Search result for

hai

(199 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hai-, *hai*
Possible hiragana form: はい
English-Thai: Longdo Dictionary
hairy basil(n) แมงลัก
Linux.Thai.Net(n) ชื่อเว็บไซต์สำหรับคนไทยเล่น Linux
supply chain(jargon) โซ่อุปทาน, สายโซ่อาหาร
blockchain(n ) บล็อกเชน, วิธีการเก็บข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงตามหลักการทางบัญชี โดยการเข้ารหัสและจัดเรียงข้อมูลเหล่านี้ต่อกันตามลำดับเวลาที่ข้อมูลเข้ามา กลุ่มข้อมูลดังกล่าวจะเผยแพร่ไปให้ผู้ใช้ในเครือข่ายที่กำหนดได้ทราบทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้ใช้ทุกคนจะทราบการแก้ไขเพิ่มเติมรายการเปลี่ยนแปลงในบล็อกเชนทุกรายการตลอดเวลา [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hail[N] การร้องทักทาย, See also: การร้องทัก
hail[VT] ร้องทักทาย, See also: ทักทาย, ปราศรัย, ร้องทัก, Syn. greet, salute
hair[N] ผม, See also: ขน
hair[N] เส้นผม, See also: เส้นขน
haiku[N] บทกวีแบบหนึ่งของญี่ปุ่นเป็นแบบ 17 พยางค์, Syn. hokku
hairy[ADJ] ซึ่งปกคลุมไปด้วยขน (ผม), See also: มีผมมาก, มีขนมาก, ประกอบด้วยผมหรือขน, คล้ายผมหรือขน, (คำสแลง) ยาก ลำบาก น่ากลัว เสี่ยงอันตรา
hairy[ADJ] เต็มไปด้วยผม, See also: เต็มไปด้วยขน
Haiti[N] ประเทศสาธารณรัฐใน West Indias มีเมืองหลวงชื่อ Port-au-Prince
Hainan[N] เกาะไหหลำ
Hainan[N] ไหหลำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
haiabbr. hemagglutination inhibition
haick(ไฮคฺ) n. เสื้อคลุมสีขาวของชาวอาหรับ
haik(ไฮคฺ) n. เสื้อคลุมสีขาวของชาวอาหรับ
hail(เฮล) vt. ต้อนรับ,ทักทาย,เรียก,โห่ร้องอวยชัยแก่. vi. เรียก,ร้องเชิญ,ลูกเห็บลง n.การร้องเรียก,การร้องเชิญ,การต้อนรับ,การทักทาย,การตกของลูกเห็บ,ฝนมีลูกเห็บ,ห่ากระสุนหรืออื่น ๆ interj. คำอุทานแสดงการต้อนรับ,การร้องเรียกหรือร้องเชิญ คำที่มีความหมายเหมือนกั
hailstone(เฮล'สโทน) n. ลูกเห็บ
hain't(เฮนท) abbr. have not,has not
hair(แฮร์) n. ผม,ขน,ผ้าขนสัตว์,จำนวนน้อยมาก,ขนาดเล็กมาก,เศษ
hair follicleขุมขน
hair netตาข่ายคลุมผม
hair oilน้ำมันใส่ผม

English-Thai: Nontri Dictionary
hail(n) การโห่ร้อง,การร้องเรียก,การต้อนรับ,การทักทาย
hail(vt) โห่ร้องอวยชัย,ต้อนรับ,เรียก,ทักทาย
hailstone(n) ลูกเห็บ
hailstorm(n) พายุลูกเห็บ
hair(n) ผม,ขน
hairbreadth(n) เส้นยาแดงผ่าแปด,ความหวุดหวิด
hairdresser(n) ช่างทำผม,ช่างแต่งผม,ช่างตัดผม
hairiness(n) ความมีผมดก
hairless(adj) ไม่มีผม,ล้าน
hairnet(n) ตาข่ายคลุมผม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
haikuบทกวีไฮกุ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
hailstorm insuranceการประกันภัยพายุลูกเห็บ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hair follicleปุ่มรากผม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hair shaftเส้นผม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hair, bamboo; clastothrix; trichoclasia; trichoclasis; trichorrhexis nodosaภาวะผมเปราะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hairacheอาการปวดโคนผม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hairy tongue; glossotrichia; trichoglossiaลิ้นฝ้าขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Haikuไฮกุ [TU Subject Heading]
Hailลูกเห็บ [TU Subject Heading]
Hailลูกเห็บ [อุตุนิยมวิทยา]
hailลูกเห็บ, ก้อนน้ำแข็งกลม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มิลลิเมตร  เกิดจากละอองน้ำฝนถูกพายุหอบขึ้นไปจนถึงบริเวณที่เย็นจัดจึงจับตัวเป็นก้อนตกลงมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Hailstoneก้อนลูกเห็บ [อุตุนิยมวิทยา]
Hairผม [TU Subject Heading]
Hair diseasesโรคผม [TU Subject Heading]
Hair dryersเครื่องเป่าผม [TU Subject Heading]
Hair dyesยาย้อมผม [TU Subject Heading]
Hair growth stimutantsยาปลูกผม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hail (vt ) ยอมรับ เช่น he hailed the court's decision.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hair.ผม Odd Thomas (2013)
Maybe you can get your hair dreadlocked while you're there.บางทีเธอน่าจะทำผมทรงเดดล๊อคตอนอยู่ที่นั่นนะ New Haven Can Wait (2008)
And my hair might not sparkle when it catches the light...และผมของฉันก็ไม่ได้สลวยสวยเก๋ระยิบระยับเวลาต้องแสงไฟ New Haven Can Wait (2008)
You--did you do something with your hair?เธอ เธอไปทำอะไรกับผมมา Pret-a-Poor-J (2008)
Tangled up in my hair.ที่คลอเคลียกับเส้นผม Pret-a-Poor-J (2008)
She had a blue shirt and dark, curly hair?เธอใส่เสื้อสีน้ำเงินดำ ผมหยิกอะคะ? There Might be Blood (2008)
- You may have held my hair, but I don't need you to hold my hand, Smallville.- ฉันขับให้ใหม? - เมื่อคืนนายลากหัวฉันมา, Committed (2008)
Hair of the drug that bit him.ยาย้อมผมเล่นงานเค้า Adverse Events (2008)
Are you dyeing your hair?คุณเคยย้อมผมไหม? Adverse Events (2008)
The hair is growing in red.ผมคุณกำลังเปลี่ยนเป็นสีแดง Adverse Events (2008)
That could cause his hair to change color?ที่ทำให้ผมเค้าเปลี่ยนสีน่ะ Adverse Events (2008)
Red hair means it's not kluver-Bucy.ผมแดงแบบนี้แสดงว่าไม่ใช่ กลุ่มอาการ Kluver-Bucy Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
haiThe hail cracked the window.
haiI recommend putting up your hair so your fringe doesn't get on your forehead.
haiThe girl had flowing hair.
haiI want to get a haircut before I go on the trip.
haiI saw a girl whose hair came down to her waist.
haiMy father's hair has turned gray.
hai"Mmmmn ... maybe I'll have a hair of the dog." "Whoa, hold up a mo! Here, I cooked roast fish for this morning. You ought to be able to eat this OK."
haiThe other boys teased him when he got his hair cut.
haiHe had a lot of straight, silvery hair.
haiHer hair hung in neat coils.
haiHis hair got thinner and thinner.
haiPeople hailed him as king.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรงผม[N] hairstyle, See also: haircut
ช่างตัดผม[N] hairdresser, See also: barber
ช่างทำผม[N] hairstylist, Syn. ช่างแต่งผม
ช่างตัดผม[N] barber, See also: hairdresser, Syn. ช่างทำผม, Example: ช่างตัดผมเอามีดทื่อๆ โกนหนวดให้ฉัน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีอาชีพการตัดผม
ช่างทำผม[N] hairdresser, See also: barber, Syn. ช่างตัดผม, Example: ช่างทำผมคนนี้มีลูกค้าประจำเยอะ, Count unit: คน
เกศ[N] hair, Syn. เส้นผม, ผม, ผมเผ้า, เผ้าผม, เกศา, Example: ชาวซิกข์เชื่อกันว่า เกศหรือผมแสดงถึงความเป็นนักบวชและผู้ทรงคุณธรรม, Count unit: เส้น, Thai definition: ขนที่อยู่บนศีรษะ โดยปกติเป็นเส้นยาว, Notes: (สันสกฤต)
เกศา[N] hair, Syn. เส้นผม, ผม, ผมเผ้า, เกศ, Example: พระเจ้าสิงหราชอัญเชิญพระทันตธาตุลงเรือกำปั่นหนีไปลังกา โดยซ่อนพระทันตธาตุไว้ในเกศาของพระนางเหมชาลา, Count unit: เส้น, Notes: (ราชา)
ปิ่นปักผม[N] hairpin, Syn. ปิ่น, Example: ชาวไทดำมีเครื่องประดับทำจากเงินหลายอย่างเช่น ปิ่นปักผม ต่างพวง เป๊าะกอ เป๊าะแขน, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องประดับสำหรับปักผม
ปิ่น[N] hairpin, Syn. ปิ่นปักผม, Example: ผู้หญิงในประเทศฉ้วยหลัวมักมีปิ่นทองหรือปิ่นเงินปักผม, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องประดับสำหรับปักผม
พายุลูกเห็บ[N] hailstorm, Example: ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นพายุลูกเห็บที่บ้านฉันเลย, Thai definition: เม็ดน้ำแข็งที่ตกลงมาจากอากาศเป็นจำนวนมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารมื้อหน้า[n. exp.] (āhān meū nā) EN: next meal   FR: le prochain repas
อาหารไทย[n. exp.] (āhān Thai) EN: Thai food ; Thai cuisine   FR: cuisine thaïe [f] ; cuisine thaïlandaise [f] ; nourriture thaïe [f]
อักษรไทย[n. exp.] (aksøn Thai ) EN: Thai alphabet   FR: alphabet thaï [m]
อ่าวไทย[n. prop.] (Āo Thai) EN: Gulf of Thailand   FR: golfe de Thaïlande [nm]
อาร์ทิเซอรอดส์ ไทยแลนดิคัส [n. exp.] (āthisoērødas thailaēndikhas) EN: Articerodes thailandicus   FR: Articerodes thailandicus
อาทิตย์หน้า[n. exp.] (āthit nā) EN: next week   FR: la semaine prochaine
แบบผม[n.] (baēp phom) EN: hairstyle ; hairdo ; coiffure   FR: coiffure [f] ; style de coiffure [m]
ใบจาน[n.] (baijān) EN: chainwheel   
บ้าคลั่ง[adj.] (bākhlang) EN: insane ; mad ; crazy ; demented ; deranged   FR: déchaîné ; hors de soi ; enragé
บังคม[v.] (bangkhom) EN: pay obeisance to ; salute the king in Thai style   

CMU English Pronouncing Dictionary
HAID    HH EY1 D
HAIM    HH EY1 M
HAIL    HH EY1 L
HAIG    HH EY1 G
HAIK    HH EY1 K
HAIR    HH EH1 R
HAIN    HH EY1 N
HAIM    HH AY1 M
HAIT    HH EY1 T
HAILS    HH EY1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hail    (v) (h ei1 l)
hair    (n) (h e@1 r)
Haiti    (n) (h ei1 t ii)
hails    (v) (h ei1 l z)
hairs    (n) (h e@1 z)
hairy    (j) (h e@1 r ii)
haired    (n) (h e@1 r d)
hailed    (v) (h ei1 l d)
hairdo    (n) (h e@1 d uu)
Haitian    (n) (h ei1 sh @ n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
はい[はい, hai] (n) ใช่
肺炎[はいえん, haien] (n) โรคปอดอักเสบ
配布[はいふ, haifu] (vt) ส่ง, แจกจ่าย
ハイフン[はいふん, haifun] (n) ยติภังค์
配慮[はいりょ, hairyo] พิจารณา นึกถึง คำนึงถึง
歯医者[はいしゃ, haisha] (n) ทันตแพทย์, หมอฟัน
廃止[はいし, haishi] (n vt) ยกเลิก(กฎเกณฑ์ หรือข้อกำหนด)
敗訴[はいそ, haiso] (n) แพ้(คดีความ)
敗退[はいたい, haitai] (n) แพ้ตกรอบ
俳優[はいゆう, haiyuu] (n) นักแสดง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
はい[はい, hai, hai , hai] (n ) ใช่
肺炎[はいえん, haien] โรคปอดบวม , See also: R. pneumonia
肺気腫[はいきしゅ, haikishu] (n ) อาการผิดปกติอย่างเรื้อรังของปอดโดยที่ถุงลมโป่งพองและขาดการยืดหยุ่น, ภาวะพองลมในเนื้อเยื่อหรือถุงลม, , See also: S. emphysema, R. emphysema
Image:
配偶者[はいぐうしゃ, haiguusha] (n) คู่สมรส
灰皿[はいざら, haizara] (n) ที่เขี่ยบุหรี่
敗者[はいしゃ, haisha] (adv) พ่ายแพ้
排水[はいすい, haisui] (n) การปล่อยน้ำทิ้ง, การระบายน้ำ
排泄器官[はいせつきかん, haisetsukikan] (n ) อวัยวะขับถ่าย
配線(する)[はいせん(する), haisen ( suru )] (n ) การวางสาย การเชื่อมต่อสาย
配達[はいたつ, haitatsu] (n ) การจัดส่ง

German-Thai: Longdo Dictionary
thailändisch(adj) ที่เกี่ยวกับประเทศไทย เช่น die thailändische Nationalität สัญชาติไทย, See also: Thailand
Thailändisch(n uniq) |das| ภาษาไทย
Thailand(uniq) ประเทศไทย, See also: Related: thailändisch
Thailänder(n) |der, pl. Thailänder| คนไทย, ชาวไทย, See also: Related: Thailänderin

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hain {m} | Haine {pl}grove | groves [Add to Longdo]
Hainanreiher {m} [ornith.]Magnificent Night Heron [Add to Longdo]
Haitibussard {m} [ornith.]Ridgway's Hawk [Add to Longdo]
Hainanbuschwachtel {f} [ornith.]Hainan Hill Partridge [Add to Longdo]
Haitiamazone {f} [ornith.]Hispaniolan Amazon [Add to Longdo]
Haitisittich {m} [ornith.]Hispaniolan Conure [Add to Longdo]
Haitikuckuck {m} [ornith.]Hispaniolan Lizard Cuckoo [Add to Longdo]
Haitinachtschwalbe {f} [ornith.]Least Pauraque [Add to Longdo]
Haitispecht {m} [ornith.]Hispaniolan Woodpecker [Add to Longdo]
Haitidrossel {f} [ornith.]La Selle Thrush [Add to Longdo]
Hainanblauschnäpper {m} [ornith.]Grant's Niltava [Add to Longdo]
Hainparadiesschnäpper {m} [ornith.]Asiatic Paradise Flycatcher [Add to Longdo]
Hainannektarvogel {m} [ornith.]Fork-tailed Sunbird [Add to Longdo]
Haitizeisig {m} [ornith.]Antillean Siskin [Add to Longdo]
Hai {m} [zool.] | Haie {pl}shark | sharks [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Thaïlande(n) |f| ประเทศไทย, See also: Related: thaïlandais
Image:
à la semaine prochaine!(phrase) แล้วพบกันอาทิตย์หน้า
thaïlandais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศไทย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はい, hai] (n) (arch) (See 蓮根) lotus root [Add to Longdo]
PCR法[ピーシーアールほう, pi-shi-a-ru hou] (n) (See ポリメラーゼ連鎖反応法) polymerase chain reaction (method) (PCR) [Add to Longdo]
W杯[ワールドカップ(P);ダブルはい, wa-rudokappu (P); daburu hai] (n) World Cup (soccer); (P) [Add to Longdo]
いちゃいちゃ[, ichaicha] (adv,n,vs) flirt; make out [Add to Longdo]
いもづる接続;芋蔓接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] (n) {comp} daisy chain connection [Add to Longdo]
いらっしゃい(P);いらしゃい(ik)[, irasshai (P); irashai (ik)] (int,n) (1) (hon) (See いらっしゃる) (used as a polite imperative) come; go; stay; (2) (See いらっしゃいませ) welcome!; (P) [Add to Longdo]
いらっしゃいませ(P);いらしゃいませ(ik);いっらしゃいませ(ik)[, irasshaimase (P); irashaimase (ik); irrashaimase (ik)] (exp) welcome (in shops, etc.); (P) [Add to Longdo]
うるうる[, uruuru] (adv,adv-to,vs) (1) (See 潤む・うるむ・1) teary-eyed; (2) damp (e.g. skin, hair); moist [Add to Longdo]
おどろおどろしい[, odoroodoroshii] (adj-i) (1) (arch) eerie; hair-raising; (2) exaggerated; ostentatious [Add to Longdo]
お下げ[おさげ, osage] (n) wearing one's hair in braids [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hài, ㄏㄞˋ, ] 12th earthly branch: 9-11 p.m., 10th solar month (7th November-6th December), year of the Boar [Add to Longdo]
亥猪[hài zhū, ㄏㄞˋ ㄓㄨ, / ] Year 12, year of the Boar (e.g. 2007) [Add to Longdo]
俳句[pái jù, ㄆㄞˊ ㄐㄩˋ, ] haiku [Add to Longdo]
冰雹[bīng báo, ㄅㄧㄥ ㄅㄠˊ, ] hail; hailstone [Add to Longdo]
勐海县[Měng hǎi xiàn, ㄇㄥˇ ㄏㄞˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] hai county in Yunnan [Add to Longdo]
吹风机[chuī fēng jī, ㄔㄨㄟ ㄈㄥ ㄐㄧ, / ] hair dryer [Add to Longdo]
[hāi, ㄏㄞ, ] (interj.); happy; sound of laughter [Add to Longdo]
[hāi, ㄏㄞ, ] sound of sighing [Add to Longdo]
[hài, ㄏㄞˋ, ] exclamation of regret [Add to Longdo]
[hāi, ㄏㄞ, ] oh alas [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway [Add to Longdo]
オンライン配布[オンラインはいふ, onrain haifu] online distribution [Add to Longdo]
クアドハイト[くあどはいと, kuadohaito] quad-height (a-no) [Add to Longdo]
グリフ配置量[ぐりふはいちりょう, gurifuhaichiryou] glyph metrics [Add to Longdo]
スター形配線リングネットワーク[スターけいはいせんリングネットワーク, suta-keihaisen ringunettowa-ku] star, ring network [Add to Longdo]
セル廃棄[セルはいき, seru haiki] cell discarding [Add to Longdo]
セル廃棄率[セルはいきりつ, seru haikiritsu] cell loss rate [Add to Longdo]
セル配列[せるはいれつ, seruhairetsu] cell array [Add to Longdo]
ソフトハイフン[そふとはいふん, sofutohaifun] soft hyphen [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はい, hai] SCHAUSPIELER [Add to Longdo]
俳人[はいじん, haijin] Haiku-Dichter [Add to Longdo]
俳優[はいゆう, haiyuu] Schauspieler [Add to Longdo]
俳句[はいく, haiku] Haiku (17silbiges japanisches Gedicht) [Add to Longdo]
入る[はいる, hairu] hineingehen, eintreten [Add to Longdo]
廃人[はいじん, haijin] Invalide, Krueppel [Add to Longdo]
廃坑[はいこう, haikou] abgebaute_Grube, stillgelegte_Grube [Add to Longdo]
廃棄物[はいきぶつ, haikibutsu] Abfall, -Muell [Add to Longdo]
廃業[はいぎょう, haigyou] Geschaeftsaufgabe [Add to Longdo]
廃止[はいし, haishi] Abschaffung, Aufhebung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Hai [hai] (n) , s.(m )
     shark
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top