Search result for

gerölls

(56 entries)
(1.4139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gerölls-, *gerölls*, geröll
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gerölls มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gerölls*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tell me, the landslide, it was accomplished this same way?Sagt mir, die Gerölllawine. Kam die auf dieselbe Weise zustande? Dragonslayer (1981)
-This device contains a little high explosive that will go off in a few minutes sending tons of this old castle's rock and granite down on top of you.- Dieses Gerät enthält etwas Sprengstoff, der in ein paar Minuten hochgehen wird, und Sie unter Tonnen von Geröll dieses alten Schlosses begraben wird. The Legend of Das Geisterschloss (1984)
There are 90.8 tons of dirt blocking the front.90,8 Tonnen Geröll liegen vor uns. Hinten ist noch mehr. Knight Strike (1985)
The roads are blocked with lava and debris.Geröll und Lava blockieren die Straße. Knight Flight to Freedom (1986)
You know, Barney Rubble wasn't much, but at least he was supportive, Steve.Weißt du, Barney Geröllheimer war nicht viel... aber er war immer unterstützend, Steve. The House That Peg Lost (1989)
Yeah, see, they move very easily through the Pleistocene alluvials.Sie bewegen sich gut durch das pleistozäne GeröllTremors (1990)
What, you have rocks in your head?Hast du eigentlich Geröll im Kopf? Nothing More Than Feelings (1991)
With all those rocks in my head. sometimes I don't know what I'm saying.Bei all dem Geröll in meinem Kopf weiß ich manchmal nicht, was ich sage. Nothing More Than Feelings (1991)
Rain down tons of dirt and debris on your enemies.Sie hören richtig, Sie können Tonnen von Erde und Geröll über Ihre Feinde schütten. Honest Abe (1991)
AND THE SHOPPING NETWORK IS OFFERING A SPECIAL ON THE BARNEY RUBBLE BATH COLLECTION.Ich habe meinen Dispo ausgereizt und der Verkaufssender bietet die Barney-Geröllheimer-Badeserie zu einem Sonderpreis an. Working Girl (1991)
JOEY, I'LL BUY YOU THE RUBBLE BUBBLE BATH.Joey, ich kaufe dir das Geröllheimer-Schaumbad. Working Girl (1991)
In the hotel room, the bed was like sleeping on a bag of rocks.Das Bett im Hotel war so bequem wie ein Sack GeröllRoomie for Improvement (1992)
stuntman, wrestler... race car driver... same diff.- Ob Geröllifahrer, Catchermann, The Visitors (1993)
Hubert has become a stuntman and a wrestler.Und sie bestätigt das. Hubert sei Stuntman... oder Sandmann oder Geröllifahrer. The Visitors (1993)
Buried under tons of rubble.Begraben unter Tonnen von GeröllShadow of a Doubt (1997)
But I doubt the main characters are Betty and Barney Rubble as you so vehemently insisted last night.Ich bezweifle, dass die Figuren Geröllheimer heißen... worauf du gestern Abend so bestanden hast. In the Dark (1999)
Just rocks.Hier gibt es nur GeröllRed Planet (2000)
(rocks fall)(Geröll fällt) Primeval (2000)
- It's been partially filled in by erosion over the years, but I'm reading impact fractures down to nearly 2,000 metres.- Er ist mit Geröll angefüllt, aber ich erkenne Einbrüche bis in nahezu 2.000 Meter Tiefe. Terra Nova (2001)
There's considerable debris and gravitational shear.Dort ist viel Geröll und starke Gravitationskraft. Singularity (2002)
Just minor debris.Nur ein wenig GeröllSingularity (2002)
When T'Pol and I were navigating the debris field...Als T'Pol und ich durch das Geröllfeld steuerten, Singularity (2002)
There's a lot of loose rock.Da ist viel GeröllThe Breach (2003)
She's a good-looking woman, and she wants to fuck Barney Rubble?Sie ist eine gut aussehende Frau und will Barney Geröllheimer vögeln? Irregular Around the Margins (2004)
Dradis reports nothing but hash.Gemeldet wurde nur GeröllThe Hand of God (2005)
You've detected a debris cloud in orbit.Sie erfassten eine Geröllwolke im Orbit. Observer Effect (2005)
During the collapse, most of the energy of the falling debris was absorbed by the Towers and the neighboring structures converting them into rubble and dust or causing other damage but not causing significant ground shaking.Während des Zusammensturzes am 11. Sept. wurde der Großteil der Energie von den Türmen und umstehenden Gebäuden aufgenommen. die Gebäude wurden zu Geröll und Staub, aber sie bewirkten keine stärkeren Erderschütterungen. Loose Change: Second Edition (2005)
The molten steel was found "three, four, and five weeks later, when the rubble was being removed. "Der geschmolzene Stahl wurde nach 3, 4, 5 Wochen gefunden, als das Geröll weggeräumt wurde. Loose Change: Second Edition (2005)
Nothing but rocks and grief.Nichts außer Geröll und Trauer. A Good Year (2006)
People were coming out with masks over their face, anything they could put over their face because the air was still very thick with debris.Es kamen Leute mit Gesichtsmasken heraus, mit allem, womit man das Gesicht schützen kann, weil noch viel Geröll in der Luft herumflog. World Trade Center (2006)
Like debris spinning around a ringed planet - tossing, turning, whirling.Wie Geröll, dass als Ring einen Planeten umkreist. Sich hin und her schleudernd, wirbelnd, Small Worlds (2006)
i'm more in the barney rubble category.Ich bin eher ein Barney Geröllheimer. Morning Comes (2007)
Well, we're not this dry rot and rain wash of a city because I like it, or because it brightens my life any.Naja, wir sind nicht der Schimmel und das Geröll dieser Stadt, weil ich es mag es mein Leben erhellt. Episode #1.1 (2007)
It's in a pile of rocks called Afghanistan.Sondern ein Geröllhaufen namens Afghanistan. Charlie Wilson's War (2007)
Uh, little particles of glass and debris were stinging my face as I flew.Glassplitter und Geröll prasselten mir ins Gesicht, während ich flog. The Darjeeling Limited (2007)
I'll bring Todd. We can be like the Ricardos and the Mertzes...Wir tun so, als wären wir die Ricardos und Mertzes, die Feuersteins und die Geröllheimers. My Best Friend's Boyfriend (2009)
The crazy thing is... the ruble, the remains, of that summit or a mountain top... gone!Das verrückte ist... der Schutt, das Geröll von dieser Spitze oder der Bergkuppe...weg! Chariots, Gods and Beyond (2009)
- Simply clean the first lay. There's a fortune here.Doch, unter dem Geröll liegt ein Vermögen. The Sea Purple (2009)
The tank lifters are here to move the debris as ordered, General.Die Panzerheber für das Geröll sind eingetroffen, General. Weapons Factory (2009)
Come summer, they dug out the huge ice block... and buried it under a sky-high pile of rocks.Und als dann der nächste Sommer kam, holten die Leute den riesigen Eisblock an Land und bedeckten ihn mit einem Berg aus Steinen und GeröllRare Exports: A Christmas Tale (2010)
Cleared the debris away, set the torches like you asked we can get down now.Ich hab das Geröll weggeräumt und die Fackeln aufgestellt, wie du wolltest. Wir können jetzt runtergehen. Fool Me Once (2010)
Sir, there's nothing around here but rocks and debris.Sir, hier gibt es nichts als Schutt und GeröllThe Zillo Beast (2010)
This is a pile of stones and rocks!Hier gibt es nur Felsen und GeröllPrince of Persia: The Sands of Time (2010)
Yeah! No shit, Barney Fife!Na und, Barney Geröllheimer! Footloose (2011)
[ROCKS TUMBLING](GERÖLL FÄLLT) The Last Day (2011)
When I was a kid, they were boulders!Als Kind gab es nur GeröllScreams of Silence: The Story of Brenda Q (2011)
But a spray of molten debris is whipped off into space.Aber ein Haufen geschmolzenes Geröll prallt ins All. History of the World in 2 Hours (2011)
Within as little as a year, gravity gathers this debris into a secondary sphere in orbit around the Earth, where it has been ever since.In nur etwa einem Jahr vereinigt die Schwerkraft dieses Geröll in einer Umlaufbahn um die Erde, wo es seither geblieben ist. History of the World in 2 Hours (2011)
Where the rocks steeply into the scree and rhododendrons bloom in June, lier I roll it down.Dort, wo der Felsen steil in die Geröllhalde abfällt und im Juni Alpenrosen blühen, ließ ich ihn hinunterrollen. The Wall (2012)
But in the rubble that day was a book.Aber zwischen dem Geröll lag ein Buch. Oblivion (2013)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Felsblock {m}; Brocken {m}; Geröllblock {m}; Feldstein {m} | Felsblöcke {pl}; Brocken {pl}boulder | boulders [Add to Longdo]
Geröll {n}; Mulm {m}detritus [Add to Longdo]
Geröll {n}scree [Add to Longdo]
(größeres) Geröll {n}; Geschiebe {n}boulders {pl} [Add to Longdo]
Geröll {n} [geol.]debris [Add to Longdo]
zu Geröll machento boulder [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top