Search result for

haily

(855 entries)
(8.7999 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -haily-, *haily*, hay
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา haily มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *haily*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
*มีน*[ไทยたべる Thai 食べる.Kanji Katakana ] slang colloqial pl sg meen,mean,maen I มีน

Longdo Dictionary ภาษาฝรั่งเศส (FR) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
produzione[Thai] (n vi vt adv ) general

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Thai wisdomวัฒนธรรมไทย
โต๊ะจีนชัยมาลา[Chaiyala Chinese Table] Chaiyala Chinese Table

English-Thai: Longdo Dictionary
Linux.Thai.Net(n) ชื่อเว็บไซต์สำหรับคนไทยเล่น Linux
hairy basil(n) แมงลัก
supply chain(jargon) โซ่อุปทาน, สายโซ่อาหาร
blockchain(n ) บล็อกเชน, วิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางบัญชี โดยการเข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามลำดับเวลาที่ข้อมูลเข้ามา กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้ในเครือข่ายที่กำหนดได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนจะทราบการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชนทุกรายการตลอดเวลา [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hail[N] การร้องทักทาย, See also: การร้องทัก
hail[VT] ร้องทักทาย, See also: ทักทาย, ปราศรัย, ร้องทัก, Syn. greet, salute
hair[N] ผม, See also: ขน
hair[N] เส้นผม, See also: เส้นขน
Thai[N] คนไทย, See also: ชาวไทย
Thai[N] ภาษาไทย
Thai[ADJ] เกี่ยวกับคนไทย, See also: เกี่ยวกับภาษาไทย
Thai[ADJ] ที่เกี่ยวกับประเทศไทย
chain[VT] กักตัว, See also: กักขัง, คุมตัว, Syn. confine, restrain
chain[N] เครื่องผูกมัด, Syn. bond
chain[N] โซ่, See also: โซ่ตรวน, Syn. string, ring series
chain[N] บริษัทต่างๆที่อยู่ในเครือเดียวกัน
chain[VT] ล่ามโซ่, Syn. fasten
chain[N] เหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกัน, Syn. sequence, series, string
chair[N] เก้าอี้, See also: ม้านั่ง, ที่นั่ง, Syn. seat
chair[VT] ดำรงตำแหน่งประธาน, See also: ทำหน้าที่ในฐานะประธาน, Syn. preside
chair[N] ตำแหน่งประธาน, Syn. chairmanship, headship
chair[N] ตำแหน่งศาสตราจารย์, Syn. professorship
chair[VT] นั่งเก้าอี้
haiku[N] บทกวีแบบหนึ่งของญี่ปุ่นเป็นแบบ 17 พยางค์, Syn. hokku
hairy[ADJ] ซึ่งปกคลุมไปด้วยขน (ผม), See also: มีผมมาก, มีขนมาก, ประกอบด้วยผมหรือขน, คล้ายผมหรือขน, (คำสแลง) ยาก ลำบาก น่ากลัว เสี่ยงอันตรา
hairy[ADJ] เต็มไปด้วยผม, See also: เต็มไปด้วยขน
Haiti[N] ประเทศสาธารณรัฐใน West Indias มีเมืองหลวงชื่อ Port-au-Prince
chaise[N] รถม้าชนิดหนึ่งมีใช้ในอดีต, Syn. shay
Hainan[N] เกาะไหหลำ
Hainan[N] ไหหลำ
hairdo[N] ทรงผม, See also: แบบผม, Syn. coiffure
mohair[N] ผ้าขนแพะหรือกระต่าย
archaic[ADJ] โบราณ, Syn. ancient
archaic[ADJ] ล้าสมัย, See also: พ้นสมัย, Syn. old-fashioned
Chainat[N] จังหวัดชัยนาท
Chainat[N] ชัยนาท
enchain[VT] ดึงความสนใจ (ทางวรรณคดี), See also: ดึงความคิด, Syn. attract, captivate, mesmerize
enchain[VT] ล่ามโซ่ (คำทางการ), See also: ใส่ตรวน, Syn. bind, chain, fetter
hail up[PHRV] พักค้างคืนในโรงแรม (ใช้ในภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลีย และเป็นคำไม่เป็นทางการ)
haircut[N] การตัดผม
haircut[N] ทรงผม
hairnet[N] ตาข่ายคลุมผม
hairpin[N] กิ๊บหนีบผมเป็นรูปตัว U, See also: ที่หนีบผมเป็นรูปตัว U, กิ๊บติดผมรูปตัว U, Syn. bobby pin, pin
hairpin[ADJ] เป็นรูป U
Haitian[ADJ] เกี่ยวกับประเทศหรือประชาชนเฮติ
Haitian[N] ประชาชนของไฮติ
shaikhs[N] คำนามพหูพจน์ของ sheikh
unchain[VT] ปลดสายโซ่ออก, See also: ปลดปล่อย, Syn. unfasten, release, free, untie, unlock, unbind, unhitch, unleash, emancipate, Ant. fasten, bind, lock, chain, hitch
archaism[N] การเลียนแบบคำพูดหรือเทคนิคโบราณ
archaism[N] คำเก่า, See also: คำโบราณ
armchair[N] เก้าอี้ที่มีที่วางแขน, Syn. easy chair, wing chair
chain to[PHRV] ล่ามโซ่ไว้กับ, See also: ล่ามไว้กับ, ผูกไว้กับ, Syn. fasten
chain to[PHRV] จำกัด, See also: กำหนด
chain up[PHRV] ล่ามโซ่ไว้กับ, See also: ล่ามไว้กับ, ผูกไว้กับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
all hailการคำนับแสดงการต้อนรับ
archaic(อาร์เค'อิค) adj. โบราณ,เก่าแก่,แบบโบราณ, Syn. antiquated --A. modern)
archaicism(อาร'์ คีอิส'ึม,อาร์เค'อิส'ซึม) n. สิ่งที่โบราณ (ศัพท์,ภาษา, ธรรมเนียม) , การใช้สิ่งที่โบราณ. -archaist n., archaistic adj. (archaic word,usage, etc.)
archaise(อาร์'คีไอซฺ) vt. ทำให้มีลักษณะโบราณ, ใช้ศัพท์หรือคำโบราณ, แสดง
archaism(อาร'์ คีอิส'ึม,อาร์เค'อิส'ซึม) n. สิ่งที่โบราณ (ศัพท์,ภาษา, ธรรมเนียม) , การใช้สิ่งที่โบราณ. -archaist n., archaistic adj. (archaic word,usage, etc.)
archaize(อาร์'คีไอซฺ) vt. ทำให้มีลักษณะโบราณ, ใช้ศัพท์หรือคำโบราณ, แสดง
armchair(อาร์ม'แชร์) n. เก้าอี้มีที่วางแขน
chain(เชน) n. โซ่,ลูกโซ่,โซ่ตรวน,สายสร้อย,อนุกรม,เทือกเขา,ทิว,แนว -vt. ผูกมัดด้วยโซ่,ผูกมัด,จำกัด, Syn. series
chain printerเครื่องพิมพ์สายโซ่เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้โซ่หรือแกนอักษรหมุนในแนวนอนรอบแกนตั้ง 2 แกน เมื่อตัวอักษรที่ต้องการมาอยู่ตรงตำแหน่งที่กำหนดให้ เครื่องจะใช้ค้อนตีให้อักษรนั้น ปรากฏบนกระดาษ โดยผ่านลงบนผ้าหมึกพิมพ์
chain reactionn. ปฏิกิริยาลูกโซ่
chain storen. กลุ่มร้านขายปลีกที่มีเจ้าของเดียวกัน
chair(แชร์) n. เก้าอี้,ตำแหน่งการงาน, Syn. seat
chairman(แชร์'เมิน) n.ประธาน,-vt. เป็นประธานที่ประชุม
chairmanship n.ตำแหน่งหรือประธาน
cochairmann. ประธานร่วม -pl. cochairmen
cross hairsn. เส้นไขว้กล้องสำหรับหมายวัตถุที่ส่องดู,เส้นกากบาทในกล้องปืนเล็งเป้า + <เครื่องหมาย>เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
daisy chainสายโซ่เดซีหมายถึง การเชื่อมต่อรายการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (เหมือนกับ สายโซ่) ถ้าใช้ในเรื่องของการสั่งพิมพ์ จะหมายถึง การสั่งให้พิมพ์แฟ้มข้อมูลหลาย ๆ แฟ้มต่อเนื่องกันไป ตามลำดับที่กำหนดไว้ตั้งแต่ก่อนพิมพ์
enchainvt. ผูกมัดด้วยโซ่,จำตรวน,จับไว้,เหนี่ยวรั้งไว้., See also: enchainment n. ดูenchain
fair-haired(แฟร'แฮร์ดฺ) adj. ซึ่งมีผมสีทอง,คนโปรดของนาย, Syn. favourite
haiabbr. hemagglutination inhibition
haick(ไฮคฺ) n. เสื้อคลุมสีขาวของชาวอาหรับ
haik(ไฮคฺ) n. เสื้อคลุมสีขาวของชาวอาหรับ
hail(เฮล) vt. ต้อนรับ,ทักทาย,เรียก,โห่ร้องอวยชัยแก่. vi. เรียก,ร้องเชิญ,ลูกเห็บลง n.การร้องเรียก,การร้องเชิญ,การต้อนรับ,การทักทาย,การตกของลูกเห็บ,ฝนมีลูกเห็บ,ห่ากระสุนหรืออื่น ๆ interj. คำอุทานแสดงการต้อนรับ,การร้องเรียกหรือร้องเชิญ คำที่มีความหมายเหมือนกั
hailstone(เฮล'สโทน) n. ลูกเห็บ
hain't(เฮนท) abbr. have not,has not
hair(แฮร์) n. ผม,ขน,ผ้าขนสัตว์,จำนวนน้อยมาก,ขนาดเล็กมาก,เศษ
hair follicleขุมขน
hair netตาข่ายคลุมผม
hair oilน้ำมันใส่ผม
hair shirtเสื้อขนสัตว์
hair spaceช่องไฟที่เล็กที่สุดของตัวหนังสือ,ช่องแยกที่บางที่สุดในการเรียงพิมพ์,เส้นโลหะบางที่สุดที่ใช้แยกคำ สัญลักษณ์หรืออื่น ๆ
hair triggerไกปืนที่ไวหรือเบามาก,ทันทีทันใด,ไวมาก
hair's breadthn. เส้นยาแดงเดียว,เส้นผมเดียว
hair's-breadthn. เส้นยาแดง,เส้นผมเดียว. adj. แคบที่สุด,บางที่สุด,น้อยที่สุด., Syn. hairsbreadth,hairbreadth
hair-clippersn. กรรไกรตัดผม
hair-raisingadj. น่ากลัว,น่าสยดสยอง,น่าขนลุก, Syn. bloodcurdling
hairbrained(แฮร์'เบรนดฺ) adj. สะเพร่า,ไม่แน่นอน,น่าเวียนหัว
hairbreadthn. เส้นยาแดงเดียว,เส้นผมเดียว
hairbrushn. แปรงขน
hairclothn. ผ้าขนสัตว์.
haircutn. การตัดผม,แบบทรงผม,แบบผม,ทรงผม, See also: haircutter, haircutting n.
hairdo(แฮร์'โด) n. แบบผม,แบบทรงผม,การแต่งผม,วิธีทำผม, Syn. hairstyle,haircut
hairdressern. ช่างแต่งผมสตรี,ช่างดัดผม, Syn. beautician,hair
hairdressingn. การตัดหรือแต่งผมสตรี,อาชีพตัดผม,แบบทรงผม,การแต่งผม,วิธีทำผม, Syn. hairdo,coiffure
hairlinen. เส้นผม,เส้นเขียนลายมือ,เส้นคม,แบบเส้นคม,การเย็บอย่างละเอียด,ข้อแตกต่างที่เล็กน้อยมาก
hairpiecen. วิกผม,ปอยผม
hairpin(แฮร์'พิน) n. กิ๊บผม,ที่หนีบผม. adj. เป็นรูปกิ๊บผม,เป็นรูปU, Syn. U-shaped
hairsprayn. น้ำยาสเปย์ฉีดผมให้ทรงรูป
hairy(แฮร์'รี) adj. ผมมาก,มีขนมาก, คล้ายผมหรือขน,ยาก,ลำบาก,น่ากลัว,เสี่ยงอันตราย., See also: hairiness n., Syn. hirsute
haiti(เฮ'ที) n. ชื่อประเทศสาธารณรัฐในWest Indies

English-Thai: Nontri Dictionary
archaic(adj) เก่า,คร่ำคร่า,โบราณ,พ้นสมัย
armchair(n) เก้าอี้มีเท้าแขน,เก้าอี้นวม
CHAIN chain letter(n) จดหมายเวียน,จดหมายลูกโซ่
chain(n) โซ่,ตรวน,เครื่องพันธนาการ
chain(vt) ตีตรวน,ล่ามโซ่,ผูกมัด,ผูกพัน
chair(n) เก้าอี้,ตำแหน่ง
chairman(n) ประธาน
chairmanship(n) ตำแหน่งประธาน
chaise(n) รถม้า
enchain(vt) ล่ามโซ่,ใส่ตรวน
hail(n) การโห่ร้อง,การร้องเรียก,การต้อนรับ,การทักทาย
hail(vt) โห่ร้องอวยชัย,ต้อนรับ,เรียก,ทักทาย
hailstone(n) ลูกเห็บ
hailstorm(n) พายุลูกเห็บ
hair(n) ผม,ขน
hairbreadth(n) เส้นยาแดงผ่าแปด,ความหวุดหวิด
hairdresser(n) ช่างทำผม,ช่างแต่งผม,ช่างตัดผม
hairiness(n) ความมีผมดก
hairless(adj) ไม่มีผม,ล้าน
hairnet(n) ตาข่ายคลุมผม
hairpiece(n) ปอยผม,วิกผม
hairpin(n) กิ๊ปติดผม,ที่หนีบผม
hairy(adj) มีผมดก,เหมือนผม
horsehair(n) ผมม้า,ขนม้า
mohair(n) ผ้าขนแกะ
ROCKING rocking chair(n) เก้าอี้โยก
Thai(n) ภาษาไทย,คนไทย,ชาวไทย
Thailand(n) ประเทศไทย,เมืองไทย
unchain(vt) แก้โซ่,ปลดปล่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peltate hairขนรูปโล่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
root hairขนราก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
shaft, hairเส้นผม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
secretory hair; glandular hairขนต่อม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
archaic๑. ใกล้คลาสสิก๒. โบราณ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Archaic periodสมัยอาร์เคอิก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
archaismคำโบราณ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
archaisticเชิงโบราณ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
armchairเก้าอี้เท้าแขน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bamboo hair; clastothrix; trichoclasia; trichoclasis; trichorrhexis nodosaภาวะผมเปราะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Markov chainลูกโซ่มาร์คอฟ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
chain of command; command, chain ofสายการบังคับบัญชา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chain of titleลำดับการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chain printerเครื่องพิมพ์สายโซ่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chain ruleหลักเกณฑ์ลูกโซ่, กฎลูกโซ่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
chain tensionerตัวปรับความตึงโซ่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
chained fileแฟ้มลูกโซ่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chained listรายการลูกโซ่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chaining searchการค้นหาแบบลูกโซ่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chairเก้าอี้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chairmanประธาน, ประธานที่ประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
chain๑. โยง๒. ลูกโซ่, สายโซ่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chain codeรหัสลูกโซ่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
chain coralปะการังลูกโซ่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
chain intermittent weldรอยเชื่อมเว้นระยะตรงกัน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
chain migrationการย้ายถิ่นแบบลูกโซ่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cross hairเส้นกากบาท [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
command, chain of; chain of commandสายการบังคับบัญชา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clastothrix; hair, bamboo; trichoclasia; trichoclasis; trichorrhexis nodosaภาวะผมเปราะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
daisy chainสายโซ่เดซี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
glandular hair; secretory hairขนต่อม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
glossotrichia; tongue, hairy; trichoglossiaลิ้นฝ้าขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
food chainโซ่อาหาร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
follicle, hairปุ่มรากผม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tongue, hairy; glossotrichia; trichoglossiaลิ้นฝ้าขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trichorrhexis nodosa; clastothrix; hair, bamboo; trichoclasia; trichoclasisภาวะผมเปราะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trochaic foot; trocheeคณะโทรคี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
trochee; trochaic footคณะโทรคี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
timing chainโซ่เพลาลูกเบี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
trichoclasia; clastothrix; hair, bamboo; trichoclasis; trichorrhexis nodosaภาวะผมเปราะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trichoclasis; clastothrix; hair, bamboo; trichoclasia; trichorrhexis nodosaภาวะผมเปราะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
trichoglossia; glossotrichia; tongue, hairyลิ้นฝ้าขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haikuบทกวีไฮกุ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
hailstorm insuranceการประกันภัยพายุลูกเห็บ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hair follicleปุ่มรากผม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hair shaftเส้นผม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hair, bamboo; clastothrix; trichoclasia; trichoclasis; trichorrhexis nodosaภาวะผมเปราะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hairacheอาการปวดโคนผม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hairy tongue; glossotrichia; trichoglossiaลิ้นฝ้าขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thai Library Associationสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Polymerase chain reactionปฏิกิริยาลูกโซ่โพลิเมอเรส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Food chain (Ecology)โซ่อาหาร (นิเวศวิทยา) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Polymerase chain reactionปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส

เทคนิค PCR เป็นเทคนิคที่ทำได้ง่ายในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลอง โดยสามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอให้เพียงพอต่อการนำไปศึกษาโดยใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมง ปัจจุบันเทคนิค PCR เริ่มจากเตรียมส่วนผสมในหลอดทดลองให้ประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลักๆ คือ ดีเอ็นเอตั้งต้น (ดีเอ็นเอ 2 สายจับกัน) ไพรเมอร์ (primer) 2 สาย (ดีเอ็นเอสายเดี่ยวสายสั้นๆ 2 สาย สามารถไปจับปลายของดีเอ็นเอตั้งต้นแต่ละสาย) ดีเอ็นเอโพลีเมอเรส (DNA polymerase เป็นเอนไซม์ที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอตั้งต้น) dNTPs (deoxynucleotide triphosphates เป็นหน่วยย่อยของดีเอ็นเอนำไปต่อโดย DNA polymerase เพื่อสร้างดีเอ็นเอสายใหม่) หลังจากนั้นนำส่วนผสมไปควบคุมอุณหภูมิและเวลาเป็นรอบๆ โดยใช้เครื่องควบคุมอัตโนมัติ โดยแต่ละรอบเริ่มจากควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ดีเอ็นเอ 2 สายที่จับกันแยกออกจากกันเป็นดีเอ็นเอสายเดี่ยว 2 สาย แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ primer แต่ละสายจับกับดีเอ็นเอสายเดี่ยว แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาอีกครั้งให้ DNA polymerase สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer ดังนั้นเมื่อผ่านรอบแรกดีเอ็นเอเพิ่มขึ้น 2 เท่า และเมื่อเข้ารอบสองดีเอ็นเอที่เพิ่มขึ้น 2 เท่าในรอบแรกจะกลายเป็นดีเอ็นเอตั้งต้นของรอบสอง ทำให้เมื่อควบคุมอุณหภูมิและเวลาหลายๆ รอบดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้น 2 ยกกำลัง n เท่า เมื่อ n คือ จำนวนรอบ เนื่องจากใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละรอบ ทำให้เมื่อผ่านไปเป็นชั่วโมง ดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้นมากมายเพียงพอต่อการนำไปศึกษา

แหล่งข้อมูล
1. สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. "เอนไซม์ที่ใช้ในการโคลนยีน" ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 42-65. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
2. Promega. PCR Amplification. Retrieved May 24, 2012. from http://www.promega.com/resources/product-guides-and-selectors/protocols-and-applications-guide/pcr-amplification/
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Knowledge value chainห่วงโซ่ความรู้ [การจัดการความรู้]
Thailand Quality Awardเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย [การจัดการความรู้]
Chain reaction, Fissionปฏิกิริยาลูกโซ่แบ่งแยกนิวเคลียส, ปฏิกิริยาแบ่งแยกนิวเคลียสที่สามารถเกิดขึ้นซ้ำๆ ได้เอง โดยนิวเคลียสจะดูดกลืนนิวตรอนแล้วเกิดการแบ่งแยกของนิวเคลียสขึ้น พร้อมกับปลดปล่อยนิวตรอนใหม่เพิ่มขึ้นออกมา ซึ่งจะถูกนิวเคลียสอื่นๆ ดูดกลืนต่อไปอีก และทำให้เกิดปฏิกิริยาแบ่งแยกนิวเคลียสต่อเนื่องไปเรื่อยๆ (ดู nuclear fission ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Decay chainลูกโซ่การสลายกัมมันตรังสี , อนุกรมของนิวไคลด์ที่เริ่มต้นจากนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่เรียกว่านิวไคลด์แม่ สลายตัวเป็นนิวไคลด์ลำดับต่อ ๆ กันไป ที่เรียกว่านิวไคลด์ลูก จนถึงผลผลิตสุดท้ายที่เป็นนิวไคลด์เสถียร [นิวเคลียร์]
Radioactive chainลูกโซ่กัมมันตรังสี, อนุกรมกัมมันตรังสีต่าง ๆ เช่น อนุกรมยูเรเนียม
(ดู radioactive series ประกอบ)
[นิวเคลียร์]
SchoolNet Thailandโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai Social/Science Academic Research Networkเครือข่ายไทยสาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Motorized Wheelchairรถเข็นคนพิการที่ติดตั้งมอเตอร์, รถเข็นคนพิการที่ติดตั้งมอเตอร์และชุดควบคุมการเคลื่อนที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้าที่เก็บไว้ในแบตเตอรี [Assistive Technology]
Thai Sign Language Program: computer vocabularyภาษามือไทยชุดคำศัพท์คอมพิวเตอร์, ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลภาษามือไทย ที่บรรจุคำศัพท์คอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลประกอบไปด้วย คำศัพท์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย ภาพ วีดิทัศน์ภาษามือไทย [Assistive Technology]
Fission chain reactionปฏิกิริยาลูกโซ่แบ่งแยกนิวเคลียส [นิวเคลียร์]
Chain principleการครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่น
กรณีที่ถือว่าเป็นการเข้าครอบงำกิจการผ่านนิติบุคคลอื่นซึ่งทำให้ต้องทำคำเสนอซื้อ คือ การได้หุ้นหรือมีอำนาจควบคุม ตั้งแต่ 50% ในนิติบุคคลอื่น รวมถึงการส่งบุคคลเข้าไปเป็นกรรมการในจำนวนที่มีนัยสำคัญ และนิติบุคคลอื่นทุกทอดจนถึงทอดสุดท้ายที่ถือหุ้นในกิจการรวมกับบุคคลตามมาตรา 258 ของนิติบุคคลดังกล่าวถือหุ้นในกิจการ ตั้งแต่ 25% [ตลาดทุน]
The Stock Exchange of Thailandตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีแหล่งกลางสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์และการระดมทุนในประเทศ และต่อมาเมื่อปี 2535 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยมีบทบาทสำคัญ ดังนี้ 1. ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน และพัฒนาระบบต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์ 2. ดำเนินธุรกิจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น การทำหน้าที่เป็นสำนักหักบัญชี (Clearing House) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. การดำเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Thai NVDR Co., Ltd.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2543 เพื่อออกตราสาร NVDR ด้วยทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 10 ล้านบาท โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือหุ้นร้อยละ 99 ของทุนจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการลงทุนและเพิ่มสภาพคล่องให้ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งช่วยให้ชาวต่างประเทศลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนได้โดยไม่ติดเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) พร้อมทั้งสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล และสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ NVDR ยังช่วยขจัดปัญหาของผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศบางประเทศที่ไม่สามารถลงทุนในหน่วยลงทุน ซึ่งรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund : TTF) ได้ ทั้งนี้ ผู้ถือ NVDR จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน (Non-Voting Rights) อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า NVDR จะออกมาเพื่อส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ แต่ก็อนุญาตให้นักลงทุนไทยสามารถลงทุนใน NVDR ได้ [ตลาดทุน]
Thailand Futures Exchange PCLบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2547 เพื่อดำเนินการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ.2546 และได้รับใบอนุญาตการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2548 [ตลาดทุน]
Thailand Clearing House Co.,Ltd.บริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547 โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท และมีผู้ถือหุ้นใหญ่ คือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ให้บริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับตลาดทุนไทย และเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กล่าวคือ เป็นศูนย์กลางการชำระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายใน บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (Thailand Futures Exchange: TFEX) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การประกอบการในฐานะสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ บจ. สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) นั้นอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 โดยมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกรรมต่าง ๆ ของสำนักหักบัญชี [ตลาดทุน]
Thailand Securities Depository Company Limitedบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้บริการระบบหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ของประเทศ โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และสำนักหักบัญชี โดยใช้ระบบยอดสุทธิในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ สำหรับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และตลาดตราสารหนี้ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ [ตลาดทุน]
Automated System for the Stock Exchange of Thailand ระบบ ASSET
เป็นระบบคอมพิวเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มักเรียกสั้น ๆ ว่า ASSET เริ่มนำมาใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2534 โดยใช้แทนระบบซื้อขายแบบเดิมซึ่งใช้วิธีประมูลโดยตัวแทนบริษัทสมาชิกจดแจ้งราคาที่ต้องการซื้อหรือขายบนกระดานซื้อขายในห้องค้าหลักทรัพย์ซึ่งเรียกว่า post on board เมื่อใช้ระบบ ASSET ก็ไม่ต้องมีตัวแทนของบริษัทสมาชิกในห้องค้าหลักทรัพย์ การส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายกระทำโดยตัวแทนของบริษัทสมาชิกซึ่งอยู่ที่บริษัท ป้อนข้อมูลดังกล่าวผ่านคอมพิวเตอร์ของตนที่ต่อเชื่อมกับระบบ ASSET ระบบ ASSET จะบันทึกข้อมูลทั้งหมดเข้าระบบและจัดเรียงลำดับการได้สิทธิซื้อ (หรือขาย) ก่อนและหลังของแต่ละคำสั่งซื้อ (หรือคำสั่งขาย) หากราคาซื้อและราคาขายตรงกันระบบ ASSET จะจับคู่ให้เกิดการซื้อขายโดยอัตโนมัติ (automatching) อย่างไรก็ตาม ระบบ ASSET ก็รองรับรายการซื้อขายที่ตกลงกันได้แล้วค่อยส่งแจ้งรายงานเข้ามาในระบบด้วย ซึ่งวิธีนี้เรียกว่า put through ซึ่งให้ใช้สำหรับการซื้อขายหุ้นที่จัดเป็นการซื้อขายรายใหญ่ (big lot) ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดและการซื้อขายตราสารหนี้ ในระบบ ASSET จัดแบ่งการทำงานเป็น 4 ส่วนคือ ส่วนจำเป็น main board สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ปกติทั่วไป ซึ่งปริมาณการซื้อขายต้องเต็มหน่วยซื้อขาย (board lot) ส่วนที่เป็น odd - lot board สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์จำนวนต่ำกว่า 1 หน่วยซื้อขาย ส่วนที่เป็น big - lot board สำหรับการซื้อขายหลัก ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น ระบบการซื้อขายระบบใหม่ ที่เรียกว่า ระบบ ARMS [ตลาดทุน]
Thailand Securities Instituteสถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน
เป็นสถาบันที่จัดตั้งโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการเงินและการลงทุนให้ เยาวชน นิสิต นักศึกษา ผู้ลงทุน ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุน รวมทั้ง เป็นสถาบันจัดทดสอบความรู้แก่บุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Federation of Thai Capital Market Organizationsสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ในปี 2547 โดยความร่วมมือของ 6 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจดทะเบียน สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนไทยภายใต้เป้าหมายหลัก 3 ประการคือ เสริมสร้าง พัฒนาตลาดทุนให้มีเสถียรภาพ มั่นคง ผลักดันบรรษัทภิบาล [ตลาดทุน]
The Thai Bond Market Association สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ภายใต้มาตรา 230 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อทำหน้าที่หลักในการเป็นองค์กรกำกับดูแลสมาชิกและเป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านตลาดตราสารหนี้ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ [ตลาดทุน]
Thai Investors Associationสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
สมาคมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และพิทักษ์สิทธิผู้ลงทุนไทย โดยเมื่อปี 2545 ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็น “องค์กรผู้ถือหุ้นรายย่อย” ทำหน้าที่ช่วยเหลือ ให้ความรู้ และเป็นแกนนำของผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการปกป้องสิทธิประโยชน์จากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของไทย และเผยแพร่ข่าวสาร แก่ผู้ลงทุน ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการลงทุนในหลักทรัพย์และพัฒนาตลาดทุนไทย สมาคมนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2532 [ตลาดทุน]
Women's periodicals, Thai วารสารไทยสำหรับสตรี [TU Subject Heading]
7 Eleven (Thailand)เซเว่น อีเลฟเว่น (ไทย) [TU Subject Heading]
Abbreviations, Thaiอักษรย่อภาษาไทย [TU Subject Heading]
Amazing Thailand, 1998-1999ปีท่องเที่ยวไทย, 2541-2542 [TU Subject Heading]
Architecture, Thaiสถาปัตยกรรมไทย [TU Subject Heading]
Art objects, Thaiศิลปวัตถุไทย [TU Subject Heading]
Art, Haitianศิลปะเฮติ [TU Subject Heading]
Art, Sukhothaiศิลปะสุโขทัย [TU Subject Heading]
Art, Thaiศิลปะไทย [TU Subject Heading]
Arts, Haitianศิลปกรรมเฮติ [TU Subject Heading]
Arts, Thaiศิลปกรรมไทย [TU Subject Heading]
Astrology, Thaiโหราศาสตร์ไทย [TU Subject Heading]
Authors, Thaiนักประพันธ์ไทย [TU Subject Heading]
Bahai Faithศาสนาบาไฮ [TU Subject Heading]
Bahai faith and educationศาสนาบาไฮกับการศึกษา [TU Subject Heading]
Ballads, Thaiบัลลัดไทย [TU Subject Heading]
Bongfai Festival, Thailandเทศกาลบั้งไฟของไทย [TU Subject Heading]
Calendar, Thaiศักราชไทย [TU Subject Heading]
Chain restaurantsร้านอาหารแบบลูกโซ่ [TU Subject Heading]
Chain sawsเลื่อยโซ่ [TU Subject Heading]
Chain storesร้านค้าแบบลูกโซ่ [TU Subject Heading]
Chairballแชร์บอล [TU Subject Heading]
Chairsเก้าอี้ [TU Subject Heading]
Chao Phraya River (Thailand)แม่น้ำเจ้าพระยา [TU Subject Heading]
Chi River (Thailand)แม่น้ำชี [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
adsthai[แอดส์-ไทย] (n ) มาจากคำ 2 คำผสมกัน ads มาจาก ADvertiSing หมายถึง โฆษณา, สิ่งโฆษณา thai มาจาก Thailand หมายถึง ประเทศไทย รวมความแล้ว adsthai หมายถึง ผู้โฆษณาสินค้าหรือสื่อโฆษณาในประเทศไทย สามารถเข้าไปโฆษณาสินค้ากันได้ที่ http://www.adsthai.net
See also: R. adsthai
chain of command (n) สายงานบังคับบัญชา
chain of custodyลำดับการครอบครองรักษาวัตถุพยาน
chain restaurant (n ) เครือข่ายร้านอาหาร, ร้านอาหารที่มีสาขา
chainsaw (n vi vt slang ) อาวุธที่ไว้ฆ่าซอมบี้, การทำลายอะไรบางอย่าง ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
chainsaw[เชน-ซอว์] เลื่อยยนต์
Excuse me, Somchai. Can you help me? I need some advice on job searching.[อิอิ] ไม่รู้
See also: S. raycity, A. raycity, R. raycity
food chain (n ) ห่วงโซ่อาหาร
from ancient times. Many different versions of the history of Muaythai exist, but al (n vi vt modal verb adj adv conj name )
hail (vt ) ยอมรับ เช่น he hailed the court's decision.
Krung Thai Bank (org ) ธนาคารกรุงไทย
maidenhair fern (n ) เฟิร์นก้านดำ
pubic hair (n) หมอย,ขนเพชร,ขนลับ,ผมล่าง
sprayprigthai[sa-pray-prig-thai] (n) สเปรย์พริกไทย
See also: S. pepper spray,
Supply Chain)เครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน
thai boxing (n )
Thai Danu Bank (org ) ธนาคารไทยทนุ
Thai Military Bank (org ) ธนาคารทหารไทย
Thailand had continuously[ Thailand had continuously ]
The Federation of Thai Industries (n ) สภาอุตสาหกรรม
See also: S. FTI,
value chainโซ่แห่งคุณค่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Or a chain.หรือโซ่ Dream Reaper (2012)
Hair.ผม Odd Thomas (2013)
Hoi!HaiRiki-Oh: The Story of Ricky (1991)
ChaiChaiFrom Beijing with Love (1994)
Haiti.Haiti. Den hvide flok (1994)
- Mikhail!- Mikhail! Enter 77 (2007)
Mordechai!MordechaiRed State (2011)
Maybe you can get your hair dreadlocked while you're there.บางทีเธอน่าจะทำผมทรงเดดล๊อคตอนอยู่ที่นั่นนะ New Haven Can Wait (2008)
And my hair might not sparkle when it catches the light...และผมของฉันก็ไม่ได้สลวยสวยเก๋ระยิบระยับเวลาต้องแสงไฟ New Haven Can Wait (2008)
That you work for the chair of the litคุณเป็นประธานชมรมวรรณกรรม New Haven Can Wait (2008)
You--did you do something with your hair?เธอ เธอไปทำอะไรกับผมมา Pret-a-Poor-J (2008)
Tangled up in my hair.ที่คลอเคลียกับเส้นผม Pret-a-Poor-J (2008)
She had a blue shirt and dark, curly hair?เธอใส่เสื้อสีน้ำเงินดำ ผมหยิกอะคะ? There Might be Blood (2008)
- You may have held my hair, but I don't need you to hold my hand, Smallville.- ฉันขับให้ใหม? - เมื่อคืนนายลากหัวฉันมา, Committed (2008)
The chair or you in it?เก้าอี้ หรือ คุณล่ะ? Odyssey (2008)
I brought thai food.ฉันซื้ออาหารไทยมา Not Cancer (2008)
Hair of the drug that bit him.ยาย้อมผมเล่นงานเค้า Adverse Events (2008)
Are you dyeing your hair?คุณเคยย้อมผมไหม? Adverse Events (2008)
The hair is growing in red.ผมคุณกำลังเปลี่ยนเป็นสีแดง Adverse Events (2008)
That could cause his hair to change color?ที่ทำให้ผมเค้าเปลี่ยนสีน่ะ Adverse Events (2008)
Red hair means it's not kluver-Bucy.ผมแดงแบบนี้แสดงว่าไม่ใช่ กลุ่มอาการ Kluver-Bucy Adverse Events (2008)
Melanin affects hair color.เมลานินมีผลกับผลของเค้า Adverse Events (2008)
And can change hair color.และสามารถทำให้ผมเปลี่ยนสี Adverse Events (2008)
Not a big leap to think He has others that would give him the hair.Not a big leap to think he has others that would give him the hair. Adverse Events (2008)
It's like a hairball,มันเหมือนกับก้อนขน ในท้องแมว Adverse Events (2008)
Amber gave me that key chain.แอมเบอร์ใส่มันไว้รวมในพวงกุญแจ Birthmarks (2008)
Push them rough the soft fontanelle of an infant, you skewer the brain, and the hair hides the entry wounds.จิ้มพวกมันลงไปบนกระหม่อมอ่อนๆของทารก คุณจะเสียบสมองแล้วเส้นผมก็จะซ่อนรอยแผลไว้ Birthmarks (2008)
If you don't mind floppy hair and an annoying accent,ถ้าคุณไม่ว่าอะไร ปล่อยผม และก็ทำเสียงน่ารำคาญ The Itch (2008)
Test her hair.ตรวจผมเธอ Emancipation (2008)
In an uncomfortable chair,นั่งเก้าอี้ที่นั่งไม่สบาย Last Resort (2008)
I'm gonna ask you to piss on her chair next.ครั้งต่อไปผมอาจจะบอกให้ คุณถ่มน้ำลาย ลงที่เก้าอี้ทำงานเธอ Last Resort (2008)
Peter, did you cut your hair?ปีเตอร์, คุณตัดของผม? Gas Pills (2008)
- Hairy Dog.- แฮรี่ ด็อก Pilot (2008)
Guess those little Thai boys are getting expensive, huh?คิดว่าไอ้หนูน้อยคนไทย จะค่าตัวแพงขึ้นใช่ไหม Pilot (2008)
hey. How did you get your hair that way?เน่ๆๆๆๆ ทำไมผมเธอถึงเป็นแบบนี้อ่ะ? Akai ito (2008)
Got a blood smear here, on the patient chair.มีรอยเลือดเปื้อนอยู่ตรงเก้าอี้คนไข้ And How Does That Make You Kill? (2008)
Uh, for tomorrow, you need to repair my shield, wash my tunic, clean my boots, sharpen my sword and polish my chain mail.อ่า พรุ่งนี้ เจ้าต้องซ่อมโล่ของข้า แล้วก็ซักเสื้อคลุมข้าด้วย ขัดรองเท้า, ลับดาบ, แล้วก็ขัดเงาชุดเกราะ Valiant (2008)
Father will slam us both in chains if he knew I'd endangered you.เสด็จพ่อจะได้สั่งตีตรวนเราทั้งคู่น่ะสิ -ถ้าเขารู้ว่าผมพาคุณไปเจออันตราย The Mark of Nimueh (2008)
Yehairamay wan knicht awak..... Excalibur (2008)
Are those chains necessary?เครื่องจองจำนั่น จำเป็นด้วยเหรอ? Bombad Jedi (2008)
If it isn't the hairless harpyนี่มันสัตว์ประหลาดไม่มีผมอ้ะป่าวเนี่ย Cloak of Darkness (2008)
Is it usual for Uther to chain his friends to a dungeon wall?มันปกติสำหรับอูเธอร์ที่จะล่ามโซ่มิตรของเค้าแล้วขังไว้ที่คุกใต้ดินหรอ? To Kill the King (2008)
I'm thinking she should open up a doughnut chain.ชั้นคิดว่าหล่อนควรจะ เปิดร้านโดนัทแบบร้านลูกโซ่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
He has curly hair.ผมเขาหยักศก Scandal Makers (2008)
Like you said, you should follow the school policy, which prohibits hair colouring and accessories, short pants.ตามที่อาจารย์บอก กฏของโรงเรียน ห้ามแค่เรื่องสีผมและก็เครื่องประดับ Baby and I (2008)
Irina Spalko, she was Stalin's fair-haired girl.ไอริน่า สปาลโก เธอคือผู้หญิงผมสีบอร์นของโซเวียต Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Eventually, they're gonna let me out of this chair, comrade, and when they do, I'm going to break your nose.ถ้าฉันออกจากเก้าอี้ได้นะ สหาย ฉันจะต่อยจมูกแกให้หักเลย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
In my favourite chair again!บนเก้าอี้ตัวโปรดของฉันอีกแล้ว The Secret of Moonacre (2008)
Hello, hairballs!ว่าไง หน้าขนฟู Bolt (2008)
Donor was a chain smoker?ใช่ The Eye (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
haiI want to get a haircut before I go on the trip.
haiIt is under the chair.
haiGet me a chair, please.
haiThat long-haired youth is rude.
haiThe prisoner is in chains.
haiHer hair hung in neat coils.
haiIn Thailand, people use coconuts for food, drink and toys.
haiMay hair is as long as Jane's.
haiHer hair comes to her shoulders.
haiI also prefer it with the hair worn up.
haiShe has been dyeing her hair black for years.
haiWe mended some broken chairs.
haiAlso, "armchair shopping" gets rid of the frustrations of crowds and traffic.
haiWe selected the chairman by a vote.
haiI brush my hair 100 strokes every night.
haiThe chairman did not rule out the possibility of a disagreement.
haiWorkers must have their hair cut short.
haiThe chairman would only make her comments off the record.
haiI don't shampoo my hair in the morning.
haiHe stood behind the chair.
haiWe made Mr Grey chairman of the committee.
haiMy big sister washes her hair every morning.
haiThe brunt of criticism was borne by the chairmen.
haiShe sat in a chair reading a magazine.
haiIs the dog chained?
haiDo you approve of Jill's new hairstyle?
haiA wisp of hair fell over his left eye.
haiPlease, address the chair!
haiWe made him chairman.
haiShe bought a hair brush and a tooth brush.
haiHe escaped being run over by a hair's breadth.
haiI was half-blinded in the chains of memory.
haiI have to comb my hair.
haiI could not help laughing at his haircut.
haiHe hailed a cruising taxi.
haiBefore taking a journey, I got a haircut.
haiYour hair is too long.
haiShe installed herself in an easy chair.
haiThis chair is ugly.
haiYou've cut my hair too short.
haiTen to one he will be elected chairman.
haiHrmmm, to judge from their looks they might be from Shanghai.
haiShe has abundant hair.
haiMr Thomas was willing that Mr White be elected chairman.
haiKindly address yourself to the chairman, not directly to other representatives at this meeting.
haiSushi is good, but Thai dishes are better.
haiAfter I got all worked up about ordering in English, I walked in the store and they greeted me with "Irasshaimase!" I felt, like, "What the ...?"
haiWhat I need worst is a haircut.
haiThe population of Shanghai is as large as that of Tokyo.
haiShe wears her hair in a bun.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลายไทย[N] Thai painting, Example: เครื่องดินเผาจากจีนและญี่ปุ่นสมัยนี้มีการเขียนลายไทยทับบนเครื่องลายครามด้วย, Count unit: ลาย, Thai definition: ลายแบบศิลปะของไทย
เก้าอี้ดนตรี[N] musical chairs, Example: งานปีใหม่ปีนี้ มีการเล่นเก้าอี้ดนตรีด้วย, Thai definition: ชื่อการเล่นชนิดหนึ่ง มีผู้เล่นมากกว่าเก้าอี้หนึ่งคน แย่งกันนั่งเมื่อเสียงดนตรีหยุดแล้วคัดผู้ที่ไม่ได้นั่งออก
เก้าอี้ไฟฟ้า[N] electric chair, Example: ผมสั่งให้ปล่อยเลยตามเลย ให้เขาส่งอ้ายหมอนี่เข้าไปนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าไม่ไหว, Count unit: ตัว, Thai definition: เครื่องประหารชีวิตชนิดหนึ่งทำเป็นรูปเก้าอี้ ให้นักโทษนั่งแล้วปล่อยไฟฟ้าแรงสูงทำลายชีวิต
ครอบครู[N] Thai sacred ceremony to indoctrinate the art pupils, Syn. พิธีครอบครู, Example: ท่านมีงานสักมากมายจนสักไม่ทัน ต้องให้พระลูกศิษย์ที่ได้รับการครอบครูมาแล้วสักแทน, Thai definition: พิธีประสิทธิ์ประสาทวิชาทางศิลปะ
คัดไทย[N] penmanship in Thai language, Syn. วิชาคัดไทย, Example: ในชั่วโมงคัดไทย ทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตาคัดลายมือ เพราะหากคัดไม่เสร็จก็จะไม่ได้กลับบ้าน, Thai definition: วิชาฝึกเขียนลายมือ
คัดไทย[V] write one's penmanship in Thai language, See also: handwrite, Syn. คัดลายมือ, Example: ลายมือของคนสมัยก่อนสวยกว่าของคนสมัยนี้ เพราะสมัยก่อนเวลาเลิกเรียน นักเรียนต้องคัดไทยทุกวันก่อนกลับบ้าน, Thai definition: เขียนข้อความภาษาไทยอย่างบรรจง
แม่ไม้[N] martial art of Thai boxing, See also: Muay Thai art, Example: ชาวต่างชาตินิยมเรียนศิลปะป้องกันตัวแม่ไม้มวยไทยมากขึ้น, Thai definition: ท่าแม่แบบของศิลปะป้องกันตัว
กกท.[N] Sports Authority of Thailand, See also: SAT, Syn. การกีฬาแห่งประเทศไทย
กทท.[N] Port Authority of Thailand, See also: PAT., Syn. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
กทพ.[N] Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand, See also: ETA, Syn. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กนอ.[N] The Industrial Estate Authority of Thailand, Syn. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กฟผ.[N] The Electricity Generating Authority of Thailand, See also: EGAT, Syn. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กสท.[N] The Communications Authority of Thailand, See also: CAT., Syn. การสื่อสารแห่งประเทศไทย
คุรุสภา[N] The Teachers Council of Thailand
จ.ศ.[N] Thai lesser era, Syn. จุลศักราช, Thai definition: ศักราชน้อย ตั้งขึ้นภายหลังมหาศักราช เป็นศักราชที่เราใช้กันก่อนใช้ศักราชรัตนโกสินทร์ เริ่มภายหลังพุทธศักราช 1181 ปี
ททท.[N] The Tourism Authority of Thailand, See also: TAT, Syn. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ทบ.[N] Royal Thai Army, Syn. กองทัพบก
ทร.[N] Royal Thai Navy, Syn. กองทัพเรือ
ทศท.[N] Telephone Organization of Thailand, See also: TOT, Syn. องศ์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ทอ.[N] Royal Thai Airforce, Syn. กองทัพอากาศ
ทอท.[N] Airports Authority of Thailand, See also: AAT., Syn. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
ทีโอที[N] Telephone Organization of Thailand, See also: TOT, Syn. องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย[N] Export-Import Bank of Thailand
ธปท.[N] Bank of Thailand, Syn. ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปตท.[N] Petroleum Authority of Thailand, See also: PTT, Syn. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ร.ส.พ.[N] The Express Transportation Organization of Thailand, See also: E.T.O, Syn. องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
รฟท.[N] The State Railway of Thailand, Syn. การรถไฟแห่งประเทศไทย
วท[N] Thailand Institute of Scientific and Technological Research, See also: TISTR, Syn. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ส.ต.[N] a monetary Thai currency, Syn. สตางค์
สตง.[N] Office of the Auditor General of Thailand, See also: OAG, Syn. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สมอ.[N] Thai Industrial Standards Institute, See also: TISI, Syn. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อ.ส.ค.[N] Dairy Farming Promotion Organization of Thailand, See also: DPO, Syn. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
อ.ส.ม.ท.[N] The Mass Communication Organization of Thailand, See also: MCOT, Syn. องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
อผศ.[N] The War Veterans Organization of Thailand, See also: WVO, Syn. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ทรงผม[N] hairstyle, See also: haircut
เก้าอี้พับ[N] folding chair
เก้าอี้รับแขก[N] visitor's chair
ขนรักแร้[N] armpit hair, Thai definition: ขนที่ขึ้นอยู่ใต้โคนแขน
ช่างตัดผม[N] hairdresser, See also: barber
ช่างทำผม[N] hairstylist, Syn. ช่างแต่งผม
ปฏิกิริยาลูกโซ่[N] chain reaction
เก้าอี้ล้อเลื่อน[N] swivel chair
สังฆนายก[N] Chairman of the Ecclesiastical
โห่ร้อง[V] acclaim, See also: cheer, hail, clamour, applaud, Example: ประชาชนโห่ร้องแสดงความยินดีกันอย่างระเบ็งเซ็งแซ่
ไทย[N] Thailand, Syn. ประเทศไทย, Example: ปัจจุบันมีผู้อพยพเข้ามาในไทยอย่างผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก, Thai definition: ชื่อประเทศและชนชาติที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดต่อกับลาว เขมร มาเลเซีย และพม่า
ประธานที่ประชุม[N] chairman, See also: president, Count unit: คน, ท่าน
มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์[N] Wildlife fund Thailand, See also: WFT, Example: มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพืชพรรณแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้รับทุนสนับสนุนโดยการบริจาคของประชาชน องค์กร และหน่วยงานธุรกิจ มาโดยตลอด, Thai definition: หน่วยงานเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ที่จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชน ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์[N] Foundation for the Blind in Thailand under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen, Example: ท่านประธานนำเงินบริจาคจำนวน 60,000 บาทไปมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
นางสาวไทย[N] Miss Thailand, Example: ชาวบ้านพากันไปชมความงามของนางสาวไทยที่กลับมาเยี่ยมบ้านเกิด, Count unit: คน, Thai definition: หญิงไทยที่ชนะการประกวดความงามในประเทศไทย
วอ[N] palanquin, See also: sedan chair, litter, Count unit: คัน, หลัง, Thai definition: ยานที่มีลักษณะเป็นรูปเรือนหลังคาทรงจั่วสำหรับเจ้านายหรือข้าราชการฝ่ายในนั่ง ใช้คนหาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารมื้อหน้า[n. exp.] (āhān meū nā) EN: next meal   FR: le prochain repas
อาหารไทย[n. exp.] (āhān Thai) EN: Thai food ; Thai cuisine   FR: cuisine thaïe [f] ; cuisine thaïlandaise [f] ; nourriture thaïe [f]
อักษรไทย[n. exp.] (aksøn Thai ) EN: Thai alphabet   FR: alphabet thaï [m]
อ่าวไทย[n. prop.] (Āo Thai) EN: Gulf of Thailand   FR: golfe de Thaïlande [nm]
อาร์ทิเซอรอดส์ ไทยแลนดิคัส [n. exp.] (āthisoērødas thailaēndikhas) EN: Articerodes thailandicus   FR: Articerodes thailandicus
อาทิตย์หน้า[n. exp.] (āthit nā) EN: next week   FR: la semaine prochaine
แบบผม[n.] (baēp phom) EN: hairstyle ; hairdo ; coiffure   FR: coiffure [f] ; style de coiffure [m]
ใบจาน[n.] (baijān) EN: chainwheel   
บ้าคลั่ง[adj.] (bākhlang) EN: insane ; mad ; crazy ; demented ; deranged   FR: déchaîné ; hors de soi ; enragé
บังคม[v.] (bangkhom) EN: pay obeisance to ; salute the king in Thai style   
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhapradit) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow   FR: prosternement à la chinoise [m]
เบญจรงค์[n.] (benjarong) EN: traditional five-coloured Thai ceramics ; Thai porcelain with designs in five colours   
โบราณ[adj.] (bōrān) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional   FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé
บริษัททำอากาศยานไทย [org.] (børisat Tham Ākātsayān Thai) EN: Airports of Thailand Plc (AOT)   FR: Aéroports de Thaïlande (AOT)
บรมวงศานุวงศ์[n. prop.] (Børommawongsānuwong) EN: Royal family   FR: Famille royale (de Thaïlande) [f]
โบสถ์[n.] (bōt) EN: Buddhist sanctuary ; central sanctuary in a Thai temple ; Buddhist temple ; Buddhist chapel ; bot   FR: temple bouddhiste [m] ; bot [m]
บัวลอย[n.] (būaløi) EN: bualoi (Thai sweetmeat)   FR: bualoi [m] (dessert thaï)
บุ้ง[n.] (bung) EN: caterpillar ; hairy caterpillar   FR: chenille [f] ; chenille velue [f]
ชฎา[n.] (chadā) EN: headdress ; diadem ; Thai theatrical crown   FR: diadème [m] ; coiffe des danseurs de théâtre thaï [f]
ชายชาวไทย[n. exp.] (chāichāo Thai ) FR: Thaï [m] ; Thaïlandais [m]
ชัย ชิดชอบ[n. prop.] (Chai Chitchøp) EN: Chai Chidchob   
ชัยนาท[n. prop.] (Chaināt) EN: Chainat (Central) ; Chai Nat   FR: Chainat (Centre)
ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์[n. prop.] (Chaiwat Sinsuwong) EN: Chaiwat Sinsuwong   FR: Chaiwat Sinsuwong
ชัยภูมิ[n. prop.] (Chaiyaphūm) EN: Chaiyaphum   FR: Chaiyapum
ชักกระบี่สี่ท่า[n.] (chakkrabīsīthā) EN: posture of Thai dance   
ชักพระ[n.] (chakphra) EN: name of an important custom in southern Thailand   
ชักซอสามสาย[n.] (chaksøsāmsāi) EN: posture of Thai dance   
ชามเบญจรงค์[n. exp.] (chām bēnjarong) EN: name of Thai porcelain with designs in five colours   
ชัง[v.] (chang) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate   FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
ช่างไห่[n. prop.] (Chānghai) EN: Shanghai   FR: Shanghai [m] ; Chang-hai
ช้างเผือก[n. prop.] (Chāng Pheūak) EN: Order of the White Elephant (of Thailand) ; Medal of White Elephant   FR: Ordre de l'Éléphant blanc [m]
ช่างเสริมสวย[n. exp.] (chang soēmsūay) EN: ladies' hairdresser   
ช่างแต่งผม[n.] (chang taeng phom) EN: hairdresser   FR: coiffeur [m]
ช่างตัดผม[n.] (chang tat phom) EN: hairdresser ; barber   FR: coiffeur [m] ; coiffeuse [f] ; barbier [m] (vx) ; friseur [m] (r.)
ช่างทำผม[n.] (chang tham phom) EN: hairdresser ; barber ; hairstylist   FR: coiffeur [m]
ชาวเล[n.] (chāolē) EN: sea gypsies ; sea folk ; sea people ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand   
ชาวน้ำ[n.] (chāonām) EN: sea gypsies ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand   
ชาวไทย[n. prop.] (Chāo Thai ) EN: Thai   FR: Thaï [m] ; Thaïe [f] ; Thaïlandais [m] ; Thaïlandaise [f]
ชาวไทยใหญ่[n. prop.] (Chāo Thaiyai) EN: ethnic tribe in northern Thailand   
ชาติหน้า[n. exp.] (chāt nā) EN: future life ; next life ; life to come ; future incarnation   FR: vie future [f] ; prochaine existence [f]
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: Thai theatrical performance (in southern Thailand)   FR: chatri [m] (danse traditionnelle du sud)
ชวลิต ยงใจยุทธ[n. prop.] (Chawalit Yongjaiyut) EN: Gen Chavalit Yongchaiyudh ; Gen Chavalit ; Chavalit   FR: Chavalit Yongchaiyudh
ชื่อภาษาไทย [n. exp.] (cheū phāsā Thai) EN: Thai name   FR: nom thaï [m]
เชิด[n.] (choēt) EN: name of Thai folk song   
เชิดจีน[n.] (choētjīn) EN: name of Thai classical tune   
ชนชาติไทย[n. exp.] (chonchāt Thai) EN: Thai nation ; Thai people   FR: population thaïe [f] ; peuple thaï [m] ; nation thaïe [f] ; communauté thaïe [f]
ช่อง[n.] (chǿng) EN: channel ; frequency channel   FR: chaîne [f] ; canal [m]
ช่องห้า[n. exp.] (Chøng Hā) EN: Channel 5   FR: Chaîne 5 [f]
ช่องเจ็ด[n. exp.] (Chøng Jet) EN: Channel 7   FR: Chaîne 7 [f]
ช่องเก้า[n. prop.] (Chøng Kao) EN: Chaîne 9 [f] ; Modern Nine tv [f]   FR: Chaîne 9 [f] ; Modern Nine TV [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
HAIG    HH EY1 G
HAIK    HH EY1 K
SHAI    SH AY1
HAIM    HH AY1 M
THAI    T AY1
HAIT    HH EY1 T
HAIL    HH EY1 L
HAIM    HH EY1 M
HAIR    HH EH1 R
HAIN    HH EY1 N
HAID    HH EY1 D
CHAI    CH AY1
HAIRR    HH EH1 R
HAINS    HH EY1 N Z
THAIS    T AY1 Z
THAIN    TH EY1 N
HAITH    HH EY1 TH
PHAIR    F EH1 R
CHAIT    CH EY1 T
HAIGH    HH EY1
HAIKU    HH AY1 K UW0
SHAIK    SH EY1 K
HAIFA    HH AY1 F AH0
HAILE    HH AY1 L IY0
HAIRE    HH EH1 R
CHAIM    HH AY1 IH2 M
CHAIN    CH EY1 N
HAIST    HH AA1 AH0 S T
HAITI    HH EY1 T IY0
HAILE    HH EY1 L
MIHAI    M IY2 HH AY1
HAILS    HH EY1 L Z
SHAIN    SH EY1 N
OHAIR    AA1 HH ER0
CHAIR    CH EH1 R
HAIRS    HH EH1 R Z
HAIRY    HH EH1 R IY0
HAITIS    HH EY1 T IY0 Z
HAINES    HH EY1 N Z
HAIDEE    HH EY1 D IY0
HAIDER    HH EY1 D ER0
HAIDET    HH EY1 D AH0 T
HAINEY    HH EY1 N IY0
CHAINS    CH EY1 N Z
ZHUHAI    Z UW1 HH AY1
LAHAIE    L AE1 HH IY0
CHAIRS    CH EH1 R Z
HAIRED    HH EH1 R D
HAIGHT    HH EY1 T
HAIMES    HH EY1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Zhai    (n) (z ai1)
Thai    (n) (t ai1)
hail    (v) (h ei1 l)
hair    (n) (h e@1 r)
Haiti    (n) (h ei1 t ii)
Thais    (n) (t ai1 z)
chain    (v) (ch ei1 n)
chair    (v) (ch e@1 r)
hails    (v) (h ei1 l z)
hairs    (n) (h e@1 z)
hairy    (j) (h e@1 r ii)
haired    (n) (h e@1 r d)
Ghaith    (n) (g ei1 th)
chains    (v) (ch ei1 n z)
chairs    (v) (ch e@1 z)
chaise    (n) (sh ei1 z)
hailed    (v) (h ei1 l d)
hairdo    (n) (h e@1 d uu)
mohair    (n) (m ou1 h e@ r)
Mikhail    (n) (m ii1 k ai l)
Haitian    (n) (h ei1 sh @ n)
archaic    (j) (aa1 k ei1 i k)
chained    (v) (ch ei1 n d)
chaired    (v) (ch e@1 d)
chaises    (n) (sh ei1 z i z)
enchain    (v) (i1 n ch ei1 n)
hailing    (v) (h ei1 l i ng)
haircut    (n) (h e@1 k uh t)
hairdos    (n) (h e@1 d uu z)
hairier    (j) (h e@1 r i@ r)
hairnet    (n) (h e@1 n e t)
hairpin    (n) (h e@1 p i n)
unchain    (v) (uh1 n ch ei1 n)
Hailsham    (n) (h ei1 l sh @ m)
Haiphong    (n) (h ai2 f o1 ng)
Haitians    (n) (h ei1 sh @ n z)
Shanghai    (n) (sh a2 ng h ai1)
Thailand    (n) (t ai1 l a n d)
archaism    (n) (aa1 k ei i z @ m)
armchair    (n) (aa1 m ch e@ r)
chaining    (v) (ch ei1 n i ng)
chairing    (v) (ch e@1 r i ng)
chairman    (n) (ch e@1 m @ n)
chairmen    (n) (ch e@1 m @ n)
enchains    (v) (i1 n ch ei1 n z)
hair-dye    (n) - (h e@1 - d ai)
hair-oil    (n) - (h e@1 r - oi l)
haircuts    (n) (h e@1 k uh t s)
hairiest    (j) (h e@1 r i i s t)
hairless    (j) (h e@1 l @ s)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
はい[はい, hai] (n) ใช่
肺炎[はいえん, haien] (n) โรคปอดอักเสบ
俳優[はいゆう, haiyuu] (n) นักแสดง
支配人[しはいにん, shihainin] (n) ผู้จัดการทั่วไป (มักใช้กับโรงแรม หรือร้านอาหาร)
茶色[ちゃいろ, chairo] (adj) สีน้ำตาล, สีชา
歯医者[はいしゃ, haisha] (n) ทันตแพทย์, หมอฟัน
敗退[はいたい, haitai] (n) แพ้ตกรอบ
廃止[はいし, haishi] (n vt) ยกเลิก(กฎเกณฑ์ หรือข้อกำหนด)
敗訴[はいそ, haiso] (n) แพ้(คดีความ)
後輩[こうはい, kouhai] (n colloq) รุ่นน้อง, See also: S. 年下, A. 先輩,
ハイフン[はいふん, haifun] (n) ยติภังค์
配慮[はいりょ, hairyo] พิจารณา นึกถึง คำนึงถึง
礼拝[れいはい, reihai] (n) นมัสการ กราบไหว้
礼拝堂[れいはいどう, reihaidou] สถานที่นมัสการทางศาสนา, คริสต์จักรหรือโบสถ์ในศาสนาคริสต์
礼拝する[れいはいする, reihaisuru] นมัสการ (สำหรับศาสนาคริสต์)
社員[しゃいん, shain] (n) พนักงานบริษัท
配布[はいふ, haifu] (vt) ส่ง, แจกจ่าย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
配偶者[はいぐうしゃ, haiguusha] (n) คู่สมรส
灰皿[はいざら, haizara] (n) ที่เขี่ยบุหรี่
排水[はいすい, haisui] (n) การปล่อยน้ำทิ้ง, การระบายน้ำ
背徳[はいとく, haitoku] การไม่ซื่อสัตย์ ความเสื่อมทราม
敗者[はいしゃ, haisha] (adv) พ่ายแพ้
携帯灰皿[けいたいはいざら, keitaihaizara] (n) ที่เขี่ยบุหรี่แบบพกพา
肺気腫[はいきしゅ, haikishu] (n ) อาการผิดปกติอย่างเรื้อรังของปอดโดยที่ถุงลมโป่งพองและขาดการยืดหยุ่น, ภาวะพองลมในเนื้อเยื่อหรือถุงลม, , See also: S. emphysema, R. emphysema
Image:
排泄器官[はいせつきかん, haisetsukikan] (n ) อวัยวะขับถ่าย
配達[はいたつ, haitatsu] (n ) การจัดส่ง
配達人[はいたつにん, haitatsunin] (n ) ผู้นำส่ง(ของ)
配達先[はいたつさき, haitatsusaki] (n ) สถานที่ปลายทางในการจัดส่ง
配達料[はいたつりょう, haitatsuryou] (n ) ค่าจัดส่ง
配線(する)[はいせん(する), haisen ( suru )] (n ) การวางสาย การเชื่อมต่อสาย
配付[はいふ, haifu] (n ) การแจกจ่ายแต่ละคน การแจกจ่ายให้รายตัว
はい[はい, hai, hai , hai] (n ) ใช่
配当株[はいとうかぶ, haitoukabu] หุ้นปันผล
配当金[はいとうきん, haitoukin] เงินปันผล
綿肺症[めんはいしょう, menhaishou] (n ) โรคปอดฝุ่นฝ้าย
綿肺症[めんはいしょう, menhaishou] (n ) โรคปอดฝุ่นฝ้าย
肺炎[はいえん, haien] โรคปอดบวม , See also: R. pneumonia
放射性廃棄物[ほうしゃせいはいきぶつ, houshaseihaikibutsu] (n ) กากกัมมันตรังสี , See also: R. radioactive waste

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
タイ[たい, tai] Thai: ประเทศไทย English: thailand
タイ国[たいこく, taikoku] Thai: ชื่อเรียกประเทศไทย, เมืองไทย English: Thailand

German-Thai: Longdo Dictionary
thailändisch(adj) ที่เกี่ยวกับประเทศไทย เช่น die thailändische Nationalität สัญชาติไทย, See also: Thailand
Thailändisch(n uniq) |das| ภาษาไทย
Thailand(uniq) ประเทศไทย, See also: Related: thailändisch
Thailänder(n) |der, pl. Thailänder| คนไทย, ชาวไทย, See also: Related: Thailänderin

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adressverkettung {f} [comp.]address chaining [Add to Longdo]
Aktivitätskette {f}activity chain [Add to Longdo]
Amtseinsetzung {f}chaired [Add to Longdo]
Amtseinsetzung {f}chairing [Add to Longdo]
Angorawolle {f}mohair [Add to Longdo]
Ankerkette {f}chain cable [Add to Longdo]
Archaikum {n} [geol.]Archean [Add to Longdo]
Archaismus {m}archaism [Add to Longdo]
Aufsichtsratsvorsitzende {m,f}; Aufsichtsratsvorsitzenderchairman of the board [Add to Longdo]
Barthaar {n}hair of the beard; whisker [Add to Longdo]
Befehlskette {f}chain of commands [Add to Longdo]
Benachrichtigungskette {f}notification chain [Add to Longdo]
Betriebsratsvorsitzende {m,f}; Betriebsratsvorsitzenderchairman of the works committee [Add to Longdo]
Betriebsratsvorsitzender {m}shop chairman; shop steward [Add to Longdo]
Blonde {m}; blonder Mannblond man; fair-haired man [Add to Longdo]
Bubikopf {m} (Frisur)shingle; shingled hair [Add to Longdo]
Bürostuhl {m}office chair [Add to Longdo]
Bürstenschnitt {m}crewcut; butch haircut [Am.] [Add to Longdo]
Chefsessel {m}executive chair [Add to Longdo]
Damenfriseur {m}; Haarschneider {m}hairdresser [Add to Longdo]
Drehstuhl {m} | Drehstühle {pl}swivel chair | swivel chairs [Add to Longdo]
Durchschleifsteckverbinder {m} [electr.]daisy chain connector [Add to Longdo]
Dutt {m}; Haarknoten {m}; Knoten {m}; Kauz {m} | einen Dutt tragenbun | to wear one's hair in a bun [Add to Longdo]
Elektrokettenzug {m}electric chain hoist [Add to Longdo]
Fadenkreuz {n} [comp.]crosshairs; hair cross [Add to Longdo]
Fessel {f} | jdm. Fesseln anlegenchain | to put someone in chains [Add to Longdo]
Filiale {f} | Filialen {pl}branch (office); subsidiary; chain store | branches; subsidiaries [Add to Longdo]
Föhn {m}; Fön {m} [alt]; Haartrockner {m}hair dryer; dryer; drier [Add to Longdo]
Fraktionsvorsitzende {m,f}; Fraktionsvorsitzenderfloor leader; political group chairman [Add to Longdo]
Frauenhaar {n}maidenhair [Add to Longdo]
Frisör {m}; Frisörin {f}; Friseur {m} [alt] | Frisöre {pl}; Friseure {pl} [alt]hair-dresser; hairdresser; haircutter | hairdressers [Add to Longdo]
Frisöse {f}; Friseuse {f} [alt] | Frisösen {pl}; Friseusen {pl}woman hairdresser | woman hairdressers [Add to Longdo]
Frisieren {n}hairdressing [Add to Longdo]
Frisur {f}hair style; hairstyle [Add to Longdo]
Frisur {f}hairdo; haircut [Add to Longdo]
Gänseblümchenkette {f}daisy chain [Add to Longdo]
Gebirgskette {f}mountain chain [Add to Longdo]
Grundstückshai {m}property shark [Add to Longdo]
Haar {n} | Haare {pl} | glattes Haarhair | hair | straight hair [Add to Longdo]
um ein Haar [übtr.]by a fraction of an inch; within an inch; by a hair; by a whisker [fig.] [Add to Longdo]
Haaransatz {m}; Haarstrich {m}hairline [Add to Longdo]
Haarausfall {m}loss of hair [Add to Longdo]
Haarbürste {f} | Haarbürsten {pl}hairbrush | hairbrushes [Add to Longdo]
Haarclip {m}; Haarklammer {f}hair clip [Add to Longdo]
Haarewaschen {n}hair wash [Add to Longdo]
Haarfeder {f}hairspring [Add to Longdo]
Haarfestiger {m}hair setting lotion; hair setting spray [Add to Longdo]
Haarnadel {f} | Haarnadeln {pl} | lange Haarnadel {f}hairpin | hairpins | bodkin [Add to Longdo]
Haarnadelkurve {f}hairpin; hairpin bend [Add to Longdo]
Haarnetz {n}hairnet [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Thaïlande(n) |f| ประเทศไทย, See also: Related: thaïlandais
Image:
à la semaine prochaine!(phrase) แล้วพบกันอาทิตย์หน้า
thaïlandais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศไทย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はい, hai] (n) (arch) (See 蓮根) lotus root [Add to Longdo]
PCR法[ピーシーアールほう, pi-shi-a-ru hou] (n) (See ポリメラーゼ連鎖反応法) polymerase chain reaction (method) (PCR) [Add to Longdo]
W杯[ワールドカップ(P);ダブルはい, wa-rudokappu (P); daburu hai] (n) World Cup (soccer); (P) [Add to Longdo]
いちゃいちゃ[, ichaicha] (adv,n,vs) flirt; make out [Add to Longdo]
いもづる接続;芋蔓接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] (n) {comp} daisy chain connection [Add to Longdo]
いらっしゃい(P);いらしゃい(ik)[, irasshai (P); irashai (ik)] (int,n) (1) (hon) (See いらっしゃる) (used as a polite imperative) come; go; stay; (2) (See いらっしゃいませ) welcome!; (P) [Add to Longdo]
いらっしゃいませ(P);いらしゃいませ(ik);いっらしゃいませ(ik)[, irasshaimase (P); irashaimase (ik); irrashaimase (ik)] (exp) welcome (in shops, etc.); (P) [Add to Longdo]
うるうる[, uruuru] (adv,adv-to,vs) (1) (See 潤む・うるむ・1) teary-eyed; (2) damp (e.g. skin, hair); moist [Add to Longdo]
おどろおどろしい[, odoroodoroshii] (adj-i) (1) (arch) eerie; hair-raising; (2) exaggerated; ostentatious [Add to Longdo]
お下げ[おさげ, osage] (n) wearing one's hair in braids [Add to Longdo]
お兄系;おにい系;オニイ系[おにいけい(お兄系;おにい系);オニイけい(オニイ系), oniikei ( o ani kei ; onii kei ); onii kei ( onii kei )] (n) men's fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉ギャル[おねえギャル, onee gyaru] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系[おねえけい, oneekei] (n) (abbr) (See お姉系ギャル) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お姉系ギャル[おねえけいギャル, oneekei gyaru] (n) fashion style characterized by brown hair and deep-tanned skin, expensive brand-name clothes and accessories [Add to Longdo]
お手並み拝見;お手並拝見;御手並み拝見;御手並拝見[おてなみはいけん, otenamihaiken] (exp) let's see what you've got; show me what you've got [Add to Longdo]
お世辞にもうまいとは言えない;お世辞にもうまいとはいえない[おせじにもうまいとはいえない, osejinimoumaitohaienai] (exp,adj-i) With the best will in the world, you can't say that it's good [Add to Longdo]
お団子ヘア[おだんごヘア, odango hea] (n) bun (hairstyle) [Add to Longdo]
お風呂に入る[おふろにはいる, ofuronihairu] (exp,v5r) to take a bath [Add to Longdo]
お毛々;お毛毛;御毛々;御毛毛[おけけ, okeke] (n) (sl) (vulg) (See 陰毛) pubic hair [Add to Longdo]
かえるの目借時;蛙の目借時;蛙の目借り時[かえるのめかりどき;かえるのめかるどき(かえるの目借時;蛙の目借時);かわずのめかりどき(蛙の目借時;蛙の目借り時), kaerunomekaridoki ; kaerunomekarudoki ( kaeruno me shaku toki ; kaeru no me shaku t] (exp) springtime mating of frogs (haiku term) [Add to Longdo]
かたいことは言いっこなし;硬いことは言いっこなし;固いことは言いっこなし[かたいことはいいっこなし, kataikotohaiikkonashi] (exp) let's put formalities aside; let's not speak so stiffly [Add to Longdo]
こげ茶色;焦げ茶色[こげちゃいろ, kogechairo] (n) dark brown; olive brown [Add to Longdo]
こぶみかんの葉[こぶみかんのは, kobumikannoha] (n) (See バイマックルー) Kaffir lime (leaves used in Thai, etc. cuisine) (Citrus hystrix DC., Rutaceae) [Add to Longdo]
さらさら[, sarasara] (adj-na,adv-to,n,vs) (1) (on-mim) rustling; murmuring; (2) fluently; (3) silky (hair); (P) [Add to Longdo]
ざんばら髪[ざんばらがみ, zanbaragami] (n) loose and disheveled hair [Add to Longdo]
ずっこける[, zukkokeru] (v1,vi) (1) to fall down (e.g. off a chair); to slip down (e.g. one's eyeglasses); to slide down; (2) to make a fool of oneself; (3) to whoop it up; to be on the spree; to cut loose; to mess around [Add to Longdo]
ずには居られない[ずにはいられない, zunihairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ないではいられない) (after neg. verb stem) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do [Add to Longdo]
そそけ立つ[そそけだつ, sosokedatsu] (v5t,vi) (1) to be nappy; to be disheveled (hair); (2) to shudder [Add to Longdo]
ちぎりぎ[, chigirigi] (n) {MA} weight-chain-pole weapon [Add to Longdo]
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem [Add to Longdo]
ちゃいかん[, chaikan] (exp) (col. form of ..てはいけない) must not do [Add to Longdo]
ちん毛[ちんげ;チンゲ, chinge ; chinge] (n) (sens) (sl) (uk) pubic hair; penis hair [Add to Longdo]
とは言うものの[とはいうものの, tohaiumonono] (exp) (uk) having said that; be that as it may; (P) [Add to Longdo]
とは言え[とはいえ, tohaie] (conj) (uk) though; although; be that as it may; nonetheless [Add to Longdo]
どっかり[, dokkari] (adv-to) (on-mim) plunk (down something heavy); flump (into a chair) [Add to Longdo]
ないでは居られない[ないではいられない, naidehairarenai] (exp,adj-i) (uk) (See ずにはいられない) feel compelled to; can't help but feel; can't help but do [Add to Longdo]
はい[, hai] (int) (1) (pol) yes; (2) OK (used to get attention prior to an utterance); okay; (3) giddy-up; giddap; (P) [Add to Longdo]
はいから饂飩[はいからうどん, haikaraudon] (n) (uk) (ksb [Add to Longdo]
はいはい;へいへい[, haihai ; heihei] (int) (col) (See はい) yeah, yeah (used for half-hearted or insincere agreement) [Add to Longdo]
はい回る;這い回る[はいまわる, haimawaru] (v5r,vi) to creep about [Add to Longdo]
はい作業主任者[はいさぎょうしゅにんしゃ, haisagyoushuninsha] (n) bulk loading safety officer [Add to Longdo]
ぱちん留め;ぱちん留[ぱちんどめ, pachindome] (n) ornamental clip (hair, obi, etc.) [Add to Longdo]
ひびが入る;罅が入る;皹が入る;皸が入る[ひびがはいる, hibigahairu] (exp,v5r) to get cracked; to develop a crack; to be fissured [Add to Longdo]
ほつれ髪;解れ髪[ほつれがみ, hotsuregami] (n) unkempt hair [Add to Longdo]
ぼさぼさ[, bosabosa] (adj-na,adv,n,vs,adj-no) (on-mim) unkempt, ruffled hair or brush bristles; idling away time [Add to Longdo]
みこしを据える;御輿を据える[みこしをすえる, mikoshiwosueru] (exp,v1) to ensconce oneself (e.g. in a chair); to settle oneself down; to plant oneself [Add to Longdo]
みなし配当[みなしはいとう, minashihaitou] (n) consent dividend; constructive dividend; deemed dividend [Add to Longdo]
むくむく[, mukumuku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) rising up; towering; billowing (e.g. clouds of smoke); (2) (on-mim) plump; chubby; fat; (3) (on-mim) shaggy; hairy [Add to Longdo]
もさもさ;モサモサ[, mosamosa ; mosamosa] (vs) (1) hairy (person); thickly bearded person; (2) slow person; dull person [Add to Longdo]
もじゃもじゃ[, mojamoja] (adj-na) tousled; shaggy (hair); dishevelled; disheveled; unkempt [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一二八事变[yī èr bā shì biàn, ㄧ ㄦˋ ㄅㄚ ㄕˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] Shanghai incident of 28th January 1932, Chinese uprising against Japanese quarters of Shanghai [Add to Longdo]
一条龙[yī tiáo lóng, ㄧ ㄊㄧㄠˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] lit. one dragon; integrated chain; coordinated process [Add to Longdo]
一丝一毫[yī sī yī háo, ㄧ ㄙ ㄧ ㄏㄠˊ, / ] one thread, one hair (成语 saw); a tiny bit; an iota [Add to Longdo]
一丝不苟[yī sī bù gǒu, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄡˇ, / ] not one thread loose (成语 saw); strictly according to the rules; meticulous; not one hair out of place [Add to Longdo]
丁亥[dīng hài, ㄉㄧㄥ ㄏㄞˋ, ] twenty fourth year D12 of the 60 year cycle, e.g. 2007 or 2067 [Add to Longdo]
三亚[Sān yà, ㄙㄢ ㄧㄚˋ, / ] Sanya city prefecture level city in Hainan [Add to Longdo]
三亚市[Sān yà shì, ㄙㄢ ㄧㄚˋ ㄕˋ, / ] Sanya prefecture level city in Hainan [Add to Longdo]
三角债[sān jiǎo zhài, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄞˋ, / ] chain of debt [Add to Longdo]
三角凳[sān jiǎo dèng, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄉㄥˋ, ] trestle stool; folding chair [Add to Longdo]
上合[Shàng Hé, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ, ] SCO (Shanghai cooperation organization), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan; abbr. for 上海合作組織|上海合作组织 [Add to Longdo]
上合组织[Shàng Hé Zǔ zhī, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Shanghai cooperation organization (SCO), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan [Add to Longdo]
上汽[Shàng Qì, ㄕㄤˋ ㄑㄧˋ, ] abbr. for 上海汽車工業集團|上海汽车工业集团, Shanghai Automotive Industry Corp. (SAIC) [Add to Longdo]
上海[Shàng hǎi, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ, ] Shanghai; a municipality in southeast China, abbr. 滬|沪 [Add to Longdo]
上海交通大学[Shàng hǎi Jiāo tōng Dà xué, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Shanghai Jiao Tong University [Add to Longdo]
上海合作组织[Shàng hǎi Hé zuò Zǔ zhī, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Shanghai cooperation organization (SCO), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan [Add to Longdo]
上海商务印书馆[Shàng hǎi Shāng wù yìn shū guǎn, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄕㄤ ˋ ˋ ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ, / ] Commercial Press, Shanghai (from 1897) [Add to Longdo]
上海外国语大学[Shàng hǎi wài guó yǔ dà xué, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄨㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩˇ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Shanghai International Studies University (SISU) [Add to Longdo]
上海大剧院[Shàng hǎi Dà jù yuàn, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄉㄚˋ ㄐㄩˋ ㄩㄢˋ, / ] Shanghai Grand Theater [Add to Longdo]
上海大学[Shàng hǎi Dà xué, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Shanghai University [Add to Longdo]
上海宝钢集团公司[Shàng hǎi Bǎo gāng Jí tuán Gōng sī, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄅㄠˇ ㄍㄤ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Baosteel [Add to Longdo]
上海市[Shàng hǎi shì, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄕˋ, ] Shanghai; a municipality in southeast China, abbr. 滬|沪 [Add to Longdo]
上海戏剧学院[Shàng hǎi Xì jù Xué yuàn, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄒㄧˋ ㄐㄩˋ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Shanghai Theatrical Institute [Add to Longdo]
上海汽车工业[Shàng hǎi qì chē gōng yè, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] Shanghai Automotive Industry Corp. (SAIC) [Add to Longdo]
上海汽车工业集团[Shàng hǎi qì chē gōng yè jí tuán, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄑㄧˋ ㄔㄜ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Shanghai Automotive Industry Corp. (SAIC) [Add to Longdo]
上海浦东发展银行[Shàng hǎi Pǔ dōng Fā zhǎn Yín háng, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄆㄨˇ ㄉㄨㄥ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ˊ ㄏㄤˊ, / ] Shanghai Pudong Development Bank [Add to Longdo]
上海第二医科大学[Shàng hǎi Dì èr Yī kē Dà xué, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄧ ㄎㄜ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Shanghai Second Medical University [Add to Longdo]
上海话[Shàng hǎi huà, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] Shanghainese; Shanghai dialect [Add to Longdo]
上海证券交易所[Shàng hǎi Zhèng quàn Jiāo yì suǒ, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] Shanghai Stock Exchange [Add to Longdo]
上海证卷交易所[shàng hǎi zhèng juàn jiāo yì suǒ, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄓㄥˋ ㄐㄩㄢˋ ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] the Shanghai stock market [Add to Longdo]
上海医科大学[Shàng hǎi Yī kē Dà xué, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄧ ㄎㄜ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Shanghai Medical University [Add to Longdo]
上海音乐学院[Shàng hǎi Yīn yuè Xué yuàn, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄩㄝˋ ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] Shanghai Conservatory of Music [Add to Longdo]
上海体育场[Shàng hǎi Tǐ yù chǎng, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄔㄤˇ, / ] Shanghai Stadium [Add to Longdo]
下海[xià hǎi, ㄒㄧㄚˋ ㄏㄞˇ, ] to go to sea; fig. to leave secure job (iron rice-bowl 鐵飯碗|铁饭碗) for sth better but more risky [Add to Longdo]
下达[xià dá, ㄒㄧㄚˋ ㄉㄚˊ, / ] to transmit down (a chain of command); to pass down (to lower level) [Add to Longdo]
不以词害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, / ] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say [Add to Longdo]
不以辞害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, / ] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say [Add to Longdo]
不动声色[bù dòng shēng sè, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄕㄥ ㄙㄜˋ, / ] maintain one's composure; stay calm and collected; not turn a hair; not bat an eyelid [Add to Longdo]
不幸受害[bù xìng shòu hài, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ ㄕㄡˋ ㄏㄞˋ, ] the unfortunate injured (party); a victim [Add to Longdo]
世界海关组织[Shì jiè Hǎi guān Zǔ zhī, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄏㄞˇ ㄍㄨㄢ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] World Customs Organization [Add to Longdo]
丫髻[yā jì, ㄧㄚ ㄐㄧˋ, ] bun (of hair); topknot [Add to Longdo]
中南海[Zhōng nán hǎi, ㄓㄨㄥ ㄋㄢˊ ㄏㄞˇ, ] Zhongnanhai, to the West of the Forbidden City, now the Communist Party headquarters [Add to Longdo]
中国人民解放军海军[Zhōng guó Rén mín Jiě fàng jūn Hǎi jūn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ, / ] Chinese People's Liberation Army Navy (PLAN) [Add to Longdo]
中国海[Zhōng guó Hǎi, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄞˇ, / ] China Sea [Add to Longdo]
中国海事局[Zhōng guó hǎi shì jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄞˇ ㄕˋ ㄐㄩˊ, / ] PRC Maritime Safety Agency [Add to Longdo]
中国海洋石油总公司[Zhōng guó Hǎi yáng Shí yóu Zǒng gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄞˇ ㄧㄤˊ ㄕˊ ㄧㄡˊ ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] CNOOC; China National Offshore Oil Corporation [Add to Longdo]
中央海岭[zhōng yāng hǎi lǐng, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄏㄞˇ ㄌㄧㄥˇ, / ] mid-ocean ridge (geol.) [Add to Longdo]
中央直辖市[zhōng yāng zhí xiá shì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, / ] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city [Add to Longdo]
中海油[zhōng hǎi yóu, ㄓㄨㄥ ㄏㄞˇ ㄧㄡˊ, ] China National Offshore Oil Corporation [Add to Longdo]
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, ] tufts of hair [Add to Longdo]
丹寨[Dān zhài, ㄉㄢ ㄓㄞˋ, ] (N) Danzhai (place in Guizhou) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway [Add to Longdo]
オンライン配布[オンラインはいふ, onrain haifu] online distribution [Add to Longdo]
クアドハイト[くあどはいと, kuadohaito] quad-height (a-no) [Add to Longdo]
グリフ配置量[ぐりふはいちりょう, gurifuhaichiryou] glyph metrics [Add to Longdo]
スター形配線リングネットワーク[スターけいはいせんリングネットワーク, suta-keihaisen ringunettowa-ku] star, ring network [Add to Longdo]
セル廃棄[セルはいき, seru haiki] cell discarding [Add to Longdo]
セル廃棄率[セルはいきりつ, seru haikiritsu] cell loss rate [Add to Longdo]
セル配列[せるはいれつ, seruhairetsu] cell array [Add to Longdo]
ソフトハイフン[そふとはいふん, sofutohaifun] soft hyphen [Add to Longdo]
ダブルハイト[だぶるはいと, daburuhaito] double-height (a-no) [Add to Longdo]
チェーン[ちえーん, chie-n] chain [Add to Longdo]
チェーンプリンタ[ちえーんぷりんた, chie-npurinta] chain printer [Add to Longdo]
チェーン印字装置[チェーンいんじそうち, chie-n injisouchi] chain printer [Add to Longdo]
テキスト配置[テキストはいち, tekisuto haichi] text alignment [Add to Longdo]
デージーチェーン[でーじーちえーん, de-ji-chie-n] daisy chain [Add to Longdo]
デージーチェーン接続[デージーチェーンせつぞく, de-ji-chie-n setsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
データ連鎖[データれんさ, de-ta rensa] data chaining [Add to Longdo]
デイジーチェーン[でいじーちえーん, deiji-chie-n] daisy-chain [Add to Longdo]
ハードハイフン[はーどはいふん, ha-dohaifun] hard hyphen [Add to Longdo]
ハーフハイトのドライブ[はーふはいと の どらいぶ, ha-fuhaito no doraibu] half height drive [Add to Longdo]
ハイウェイ[はいうえい, haiuei] highway [Add to Longdo]
ハイコスト[はいこすと, haikosuto] high cost [Add to Longdo]
ハイテク[はいてく, haiteku] high-tech (a-no), high-technology [Add to Longdo]
ハイパーカード[はいぱーかーど, haipa-ka-do] hypercard [Add to Longdo]
ハイパテキスト[はいぱてきすと, haipatekisuto] hypertext [Add to Longdo]
ハイパフォーマンス[はいぱふぉーまんす, haipafo-mansu] high performance [Add to Longdo]
ハイパメディア[はいぱめでいあ, haipamedeia] hypermedia [Add to Longdo]
ハイパメディア応用[ハイパメディアおうよう, haipamedeia ouyou] hypermedia application [Add to Longdo]
ハイパメディア及び時間依存情報の構造化言語[ハイパメディアおよびじかんいぞんじょうほうのこうぞうかげんご, haipamedeia oyobijikan'izonjouhounokouzoukagengo] Hypermedia, Time-based Structuring Language, HyTime [Add to Longdo]
ハイパメディア文書[ハイパメディアぶんしょ, haipamedeia bunsho] hypermedia document [Add to Longdo]
ハイパリンク[はいぱりんく, haiparinku] hyperlink [Add to Longdo]
ハイパ文書[はいぱぶんしょ, haipabunsho] hyperdocument [Add to Longdo]
ハイフネーション[はいふねーしょん, haifune-shon] hyphenation [Add to Longdo]
ハイフン[はいふん, haifun] hyphen [Add to Longdo]
ハイブリッド[はいぶりっど, haiburiddo] hybrid (a-no) [Add to Longdo]
ハイブリッドコンピューター[はいぶりっどこんぴゅーたー, haiburiddokonpyu-ta-] hybrid computer [Add to Longdo]
ハイブリッド計算機[ハイブリッドけいさんき, haiburiddo keisanki] hybrid computer [Add to Longdo]
ハイメモリエリア[はいめもりえりあ, haimemorieria] high memory area (HMA) [Add to Longdo]
ハイレベルデータリンク制御手順[ハイレベルデータリンクせいぎょてじゅん, haireberude-tarinku seigyotejun] High-level Data Link Control, HDLC [Add to Longdo]
ビューロファックスサービスによる配達[ビューロファックスサービスによるはいたつ, byu-rofakkususa-bisu niyoruhaitatsu] delivery via bureaufax service, PD PR [Add to Longdo]
フォント配置量[フォントはいちりょう, fonto haichiryou] font metrics [Add to Longdo]
フルハイト[ふるはいと, furuhaito] full-height (a-no) [Add to Longdo]
フレーム廃棄[フレームはいき, fure-mu haiki] frame discard [Add to Longdo]
ブロック連鎖[ブロックれんさ, burokku rensa] block chaining [Add to Longdo]
プリント配線盤[プリントはいせんばん, purinto haisenban] printed circuit board [Add to Longdo]
マルコフ連鎖[マルコフれんさ, marukofu rensa] Markov chain [Add to Longdo]
ルーティングハイアラーキ[るーていんぐはいあらーき, ru-teinguhaiara-ki] routing hierarchy [Add to Longdo]
一般配布[いっぱんはいふ, ippanhaifu] general distribution (of software, e.g.) [Add to Longdo]
屋内配線[おくないはいせ, okunaihaise] internal wiring (within a building) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
デ杯[ではい, dehai] Davis_Pokal [Add to Longdo]
デ杯戦[ではいせん, dehaisen] Davis_Pokalwettbewerb [Add to Longdo]
[はい, hai] SCHAUSPIELER [Add to Longdo]
俳人[はいじん, haijin] Haiku-Dichter [Add to Longdo]
俳優[はいゆう, haiyuu] Schauspieler [Add to Longdo]
俳句[はいく, haiku] Haiku (17silbiges japanisches Gedicht) [Add to Longdo]
入る[はいる, hairu] hineingehen, eintreten [Add to Longdo]
勝敗[しょうはい, shouhai] Sieg_oder_Niederlage, Ausgang (eines_Kampfes) [Add to Longdo]
季語[きご, kigo] Jahreszeit_andeutendes_Wort_im_Haiku [Add to Longdo]
崇拝[すうはい, suuhai] Verehrung, Anbetung [Add to Longdo]
廃人[はいじん, haijin] Invalide, Krueppel [Add to Longdo]
廃坑[はいこう, haikou] abgebaute_Grube, stillgelegte_Grube [Add to Longdo]
廃棄物[はいきぶつ, haikibutsu] Abfall, -Muell [Add to Longdo]
廃業[はいぎょう, haigyou] Geschaeftsaufgabe [Add to Longdo]
廃止[はいし, haishi] Abschaffung, Aufhebung [Add to Longdo]
廃疾[はいしつ, haishitsu] Dienstunfaehigkeit, Invaliditaet [Add to Longdo]
廃藩置県[はいはんちけん, haihanchiken] Abschaffung des Feudalsystems und Errichtung der Praefekturen [Add to Longdo]
後輩[こうはい, kouhai] Nachwuchs, juengere_Generation [Add to Longdo]
惜敗[せきはい, sekihai] knappe_Niederlage (nach hartem Kampf) [Add to Longdo]
拝借[はいしゃく, haishaku] -leihen, -borgen [Add to Longdo]
拝啓[はいけい, haikei] (hoefliche_Anrede_in_Briefen) [Add to Longdo]
拝見[はいけん, haiken] sehen, ansehen [Add to Longdo]
拝謁[はいえつ, haietsu] Audienz [Add to Longdo]
[はい, hai] ABLEHNEN, ABLEITEN, AUSSTOSSEN [Add to Longdo]
排他的[はいたてき, haitateki] exklusiv [Add to Longdo]
排尿[はいにょう, hainyou] das_Urinieren [Add to Longdo]
排撃[はいげき, haigeki] verwerfen, ablehnen [Add to Longdo]
排斥[はいせき, haiseki] Ablehnung, Ausschliessung, Boykott [Add to Longdo]
排斥運動[はいせきうんどう, haisekiundou] Vertreibungskampagne [Add to Longdo]
排日[はいにち, hainichi] antijapanisch, japanfeindlich [Add to Longdo]
排気ガス[はいきがす, haikigasu] Abgas, Abgase [Add to Longdo]
排液[はいえき, haieki] Ableitung, Kanalisation [Add to Longdo]
支配[しはい, shihai] Herrschaft, Fuehrung, Verwaltung [Add to Longdo]
敗北[はいぼく, haiboku] Niederlage [Add to Longdo]
敗戦[はいせん, haisen] verlorener_Krieg, Niederlage [Add to Longdo]
敗者[はいしゃ, haisha] Verlierer, Besiegter, Unterlegener [Add to Longdo]
敗訴[はいそ, haiso] einen_Prozess_verlieren [Add to Longdo]
松原[まつばら, matsubara] Kiefernhain [Add to Longdo]
歯医者[はいしゃ, haisha] Zahnarzt, Dentist [Add to Longdo]
気配[けはい, kehai] Gefuehl, Ahnung, Anzeichen [Add to Longdo]
[はい, hai] -Asche [Add to Longdo]
灰皿[はいざら, haizara] Aschenbecher [Add to Longdo]
灰色[はいいろ, haiiro] -grau, aschgrau, unklar, dazwischenliegend [Add to Longdo]
特派員[とくはいん, tokuhain] Korrespondent [Add to Longdo]
礼拝[れいはい, reihai] Andacht, Gottesdienst [Add to Longdo]
社員[しゃいん, shain] Angestellter, Teilhaber [Add to Longdo]
社員寮[しゃいんりょう, shainryou] Wohnheim_fuer_Firmenangehoerige [Add to Longdo]
祖先崇拝[そせんすうはい, sosensuuhai] Ahnenkult [Add to Longdo]
祝杯[しゅくはい, shukuhai] Freudentrunk, Freudenbecher [Add to Longdo]
竹林[ちくりん, chikurin] Bambushain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Haily \Hail"y\ (-[y^]), a.
     Of hail. "Haily showers." --Pope.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top