Search result for

hiv

(95 entries)
(0.0262 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hiv-, *hiv*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hive[N] รังผึ้ง, See also: รวงผึ้ง
hives[N] อาการโรคลมพิษ, Syn. nettle rash, uredo, urticaria
hive off[PHRV] หายไป, See also: ไม่ปรากฏตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hivคำย่อ Human Immunovirus เป็นไวรัสที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของคนบกพร่อง
hive(ไฮฟว) n. รังผึ้ง,กลุ่มผึ้งที่ทำรังอยู่ vt. เก็บสะสม. vi. อยู่กันเป็นกลุ่ม, Syn. beehive
hives(ไฮฟซ) n. อาการโรคลมพิษ
archived file(อา-ไคว์ไฟล์) แฟ้มเก็บถาวร หมายถึง แฟ้มข้อมูลที่เก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ เป็นลักษณะของแฟ้มข้อมูลชนิดแฟ้มข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ read only, system archive และ hidden (บางทีใช้ archive เฉย ๆ ก็ได้)
archives(อาร์'ไคว'ซ) n.,pl. เอกสารหรือบันทึกสำคัญห้องเก็บเอกสารหรือบันทึกสำคัญ. -archival adj., Syn. annal, record,chronicle)
archivist(อาร์'คะวิสทฺ) n. ผู้เก็บและดูแลเอกสารหรือบันทึกสำคัญ
archivolt(อาร์'คิโวลท) n. แถบลวดลายที่ประดับส่วนโค้งของสิ่งก่อสร้าง
beehive(บี'ไฮฟฺ) รังผึ้ง,สถานที่จอแจ
chivalrous(ชิฟ'วัลรัส) adj. เกี่ยวกับอัศวิน,กล้าหาญ,เอาใจสตรี,ให้เกียรติสตรี., See also: chivalrousness n., Syn. gallant
chivalry(ชิฟ'วัลรี) n. คุณสมบัติของอัศวิน (กล้าหาญ,รักเกียรติ,โอบอ้อมอารี,ให้เกียรติสตรี) ,ระบบอัศวิน,กลุ่มอัศวิน,การให้เกียรติหรือเอาใจสตรี,ตำแหน่งอัศวิน, Syn. gallantry

English-Thai: Nontri Dictionary
hive(n) รวงผึ้ง,รังผึ้ง
hive(vi) อยู่รวมกันเหมือนผึ้ง,สะสม
hives(n) โรคลมพิษ
archives(n) เอกสารสำคัญ,บันทึกสำคัญ,ห้องเก็บเอกสาร
archivist(n) ผู้เก็บเอกสารสำคัญ,พนักงานเก็บหนังสือ
beehive(n) รังผึ้ง,รวงผึ้ง
chivalric(adj) อย่างขุนนาง,อย่างอัศวิน,กล้าหาญ
chivalry(n) ขุนนาง,อัศวิน,ความกล้าหาญ
shiver(n) การสั่นเทา,การสั่น,ตัวสั่น
shiver(vi) สั่นเทา,สั่น,ปลิวสะบัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
HIV (human immunodeficiency virus)เอชไอวี (ไวรัสภูมิคุ้มกันเสื่อมในคน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hive; welt; whealตุ่มนูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hives; urticariaลมพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
HIVเอชไอวี [TU Subject Heading]
HIV antibodiesเอชไอวี แอนติบอดีย์ [TU Subject Heading]
HIV infectionsการติดเชื้อเอชไอวี [TU Subject Heading]
HIV-1เอชไอวี-1 [TU Subject Heading]
HIV-positive personsผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี [TU Subject Heading]
HIV-positive womenสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They are a hive mind.พวกมันมคความคิด Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
#Your dick got the HIV #จ้อนแกติดเชื้อเอชไอวี Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Citizens of the human hive, your leaders have withheld the truth.พลเมือง แห่งรังมนุษย์, yผู้นำของพวกเจ้า ได้ปกปิดความจริง. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- Is that a hive? - No, looks like syphilis to me.เป็นลมพิษรึป่าว ผมว่ามันดูเหมือนโรคซิฟิลิสมากกว่า(โรคทางเพศ) The Ugly Truth (2009)
Makes HIV look like a common cold by comparison.เทียบกันแล้ว HIV จิ๊ปจ้อยเป็นไขหวัดธรรมดาไปเลย Bound (2009)
HIV test.ผลการตรวจโรคเอดส์ Fix (2009)
The hive, they want us!รังพวกมันเล็งที่เรา! Ben 10: Alien Swarm (2009)
We found a hive of them at the Ship-lt office, and they've infected the clerk.. absorbed him.แต่เราเจอมันเป็นรังเลย ที่ศูนย์ชิป-อิท มันสิงร่างพนักงาน แล้วควบคุมจิตใจ Ben 10: Alien Swarm (2009)
He's the hive.ให้เป็นรัง Ben 10: Alien Swarm (2009)
How do you destroy a hive?แล้วจะสู้มันได้ยังไง? Ben 10: Alien Swarm (2009)
The queen dies, the hive dies.นางพญาตาย รังก็จบ Ben 10: Alien Swarm (2009)
He's one of them now. Hive mind.ปู่เป็นพวกมัน โดนควบคุม Ben 10: Alien Swarm (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hivHe get hives when he eats eggs.
hivBees communicate the location of food by carrying odor samples back to the hive.
hivI have hives.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอชไอวี[N] Human Immune-deficiency Virus, See also: HIV, Syn. ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิคุ้มกับบกพร่อง
รัง[CLAS] hive, See also: nest, beehive, Example: ต้นไม้ต้นนี้มีรังผึ้งอยู่หลายรัง, Thai definition: ลักษณนามของสิ่งซึ่งสัตว์พวกนกและแมลงเป็นต้นทำขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยกำบังและฟักไข่เลี้ยงลูก
รวง[N] hive, See also: honeycomb, beehive, Syn. รวงผึ้ง, Example: ผึ้งมาทำรวงอยู่ที่ใต้บันได, Count unit: รวง, Thai definition: รังที่ห้อย (ใช้แก่ผึ้ง)
ลมพิษ[N] urticaria, See also: hives, nettle rash, rash caused by allergy, Syn. ผื่นคัน, Example: ถ้าระบบผิวหนังมีความผิดปกติ ผิวหนังจะเกิดผื่น หรือมีลมพิษขึ้น, Thai definition: ผื่นคันตามผิวหนังเป็นพิษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรณสาร[n.] (bannasān) EN: papers ; archives   FR: document officiel [m]
ไชฟ์ [n.] (chai) EN: Chive   
เดือนเย็น[n. prop.] (deūoen yen) EN: winter   FR: mois d'hiver [m]
จัก ๆ[adv.] (jak-jak) EN: tremblingly ; shiveringly ; quiveringly ; shakingly ; tremulously ; shudderingly   
การสั่น[n.] (kān san) EN: shake ; tremble ; quiver ; quake ; shudder ; vibration ; shiver   FR: tremblement [m] ; vibration [f] ; frémissement [m]
กระเทือน[v.] (kratheūoen) EN: shake ; affect ; vibrate ; tremble ; shock ; convulse ; shiver ; bump ; quake ; rock   FR: secouer ; affecter ; ébranler
กุยช่าย[n.] (kuichāi) EN: Chinese leek ; Chinese Chive ; garlic chive   
ลมพิษ[n.] (lomphit) EN: urticaria ; hives ; nettle rash ; rash caused by allergy   FR: urticaire [f] ; éruption cutanée [f]
ลมว่าว[n.] (lomwao) EN: wind that blows from north to south in winter   FR: vent hivernal du nord [m] ; vent continental [m]
ในช่วงหน้าหนาว[n. exp.] (nai chūang nānāo) EN: in the winter   FR: en hiver ; durant l'hiver

CMU English Pronouncing Dictionary
HIVE    HH AY1 V
HIVES    HH AY1 V Z
HIVELY    HH AY1 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
HIV    (n) (ei1 ch ai1 v ii1)
hive    (v) (h ai1 v)
hived    (v) (h ai1 v d)
hives    (v) (h ai1 v z)
hiving    (v) (h ai1 v i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Archiv(n) |das, pl. Archive| เอกสารสำคัญ
Stadtarchiv(n) |das, pl. Stadtarchive| เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับเมือง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
HIV-negativ {adj}HIV-negative [Add to Longdo]
HIV : Virus der ImmunschwächekrankheitHIV : Human Immuno-deficiency Virus [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
HIV[エッチアイブイ, ecchiaibui] (n) (See ヒト免疫不全ウイルス) human immunodeficiency virus; HIV [Add to Longdo]
ぞくぞく[, zokuzoku] (adv,n,vs) (on-mim) shiver; feel chilly; shudder; thrill; (P) [Add to Longdo]
ぞっと;ゾッと[, zotto ; zotsu to] (adv,n,vs) (on-mim) shiver; shudder [Add to Longdo]
ぶるぶる(P);ブルブル[, buruburu (P); buruburu] (adv,n,vs) (on-mim) shivering with cold or fear; shaking; trembling; (P) [Add to Longdo]
アーカイバ;アーカイバー[, a-kaiba ; a-kaiba-] (n) {comp} archiver [Add to Longdo]
アーカイバルファイル[, a-kaibarufairu] (n) {comp} archival file [Add to Longdo]
アーカイバルメモリ[, a-kaibarumemori] (n) {comp} archival memory [Add to Longdo]
アーカイビング[, a-kaibingu] (n) {comp} archiving [Add to Longdo]
アーカイブ[, a-kaibu] (n) archive [Add to Longdo]
アーカイブサーバ;アーカイブサーバー[, a-kaibusa-ba ; a-kaibusa-ba-] (n) {comp} archive server [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蜂房[fēng fáng, ㄈㄥ ㄈㄤˊ, ] hive; honeycomb, #81,417 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アーカイバ[あーかいば, a-kaiba] archiver [Add to Longdo]
アーカイビング[あーかいびんぐ, a-kaibingu] archiving [Add to Longdo]
アーカイブ[あーかいぶ, a-kaibu] archive [Add to Longdo]
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file [Add to Longdo]
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file [Add to Longdo]
階層記憶制御[かいそうきおいくせいぎょ, kaisoukioikuseigyo] HARC, Hierarchical Storage Archive and Retrieve Controller [Add to Longdo]
公開アーカイブ[こうかいアーカイブ, koukai a-kaibu] public archive [Add to Longdo]
構造体保管[こうぞうたいほかん, kouzoutaihokan] structure archiving [Add to Longdo]
史料[しりょう, shiryou] archives [Add to Longdo]
史料館[しりょうかん, shiryoukan] archives [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 HIV
   n 1: infection by the human immunodeficiency virus
   2: the virus that causes acquired immune deficiency syndrome
     (AIDS); it replicates in and kills the helper T cells [syn:
     {human immunodeficiency virus}, {HIV}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top