Search result for

gibb

(85 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gibb-, *gibb*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gibber[VI] พูดไม่รู้เรื่อง, See also: พูดไม่ได้ศัพท์, พูดเหลวใหล
gibbet[N] ตะแลงแกรง, See also: ที่แขวนคอนักโทษประหาร, Syn. scaffold, yadarm
gibbon[N] ชะนี, Syn. ape
gibbous[ADJ] (เลนส์, กระจก) นูน, See also: โค้งออก, Syn. convex, protuberant
gibberish[N] คำที่ไม่มีความหมาย, See also: คำที่ยากจะเข้าใจ, Syn. nonsense
gibbously[ADV] นูน, See also: โค้งออก
gibbousity[N] ความนูน, See also: การโค้งออก, Syn. bulge
gibbousness[N] ความนูนของเลนส์ / กระจก, See also: การโค้งออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gibber(กิบ'เบอะ) vi.,n. (การ) พูดไม่ชัด,พูดโง่ ๆ ,สนทนา., Syn. gibberish,babble
gibberish(จิบ'เบอริช) n. การพูดหรือเขียนที่ไร้สาระ
gibbet(จิบ'บิท) n. ตะแลงแกง
gibbon(กิบ'เบิน) n. ชะนี
gibbose(กิบ'บิส) adj. ซึ่งนูนทั้ง 2 ด้าน
gibbosity(ไจบอส'ซิที่) n. สภาพที่นูนทั้ง2ด้าน,การโปนออก
gibbous(กิบ'บิส) adj. ซึ่งนูนทั้ง 2 ด้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
gibber(n) การพูดพล่อยๆ,การพูดไม่ชัด,การพูดตะกุกตะกัก
gibber(vi) พูดพล่อยๆ,พูดไม่ชัด,พูดตะกุกตะกัก
gibberish(adj) ซึ่งพูดพล่อยๆ,ซึ่งพูดไม่ชัด,ซึ่งพูดไร้สาระ
gibbet(n) ตะแลงแกง
gibbon(n) ชะนี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gibbosityลักษณะหลังโกง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gibbous; kyphotic๑. -หลังโกง๒. -โค้ง, -โก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gibbous; ventricoseโป่งข้างเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
gibbsiteกิบบ์ไซต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gibbusส่วนโก่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gibb's Reagentกิ๊บส์รีเอเจ้นท์ [การแพทย์]
Gibberellic Acidกรดกิบเบอเรลลิค [การแพทย์]
Gibberellinsกิบเบอเรลลิน [การแพทย์]
Gibbonsชะนี [TU Subject Heading]
Gibbonsชะนี [การแพทย์]
Gibbs' Equationสมการของกิบส์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I opened it. I mean, the thing's pointless, though. It's just gibberish.ผมว่า มันไม่มีอะไร แค่เขียนเรื่อยเปื่อย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
It's total gibberish.มันเร็วมากเลย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
It's gibberish. Exactly, and that's whatมันคือคำที่ไม่มีความหมายเฉพาะ นั่นละ สิ่งที่มันเป็น Shut Down (2008)
[speaks gibberish][พูดเรื่อยเปื่อย] Confessions of a Shopaholic (2009)
- It's gibberish.มันเป็นเรื่องไร้สาระ ขอบคุณ Cold Comfort (2009)
I remember a name-- D. Gibbons.ฉันจำชื่อได้-- D.Gibbons No More Good Days (2009)
- Gibbons.- Gibbons. No More Good Days (2009)
How many D. Gibbons do you think there are in the world?นายว่าโลกนี้มีคนชื่อ D.Gibbons ซักเท่าไหร่ No More Good Days (2009)
- D. Gibbons is a bad man.- ดี.กิบบอนส์เป็นคนไม่ดี 137 Sekunden (2009)
We've been calling him D. Gibbons.เราเรียกเขาว่า ดี.กิบบอนส์ 137 Sekunden (2009)
She said, "D. Gibbons is a bad man."เธอพูดว่า "ดี.กิบบอนส์ เป็นคนไม่ดี" 137 Sekunden (2009)
Maybe D. Gibbons is connected to 'em.บางที ดี.กิบบอนส์ ได้ิติดต่อกับพวกเขา 137 Sekunden (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gibbOn some OS's you get gibberish for filenames with full-width characters so when downloading please change to a suitable filename.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชะนี[N] gibbon, See also: Hylobates, Example: ชะนีเป็นสัตว์ป่าจึงไม่ควรนำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้าน, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Hylobatidae แขนยาวมาก ไม่มีหาง ขนยาวนุ่ม เดินตัวตั้งตรงได้ ชอบห้อยโหนอยู่ตามต้นไม้สูงๆ ร้องเสียงดัง เสียงร้องแสดงถึงอาณาเขตของแต่ละคู่ แต่ละชนิดมีเสียงร้องไม่เหมือนกัน กินผลไม้และใบไม้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะนี[n.] (chanī) EN: gibbon   FR: gibbon [m]
ชะนีเอี๊ยมดำ[n. exp.] (chanī īem dam) EN: Pileated Gibbon ; Crown Gibbon   
ชะนีมือดำ[n. exp.] (chanī meū dam) EN: Agile Gibbon   
ชะนีมือขาว[n. exp.] (chanī meū khāo) EN: White-handed Gibbon ; Lar Gibbon   
ชะนีมงกุฎ[n. exp.] (chanī mongkut) EN: Pileated Gibbon ; Crown Gibbon   
ชะนีธรรมดา[n. exp.] (chanī thammadā) EN: White-handed Gibbon ; Lar Gibbon   
ตะแลงแกง[n.] (talaēngkaēng) EN: gallows ; scaffold ; gibbet ; place where prisoners are executed ; place for the execution of criminals   FR: échafaud [m] ; potence [f] ; gibet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GIBB    JH IH1 B
GIBBY    JH IH1 B IY0
GIBBS    G IH1 B Z
GIBBLE    JH IH1 B AH0 L
GIBBON    G IH1 B AH0 N
GIBB'S    G IH1 B Z
GIBBENS    G IH1 B AH0 N Z
GIBBS'S    G IH1 B Z AH0 Z
GIBBARD    ZH IH2 B AA1 R D
GIBBONS    G IH1 B AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Gibbs    (n) (g i1 b z)
gibber    (v) (jh i1 b @ r)
gibbet    (v) (jh i1 b i t)
gibbon    (n) (g i1 b @ n)
gibbers    (v) (jh i1 b @ z)
gibbets    (v) (jh i1 b i t s)
gibbons    (n) (g i1 b @ n z)
gibbous    (j) (jh i1 b @ s)
gibbered    (v) (jh i1 b @ d)
gibbeted    (v) (jh i1 b i t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gibbon {m} | Gibbons {pl}gibbon | gibbons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギブスサンプリング[, gibususanpuringu] (n) {comp} Gibbs sampling [Add to Longdo]
ギボン[, gibon] (n) (See 手長猿) gibbon [Add to Longdo]
ジベレリン;ギベレリン[, jibererin ; gibererin] (n) gibberellin (plant hormone) [Add to Longdo]
ジベレリン酸[ジベレリンさん, jibererin san] (n) gibberellic acid [Add to Longdo]
フーロック手長猿[フーロックてながざる;フーロックテナガザル, fu-rokku tenagazaru ; fu-rokkutenagazaru] (n) (uk) hoolock gibbon (either of the two gibbons in genus Hoolock) [Add to Longdo]
猿猴[えんこう, enkou] (n) (1) monkey (esp. a gibbon); (2) (See 人形浄瑠璃・1) hand of the puppeteer (puppet theatre); (3) (sl) menstrual period; (4) (See 河童・1) kappa [Add to Longdo]
晒し首;曝し首;晒首;曝首[さらしくび, sarashikubi] (n) displaying a gibbeted head; gibbeted head [Add to Longdo]
手長猿[てながざる;テナガザル, tenagazaru ; tenagazaru] (n) (uk) gibbon (any small, long-armed ape of family Hylobatidae) [Add to Longdo]
寝言[ねごと, negoto] (n,adj-no) (1) sleep-talking; (2) nonsense; gibberish; (P) [Add to Longdo]
袋手長猿[ふくろてながざる;フクロテナガザル, fukurotenagazaru ; fukurotenagazaru] (n) (uk) siamang (species of gibbon, Symphalangus syndactylus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
长臂猿[cháng bì yuán, ㄔㄤˊ ㄅㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] gibbon; Hylobatidae (gibbon and lesser ape family), #75,611 [Add to Longdo]
吉本斯[Jí běn sī, ㄐㄧˊ ㄅㄣˇ ㄙ, ] Gibbons (name), #182,746 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top