Search result for

gräte

(85 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gräte-, *gräte*
English-Thai: Longdo Dictionary
cheese grater(n) ที่ขูดเนยแข็ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grate[N] ตะแกรง, See also: ตาข่าย, Syn. grit, grille, lattice
grate[N] เตาผิง
grate[VT] บดขยี้, See also: เคี้ยว, ครูด, สี, Syn. crush, grind
grate[VT] พูดเสียงแหบ
grate[VI] ทำให้กระวนกระวาย, See also: ทำให้เดือดดาล
grate[VI] บดขยี้, See also: เคี้ยว, ครูด, สี, Syn. crush, grind
grater[N] เครื่องขูด, See also: ที่ขูด
grate on[PHRV] เสียดสีให้เกิดเสียง, See also: ขูดขีดให้เกิดเสียง
grateful[ADJ] ซึ่งสำนึกในบุญคุณ, See also: ซึ่งกตัญญูรู้คุณ, Syn. appreciative, thankful, Ant. ungrateful
grateful[ADJ] อย่างสุขสบาย, See also: น่าสบาย, Syn. pleasant, pleasurable, Ant. unenjoyable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grate(เกรท) n.,vt. (ใส่) ตะแกรง,ลูกกรง,ตาข่าย,ตะกรับในเตาไฟ,ที่ร่อนตะแกรงร่อน vi.,vt. ขูด,เสียดสี,ครูด,เคี้ยวฟัน,ขัด,บดให้ละเอียด,ขูดดัง,ขัดดัง, See also: grater,n.
grateful(เกรท'ฟูล) adj. ขอบคุณ,ปลื้มปีติ,เป็นที่ชื่นชมยินดี., See also: gratefully adv. gratefulness n.
grater(เกร'เทอะ) n. ที่ขูด,ที่ครูด
deflagrate(เดฟ'ฟละเกรท) vt.,vi. เผาไหม้โดยเฉพาะอย่างกะทันหันและรุนแรง), See also: deflagration n. ดูdeflagrate deflagrability n. ดูdeflagrate
denigrate(เดน'นิเกรท) vt. ใส่ร้าย,ป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,ทำให้ดำ, See also: denigration n. ดูdenigrate denigrator n. ดูdenigrate
disintegrate(ดิสอิน'ทะเกรท) vi. ทำให้แตกสลาย,ทำให้เน่าเปื่อย,สึกกร่อนเปลี่ยนเป็นนิวเคลียสที่ต่างชนิด vt. สลายตัวเป็นอนุภาคหรือเศษเล็กเศษน้อย., See also: disintegrable adj. disintegrative adj. disintegration n., Syn. fall apart,
emigrate(เอม'มะเกรท) vi. อพยพไปอยู่นอกประเทศ หรือถิ่น, See also: emigrative adj. ดูemigrate
immigrate(อิม'มะเกรท) vi. อพยพ (จากต่างประเทศ) ,เข้ามาอยู่ในถิ่นใหม่., See also: immigrator n.
integrate(อิน'ทะเกรท) vt. ทำให้รวมตัวกันเป็นก้อน,รวบรวม vi. รวมตัวกันเป็นกลุ่ม,ประสานกัน., See also: integrative adj., Syn. unify
integrated(อิน'ทะเกรททิด) adj. รวมตัวกัน,ประสานกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
grate(n) ลูกกรงเหล็ก,ตะราง,รั้ว,ตะแกรง,ตาข่าย
grate(vt) ถู,ขูด,สี,ครูด,ใส่ลูกกรงเหล็ก,ใส่ตะแกรงร่อน
grateful(adj) กตัญญู,ขอบคุณ,รู้คุณ,ปลื้มปีติ
disintegrate(vt) แยกเป็นส่วนๆ,แตกสลาย,สลายตัว,สึกกร่อน,เน่าเปื่อย
emigrate(vi) อพยพ,อพยพโยกย้าย,ย้ายถิ่น
immigrate(vi) เข้าเมือง,อพยพ
ingrate(n) คนเนรคุณ,คนอกตัญญู
integrate(vt) รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียว,เป็นตัว, รวบรวม
migrate(vi) ท่องเที่ยวไป,อพยพ,ย้ายถิ่น,โยกย้าย,อยู่ไม่เป็นที่
ungrateful(adj) อกตัญญู,เนรคุณ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขอบคุณ[N] thank, See also: gratefulness, recognition, Example: พิธีกรกล่าวคำขอบคุณผู้ชมที่มาร่วมงานในวันนี้, Thai definition: คำกล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ
เคี้ยวฟัน[V] grind one's teeth, See also: grate, Syn. กัดฟัน, เข่นเขี้ยว, เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน, Example: นพดลได้แต่เคี้ยวฟันกรอดๆ เพราะทำอะไรสมศักดิ์ไม่ได้เสียที, Thai definition: แสดงอาการโกรธเมื่อยังทำอะไรเขาไม่ได้
ตะแกรง[N] sieve, See also: grate, screen, Syn. กระชอน, เครื่องร่อน, เครื่องกรอง, ที่กรอง, แล่ง, Example: พ่อใช้ตะแกรงปิดฝาท่อไว้เพื่อไม่ให้ขยะตกลงไปในท่อน้ำ, Count unit: ใบ, Thai definition: ภาชนะสานรูปแบบขอบกลม มีตาห่างสำหรับร่อนสิ่งของหรือช้อนกุ้งปลา
กตเวที[ADJ] grateful, See also: obliged, appreciative, indebted, Syn. ขอบคุณ, รู้สึกขอบคุณ, Example: เราควรมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณ
กตัญญุตา[N] gratefulness, See also: thankful, Syn. ความกตัญญูรู้คุณท่าน, กตเวทิตา, Example: พระพุทธองค์ท่านตรัสสอนว่า บุตรและธิดาทั้งหลายต้องมีกตัญญุตาคือรู้คุณท่าน บำรุงพระคุณของท่านให้มีความเจริญ
ความตื้นตัน[N] joyfulness, See also: gratefulness, impressiveness, gratification, Syn. ความตื้นตันใจ, ความซาบซึ้ง, Example: ความตื้นตันท่วมท้นอยู่ในใจของนาง, Thai definition: ความรู้สึกอัดอั้นเพราะดีใจหรือเสียใจเป็นต้น
สุดซึ้ง[ADV] gratefully, See also: appreciatively, Syn. ซาบซึ้ง, Example: รัฐบาลของข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ท่านมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จึงมิได้ต้อนรับให้สมเกียรติ, Thai definition: อย่างซาบซึ้งเป็นที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อกตัญญู[v.] (akatanyū) EN: be ungrateful   FR: être ingrat ; faire preuve d'ingratitude
อกตัญญู[adj.] (akatanyū) EN: ungrateful   FR: ingrat ; pas reconnaissant
อกตัญญุตา[n.] (akatanyutā) EN: ingratitude ; ungratefulness   FR: ingratitude [f]
ด้วยกตเวที[adv.] (dūay katawēthī) EN: gratefully   
ด้วยความกตัญญู[adv.] (dūay khwām katanyū) EN: gratefully ; with gratitude ; as an expression of gratitude   
กตัญญู[n.] (katanyū) EN: gratefulness ; gratitude ; sense of obligation ; appreciation ; filial devotion ; piety   FR: gratitude [f] ; dévotion [f] ; reconnaissance [f]
กตัญญูกตเวที[n.] (katanyūkatawēthī) EN: gratitude ; grateful   
กตัญญูรู้คุณ[v. exp.] (katanyū rūkhun) EN: be grateful to someone   
กตเวที[n.] (katawēthī) EN: grateful person ; appreciative person   
กตเวทิตา[v.] (katawēthitā) EN: be grateful for sb.'s kindness ; be bound in gratitude   

CMU English Pronouncing Dictionary
GRATE    G R EY1 T
GRATED    G R EY1 T AH0 D
GRATER    G R EY1 T ER0
GRATES    G R EY1 T S
GRATEFUL    G R EY1 T F AH0 L
GRATEFULLY    G R EY1 T F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grate    (v) (g r ei1 t)
grated    (v) (g r ei1 t i d)
grater    (n) (g r ei1 t @ r)
grates    (v) (g r ei1 t s)
graters    (n) (g r ei1 t @ z)
grateful    (j) (g r ei1 t f @ l)
gratefully    (a) (g r ei1 t f @ l ii)
gratefulness    (n) (g r ei1 t f @ l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes) [Add to Longdo]
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
おろしポン酢[おろしポンず, oroshi pon zu] (n) ponzu mixed with grated daikon [Add to Longdo]
おろし金;下ろし金;卸し金;下し金(io)[おろしがね, oroshigane] (n) (vegetable) grater [Add to Longdo]
お世話になる;御世話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp,v5r) (See 世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful [Add to Longdo]
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole [Add to Longdo]
わさび醤油;山葵醤油[わさびじょうゆ, wasabijouyu] (n) soy sauce flavoured with grated wasabi (used for sashimi, etc.) [Add to Longdo]
インテグレーティドルーチング[, integure-teidoru-chingu] (n) {comp} integrated routing [Add to Longdo]
インテグレーテット[, integure-tetto] (n) integrated [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感恩图报[gǎn ēn tú bào, ㄍㄢˇ ㄣ ㄊㄨˊ ㄅㄠˋ, / ] grateful and seeking to repay the kindness (成语 saw) [Add to Longdo]
炉架[lú jià, ㄌㄨˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] grate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インテグレーティドルーチング[いんてぐれーていどるーちんぐ, integure-teidoru-chingu] integrated routing [Add to Longdo]
コンピュータ統合生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] CIM, Computer Integrated Manufacturing [Add to Longdo]
一体型[いったいがた, ittaigata] integrated (a-no), built-in [Add to Longdo]
広帯域総合ディジタル通信網[こうたいいきそうごうディジタルつうしんこう, koutaiikisougou deijitaru tsuushinkou] B-ISDN, Broadband Integrated Services Digital Network [Add to Longdo]
集積回路[しゅうせきかいろ, shuusekikairo] Integrated Circuit, IC [Add to Longdo]
集積回路メモリ[しゅうせきかいろメモリ, shuusekikairo memori] integrated circuit memory, IC memory [Add to Longdo]
集積回路記憶装置[しゅうせきかいろきおくそうち, shuusekikairokiokusouchi] integrated circuit memory, IC memory [Add to Longdo]
総合ディスク制御機構[そうごうディスクせいぎょそうち, sougou deisuku seigyosouchi] IDC, Integrated Disk Controller [Add to Longdo]
総合デジタル通信網[そうごうデジタルつうしんもう, sougou dejitaru tsuushinmou] Integrated Services Digital Network (ISDN) [Add to Longdo]
統合[とうごう, tougou] integrated (a-no), built-in [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Gräte [grɛːtə] (n) , s.(f )
     bone; fish bone
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top