Search result for

hämmer

(76 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hämmer-, *hämmer*
English-Thai: Longdo Dictionary
hammered(adj ) เมามาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hammer[N] ค้อน
hammer[VT] ตอก, See also: ทุบ, ตะบัน, กระแทก, เคาะ
hammer[SL] คันเร่ง
hammered[SL] ดื่มเหล้า, Syn. drunk
hammer at[PHRV] ตอกด้วยค้อน, See also: ทุบด้วยค้อน, Syn. knock at
hammer at[PHRV] ดีด, See also: เคาะ
hammer in[PHRV] ใช้ค้อนตอกตะปูลงไป, Syn. drive in, pound in
hammer in[PHRV] พังเข้าไป
hammer in[PHRV] ตอกย้ำ, See also: พร่ำสอน, พร่ำสั่งสอน, Syn. beat in, din in, drill in, drive in, pump in
hammer on[PHRV] ทุบเสียงดัง, Syn. knock at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hammer and sickleตราประจำชาติของรัสเซียเป็นรูปค้อนกับเคียวและมีดาวอยู่ข้างบน
hammerheadn. ปลาฉลามหัวค้อน
hammerlockn. (มวยปล้ำ) การจับแขนคู่ต่อสู้บิดไปข้างหลัง
hammertoen. สภาพนิ้วเท้าหงิกงอผิดปกติ
claw hammern. ค้อนถอนตะปู
hack hammerค้อนแต่งหิน
jackhammern. เครื่องเจาะหินด้วยแรงอัดของอากาศ
shammer(แชม'เมอะ) n. ผู้หลอกลวง,นักต้ม
sledge hammern. ค้อนขนาดใหญ่และหนักที่ต้องใช้สองมือยก

English-Thai: Nontri Dictionary
hammer(n) ค้อน,ตะลุมพุก
hammer(vt) ทุบด้วยค้อน,ตอก
hammerless(adj) ไม่มีค้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hammer finger; finger, drop; finger, malletนิ้วมืองุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hammer markรอยค้อน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
hammer weldingการเชื่อมทุบด้วยเครื่อง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hammermill เครื่องทุบขยะ
เครื่องจักรที่มีความเร็วสูง ใช้ในการทุบชิ้นส่วนขยะให้มีขนาดเล็กลง โดยการใช้ค้อนโลหะทุบ [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค้อน[N] hammer, See also: mallet, gavel, Example: เขากำค้อนทุบเหล็กบนทั่งจนเหงื่อท่วมตัว, Count unit: อัน, Thai definition: ชื่อเครื่องมือสำหรับเคาะ ตอก ตี ทุบ
ตอก[V] hammer, See also: nail, pound, drive, knock, Syn. ตี, Example: เขาตอกตะปูที่โผล่พ้นแผ่นไม้ขึ้นมา, Thai definition: เอาค้อนหรือสิ่งอื่นตีตะปูหรือหลักให้เข้าไป
ตีทอง[V] beat gold into sheets, See also: hammer a piece of gold, flat to make gold leaf, Example: ช่างทองตีทองได้บางราวแผ่นกระดาษ, Thai definition: ตีแผ่ทองให้แบน
กระหน่ำ[V] pound (repeatedly), See also: hammer, thump, (rain) batter, bang, beat, Syn. ซ้ำๆ, รัว, Example: เมื่อถึงเวลาเพล ลูกศิษย์วัดจะกระหน่ำกลองเพื่อบอกเวลา, Thai definition: ซ้ำๆ ลงอย่างหนัก
การตอก[N] hammering, See also: knock, hitting, beat, Syn. การทุบ, การตี, การเคาะ, การตี, Example: การตอกตะปูต้องระวังอย่าให้โดนนิ้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้อง[n.] (bǿng) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle   FR: section de bambou [f]
การตี[n.] (kān tī) EN: hammering   FR: coup [m]
เคาะ[v.] (khǿ) EN: rap ; knock ; hammer ; tap ; beat ; strike   FR: frapper ; taper ; tapoter ; cogner
ข้อน[v.] (khøn) EN: hit ; beat ; pound ; hammer ; flog   
ค้อน[n.] (khøn) EN: hammer ; mallet ; gavel   FR: marteau [m]
เลหลัง[X] (lēlang) EN: auction ; put to auction ; be up for auction ; be under the hammer ; knock down   FR: vendre aux enchères ; mettre aux enchères ; adjuger
ง้างนก[v. exp.] (ngāng nok) EN: cock the hammer of a gun   

CMU English Pronouncing Dictionary
HAMMER    HH AE1 M ER0
HAMMERS    HH AE1 M ER0 Z
HAMMER'S    HH AE1 M ER0 Z
HAMMERED    HH AE1 M ER0 D
HAMMERLE    HH AE1 M ER0 AH0 L
HAMMERMAN    HH AE1 M ER0 M AH0 N
HAMMERSON    HH AE1 M ER0 S AH0 N
HAMMERING    HH AE1 M ER0 IH0 NG
HAMMERSLEY    HH AE1 M ER0 S L IY0
HAMMERLOCK    HH AE1 M ER0 L AA2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hammer    (v) (h a1 m @ r)
hammers    (v) (h a1 m @ z)
hammered    (v) (h a1 m @ d)
hammering    (v) (h a1 m @ r i ng)
Hammersmith    (n) (h a1 m @ s m i th)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hämmerbar {adv}malleably [Add to Longdo]
hämmern | hämmernd | gehämmert | hämmert | hämmerteto hammer | hammering | hammered | hammerd | hammered [Add to Longdo]
hämmern; heftig pochen (gegen) | hämmernd; pochend | gehämmert; gepochtto thump (at; on) | thumping | thumped [Add to Longdo]
Hämmerling {m} [ornith.]Three-wattled Bellbird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P) [Add to Longdo]
とんかち[, tonkachi] (n) (col) hammer [Add to Longdo]
ばんばん[, banban] (adv) (1) (on-mim) bang bang (sound of a hammer or gunfire); (2) doing something at a mad pace (spend money, work) [Add to Longdo]
インドシュモクザメ属[インドシュモクザメぞく, indoshumokuzame zoku] (n) Eusphyra (genus of hammerhead shark in the family Sphyrnidae whose sole member is the winghead shark) [Add to Longdo]
ウィングヘッドシャーク;ウィングヘッド・シャーク[, uinguheddosha-ku ; uinguheddo . sha-ku] (n) winghead shark (Eusphyra blochii, species of Indo-West Pacific hammerhead shark) [Add to Longdo]
エアハンマー[, eahanma-] (n) air hammer [Add to Longdo]
グレートハンマーヘッド;グレート・ハンマーヘッド[, gure-tohanma-heddo ; gure-to . hanma-heddo] (n) great hammerhead (Sphyrna mokarran, the largest species of hammerhead shark) [Add to Longdo]
シュモクザメ科[シュモクザメか, shumokuzame ka] (n) Sphyrnidae (family containing the nine known species of hammerhead sharks) [Add to Longdo]
シュモクザメ属[シュモクザメぞく, shumokuzame zoku] (n) Sphyrna (genus of hammerhead sharks in the family Sphyrnidae) [Add to Longdo]
スカラップ・ボンネットヘッド;スカラップボンネットヘッド[, sukarappu . bonnettoheddo ; sukarappubonnettoheddo] (n) scalloped bonnethead (Sphyrna corona, little-known species of hammerhead shark found in the eastern Pacific from southern Mexico to northern Peru) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丁字镐[dīng zì gǎo, ㄉㄧㄥ ㄗˋ ㄍㄠˇ, / ] hammer pick [Add to Longdo]
捶子[chuí zi, ㄔㄨㄟˊ ㄗ˙, ] hammer [Add to Longdo]
击弦类[jī xián lèi, ㄐㄧ ㄒㄧㄢˊ ㄌㄟˋ, / ] hammered string type (of musical instrument) [Add to Longdo]
击弦类乐器[jī xián lèi yuè qì, ㄐㄧ ㄒㄧㄢˊ ㄌㄟˋ ㄩㄝˋ ㄑㄧˋ, / ] hammered string musical instrument [Add to Longdo]
榔头[láng tou, ㄌㄤˊ ㄊㄡ˙, / ] hammer; large hammer; sledgehammer [Add to Longdo]
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, ] hammer; mallet; pestle [Add to Longdo]
锤子[chuí zi, ㄔㄨㄟˊ ㄗ˙, / ] hammer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Hämmer [hɛmr] (n) , pl.
     hammers; sledges
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top