Search result for

halie

(57 entries)
(0.022 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -halie-, *halie*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา halie มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *halie*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's only been a week, Nathalie.มันแค่ผ่านมาอาทิตย์เดียวเองนะคะ นาตาลี The Boy in the Striped Pajamas (2008)
- You used to adore all that dressing up. - Nathalie...- ลูกชอบมากเลยนี่ เวลาแต่งตัวเต็มยศอย่างงั้น The Boy in the Striped Pajamas (2008)
-Stop. That Nathalie Prior not only died trying to protect the data that I now have.ที่นาตาลี ไพรเออร์ต้องตายเพราะปกป้องข้อมูลในกล่อง ที่ตอนนี้ฉันได้ครอบครองมันแล้ว Insurgent (2015)
Breathe in and hold it.Du musst tief inhalieren und den Rauch in der Lunge halten. Pixote (1981)
Call me Nathalie.Also nenn mich NathalieLe battant (1983)
OK, Nathalie.Okay, NathalieLe battant (1983)
Where's Nathalie?Wo ist NathalieLe battant (1983)
Nathalie's gone, Gino.Nathalie ist weg, Gino. Le battant (1983)
Sylviane sleeping with you, Nathalie coming over to you.Dass Sylviane mit dir schlief, dass ich dir Nathalie schickte. Le battant (1983)
I'm telling you, if I didn't have to find Nathalie, we'd start right away.Wäre Rouxel nicht hinter Sylviane her und müsste ich nicht Nathalie finden, könnten wir gleich loslegen. Le battant (1983)
Nathalie Dumont.Nathalie Dumont! Le battant (1983)
Nathalie Dumont:Nathalie Dumont: Le battant (1983)
So, here's what we're going to do.Wir werden Folgendes machen, NathalieLe battant (1983)
"Nathalie Dumont: Sentenced to a prison term, "and released 12 months ago"."Nathalie Dumont: zu Knast verurteilt und erst seit 12 Monaten wieder frei." Le battant (1983)
Nathalie.NathalieLe battant (1983)
Take me to Nathalie.Bring mich zu NathalieLe battant (1983)
Nathalie, close your suitcase.Nathalie, schließ die Koffer. Le battant (1983)
Cut it out, Audrey. You don' t even know how to inhale.Du kannst nicht einmal inhalieren. Vacation (1983)
You believe in it, Nathalie?Glauben Sie daran, NathalieTangos, the Exile of Gardel (1985)
Nicole wouldn't shove off I couldn't get near NatalieNicole war so hinter mit her, dass ich kein Wort mit Nathalie geredet hab. Three Men and a Cradle (1985)
Me, do I go out? I've been after her for 2 months- Ich bin schon zwei Monate hinter Nathalie her. Three Men and a Cradle (1985)
I swear, Nathalie...Ich schwör's dir, NathalieThree Men and a Cradle (1985)
And Natalie says, It's a whim put her to bed!Und die doofe Nathalie sagt: "Das ist nur Show. Bringt sie ins Bett!" Three Men and a Cradle (1985)
I won't leave Nathalie alone till I get her into bedUnd Nathalie kriegt jetzt keine Atempause mehr! Three Men and a Cradle (1985)
no way!Was machst du, inhalierst du es? Er... Lookin' Through the Windows (1987)
thank you. mr. mintz, i'm afraid i don't have $6,000.Los, ALF, gib mir einfach die $6.000, dann kann ich nach Hause zum Inhalieren. The Gambler (1987)
It needs some hot steam.Da hilft nur Inhalieren! Chodník cez Dunaj (1989)
- Ooh. - Did you remember your vaporizer? - Yeah, it's in my room.- Hast du dein Inhaliergerät? Dead Poets Society (1989)
But his inhaler regulated him immediately. My, God!Der Inhalierapparat hat ganze Arbeit geleistet. Once Around (1991)
Noxious gases.... ermöglicht dem Träger zu atmen, ohne dabei Giftgas zu inhalieren. The Tragedy at Marsdon Manor (1991)
He inhaled it.Er hat es inhaliert. Basic Instinct (1992)
For a non-smoker, you're good at it.Für eine Nichtraucherin kannst du gut inhalieren, Respekt. Tokyo Decadence (1992)
It took me few weeks to learn how to inhale.Ich hab lange gebraucht, bis ich inhaliert hab. Amateur (1994)
Did I inhale? Yes.Hab ich inhaliert? Amateur (1994)
Don't try to swallow the smoke yet. You're not ready for that.Inhalier nicht, so weit bist du nicht. The Client (1994)
I told you not to swallow the smoke.Du sollst doch nicht inhalieren. The Client (1994)
Come on, breath, breath, breathInhalieren. Inhalieren...inhalieren. Getting Any? (1994)
BreathInhalieren. Getting Any? (1994)
"After four deep whiffs, we're sailing someplace else. ""Nachdem wir vier Mal inhaliert haben, segeln wir davon." The Basketball Diaries (1995)
Of course you couldn't inhale it because it's solid wood. And you'd walk around with it.Man konnte nicht inhalieren, es war ja Holz, man stolzierte damit herum. Blue in the Face (1995)
Why are you still smoking? - I'm not inhaling.Ich inhaliere nicht! Blue in the Face (1995)
I inhaled, but then I was coughing and I was hacking away for ten minutes.Ich inhalierte, aber dann konnte ich zehn Minuten nicht aufhören zu husten. French Kiss (1995)
) Come on, Junior, man.(inhaliert) Kiss of Death (1995)
I don't like this.(Tick inhaliert) Das gefällt mir nicht. Strange Days (1995)
Nobody around here has been eating lead-paint chips.Hier hat wirklich keiner Bleifarben inhaliert. A Shoe Room with a View (1995)
And I think that's especially good for Nathalie, considering what she's had to go through with the men she's been with.Vielleicht braucht Nathalie genau das ganz besonders. Wenn man bedenkt, - was sie mit den Männern durchmachte. Head Above Water (1996)
But, you know, Nathalie seems happy, and that...Aber Nathalie erscheint mir glücklich. Head Above Water (1996)
Looking at your picture, I couldn't help thinking of Nathalie.- Wenn ich das Bild ansehe, - muss ich direkt an Nathalie denken. Head Above Water (1996)
Nathalie!Huhu! NathalieHead Above Water (1996)
Two brave fishermen home from the sea, hungry for coffee and my little Nathalie!2 tapfere Fischer kommen von hoher See. Und es dürstet sie nach Kaffee. Und nach meiner kleinen NathalieHead Above Water (1996)

CMU English Pronouncing Dictionary
NATHALIE    N AE1 T AH0 L IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wasserkopf {m} | Wasserköpfe {pl}hydrocephaly | hydrocephalies [Add to Longdo]
ausatmen; exhalieren | ausatmend; exhalierend | ausgeatmet; exhaliertto exhale | exhaling | exhaled [Add to Longdo]
einatmen; inhalieren | einatmend; inhalierend | eingeatmet; inhaliert | atmet ein; inhaliertto inhale | inhaling | inhaled | inhales [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
赤靴;赤苦津[あかぐつ;アカグツ, akagutsu ; akagutsu] (n) (uk) starry handfish (Halieutaea stellata) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
吸入[きゅうにゅう, kyuunyuu] einatmen, inhalieren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top