Search result for

graf

(126 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -graf-, *graf*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
graft[N] การปลูกถ่ายอวัยวะ (บนร่างกายมนุษย์), See also: การผ่าตัดปลูกอวัยวะ, Syn. graff, grafting, scion
graft[VT] ย้ายมาเพาะ (เนื้อ, หนัง) ทางการแพทย์, See also: ผ่าตัดนำผิวหนัง / เนื้อเยื่อส่วนที่ดีมาแปะแทนส่วนที่บกพร่อง, Syn. engraft
graft[VT] ต่อตาต้นไม้, See also: ติดตาต้นไม้, ทาบกิ่ง, ตอนกิ่ง, Syn. engraft
graft[VT] ติดสินบน, See also: ให้สินบน, Syn. swindle
graffiti[N] การวาดภาพหรือเขียนบนกำแพงในที่สาธารณะ
graft in[PHRV] ทาบกิ่งเข้ากับ, See also: ต่อกิ่งเข้ากับ, Syn. graft on
graft on[PHRV] ทาบกิ่งเข้ากับ, See also: ต่อกิ่งเข้ากับ, Syn. graft in
graft upon[PHRV] ทาบกิ่งเข้ากับ, See also: ต่อกิ่งเข้ากับ, Syn. engraft into

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
graft(กราฟทฺ) n. กิ่งตอน,ทาบกิ่ง,พืชหรือส่วนของเนื้อเยื่อที่ตอนต่อกิ่งหรือปลูกถ่าย ,การกินสินบน vt.,vi. ตอนกิ่ง,ทาบกิ่ง,ปลูกถ่าย,ตอนต่อ,ย้ายปะ,ย้ายเพาะ,รับสินบน, See also: grafter n.
graftage(กราฟ'ทิจ) n. การตอนหรือทาบกิ่ง,การย้ายปะหรือปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ
agraffe(อะแกรฟ') n. ตะขอเกี่ยว (เสื้อผ้า, หมวก) ., Syn. agrafe
allograft(แอล' โลกราฟทฺ' , -แกรฟทฺ) n. homograft, การย้ายปะตอนของเนื้อเยื่อ หรืออวัยวะจากสิ่งมีชีวิตไปยังอีกสิ่งมีชีวิตที่เป็นพันธุ์เดียว (species) กัน
homograftn. เนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่ย้ายและปะในศัลยกรรมตกแต่งระหว่างสัตว์จำพวกเดียวกันแต่ต่างแบบของ genes (genotype), Syn. isograft,isoplastic graft

English-Thai: Nontri Dictionary
graft(n) กิ่งตอน,การติดสินบน,การรับสินบน,การฉ้อราษฎร์บังหลวง
graft(vt) ตอนกิ่ง,ทาบกิ่ง,ติดสินบน,ฉ้อราฎร์บังหลวง,รับสินบน,กินสินบน
engraft(vt) ผสมกัน,ต่อ,นำมาปะ,ตอน,ทาบกิ่ง
ingraft(vt) ผสมพันธุ์,ทาบกิ่ง,ฝังแน่น,สอดใส่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
graffitiรอยขูดขีดเขียน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
graffito; sgraffito๑. กลวิธีวาดภาพผนังขูด๒. ภาพผนังขูด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
graffrage; blind printingกลวิธีพิมพ์ไร้สี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
graft๑. ปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ๒. เนื้อเยื่อปลูกถ่าย๓. สิ่งปลูกถ่าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
graftผลประโยชน์ที่ได้รับโดยมิชอบ [ดู corruption ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
graftการรับสินบน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
graft๑. ปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ๒. เนื่อเยื่อปลูกถ่าย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
graft, allogeneic; allograft; homograft; homotransplantเนื้อเยื่อปลูกถ่ายเอกพันธุ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
graft, autochthonous; autograft; autoplast; graft, autologousเนื้อเยื่อปลูกถ่ายให้ตนเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
graft, autologous; autograft; autoplast; graft, autochthonousเนื้อเยื่อปลูกถ่ายให้ตนเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Graffitiการวาดและเขียนในที่สาธารณะ [TU Subject Heading]
Graftกราฟท์, [การแพทย์]
Graft Copolymersกราฟท์โคโพลีเมอร์ [การแพทย์]
Graft Plateผิวหนังปลูกแบบเป็นแผ่น [การแพทย์]
Graft Rejectionการทำให้กราฟท์ไม่ติด, [การแพทย์]
Graft Rejection, Acuteสลัดไตที่ปลูกถ่ายอย่างเฉียบพลัน [การแพทย์]
Graft Russeการปลูกกระดูกเพื่อแก้ไขกระดูกข้อมือหักต่อไม่ติด [การแพทย์]
Graft Slingกระดูกปลูกชนิดฝังโดยวิธีเซาะร่องเลื่อน [การแพทย์]
Graft Survivalความอยู่รอดของกราฟท์ [การแพทย์]
Graft vs Host Reactionเซลล์ที่ให้อาจปฏิเสธร่างกายผู้รับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He got an intestinal graft, his pancreas is failing.เค้าเคยผ่าลำไส้ ตับอ่อนเค้ากำลังจะล้มเหลว Not Cancer (2008)
She'll die from graft-versus-host.เธอจะตายจากการต่อต้าน Lucky Thirteen (2008)
That you're refusing to accept skin grafts.ว่าคุณปฏิเสธ การปลูกถ่ายผิวหนัง The Dark Knight (2008)
Agriculture is like a tradition handed down from generation to generation in sweat, graft and toil, because for humanity it is a prerequisite of survival.เกษตรกรรมเป็นเหมือนประเพณี ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ในวังวนของหยาดเหงื่อ หนี้สิน และความเหนื่อยยาก เพราะสำหรับมนุษย์ มันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่รอด Home (2009)
Uh, Hazelton, this is Custody Bus 2 from Grafton Penitentiary.เอ่อ ฮาเซลทันนี่รถคุ้มกันนักโทษหมายเลข2 จากสถานกักกันแกรฟทัน Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
The custody bus from Grafton Penitentiary has crashed... off the old mill road near mile marker 37.รถคุมขังจากสถานกักกันแกฟทันถูกชน ตกจากถนนแถวโรงงานเก่าใกล้ๆกับหลักไมล์ที่ 37 Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
You're adding extortion and graft to your résumé.นายกำลังรีดไถแบ่งผลประโยชน์ และเรียกเงินค่าคุ้มครองของนาย Smite (2009)
Graffiti everywhere.รอยฉีดสีเต็มไปหมด New World in My View (2009)
It's a warning against the graffiti on your gate.เขาเตือนมาเรื่องกราฟฟิตี้ที่อยู่หน้าบ้านคุณ Blinded by the Light (2009)
Hmm, graffiti.อืม กราฟฟิตี้ Blinded by the Light (2009)
Two pet acellular grafts are prepaired and lifted from the underlining tissue.การผ่าตัดนี้จำเป็นต้องมีการปลูกถ่ายอวัยวะ\ ซึ่งผมได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว มันจะประสานเข้ากับเนื้อเยื่อของคนที่ประกบอยู่ข้างหลัง The Human Centipede (First Sequence) (2009)
Connecting... the pet acellular grafts to the chin/cheek incisions .เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน ผ่านการปลูกถ่ายอวัยวะสัตว์ ที่เย็บติดระหว่างคางและแก้ม The Human Centipede (First Sequence) (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
grafThe orchardist grafted an apple bud onto the rootstock.
grafThe wall was covered with graffiti.
grafSelect the graft point after imagining how the branches will extend and fruit grow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อามิสสินจ้าง[N] bribery, See also: graft, Syn. สินจ้าง, สินบน, Example: นักข่าวที่ดีควรมีจุดยืนที่ชัดเจนที่ไม่สนับสนุนการรับอามิสสินจ้างจากผู้ใด, Thai definition: วัตถุเครื่องล่อใจ มีเงินเป็นต้น
ซองขาว[N] bribe, See also: graft, Syn. สินบน, Example: นักข่าวรับซองขาวจากพรรคการเมืองให้เขียนข่าวสนับสนุนพรรค
ทาบกิ่ง[V] graft, See also: engraft, ingraft, Example: เมื่อวิทยาการการเกษตรเจริญขึ้นชาวสวนก็รู้จักทาบกิ่ง ต่อตา และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทำให้เห็นไม้ดอกมีหลายสีหลากหลายไปจากเดิม, Thai definition: ตอนต้นไม้โดยวิธีทาบกิ่ง
ส่วย[N] bribe, See also: graft, Syn. สินบน, Example: กรมทางหลวงแล้วพร้อมรับนโยบายจากรัฐมนตรีให้เข้มงวดกวดขันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องส่วยของตำรวจทางหลวง, Thai definition: ทรัพย์หรือสิ่งของที่จะให้เป็นการตอบแทนผู้ที่จะช่วยให้สำเร็จตามประสงค์
ตอนกิ่ง[V] graft, See also: incorporate, join, Example: พ่อสอนวิธีตอนกิ่งฝรั่งให้น้อง, Thai definition: แยกกิ่งออกจากต้นเดิมเพื่อเอาไปปลูกโดยวิธีใช้มีดควั่นเอาเปลือกออกแล้วเอาดินพอกให้ออกรากเป็นต้น
ติดตา[V] graft, Syn. ต่อตา, ปักชำ, ทาบกิ่ง, ตอน, Example: ชาวสวนติดตาต้นมะม่วงเพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อไป, Thai definition: วิธีขยายพันธุ์ต้นไม้แบบหนึ่ง โดยเอาตาของต้นไม้ต้นหนึ่งไปติดที่ต้นหรือกิ่งของอีกต้นหนึ่งซึ่งเป็นชนิดเดียวกัน
ต่อตา[V] graft, See also: join, incorporate, engraft, Syn. ติดตา, Example: เขาต่อตามะม่วงเปรี้ยวกับมะม่วงมัน, Thai definition: ขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีตัดเอาส่วนตาของพันธุ์ไม้ที่ต้องการไปติดกับส่วนตาของไม้อีกต้นหนึ่งในประเภทเดียวกัน
ต่อกิ่ง[V] graft, See also: one branch in (on/upon) the other, Example: ครูต่อกิ่งมะม่วงเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดู, Thai definition: นำเอากิ่งของต้นไม้ต้นหนึ่งไปเสียบลงที่ตอของต้นไม้อีกต้นหนึ่งในวงศ์เดียวกัน แล้วเอาผ้ายางพันตรงที่ต่อไม่ให้น้ำซึมเข้า
น้ำร้อนน้ำชา[N] bribe, See also: graft, Syn. สินบน, ค่าน้ำร้อนน้ำชา, Example: เขาต้องให้น้ำร้อนน้ำชากับตำรวจที่เข้ามาช่วยเหลือไม่มากก็น้อย, Thai definition: ค่าธรรมเนียมตอบแทนให้ผู้ที่จะช่วยให้สำเร็จตามประสงค์
การตอน[N] graft, See also: transplant, Syn. การต่อตา, การทาบกิ่ง, การต่อกิ่ง, การติดตา, Example: การตอนกิ่งต้นไม้จะต้องทำอย่างเบามือมิฉะนั้นเนื้อเยื่อต่างๆ ของต้นไม้อาจขาดได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การรับสินบน[n. exp.] (kān rap sinbon) EN: graft   
ขอ[n.] (khø) EN: hook   FR: crochet [m] ; agrafe [f]
ขอเกี่ยว[n.] (khøkīo) EN: hook   FR: agrafe de vêtement [f]
กินนอกกินใน[v. exp.] (kin nøk kin nai) EN: embezzle ; take graft ; take bribes   
กลัด[v.] (klat) EN: clasp ; clip ; pin ; fasten ; tag   FR: agrafer ; épingler
เงินสินบน[n.] (ngoen sinbon) EN: bribe ; graft   FR: pot-de-vin [m]
สินบน[n.] (sinbon) EN: bribe ; graft   FR: pot-de-vin [m] ; bakchich [m] (fam.) ; dessous de table [mpl]
ที่เย็บกระดาษ[n. exp.] (thī yep kradāt) EN: stapler   FR: agrafeuse [f]
ติดตา[v.] (tittā) EN: bud ; graft   
ติดตาต่อกิ่ง[n.] (tittā tøking) EN: budding ; bud grafting   

CMU English Pronouncing Dictionary
GRAF    G R AE1 F
GRAFE    G R EY1 F
GRAFF    G R AE1 F
GRAFT    G R AE1 F T
GRAFTS    G R AE1 F T S
GRAFFEO    G R AA1 F IY0 OW0
GRAFFAM    G R AE1 F AH0 M
GRAFTED    G R AE1 F T AH0 D
GRAFTON    G R AE1 F T AH0 N
GRAFFIUS    G R AE1 F IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
graft    (v) (g r aa1 f t)
grafts    (v) (g r aa1 f t s)
grafted    (v) (g r aa1 f t i d)
graffiti    (n) (g r @1 f ii1 t ii)
graffito    (n) (g r @1 f ii1 t ou)
grafting    (v) (g r aa1 f t i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Tomografie(n) |die, pl. Tomografien| การสร้างภาพตัดขวางของรูปทรงโดยใช้เทคนิคต่างๆ ดังเช่น จากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก หรือ จากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
Computertomografie(n) |die, pl. Computertomografien| วิธีการสร้างภาพตัดขวางจากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้ภาพตัดขวางของส่วนของร่างกายออกมาเป็นดิจิตัลหรือตัวเลข
Magnetresonanztomografie(n) |die, pl. Magnetresonanztomografien| ระบบสร้างภาพตัดขวางจากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก
fotografieren(vi) |fotografierte, hat fotografiert| ถ่ายรูป เช่น Er hat im Urlaub viel fotografiert., See also: S. ein Foto machen,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Graf {m}count; earl [Br.] [Add to Longdo]
Grafenwürde {f}earldom [Add to Longdo]
Graffiti {n}; Wandmalerei {f}; Wandschmiererei {f}graffiti [Add to Longdo]
Graffitikünstler {m}; Graffitikünstlerin {f}graffiti artist [Add to Longdo]
Grafik {f}; Graphik {f} | Grafiken {pl}; Graphiken {pl}graphic | graphics [Add to Longdo]
grafische Kunst {f}; graphische Kunst {f}graphics [Add to Longdo]
Grafiker {m}; Grafikerin {f}; Graphiker {m}; Graphikerin {f}graphic designer; graphic artist [Add to Longdo]
Grafikkarte {f} [comp.]graphic controller; display controller [Add to Longdo]
Grafikdatenverarbeitung {f}; Graphikdatenverabeitung {f}graphic data processing [Add to Longdo]
Grafiktablett {n}; Graphiktablett {n}graph tablet [Add to Longdo]
Grafschaft {f} | Grafschaften {pl}county | counties [Add to Longdo]
Grafschaft {f} | Grafschaften {pl}shire | shires [Add to Longdo]
grafischer Zeichensatzfont [Add to Longdo]
grafisch; graphisch {adj}graphic [Add to Longdo]
grafisch; graphisch {adj}graphical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Gスポット[ジースポット, ji-supotto] (n) Grafenberg spot (G-spot) [Add to Longdo]
グラフィティ[, gurafitei] (n) graffiti [Add to Longdo]
グラフィティー[, gurafitei-] (n) graffiti [Add to Longdo]
悪戯書き;悪戯書(io);徒書き[いたずらがき, itazuragaki] (n) scribbling; doodling; graffiti [Add to Longdo]
斡旋利得罪処罰法[あっせんりとくつみしょばつほう, assenritokutsumishobatsuhou] (n) antigraft law [Add to Longdo]
異種移植[いしゅいしょく, ishuishoku] (n) xenotransplant; heterograft; heteroplastic transplantation; heteroplasty; heterotransplantation [Add to Longdo]
移植[いしょく, ishoku] (n,vs) (See 植え替える) transplanting; porting; implantation; engrafting; (P) [Add to Longdo]
移植片[いしょくへん, ishokuhen] (n) graft; transplant; implant [Add to Longdo]
汚濁[おだく, odaku] (n,vs) pollution; contamination; corruption; graft; (P) [Add to Longdo]
芽接ぎ[めつぎ, metsugi] (n) bud grafting [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
涂鸦[tú yā, ㄊㄨˊ ㄧㄚ, / ] graffiti; scrawl; poor calligraphy; to write badly; to scribble [Add to Longdo]
涂鸭[tú yā, ㄊㄨˊ ㄧㄚ, / ] graffiti; scrawl; poor calligraphy; to write badly; to scribble [Add to Longdo]
[qiān, ㄑㄧㄢ, ] graft (tree); stick in [Add to Longdo]
[lōu, ㄌㄡ, / ] graft (money); solicit; to gather; to collect [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Graf \Graf\, n. [G. Cf. {-grave}.]
   A German title of nobility, equivalent to earl in English, or
   count in French. See {Earl}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Graf
   n 1: German tennis player who won seven women's singles titles
      at Wimbledon (born in 1969) [syn: {Graf}, {Steffi Graf},
      {Stephanie Graf}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 graf
   grave; tomb
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 graf [xrɑf]
   grave; tomb
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Graf [graːf] (n) , s.(m )
   earl
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top