Search result for

gestells

(112 entries)
(2.7308 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gestells-, *gestells*, gestell
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gestells มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gestells*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Equal.- Gleichgestellt. Combat (2006)
The Huntington.I used to work there.Das Huntington. Dort war ich mal angestellt. Time After Time (1979)
We shall fight on the beach heads, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the courtyards and in the halls, we shall never surrender!Wir werden an den Stränden und Anlegestellen kämpfen, in den Innenhöfen und Burgsälen. Wir werden niemals aufgeben. - Ich werd verrückt! Unidentified Flying Oddball (1979)
What did you do in there?Was hast du da nur wieder angestellt? The Villain (1979)
That's not what I was thinking about.Ich hatte mir etwas anderes vorgestellt. The Wanderers (1979)
Did he really?- Und wie hast du es angestellt? Knockabout (1979)
That strength was tested one day when our cousin Rose Burton came to visit.Diese Überzeugung wurde auf die Probe gestellt, als unsere Cousine Rose Burton zu Besuch kam. The Kinfolk (1979)
Well, now look what you've done to me.Sieh dir an, was du angestellt hast. The Kinfolk (1979)
As you have discovered by now our department inadvertently sent you a code-two warning apparatus designed for a major metropolitan area in this case, Richmond.Wie Sie sicher bereits festgestellt haben, hat Ihnen unser Amt versehentlich ein Code-2-Warnsystem übersandt, das für eine Großstadt bestimmt war, in diesem Fall, für Richmond. The Kinfolk (1979)
You mean he didn't have his visiting card with him?Hat er sich nicht vorgestellt? Pirates of the 20th Century (1980)
The times when you could dictate your conditions are all over now.Die Zeit ist vorbei, als ihr die Bedingungen gestellt habt. Pirates of the 20th Century (1980)
Your employees set fire to the seeds we had in the back of Mr. Alonzo's truck.Ihre Angestellten haben unser Saatgut angezündet. Space Croppers (1980)
You declared yourself outside of our laws.Sie haben sich außerhalb unserer Gesetze gestellt. Spaceball (1980)
Perhaps this is the end man fears so much from birth, the ultimate repayment for all of one's selfish acts:Vielleicht war das das Ende, vor dem man von Geburt an so viel Angst hat, die endgültige Abrechnung für alles, was man im Leben angestellt hat. The Return of Starbuck (1980)
Cylons work as a team: We are equals:Zylonen arbeiten als Team, wir sind gleichgestellt. The Return of Starbuck (1980)
I don't recall anyone ever asking that question:Ich erinnere mich nicht, dass jemand diese Frage schon einmal gestellt hat. The Return of Starbuck (1980)
From now on, children, we're on our own.Von jetzt an sind wir auf uns selbst gestellt. The Super Scouts: Part 1 (1980)
Now what have they done?Was haben sie jetzt angestellt. The Super Scouts: Part 1 (1980)
From now on, children, we're on our own.Von jetzt an sind wir auf uns selbst gestellt. The Super Scouts: Part 2 (1980)
Factoring coordinates for sixty microns and counting:Koordinaten festgestellt und programmiert, Countdown beginnt. The Super Scouts: Part 2 (1980)
There was an ache in my heart for my friend Stewart but I had finally confronted the past and accepted its cruelty.In meinem Herzen war ein Schmerz wegen meines Freundes Stewart, aber ich hatte mich der Vergangenheit gestellt und ihre Grausamkeit akzeptiert. The Furlough (1980)
From that day onward Hazel's teaching was never again questioned.Von diesem Tag an wurde Hazels Unterricht nicht mehr in Frage gestellt. The Idol (1980)
What did you do to it?Was hasst du damit angestellt? The Inspiration (1980)
- I didn't do anything to it.- Ich habe gar nichts angestellt. The Inspiration (1980)
You know, we held supper for you two, I hope you're both starving to death.Wir haben Essen für euch warm gestellt. Ich hoffe, ihr habt mächtig Hunger. The Inspiration (1980)
When Miss Mamie's eyesight was restored she later said that she had stood at her father's portrait and had seen a look of approval that she had never known to be there.Als Miss Mamies Augenlicht wieder hergestellt war, sagte sie später mit dem Blick auf das Bild ihres Vaters, einen neuen Gesichtsausdruck der Zustimmung gesehen zu haben. The Inspiration (1980)
Have you given up smiling for the duration?Haben Sie das Lächeln erst mal eingestellt? The Medal (1980)
Showed him his friends and they went out for a beer.Er hat ihn seinen Freunden vorgestellt und sie sind ein Bier trinken gegangen. The Medal (1980)
How did he do that?Wie hat er das denn angestellt? The Outrage: Part 2 (1980)
And the beauty of it is, the mails must go through.Und das Schöne daran ist, dass die Post zugestellt werden muss. The Pledge (1980)
We kept your dinner warm.Wir haben dir Essen warm gestellt. The Pledge (1980)
I put supper in the refrigerator.Ich habe das Essen in den Kühlschrank gestellt. The Premonition (1980)
- What did you do to this?- Was hast du damit angestellt? The Prodigals (1980)
He didn't wangle a deferment like I did.Nicht zurückgestellt, so wie ich. The Prodigals (1980)
- What did he do?- Was hat er angestellt? The Prodigals (1980)
It's when you feel just awful because you know you've done something wrong.Man fühlt sich schrecklich, weil man etwas Schlimmes angestellt hat. The Prodigals (1980)
What do you suppose that terrible thing is he did?Was er wohl angestellt haben könnte? The Prodigals (1980)
You telling me you two put this together?Habt ihr beide das zusammengestellt? The Unthinkable (1980)
The only reason the board hired you is they couldn't get anybody else.Du wurdest nur eingestellt, weil man niemand anderen fand. The Valediction (1980)
This is not at all what I had in mind for the graduation.So hatte ich mir die Abschlussfeier wirklich nicht vorgestellt. The Valediction (1980)
I want these safeguards made available immediately.Ja, das stimmt, Minister. Umgehend werden diese Unterlagen für die Datenbank zur Verfügung gestellt, Humphrey. Big Brother (1980)
You came up with all the questions I hope nobody would ask.Sie haben ein paar Fragen gestellt, die ich als unbequem empfand. Open Government (1980)
In my constituency.In meinem Wahlkreis werden diese Geräte hergestellt. Open Government (1980)
Jim, what about the speech to the Union of office Employees?Jim, wie wäre es denn, wenn Sie das in der Rede vor der Gewerkschaft der Büroangestellten zur Sprache brächten? Open Government (1980)
You create more jobs. More people have to be employed.Schaffen Sie hier mehr Arbeitsplätze, müssen mehr Beamte eingestellt werden. The Economy Drive (1980)
Nobody has been recruited yet.Wir haben noch keinen eingestellt. The Economy Drive (1980)
Minister, the traditional allocationof executive responsabilities has always been so determinedas to liberate the ministerial incumbentfrom the administrative minutiae by devolvingthe managerial functions to those whose qualificationshave betterformed them forthe performance of suchhumble offices, thereby releasing theirpolitical overlordsforthe more onerous dutiesMinister, traditionsgemäß war die Zuweisung von Aufgabenbereichen an leitende Beamte stets in dem Sinne determiniert, den amtierenden Minister a priori von administrativen Lapalien zu entlasten, indem die geschäftsführerischen Belange jenen übertragen wurden, die durch Erfahrung und Qualifikation über günstigere Prämissen für die Verrichtung so niederer Obliegenheiten verfügten. Wodurch ihre politischen Oberherren freigestellt wurden für die schwerwiegen- deren Pflichten und tiefer greifenden The Right to Know (1980)
I've set up a trap... for Tong Qianjin to walk into itIch habe eine Falle gestellt, in die Tong Qianjin tappen wird. Two Champions of Death (1980)
Do you know how workers were hired in the old days?Weißt du, wie man früher Arbeiter eingestellt hat? Moscow Does Not Believe in Tears (1980)
If the man ate poorly, he wasn't allowed to work there.Aß er schlecht, wurde er nicht eingestellt. Moscow Does Not Believe in Tears (1980)

German-Thai: Longdo Dictionary
häufig gestellte Fragen(n) คำถามที่ถูกถามบ่อยๆ (ย่อด้วย FAQ:frequently asked questions)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alu-Nutenprofilgestell {n}aluminium profile frame; aluminum profile frame [Add to Longdo]
Angestellte {m,f}; Angestellter | leitender Angestellteremployee; employe [Am.] | officer [Add to Longdo]
Angestellter {m}; Büroangestellter {m}; Sekretärin {f}clerk [Add to Longdo]
Angestellte {m,f}; Angestellter; Mitarbeiter {m}; Mitarbeiterin {f} | Angestellten {pl}; Mitarbeiter {pl}; Mitarbeiterinnen {pl}staffer | staffers [Add to Longdo]
Anlegestelle {f}landing stage [Add to Longdo]
Anlegestelle {f} | Anlegestellen {pl}marina | marinas [Add to Longdo]
Aufwertung {f} (einer Gegend durch Renovierung oder Zuzug von sozial besser Gestellten)gentrification [Add to Longdo]
Bankangestellte {m,f}; Bankangestellter; Banker {m}bank employee; bank assistant; banker [Add to Longdo]
Beamte {m,f}; Beamter; Büroangestellte {m,f}; Büroangestellterclerk [Add to Longdo]
Bettgestell {n}bedstead [Add to Longdo]
Biegestelle {f}bending point [Add to Longdo]
Bücherregal {n}; Bücherbrett {n}; Bücherbord {n} | Bücherregale {pl}; Bücherbretter {pl}; Bücherborde {pl}; Büchergestelle {pl}bookshelf | bookshelves [Add to Longdo]
Büroangestellte {m,f}; Büroangestellterwhite-collar worker [Add to Longdo]
in Daumendrucktechnik hergestelltes Gefäßpinch pot [Add to Longdo]
Dienerschaft {f}; Hausangestellten {pl}domestics [Add to Longdo]
Drehgestell {n}bogie [Br.]; truck [Am.] [Add to Longdo]
Drehgestellfahrwerk {n}articulated trolley [Add to Longdo]
Fahrgestell {n}chassis [Add to Longdo]
Fahrgestell {n}undercarriage [Add to Longdo]
Festangestellte {m,f}; Festangestellterregular member of staff [Add to Longdo]
Forderungen gegenüber leitenden Angestellten und Aktionärenaccounts receivable from officers directors and stockholders [Add to Longdo]
Fragesteller {m} | Fragesteller {pl}questioner | questioners [Add to Longdo]
Fragestellung {f}question; problem; questioning; interrogating; interrogation [Add to Longdo]
Fragestellung {f}posing of a question; formulation of a question [Add to Longdo]
Führungskraft {f} | Führungskräfte {pl}; leitende Angestellteexecutive; leader | senior staff; executives [Add to Longdo]
Gestell {n}frame; skid [Add to Longdo]
Gestell {n} | in Gestellen untergebrachtbay | bay-mounted [Add to Longdo]
Gestell {n}; Ständer {m} | Gestelle {pl}rack | racks [Add to Longdo]
Gestellbelegung {f}frame layout [Add to Longdo]
Gestell-Oszilloskop {n}rack-mount oscilloscope [Add to Longdo]
Hausangestellte {m,f}; Hausangestellter; Haushalthilfe {f}; Hausgehilfin {f}domestic [Add to Longdo]
Hypothesen aufstellen; annehmen | Hypothesen aufstellend; annehmend | Hypothesen aufgestellt; angenommento hypothesize; to hypothesise | hypothesizing; hypothesising | hypothesized; hypothesised [Add to Longdo]
Infragestellung {f}; Vorwurf {m}; Tadel {m}impeachment [Add to Longdo]
Irrläufer {m}; falsch zugestellter Briefstray letter; misdirected mail; letter delivered to the wrong address [Add to Longdo]
auf den Kopf gestellttopsyturvy [Add to Longdo]
Ladegestell {n}skid; loading platform; loading frame [Add to Longdo]
Leitergestell {n}ladder rack [Add to Longdo]
Montagegestell {n} [techn.]jig [Add to Longdo]
Personal {n}; Angestellte {m}staffing [Add to Longdo]
Pflegestelle {f}foster home [Add to Longdo]
Polystyrol {n} (durch Polymerisation hergestellter Kunststoff) [chem.]polystyrene [Add to Longdo]
Pressengestell {n}press frame [Add to Longdo]
unter Quarantäne stellen | unter Quarantäne stellend | unter Quarantäne gestelltto quarantine | quarantining | quarantined [Add to Longdo]
Radgestell {n} | Radgestelle {pl}wheel frame | wheel frames [Add to Longdo]
Rahmen {m}; Gestell {n}frame [Add to Longdo]
Rahmengestell {n}rack [Add to Longdo]
Reagenzglasgestell {n}test tube rack [Add to Longdo]
Reglergestell {n}instrument rack [Add to Longdo]
in den Schatten stellen | in den Schatten stellend | in den Schatten gestelltto outshine | outshining | outshone [Add to Longdo]
Schlaghose {f}; Schlag; ausgestellter Schnittflares; flare [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
勤める[つとめる, tsutomeru] angestellt_sein [Add to Longdo]
[だい, dai] GESTELL, STAENDER, SOCKEL, BASIS, PLATEAU [Add to Longdo]
店員[てんいん, ten'in] Verkaeufer, Angestellter [Add to Longdo]
従業員[じゅうぎょういん, juugyouin] Angestellter, -Arbeiter [Add to Longdo]
未詳[みしょう, mishou] unbekannt, noch_nicht_festgestellt [Add to Longdo]
物干し[ものほし, monohoshi] Trockengestell [Add to Longdo]
直る[なおる, naoru] wiederhergestellt_werden [Add to Longdo]
社員[しゃいん, shain] Angestellter, Teilhaber [Add to Longdo]
陪食[ばいしょく, baishoku] Teilnahme_an_einem_Essen_mit, Hochgestellten [Add to Longdo]
雇い人[やといにん, yatoinin] Angestellter, Arbeitnehmer, Diener [Add to Longdo]
駅員[えきいん, ekiin] Bahnhofsbeamter, Bahnhofsangestellter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top