Search result for

genua

(56 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genua-, *genua*
Possible hiragana form: げぬあ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา genua มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *genua*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
genual-เข่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We embarked for Genoa, where my mother went to gather a disputed family estate.Dann reisten wir nach Genua, wo Mutter einige Überreste einer Erbschaft zusammenbrachte. The Miser (1980)
Later she ran off with the children to Genoa.Dann hat sie ihn verlassen und ist mit zwei Kindern nach Genua geflogen. Nostalgia (1983)
- It had ricocheted off a tree, hit the fence and bounced into the back of an open truck, which took it all the way to Genoa.Er traf zuerst einen Baum. Von da prallte er weg, auf einen offenen Lastwagen. Und der fuhr mit ihm bis nach GenuaThe Scarlet and the Black (1983)
She left the Excelsior Hotel in Genoa at 0740 hours this morning in a white Ferrari.Sie hat das Excelsior Hotel in Genua heute Morgen um 7.40 Uhr in einem weißen Ferrari verlassen. Dirty Rotten Scoundrels (1988)
Like in genova.Wie in GenuaPaganini (1989)
Some day we will go together to Genova.Eines Tages werden wir zusammen nach Genua fahren. Paganini (1989)
So I'm in Venice, or Genoa!Dann ist das Venedig oder GenuaCyrano de Bergerac (1990)
Barcelona, Genoa, Marseilles,Barcelona, Genua, Marseille, The Diary of Lady M (1993)
There Genoa towers above the foaming ocean bedGenuas Türme ragen aus den schäumenden Wellen Simon Boccanegra (1995)
The voice that thundered a prophecy of glory, then of death on Rienzi now thunders on GenoaDieselbe Stimme die einst verkündet erst Ruhm, dann Tod dem Rienzi jetzt ertönt sie auch Genua Simon Boccanegra (1995)
Our homeland is GenoaUns heißt die Heimat Genua Simon Boccanegra (1995)
Despised, rejected by the Senate and by Genoa here I string my last arrow before fleeing Here I weigh your fate, Doge, in this last fearful momentEhrlos, verstoßen vom Senate, von Genua verschieße ich noch meine Pfeile, bevor ich fliehe ich lenke deines Schicksals Pfade, Doge, in der Not meiner Seele Simon Boccanegra (1995)
O father, he is the bravest and noblest of GenoeseO Vater, keiner in Genua ist kühn und freundlich wie er Simon Boccanegra (1995)
Yes, let peace shine on this city, let ancient hatred be appeasedJa, Friede strahle auf Genua, möge alter Haß weichen Simon Boccanegra (1995)
That brave man who chased the African pirates from our seas and restored to the Ligurian flag its proud ancient gloryDer Tapfre, der Liguriens Meere von Afrikas Piraten räumte und der dem Banner Genuas wieder verlieh die alte Macht Simon Boccanegra (1995)
Possibly, upon leaving my workshop, I was accosted by Spanish sailors... rendered unconscious, delivered to a galleon in the port of Genoa and carried like a sack of grain across the vast Atlantic.Beim Verlassen der Werkstatt haben mich spanische Seeleute angesprochen, schlugen mich bewusstlos, brachten mich auf einer Galeone nach Genua und schleppten mich wie einen Sack Korn über den gewaltigen Atlantik. Concerning Flight (1997)
I am on my way to Genoa and I find my salvation on the highway!Auf dem Weg nach Genua finde ich meine Rettung! Ever After: A Cinderella Story (1998)
Then, one evening in spring halfway between Genoa and New York right it the middle of the oceanDann, eines Abends im Frühling, auf halbem Wege zwischen Genua und New York, mitten auf dem Ozean... The Legend of 1900 (1998)
In Napoli, a lot of people are not so happy for Columbus because he was from Genoa.In Napoli sind viele Menschen, die Kolumbus gar nicht mögen, denn der kommt aus GenuaChristopher (2002)
What's the problem with Genoa?Was ist so schlimm an GenuaChristopher (2002)
What news from Genoa?Was bringst du Neues von GenuaThe Merchant of Venice (2004)
Antonio, as I heard in Genoa.Antonio, so hört ich in Genua... The Merchant of Venice (2004)
Heard you in Genoa what?Wo, in GenuaThe Merchant of Venice (2004)
Your daughter spent in Genoa, as I heard, one night, four score ducats.Eure Tochter vertat in Genua, wie ich hörte, an einem Abend 80 Dukaten. The Merchant of Venice (2004)
Much thanks to your father who had the foresight to betroth her to his rich cousin's eldest son in Genoa.Dankt eurem Vater. Er verlobte sie mit dem Sohn seines reichen Cousins - in GenuaCasanova (2005)
He's from Genoa. He's arriving at noon.Aus Genua, er kommt heute Mittag. Casanova (2005)
And I'm Pietro Papprizzio, merchant of Genoa.Ich bin Pietro Papprizzio, Kaufmann aus GenuaCasanova (2005)
Papprizzio? The pork fat mogul from Genoa?Papprizzio, der Schweinefett-Mogul aus GenuaCasanova (2005)
- There's a massive market for lard here, and I plan to use a good old bit of Genoan know-how to penetrate it.Der Markt für Schweineschmalz ist riesig. Ich will ihn mit meinem guten Know-how aus Genua erobern. Casanova (2005)
Pietro Papprizzio, all the way from Genoa.Pietro Papprizzio aus GenuaCasanova (2005)
All the young women I met back in Genoa concealed their true natures from me, dazzled by dreams of an empire of pork.Die Frauen in Genua verbargen ihren wahren Charakter vor mir. Sie träumten von einem Schweinefleisch-Imperium. Casanova (2005)
- I'm Papprizzio of Genoa.Ich bin Papprizzio aus GenuaCasanova (2005)
My name is Pietro Papprizzio and I'm from Genoa.Ich bin Pietro Papprizzio aus GenuaCasanova (2005)
From Genoa?Aus GenuaCasanova (2005)
Well, this is plaster of Genoa.Also das hier ist Gips aus GenuaCreed, OK (2005)
Turkey, provolone, Genoa.Truthahn, Provolone aus Genua... From the Ashes (2005)
The road for Genoa ends here?Hört die Küstenstraße nach Genua hier auf? My Brother Is an Only Child (2007)
I wanted to follow the coast road for Genoa and from there set sail for Africa, or elsewhere, to help the masses.Ich wollte der Küste entlang bis nach Genua... und mich nach Afrika einschiffen, um den Letzten zu helfen. My Brother Is an Only Child (2007)
No one told me that the coast road for Genoa ended at Ostia, 500 kms before.Keiner hat gesagt, dass die Küstenstraße... nach Genua in Ostia, 500 km vorher, aufhört. My Brother Is an Only Child (2007)
I've had it!-Mir war's genuaBuddenbrooks (2008)
I did hold on to a few copies but I loaned them to a book exhibition in Genoa a few years ago and they were stolen.Ich hatte noch ein paar Ausgaben behalten. Aber die habe ich mal nach Genua an eine Buchmesse verliehen. Das war vor Jahren. Inkheart (2008)
Either you're getting your kit off, opening up the trousers or brains of an idiot in a piece of shit. Or you're shooting MOS in Genoa with some geriatric Italian pervert who really artistically needs the hero to stick his thumb up your arsehole in the 17th sex scene.Entweder man zieht sich aus... und öffnet die Hosen oder das Hirn eines Idioten in einem Drecksfilm, oder man dreht in Genua mit einem alten, perversen Italiener, der will, dass dir der Held in Sexszene 17 den Daumen in den Arsch schiebt. London Boulevard (2010)
Giuliano.Soll die Engelsburg von diesem Sodomisten aus Genua regiert werden? Ondata di calore (2011)
I cannot live another day in a void.Die Franzosen sind in GenuaPrelude to an Apocalypse (2011)
Everything is going smoothly. In 3 days we are in Genoa, our gate to Africa.Alles läuft wie geschmiert und in drei Tagen sind wir in Genua, unserem Tor nach Afrika. Trabant Goes to Africa (2011)
Eichmann received his forged identification and passport in Genoa, and then he boarded an Italian ship to Buenos Aires.Eichmann erhielt seine falsche Identität und den Pass in Genua und nahm ein italienisches Schiff nach Buenos Aires. Hannah Arendt (2012)
Yet, Pope may perhaps convince Venetians and Genoeses.Ja, aber der Papst seine Heiligkeit, kann die Venezianer und Genuaner überzeugen. Conquest 1453 (2012)
Genoeses needed their trade route to be blocked to come to their senses.Damit die Genuaner zur Vernunft kommen war es wohl erst nötig die Schwarzmeer Handelsroute zu schließen. Conquest 1453 (2012)
And we are informed that Venetians and Genoeses will provide troops and galleys.Auch haben wir gehört, dass die Venezianer und Genuaner mit ihren Soldaten und Galeonen Unterstützung leisten werden. Conquest 1453 (2012)
Calvino Pallavicini from Genova.Calvino Pallavicini aus GenuaDay of Ashes (2012)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genua (Stadt in Italien)Genova; Genoa (city in Italy) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Genu \Ge"nu\, n.; pl. {Genua}. [L., the knee.] (Anat.)
   (a) The knee.
   (b) The kneelike bend, in the anterior part of the callosum
     of the brain.
     [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Genua [xənywa]
   Genoa
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top