอนทางตา, อาการเห็นภาพหลอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hall effectปรากฏการณ์ฮอลล์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hallervorden-Spatz Syndromeกลุ่มอาการของฮอลเลอร์วอนเดน-สแปทซ์ [การแพทย์]
Hallux valgusนิ้วหัวแม่เท้าผิดรูป [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Halloweenorexia (n slang ) ภาวะการรับประทานอาหารที่ผิดปกติ โดยมักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงที่ยอมอดอาหารเพื่อที่จะใส่ชุดสวย ๆ สำหรับเทศกาลฮัลโลวีน
See also: R. halloween

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
From J.L. Hall.จาก J.L. HallNew Haven Can Wait (2008)
You're buying that beer hall of hers?นายซื้อร้านเบียร์นั่นจากเธอ Chuck in Real Life (2008)
Sometimes the sedatives cause hallucinations.ยาระงับประสาททำให้เกิดภาพหลอน Dead Space: Downfall (2008)
Mess hall, A Deck.ห้องโถงชั้น เอค่ะ Dead Space: Downfall (2008)
Vincent, get your team to A Deck mess hall on the double.วินเซนต์พาทีมไปที่ห้องโถงชั้นเอเดี๋ยวนี้ Dead Space: Downfall (2008)
There's a store room down the hall.จากห้องเก็บของข้างล่างฮอล Dead Space: Downfall (2008)
500 different things can cause hallucination.ภาพหลอน เป็นผลมาจากสมอง ใช่ไหม มีตั้ง 500 อย่างที่ต่างกัน สามารถทำให้เกิดภาพหลอนได้ Not Cancer (2008)
At the end of a 20-Mile hallway with a two-Foot high ceiling. With a two-Foot high ceiling.ที่อยู่ห่างไปตามทางเดินยาว 20 ไมล์\ เพดานสูง 2 ฟุต Adverse Events (2008)
In his entry hallway getting his mail.ที่โถงทางเข้าบ้าน จะไปเอาจดหมายของเขา The Itch (2008)
Well, then why did Taub find rose petals in your entry hallway?ดังนั้นทำไมเทาป์ จึงพบกลีบกุหลาบ ที่โถงทางเข้าบ้าน The Itch (2008)
{\pos(194,200)}Is Wilson hallucinating ants crawling all over him too?วิลสันเห็นภาพหลอนเป็นมดกำลังไต่ทั่วตัวเขาด้วย? Dying Changes Everything (2008)
Hallucinations, anemia, bradycardia,ภาพหลอน โลหิตจาง อัตราการเต้นหัวใจต่ำ Dying Changes Everything (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hallHanako walked through the hallway making a clicking sound.
hallHalley's Comet comes round once every eighty years.
hallPeople came to the concert hall to listen to the famous orchestra.
hallThe teacher assembled the students in the hall.
hallHe that hears much and speaks not at all shall be welcome both in bower and hall.
hallThere were a fair number of people in the hall.
hallThere was a small audience in the hall.
hallThe crowd filled the hall.
hallWhen I reached the hall right away the person in charge unrelentingly said things like "This painting is certain to increase in value in the future," and I went and signed the contract.
hallHow long does it take to walk from here to the city hall?
hallHow long does it take to walk to the City Hall?
hallThere's a telephone in the hall.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพมายา[N] illusion, See also: hallucination, delusion, Example: สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงภาพมายาที่ลวงตาเราเท่านั้นเอง, Count unit: ภาพ, Thai definition: ภาพที่ไม่เป็นไปตามจริง
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ[N] hallmark, Syn. เครื่องหมายรับประกันคุณภาพ, Example: ข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งออกไปขายยังต่างประเทศมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพทุกถุง, Count unit: เครื่องหมาย, Thai definition: สิ่งที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายประทับเป็นสำคัญเพื่อรับประกันคุณสมบัติที่ดีของสินค้า
จิตหลอน[N] hallucination, Example: ยาชนิดนี้ถ้าเสพเป็นเวลานานจะมีจิตหลอนเพิ่มเข้ามาด้วย, Thai definition: การที่จิตเห็นภาพน่ากลัวหรือภาพสะเทือนใจอยู่ในมโนภาพ
ศาลา[N] pavilion, See also: hall, Count unit: หลัง
ห้องโถง[N] lobby, See also: hall, foyer, Example: เขาลงจากรถแล้วเดินเข้าไปในห้องโถงของโรงแรม, Thai definition: ห้องที่ปล่อยไว้โล่งๆ ไม่มีอะไรกีดกั้น
หอประชุม[N] auditorium, See also: hall, Syn. ห้องประชุม, Example: นักศึกษาเข้าไปดูการแสดงดนตรีไทยในหอประชุม, Count unit: หลัง, Thai definition: ห้องประชุมขนาดใหญ่
พระอุโบสถ[N] Buddhist temple, See also: hall of a temple, Syn. โบสถ์, อุโบสถ, Example: พระอุโบสถสมัยสมเด็จพระนารายณ์ ที่วัดยาง ตำบลสามแยกไฟฉายมีรูปปั้นประดับหน้าบันรูปลายกนกและเทพนม, Count unit: หลัง, Thai definition: โบสถ์ของวัดหลวง
ภาพหลอน[N] hallucination, See also: illusion, delusion, Syn. ภาพลวงตา, สิ่งลวงตา, ภาพลวง, สิ่งหลอน, Example: อาการของโรคนี้จะทำให้เห็นภาพหลอนที่ไม่มีตัวคนจริง และผู้ป่วยจะยึดติดกับภาพหลอนนั้น, Thai definition: ภาพซึ่งน่ากลัวหรือน่าสะเทือนใจคงอยู่ในมโนภาพ
ประสาทหลอน[N] hallucination, Example: ฤทธิ์ของฝิ่นจะทำให้นอนหลับสนิท รู้สึกสบายเคลิบเคลิ้มและมีประสาทหลอน, Thai definition: ความผิดปกติของการรับรู้อันเกิดจากสาเหตุทางร่างกายหรือจิตใจ รวมทั้งการใช้สารบางอย่าง
โถง[N] hall, Example: แม่เหลียวมองไปทางโถงแล้วลดเสียงลง เพราะกลัวพวกนั้นได้ยิน, Thai definition: ที่เปิดโล่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อาคารท่าเทียบเครื่องบิน[n. exp.] (ākhān thāthīep khreūangbin) EN: concourse   FR: hall d'embarquement [m] ; jetée [f]
อ่าง[n.] (āng) EN: basin ; bowl ; tub ; shallow bowl   FR: bassine [f] ; bac [m] ; baquet [m] ; cuve [f] ; bassinet [m] ; auge [f] ; bassin [m] ; cuvette [f]
ฟ้องพินัยกรรม[v. exp.] (føng phinaikam) EN: challenge a will   
เห็ดเมา [n. exp.] (het mao) EN: hallucinogenic mushroom   FR: champignon hallucinogène [m] ; psilocybe [m]
หอ[n.] (hø) EN: hall ; centre = center (Am.)   FR: pavillon [m] ; salle [f] ; hall [m] ; galerie [f] ; centre [m]
หอฉัน[n. exp.] (hø chan) EN: priests' eating hall   
หอจัดแสดงสินค้า[n. exp.] (hø jat sadaēng sinkhā) EN: exhibition hall   FR: salle d'exposition [f]
ฮอลล์[n.] (høl) EN: hall   FR: hall [m] ; halle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HALL    HH AO1 L
HALLY    HH AE1 L IY0
HALLS    HH AO1 L Z
HALLE    HH AE1 L
HALLE    HH AE1 L IY0
HALLA    HH AE1 L AH0
HALLEN    HH AO1 L AH0 N
HALLET    HH AE1 L EH0 T
HALL'S    HH AO1 L Z
HALLER    HH AO1 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hall    (n) (h oo1 l)
Halle    (n) (h a1 l ii)
hallo    (uh) (h @1 l ou1)
halls    (n) (h oo1 l z)
halloa    (n) (h a l ou1 @)
halloo    (v) (h @1 l uu1)
hallow    (v) (h a1 l ou)
hallway    (n) (h oo1 l w ei1)
halloos    (v) (h @1 l uu1 z)
hallows    (v) (h a1 l ou z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Hallo!(phrase ) สวัสดี, See also: S. Guten Tag, Grüß Gott,
Schall(n) |der, nur Sing.| เสียง (เรียกในเชิงวิทยาศาสตร์) เช่น die Schallwelle คลื่นเสียง, See also: die Stimme, das Geräusch
Nachhallzeit(n) |die| ระยะเวลาที่ระดับความเข้มเสียงลดลง 60 เดซิเบล ในแต่ละความถี่
Schallgeschwindigkeit(n) |die| ความเร็วเสียง

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Hallo, guten Tag! (n aux. verb) สบายดีไหม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flurgarderobe {f}hall stand [Add to Longdo]
Halle {f} | Hallen {pl}hall | halls [Add to Longdo]
Halleluja {n}; Loblied {n} [mus.]alleluia [Add to Longdo]
Hallenbad {n}indoor swimming pool [Add to Longdo]
Hallenkirche {f}hall church [Add to Longdo]
Hallenplan {m}hall plan [Add to Longdo]
Halloween {n}; Abend vor Allerheiligen (31. Oktober)Halloween (from Hallows Eve) [Add to Longdo]
Hallstattzeit {f} [hist.]Hallstatt era; Hallstatt age [Add to Longdo]
Halluzinieren {n}hallucination [Add to Longdo]
Halluzination {f}; Sinnestäuschung {f} | Halluzinationen {pl}hallucination | hallucinations [Add to Longdo]
Halluzinogen {n}hallucinogen [Add to Longdo]
Saal {m} | Säle {pl}hall | halls [Add to Longdo]
Spiegelsaal {m}hall of mirrors [Add to Longdo]
Standuhr {f}hall clock; grandfather clock [Am.] [Add to Longdo]
hallte nachresonated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああでもないこうでもない[, aademonaikoudemonai] (exp) humming and hawing; shilly-shallying [Add to Longdo]
いざさらば[, izasaraba] (exp) (1) (arch) well then, (shall we); well then, (I'll); (2) goodbye [Add to Longdo]
お手塩;御手塩[おてしょ;おてしょう, otesho ; oteshou] (n) (fem) (obsc) (See 手塩皿) small, shallow dish [Add to Longdo]
ぱちんこ屋[ぱちんこや, pachinkoya] (n) pinball parlor; pinball hall [Add to Longdo]
ましょうか[, mashouka] (exp) (1) (See ましょう) shall I?; (2) shall we? [Add to Longdo]
エシャロット;エシャレット[, esharotto ; esharetto] (n) shallot (fre [Add to Longdo]
エレベーターホール[, erebe-ta-ho-ru] (n) elevator landing; elevator hall [Add to Longdo]
エントランスホール[, entoransuho-ru] (n) entrance hall [Add to Longdo]
オモナガフタボシイソハゼ[, omonagafutaboshiisohaze] (n) Eviota partimacula (species of pygmy goby found in the Marshall Islands) [Add to Longdo]
コンサートホール[, konsa-toho-ru] (n) concert hall [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈利伯顿[hā lì bó dùn, ㄏㄚ ㄌㄧˋ ㄅㄛˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Halliburton (US construction company) [Add to Longdo]
哈雷彗星[Hā léi huì xīng, ㄏㄚ ㄌㄟˊ ㄏㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ, ] Halley’s comet [Add to Longdo]
大厅[dà tīng, ㄉㄚˋ ㄊㄧㄥ, / ] hall; lounge [Add to Longdo]
幻觉[huàn jué, ㄏㄨㄢˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] hallucinations [Add to Longdo]
厅堂[tīng táng, ㄊㄧㄥ ㄊㄤˊ, / ] hall [Add to Longdo]
迷幻药[mí huàn yào, ㄇㄧˊ ㄏㄨㄢˋ ㄧㄠˋ, / ] hallucinogen; dimethyltryptamine (DMT); psychedelic [Add to Longdo]
点视厅[diǎn shì tīng, ㄉㄧㄢˇ ㄕˋ ㄊㄧㄥ, / ] hall where convicts are counted and verified [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
挑戦的[ちょうせんてき, chousenteki] challenging [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
幻覚[げんかく, genkaku] Halluzination, Sinnestaeuschung [Add to Longdo]
殿[どの, dono] HALLE, PALAST, HERR [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hall \Hall\ (h[add]l), n. [OE. halle, hal, AS. heal, heall; akin
   to D. hal, OS. & OHG. halla, G. halle, Icel. h["o]ll, and
   prob. from a root meaning, to hide, conceal, cover. See
   {Hell}, {Helmet}.]
   1. A building or room of considerable size and stateliness,
    used for public purposes; as, Westminster Hall, in London.
    [1913 Webster]
 
   2.
    (a) The chief room in a castle or manor house, and in
      early times the only public room, serving as the place
      of gathering for the lord's family with the retainers
      and servants, also for cooking and eating. It was
      often contrasted with the {bower}, which was the
      private or sleeping apartment.
      [1913 Webster]
 
         Full sooty was her bower and eke her hall.
                          --Chaucer.
      Hence, as the entrance from outside was directly into
      the hall:
    (b) A vestibule, entrance room, etc., in the more
      elaborated buildings of later times. Hence:
    (c) Any corridor or passage in a building.
      [1913 Webster]
 
   3. A name given to many manor houses because the magistrate's
    court was held in the hall of his mansion; a chief mansion
    house. --Cowell.
    [1913 Webster]
 
   4. A college in an English university (at Oxford, an
    unendowed college).
    [1913 Webster]
 
   5. The apartment in which English university students dine in
    common; hence, the dinner itself; as, hall is at six
    o'clock.
    [1913 Webster]
 
   6. Cleared passageway in a crowd; -- formerly an exclamation.
    [Obs.] "A hall! a hall!" --B. Jonson.
 
   Syn: Entry; court; passage. See {Vestibule}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hall
   n 1: an interior passage or corridor onto which rooms open; "the
      elevators were at the end of the hall" [syn: {hallway},
      {hall}]
   2: a large entrance or reception room or area [syn: {anteroom},
     {antechamber}, {entrance hall}, {hall}, {foyer}, {lobby},
     {vestibule}]
   3: a large room for gatherings or entertainment; "lecture hall";
     "pool hall"
   4: a college or university building containing living quarters
     for students [syn: {dormitory}, {dorm}, {residence hall},
     {hall}, {student residence}]
   5: the large room of a manor or castle [syn: {manor hall},
     {hall}]
   6: English writer whose novel about a lesbian relationship was
     banned in Britain for many years (1883-1943) [syn: {Hall},
     {Radclyffe Hall}, {Marguerite Radclyffe Hall}]
   7: United States child psychologist whose theories of child
     psychology strongly influenced educational psychology
     (1844-1924) [syn: {Hall}, {G. Stanley Hall}, {Granville
     Stanley Hall}]
   8: United States chemist who developed an economical method of
     producing aluminum from bauxite (1863-1914) [syn: {Hall},
     {Charles Martin Hall}]
   9: United States explorer who led three expeditions to the
     Arctic (1821-1871) [syn: {Hall}, {Charles Francis Hall}]
   10: United States astronomer who discovered Phobos and Deimos
     (the two satellites of Mars) (1829-1907) [syn: {Hall},
     {Asaph Hall}]
   11: a large and imposing house [syn: {mansion}, {mansion house},
     {manse}, {hall}, {residence}]
   12: a large building used by a college or university for
     teaching or research; "halls of learning"
   13: a large building for meetings or entertainment

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 hall
   hall
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 hall
   hall
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top