Search result for

granaten

(54 entries)
(1.946 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -granaten-, *granaten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา granaten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *granaten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well.- GranatenMaximum Overdrive (1986)
Looks like our voodoo hordes used up all our acorus calamus and the erythroxylum novogranatense.จะใช้ว่านน้ำของเราหมด และ erythroxylum novogranatense ด้วย PTZD (2013)
We don't have any choice here. We got to blow him out.Uns bleibt keine Wahl außer GranatenThe Triumph (1980)
We don't have any choice here. We got to blow him out.Uns bleibt keine Wahl außer GranatenThe Triumph (1980)
Severe shell shock.Schwere Granatenneurose. Airplane! (1980)
Apart from a couple of stun grenades we'll only use knives and a harpoon.Bis auf einige Blendgranaten benutzen wir nur Messer und spezielle Harpunen. ffolkes (1980)
Harris will toss in the stun grenades and I'll kill the man at the switch.Harris wirft die Blendgranaten hinein und ich töte den Mann am Schalter. ffolkes (1980)
At the same moment, my man Harris will fling in two stun grenades which will go off with a very loud bang indeed.Im selben Augenblick wirft mein Mann Harris 2 Blendgranaten die mit einem lauten Knall losgehen. ffolkes (1980)
Fragmentation grenades, other improvised explosive devices.Splittergranaten und andere improvisierte Sprengkörper. Nighthawks (1981)
He's throwing grenades.Er wirft mit GranatenWho Finds a Friend Finds a Treasure (1981)
If you pull it off, Minister, It won抰 be in your cap any more.Auch entschärfte Granaten sehen am Hut albern aus, Minister. Bernard... - Verzeihung. The Bed of Nails (1982)
Use the grenades if you have to.Benutzt Granaten, wenn es sein muss. Swamp Thing (1982)
- I'll feed 'em some more grenades.- Ich werfe noch ein paar HandgranatenMexican Slayride (1983)
Tzu!Hier, GranatenProject A (1983)
- Mills bombs. - What?HandgranatenJaws 3-D (1983)
- What are those?Handgranaten. Noch mal? Jaws 3-D (1983)
Calvin, are you listening to all this?"Was sagen Sie?" Kein Einsatz von HandgranatenJaws 3-D (1983)
Philip, pull the pin! Pull the pin, Philip.(heult) Warum hast du die Handgranaten nicht ... abgezogen? Jaws 3-D (1983)
And here it is now, buried beneath the ground behind steel doors from the threats of shells and bombs.Nun liegen sie tief in der Erde begraben. Hinter starken Wänden. Geschützt vor Granaten und Bomben. The Scarlet and the Black (1983)
Grenades.GranatenIt's a Desert Out There (1984)
They got guns, grenades, the whole shot.Sie haben Gewehre, Granaten, alles. Pure-Dee Poison (1984)
Handguns, rifles the super-secret M603 machine gun grenades, napalm, mortars.Handfeuerwaffen, Gewehre, das streng geheime M603 - Maschinengewehr, Granaten, Napalm, Granatwerfer. Savior (1984)
I'm sending up a box of grenades. Hey, what are you doing here?Ich schicke eine Kiste Granaten hoch. Visitor's Choice (1984)
How many mortar rounds you have...?Wie viele Granaten habt ihr... The Killing Fields (1984)
M-16s, grenades, 0-4, LAW.M-16, Granaten, C-4, LAW. Missing in Action (1984)
It will stop anything short of a grenade.Das stoppt außer Granaten fast alles. Missing in Action (1984)
(announcer) 2.2 million 0.5 Victory recoil-operated heavy machine guns, 6 million rifle grenades, 9 million Perry pineapple pin grenades and 1.4 million lightweight spigot-launching antitank rocket projectors.(Durchsage) 2,2 Millionen schwere 0,5 Victory Rückstoß-Maschinengewehre, 6 Millionen Geschossgranaten, 9 Millionen Ananas-Granaten und 1,4 Millionen leichte Panzerabwehrgeschütze mit Zapfenabschuss. 1984 (1984)
Put your best men into hunter groups armed with RPG's.Teilen Sie Ihre besten Männer in Gruppen ein, bewaffnet mit GranatenRed Dawn (1984)
Now that he's been inaugurated, it looks like war's more likely.Man könnte meinen, Hazard Iron sei die einzige Fabrik im Norden, die Kanonen, Granatengehäuse und Mörser herstellt. Episode #1.6 (1985)
Michael, those are armor-piercing grenades.Michael, das sind GranatenBuy Out (1985)
Pressure-point detonators-you know, like hand grenades without a pin.Druckpunktauslöser, wie bei Handgranaten ohne Stift... Dancer, Prancer, Donner and Steele (1985)
I'll get the smoke grenades.Ich hole die RauchgranatenThe Hero (1985)
The grenades we don't have? It's too late, Donovan!- Mit den Granaten, die wir nicht haben? The Return (1985)
If there's any fireworks, here, throw these grenades.Wenn das Feuerwerk losgeht... Hier, wirf die HandgranatenMissing in Action 2: The Beginning (1985)
Not milk or medicine, but explosives, guns.Weder Milch noch Medizin, dafür aber Bomben und GranatenThe Escape (1986)
Those are grenades you're playing with.Das sind HandgranatenThe Escape (1986)
The grenades still used gunpowder, which was a plus because I could use it to lay a powder train, sort of an off-the-cuff, on-the-floor type of fuse.Die Handgranaten enthielten noch Schießpulver. Gut, weil ich damit eine Pulverspur legen konnte. So eine Art improvisierte Fußbodenlunte. The Escape (1986)
Light it, and it would burn right to the rest of the grenades under a truck full of weapons.Angezündet würde sie geradewegs zu den übrigen Granaten hin abbrennen, unter einem mit Munition beladenen Lastwagen. The Escape (1986)
Eddie Kaye.Fünf Kisten M67-SplitterhandgranatenWhen Irish Eyes Are Crying (1986)
Go before dark.Fünf Kisten M14-BrandgranatenWhen Irish Eyes Are Crying (1986)
[Chortling]Granaten, Mörser... When Irish Eyes Are Crying (1986)
There are a lot of unexploded shells on...Auf unseren Truppenübungsplätzen liegen viele scharfe Granaten und Minen... A Victory for Democracy (1986)
And no grenades.Und keine GranatenAliens (1986)
We got 15 of these M-40 grenades.Wir haben 15 von diesen M-40-GranatenAliens (1986)
This is an M41-A pulse rifle, 10mm, with an over-and-under 30mm pump-action grenade launcher.Das ist ein M41-A Schnellfeuergewehr, 10 Millimeter oben und unten mit einer Pumpmechanik für Granaten, 30 Millimeter. Aliens (1986)
Shells. 57 millimeter.Ja, nach 47 mm-GranatenOne Crazy Summer (1986)
Grenades!HandgranatenCastle in the Sky (1986)
Well, machine guns, machetes, grenades, the whole arsenal.Maschinengewehre, Macheten, Granaten, das ganze Arsenal. With Love, the Claus (1987)
Yeah. And a couple of grenades, too.Ja, und GranatenBack from the Dead (1987)
Interesting thing about explosives.Alte Granaten werden sehr empfindlich, wenn sie verrosten. Pirates (1987)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auswerfer {m} | Auswerfer {pl} | Auswerfer für Tränengasgranatenejector | ejectors | tear-gas grenade ejector [Add to Longdo]
Handgranate {f} | Handgranaten {pl}hand grenade; grenade | hand grenades [Add to Longdo]
(mit Granaten) beschießen [mil.] | beschießend | beschossento shell | shelling | shelled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Granaten [granaːtən] (n) , pl.
     shells
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top