Search result for

genera

(174 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genera-, *genera*
Possible hiragana form: げねら
English-Thai: Longdo Dictionary
General Assembly(phrase) การประชุมสามัญ
Attorney General(n) รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม (ของสหรัฐฯ)
degenerate(adj) ที่น่าดูถูก, ที่เสื่อมโทรม เช่น I'd thank him but he then went on to call me a "degenerate mary-worshipper". Is that a compliment?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genera[N] คำนามพหูพจน์ของ genus, Syn. breed, order, rank, caste
genera[N] คำนามพหูพจน์ของ genus
general[ADJ] ทั่วไป, See also: ไม่เฉพาะเจาะจง, ไม่จำกัด
general[N] นายพล, See also: แม่ทัพ
generate[VT] สร้างขึ้น, See also: ผลิต, ทำให้เกิด, ให้กำเนิด, Syn. create, originate, Ant. destroy
generally[ADV] โดยทั่วไป, See also: โดยปกติ, ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, โดยรวมๆ, Syn. mainly, in general, Ant. specifically
generator[N] เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, Syn. dynamo
generator[N] คนต้นคิด, See also: คนวางแผน, ผู้คิดค้น
generalise[VI] กล่าวสรุป, See also: กล่าวทั่วๆ ไป, Syn. universalize, generalise, Ant. specify, particularize
generalist[N] ผู้มีความรู้ความสามารถหลากหลาย, See also: ผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน, Syn. nonspecialist, Ant. specialist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
genera(เจน'เนอระ) n. พหูพจน์ของ genus
generableadj. ซึ่งสืบพันธุ์ได้,ซึ่งให้กำเนิดได้,ซึ่งเกิดได้, See also: generability,n.
general(เจน'เนเริล) adj. ทั่วไป,โดยทั่วไป n. เรื่องทั่วไป,นายพล,สาธารณชน. -Phr. (in general โดยทั่วไป) m, Syn. universal,common ###A. local,exact
general assemblyn. สมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติ,สภานิติบัญญัติ
general educationn. สามัญศึกษา
general officer n.นายพล,นายทหารที่มีตำแหน่งเหนือนายพันเอก
general post officen. ไปรษณีย์กลาง ใช้อักษรย่อว่า GPO
general practitionern. แพทย์ผู้ชำนาญทั่วไป (แตกต่างกับแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทาง)
generalcyn. ตำแหน่งนายพล,อำนาจหน้าที่ของนายพล
generalisationn. ลักษณะทั่วไป,หลักการหรือกฎเกณฑ์ทั่วไป,การพูดคลุม,การลงความเห็น,การวางหลักเกณฑ์, Syn. generality,majority

English-Thai: Nontri Dictionary
genera(n) pl ของ genus
general(adj) ทั่วไป,กว้างๆ,ธรรมดา,โดยปกติ
general(n) พลเอก,แม่ทัพ,นายพล,สาธารณชน
generality(n) คุณลักษณะทั่วๆไป,หลักกว้างๆ,กฎเกณฑ์ทั่วไป,ส่วนใหญ่
generalization(n) การพูดคลุม,การกล่าวอย่างกว้างๆ,ลักษณะทั่วไป
generalize(vt) กล่าวอย่างกว้างๆ,วางหลัก,ลงความเห็น,พูดคุย
generally(adv) ส่วนใหญ่,โดยทั่วไป,ส่วนมาก,โดยปกติ
generate(vt) ทำให้เกิดขึ้น,ให้กำเนิด,ผลิต,แพร่พันธุ์
generation(n) การให้กำเนิด,การแพร่พันธุ์,ชั่วอายุคนหนึ่ง,ยุคสมัย,รุ่น
generative(adj) ซึ่งทำให้เกิดขึ้น,ซึ่งให้กำเนิด,เกี่ยวกับการกำเนิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
generaสกุล [พหูพจน์ของ genus] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
general acceptanceการรับรองตลอดไป (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร และการค้า (ต.ท.พ.ค.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
general anaesthesiaอาการสลบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
general anaestheticยาสลบ, ยาระงับความรู้สึกทั้งตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
General Assemblyสมัชชาใหญ่ (สหประชาชาติ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
general assemblyที่ประชุมใหญ่, สมัชชาใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
General Assembly of the United Nationsสมัชชาแห่งสหประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
general authority; general powerอำนาจทั่วไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
general averageความเสียหายร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Generaพันธุ์ [การแพทย์]
General Agreement on Tariffs and Tradeความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและการค้า [เศรษฐศาสตร์]
General Agreement on Tariffs and Tradeความตกลงต่าง ๆ เกี่ยวกับพิกัดอัตราภาษีศุลกากร และการค้า โดยจุดประสงค์ที่จะให้ประเทศทั้งหลายตัดทอนข้อกีดขวาง ทางการค้าระหว่างกันให้น้อยลง การเจรจาทำความตกลงเหล่านี้ได้กระทำผ่านทางองค์การการค้าระหว่างประเทศ [การทูต]
General Agreement on Tariffs and Trade (1947)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า (ค.ศ.1947) [TU Subject Heading]
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยอัตราภาษีศุลกากรและการ ค้า(แกตต์)
สนธิสัญญาหลายฝ่ายว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2491 โดยมีสมาชิกที่เริ่มก่อตั้ง 23 ประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้การค้าของโลกดำเนินไปได้โดยเสรีและตั้งอยู่ บนพื้นฐานที่มั่นคง อันจะเป็นการส่งเสริมความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาและความกินดีอยู่ดีของประชากรทั่วโลก บทบาทที่สำคัญของแกตต์คือ 1) บทบาทในการลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศทางด้านภาษีศุลกากรและมิใช่ภาษี ศุลกากร โดยได้จัดให้มีการเจรจาการค้าหลายฝ่ายเพื่อลดอัตราภาษีศุลกากรสำหรับสินค้า นำเข้า และอุปสรรคทางการค้าอื่นๆ ลงเป็นรอบๆ ซึ่งผ่านมาแล้วรวมทั้งสิน 8 รอบ รอบสุดท้ายจบลงที่ปลาย พ.ศ. 2538 รู้จักกันโดยทั่วไปว่า การเจรจารอบอุรุกวัย (ดู Uruguay Round) 2) บทบาทในการออกกฎเกณฑ์ข้อบังคับสำหรับการค้าระหว่างประเทศ 3) บทบาทในการเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การหารือ การเจรจาไกล่เกลี่ยและยุติข้อพิพาท แกตต์ได้รับการยกฐานะจากเดิม ซึ่งเป็นเพียงข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศให้เป็นองค์การการค้าโลก (ดู WTO) ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกกับธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหลังเสร็จสิ้นการเจรจารอบอุรุกวัย เมื่อ พ.ศ. 2536 [สิ่งแวดล้อม]
General Agreement on Tariffs and Trade (Organization)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า (องค์การ) [TU Subject Heading]
General Agreement on Trade in Service(GATS) ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ
ความตกลงซึ่งเกิดจากการเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบ อุรุกวัย (ดู Uruguay Round) เพื่อวางระเบียบกฎเกณฑ์ในการค้าสินค้าบริการระหว่างประเทศ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการขยายการค้าสินค้าบริการของโลกออกไปภายใต้เงื่อนไข ของความโปร่งใส และการเปิดเสรีทางการค้าของประเทศต่างๆ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ ภาคีร่วมกัน ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ ประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1) กรอบความตกลง กำหนดพันธกรณีหลักที่สมาชิกทุกประเทศต้องถือปฏิบัติ 2) ภาคผนวก ระบุสถานการณ์ของบริการสาขาที่ต้องมีข้อกำหนดพิเศษเพิ่มเติมจากรอบความตกลง 3) ตารางข้อเสนอของประเทศต่างๆ ที่เสนอเปิดตลาดบริการสาขาต่างๆ ของตนภายใต้หลักการเปิดเสรี ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการกำหนดมีผลใช้บังคับตั้งแต่ พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป โดยจะอยู่ภายใต้องค์การการค้าโลก (ดู World Trade Organization) [สิ่งแวดล้อม]
General Agreement on Trade in Services (1994)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (ค.ศ. 1994) [TU Subject Heading]
General Agreement on Trade in Services (Organization)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (องค์การ) [TU Subject Heading]
General Arrangements to Borrowข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการกู้เงิน [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
general educational developmentการสอบเทียบวุฒิ
generation (n) สายพันธุ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Artifact removed from discovery site. Strange interference generated.สิ่งประดิษฐ์ถูกขนออกจากที่นั้นแล้ว\ เกิดเรื่องแปลกปลาดขึ้น Dead Space: Downfall (2008)
She can't survive a second round of general anesthesia,เธอไม่รอดจากการวางยาสลบธรรมดาเป็นครั้งที่ 2 Dying Changes Everything (2008)
General, the Toydarians beacon is active on the moon, but all our transmissions are being jammed.ท่านนายพล เราจับสัญญาณของทอยดาเรี่ยน\ ได้จากดวงจันทร์ แต่การสื่อสารของเราทั้งหมด ถูกรบกวนครับ Ambush (2008)
- I must get you to safety General.-ข้าต้องส่งท่านกลับไปยังที่ปลอดภัยท่านนายพล\ Ambush (2008)
General, I think we're out of range.ท่านครับ ผมคิดว่าเราหนีมันพ้นแล้วนะครับ Ambush (2008)
Do you have any idea what the General was talkin' about?นี่นายรู้มั๊ยว่าเขา พูดเรื่องอะไร? Ambush (2008)
- Where's the General?-ท่านโยดาอยู่ไหน? Ambush (2008)
I hope the General reaches the rendezvous point.หวังว่าท่านโยดาคงไปถึงจุดนัดพบนะ Ambush (2008)
- What's the General doing?-ท่านทำอะไรน่ะ? \ Ambush (2008)
Are you sure we should go in there General?ท่านแน่ใจว่าจะไปทางนี้? Ambush (2008)
With respect General, maybe you should go on.ด้วยความเคารพครับท่าน บางที่ท่านควรจะไปต่อ Ambush (2008)
- General, you don't plan to take that whole column by yourself?-ท่านนายพล ท่านคงไม่คิดจะจัดการพวกมันทั้งหมด คนเดียวใช่มั๊ย? Ambush (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
generaThis silverware set has been in my family for generations.
generaThis ceremony has been handed down from generation to generation.
generaThe lecturer spoke generally about American literature and specifically about Faulkner.
generaHowever, in general, it seems that the Emperors had continued without seeking worldly power.
generaOur generation has seen a lot of changes.
generaIn Japan solar heat is used more for solar water heaters than for electricity generation.
generaThe custom was handed down from generation to generation.
generaPeople of my generation all think the same way about this.
generaDo not leave our generation without hope.
generaEach new generation makes use of the knowledge.
generaIn general, young people today are not interested in politics.
generaIn general, children are fond of candy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานธุรการ[N] general affairs, Example: งานธุรการมีหน้าที่ประสานเครือข่ายสรุปรายงานประจำวันและติดตามผลการปฏิบัติงาน, Thai definition: การจัดกิจการงานโดยส่วนรวมของแต่ละหน่วย ซึ่งมิใช่งานวิชาการ
ปณก.[N] General Post Office, See also: G.P.O, Syn. ที่ทำการไปรษณีย์กลาง
ปณก.[N] general post office, Syn. ไปรษณีย์กลาง
เรือขนส่งสินค้า[N] break-bulk carrier, See also: general cargo ship
ช่องว่างระหว่างวัย[N] generation gap, Example: ช่องว่างระหว่างวัยเกิดขึ้นได้บ่อยที่สุดระหว่างพ่อแม่และลูกที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น, Thai definition: ความแตกต่างทางด้านทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรม และวัฒนธรรมระหว่างช่วงอายุคน
ช่องว่างระหว่างวัย[N] generation gap, Thai definition: ความแตกต่างทางด้านทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรม และวัฒนธรรมระหว่างช่วงอายุคน
ไวยากรณ์พึ่งพา[N] generative grammar
ว่าน[N] general name for sedges, flags, orchids, hemp, and herbs, Example: นอกจากเลี้ยงนกแล้ว ผมยังเลี้ยงปลากัด ปลูกบอน ว่าน ตะโก ดัดข่อย ดัดบัวใส่ตุ่มด้วย, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อพรรณไม้จำพวกหนึ่ง มีหัวบ้างไม่มีหัวบ้าง อยู่ในจำพวกหญ้าและต้นไม้
สารนิเทศ[N] general information, Example: การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยงานจะทำให้สามารถสรุปสารนิเทศในรูปแบบที่เหมาะสมได้โดยง่าย, Thai definition: การชี้แจงแนะนำเกี่ยวกับข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ
เสนาบดี[N] general, See also: commander-in-chief, Syn. แม่ทัพ, Notes: (โบราณ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อัยการสูงสุด[n. exp.] (aiyakān sūngsut) EN: Attorney-General   
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring   FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
อภัยโทษ[v.] (aphaiyathōt) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; amnesty   FR: amnistier ; absoudre
อภิปรายทั่วไป[n. exp.] (aphiprāi thūapai) EN: general debate   FR: débat général [m]
อธิบดี[n. exp.] (athibødī) EN: director-general (administration)   FR: directeur général (de l'administration) [m]
ช่องว่างระหว่างวัย[n. exp.] (chǿngwāng rawāng wai) EN: generation gap   
ชั่วคน[n.] (chūakhon) EN: generation   FR: génération [f]
ดาย[adv.] (dāi) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally   

CMU English Pronouncing Dictionary
GENERA    JH EH1 N ER0 AH0
GENERAL    JH EH1 N ER0 AH0 L
GENERAL    JH EH1 N R AH0 L
GENERATE    JH EH1 N ER0 EY2 T
GENERALS    JH EH1 N ER0 AH0 L Z
GENERALI    JH EH2 N ER0 AA1 L IY0
GENERALE    JH EH2 N ER0 AE1 L
GENERALS    JH EH1 N R AH0 L Z
GENERALES    JH EH2 N EH0 R AA1 L EH0 S
GENERALLY    JH EH1 N ER0 AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genera    (n) (jh e1 n @ r @)
general    (n) (jh e1 n r @ l)
Generale    (n) (jh e n e r a1 l)
generals    (n) (jh e1 n r @ l z)
generate    (v) (jh e1 n @ r ei t)
generally    (a) (jh e1 n r @ l ii)
generated    (v) (jh e1 n @ r ei t i d)
generates    (v) (jh e1 n @ r ei t s)
generator    (n) (jh e1 n @ r ei t @ r)
generality    (n) (jh e2 n @ r a1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
General {m}general [Add to Longdo]
Generalagent {m}general agent [Add to Longdo]
Generalamnestie {f}general amnesty [Add to Longdo]
Generalbevollmächtigte {m,f}; Generalbevollmächtigterchief representative [Add to Longdo]
Generalbundesanwalt {m}Attorney General [Add to Longdo]
Generaldirektor {m}managing-director [Add to Longdo]
Generalissimus {m} | Generalitäten {pl}; Oberbefehlshaber {m}generalissimo | generalissimos [Add to Longdo]
Generalklausel {f}blanket clause [Add to Longdo]
Generalkonsul {m}consul general [Add to Longdo]
Generalkonsulat {n}consulat general [Add to Longdo]
Generalmajor {m} [mil.]major general [Add to Longdo]
Generalmusikdirektor {m}chief musical director [Add to Longdo]
Generalplanung {f}general engineering [Add to Longdo]
Generalprobe {f}dress rehearsal [Add to Longdo]
Generalrang {m}generalship [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
en généralโดยทั่วไป

Japanese-English: EDICT Dictionary
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) {comp} common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI [Add to Longdo]
GATT[ガット, gatto] (n) (See 関税貿易一般協定) General Agreement on Tariffs and Trade; GATT [Add to Longdo]
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ [Add to Longdo]
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM [Add to Longdo]
おばたりあん[, obatarian] (n) (col) generally obnoxious middle-aged woman (from aunt and battalion) [Add to Longdo]
か流ファン;渦流ファン[かりゅうファン, karyuu fan] (n) regenerative fan; vortex flow fan [Add to Longdo]
か流ブロワ;渦流ブロワ[かりゅうブロワ, karyuu burowa] (n) regenerative blower; vortex flow blower [Add to Longdo]
しゃがみ込む;蹲み込む[しゃがみこむ, shagamikomu] (v5m,vi) (uk) to squat; to crouch down (completely, generally with face looking through knees) [Add to Longdo]
そうか(P);そっか[, souka (P); sokka] (exp) is that so? (generally rhetorical); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一世[yī shì, ㄧ ㄕˋ, ] generation; period of 30 years; one's whole lifetime; lifelong; age; era; times; the whole world; the First (of named European Kings) [Add to Longdo]
一代[yī dài, ㄧ ㄉㄞˋ, ] generation [Add to Longdo]
一般来说[yī bān lái shuō, ㄧ ㄅㄢ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, / ] generally speaking [Add to Longdo]
一般来讲[yī bān lái jiǎng, ㄧ ㄅㄢ ㄌㄞˊ ㄐㄧㄤˇ, / ] generally speaking [Add to Longdo]
一般原则[yī bān yuán zé, ㄧ ㄅㄢ ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ, / ] general principle [Add to Longdo]
一般性[yī bān xìng, ㄧ ㄅㄢ ㄒㄧㄥˋ, ] general; in general terms; generalized [Add to Longdo]
一般而言[yī bān ér yán, ㄧ ㄅㄢ ㄦˊ ㄧㄢˊ, ] generally speaking [Add to Longdo]
一般说来[yì bān shuō lái, ㄧˋ ㄅㄢ ㄕㄨㄛ ㄌㄞˊ, / ] generally speaking; in general [Add to Longdo]
一般贸易[yī bān mào yì, ㄧ ㄅㄢ ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] general trade (i.e. importing and export without processing) [Add to Longdo]
上将[shàng jiàng, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄤˋ, / ] general; admiral; air chief marshal [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator [Add to Longdo]
アドレス生成[アドレスせいせい, adoresu seisei] address generation [Add to Longdo]
キャラクタジェネレータ[きゃらくたじえねれーた, kyarakutajienere-ta] character generator [Add to Longdo]
システム生成[システムせいせい, shisutemu seisei] system generation, sysgen (acronym) [Add to Longdo]
ストローク文字発生器[ストロークもじはっせいき, sutoro-ku mojihasseiki] stroke character generator [Add to Longdo]
ダイオード関数発生器[ダイオードかんすうはっせいき, daio-do kansuuhasseiki] Diode Function Generator, DFG [Add to Longdo]
ドットマトリックス文字発生器[どっとまとりっくすもじはっせいき, dottomatorikkusumojihasseiki] dot matrix character generator [Add to Longdo]
ニュージェネレーション[にゅーじえねれーしょん, nyu-jienere-shon] new generation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
世代[せだい, sedai] Generation [Add to Longdo]
[よ, yo] GENERATION, ZEITALTER, PREIS [Add to Longdo]
[よ, yo] Generation [Add to Longdo]
大将[たいしょう, taishou] General, Anfuehrer, Fuehrer [Add to Longdo]
将軍[しょうぐん, shougun] General, Shogun [Add to Longdo]
総会[そうかい, soukai] Generalversammlung, Vollversammlung [Add to Longdo]
総督[そうとく, soutoku] Generalgouverneur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Genera \Gen"e*ra\, n. pl.
   See {Genus}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Genus \Ge"nus\ (j[=e]"n[u^]s), n.; pl. {Genera}. [L., birth,
   race, kind, sort; akin to Gr. ?. See {Gender}, and cf.
   {Benign}.]
   [1913 Webster]
   1. (Logic) A class of objects divided into several
    subordinate species; a class more extensive than a
    species; a precisely defined and exactly divided class;
    one of the five predicable conceptions, or sorts of terms.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) An assemblage of species, having so many
    fundamental points of structure in common, that in the
    judgment of competent scientists, they may receive a
    common substantive name. A genus is not necessarily the
    lowest definable group of species, for it may often be
    divided into several subgenera. In proportion as its
    definition is exact, it is natural genus; if its
    definition can not be made clear, it is more or less an
    artificial genus.
    [1913 Webster]
 
   Note: Thus in the animal kingdom the lion, leopard, tiger,
      cat, and panther are species of the Cat kind or genus,
      while in the vegetable kingdom all the species of oak
      form a single genus. Some genera are represented by a
      multitude of species, as Solanum (Nightshade) and Carex
      (Sedge), others by few, and some by only one known
      species.
      [1913 Webster]
 
   {Subaltern genus} (Logic), a genus which may be a species of
    a higher genus, as the genus denoted by quadruped, which
    is also a species of mammal.
 
   {Summum genus} [L.] (Logic), the highest genus; a genus which
    can not be classed as a species, as being.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top