Search result for

geifer

(59 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geifer-, *geifer*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา geifer มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *geifer*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mr. President. You're gonna let that lousy Commie punk vomit all over us like this?Gestatten Sie dem verdammten Russki, uns hier zu begeifern? Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
You don't kick a man when he's down. It's not about you.Man begeifert keinen, der am Boden liegt. Spur der Steine (1966)
They fast, they slaver.Wenn sie hungern, geifern sie. Les patates (1969)
But keep your lusting, lechering minds off of my wife!Aber geifert nicht auf meine Frau! Paint Your Wagon (1969)
Tonight's Spectrum examines the whole question- of frothing and falling, coughing and calling, screaming and bawling, walling and stalling, galling and mauling, palling and hauling, trawling and squalling and zalling.Heute in Spektrum: Schäumen und fallen... husten und rufen, schreien und brüllen... geifern und maulen, einfangen und jaulen und zaulen. The Naked Ant (1970)
When it came to the 6th or 7th malchick Ieering and smecking and then going into it I began to feel really sick.Als der sechste oder siebte Malchick geil und geifernd über sie herfiel und sie vergewaltigte wurde mir wirklich schlecht. A Clockwork Orange (1971)
Where's your slavering wolf of the rolling prairie?Wo ist dein geifernder Wolf in der hügligen Prärie. Jeremiah Johnson (1972)
Aggravating asp!- Gnade! - Geifernde Giftschlange! Robin Hood (1973)
Arabella, I want that fat toad drooling in his pants over you.Der Fettsack soll vor Lust über dein Kleid geifern, Arabella. Foxy Brown (1974)
I didn't bring you down here so they could use you. I brought you down here so I could use you.Glaubst du, ich lass mich von dir begeifern und von dir betatschen, damit du dich jetzt absetzt? A Boy and His Dog (1975)
Was a fierce animal slobber dripping appalling.Blutrünstig, grauenvoll. Der Geifer lief ihm herunter. The Purple Taxi (1977)
You can hear its teeth gnashing. The dog barks, comes one step nearer. When you turn around, begin to stand up, it growls, tears at its chain, leaps forward, slavering and snapping.Du hörst das Knirschen seiner Zähne, der Hund bellt, naht sich nur ein Schritt, wenn Du Dich umdrehst, Dich aufrichten willst, knurrt er, zerrt an seiner Kette, springt vor, geifert ... und ... schnappt! Eine Handvoll Menschen in der Tiefe der Stille (1980)
I salivate.Ich geifere. A Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
I feel like I'm sucking after forgiveness, which I probably am.Ich geifere bestimmt nur nach Vergebung. Terms of Endearment (1983)
She barks. She drools. She claws.Sie bellt, sie geifert, sie kratzt. Ghostbusters (1984)
It's easier to swallow without the foaming jaws, the hair and teeth.Ich verdaue das viel leichter ohne geifernde Kinnladen, Haare und Zähne. Silver Bullet (1985)
And in their wake, a parade of slobbering geeks, with one hand on their crotches and the other hand on their wallets.Ihnen folgen geifernde Typen, die eine Hand in der Hose, die andere am Geld. Cocktail (1988)
We are grown in the troubled world.Geifernder Drache, vernichte den Feind! Swordsman II (1992)
Ed, you're drooling.Ed, du geiferst ja. Baby's Day Out (1994)
"A small price to pay for being plucked alive from the snapping jaws of certain death. ""Ein geringer Preis dafür, mit dem Leben davon zu kommen, gerade, als die geifernden Fänge des sicheren Todes zuschnappten." A Bolt from the Blue (1994)
Well, it's a small price to pay for being plucked alive from the snapping jaws of certain death."Ein geringer Preis dafür, mit dem Leben davonzukommen, gerade, als die geifernden Fänge des sicheren Todes zuschnappten." A Bolt from the Blue (1994)
Used to feel them up all day long.Geiferte nach allen Frauen. Antonia's Line (1995)
I am. I'm a badgering, nagging shrew.Ich bin ein nörgelndes, geiferndes Weib. Workshop 'Til You Drop (1996)
You and I know that, and so does whoever Marty's protecting, but Pennock is salivating.Wir beide wissen das und wen immer Marty schützt, aber Pennock ist am Geifern. Mind's Eye (1998)
Just because you're panting over the guy.) Nur weil du dir einen abgeiferst? Buffy vs. Dracula (2000)
I am not panting.Ich geifere nicht. Buffy vs. Dracula (2000)
We'll go to the cave with you two attacking me and the funny drunk drooling on my shoe.Bekriegt mich ruhig weiter, während unser Saufspecht mir auf die Schuhe geifert! The Yoko Factor (2000)
I turn around and there's my creepy neighbor leering at me.Dann steht mein unheimlicher Nachbar hinter mir und geifert mich an. Valentine (2001)
And sometimes there's drool.Manchmal geifern Sie sogar. Triangle (2001)
A little drool.Du geiferst. Beneath You (2002)
Right now, the world sees us as a group of sniveling, spiteful, vindictive individuals, not really what I'd hoped for, nor is that how I portrayed the two of you in my personal letter of recommendation to Harvard.Zur Zeit sieht uns die Welt als geifernde, eifersüchtige, rachedurstige Streithähne. Nicht ganz so, wie ich es mir wünsche. Und so habe ich Sie auch beide nicht in meinem Empfehlungsbrief an Harvard beschrieben. Lorelai Out of Water (2003)
And then, here, reaction shots from people in skyscrapers as they peer and gawk out their windows at the passing train.Und hier, Nahaufnahmen der Reaktionen von Leuten in einem Wolkenkratzer, wie sie aus dem Fenster starren und dem vorbeirasenden Zug nachgeifern. The Amateurs (2005)
Piss and toxic smell, the drool of pitbulls and rottweilers.Überall Geruch, Urin, Gift, PitbullgeiferSnow White (2005)
Piss, toxic smell. The drool of pitbulls.Überall Geruch, Urin, Gift, Pitbullgeifer Snow White (2005)
He's not choking or drooling.Er würgt nicht und geifert nicht. Physical Attraction... Chemical Reaction (2007)
You should be salivating to rip these guys away from DDB.Sie sollten danach geifern, diese Typen von DDB loszureißen. Flight 1 (2008)
ALL RIGHT, STOP KICKING THE TIRES.In Ordnung, hört auf zu geifern. The Homecoming Job (2008)
Every arrow shot and life wasted strengthens me so that not even a woman scorned will save mankind from my wrath.Jeder verschossene Pfeil, jeder sinnlose Tod macht mich stärker und nicht einmal der Geifer eines verschmähten Weibes, kann die Menschheit vor meinem Zorn retten. Wonder Woman (2009)
The pack salivates.Das Rudel geifert. Red Riding: The Year of Our Lord 1974 (2009)
Spoon-feeding drivel to the masses.Die geifernde Masse zu befriedigen. Halloween II (2009)
And you have the freedom that most people suffer for.Und du hast die Freiheit, nach der die meisten Menschen geifern. Running on E (2009)
Just because Jeremy Morrison has moistened a few gussets in a focus group doesn't make him a Pulitzer prize winner.Ein paar geifernde Testzuschauerinnen machen Jeremy nicht zum Pulitzer-Preis-Gewinner. Big Beasts (2009)
Then you'd have an 80-year-old drooling wife And a 50-year-old drooling kid.Dann hast du eine 80jährige geifernde Frau und ein 50jähriges geiferndes Kind. Can't Fight Biology (2010)
And boys rule and girls drool.Jungs führen und Mädchen geifern. Boys' Night (2011)
You drool all the time.Du geiferst ständig. Boys' Night (2011)
I wanted to die my way, not torn apart by drooling freaks. That was my choice.Ich wollte auf meine Art sterben und nicht von geifernden Scheusalen zerrissen werden, es war meine Wahl. What Lies Ahead (2011)
Stop drooling.Hör auf, zu geifern! The Front Line (2011)
How shall I comprehend when you drool and dribble so?Wie soll ich Sie verstehen, wenn Sie so sabbern und geifern? Cloud Atlas (2012)
When you called, you said you and Russ were attacked by some frothing at the mouth crazy bitch, right?Sie sagten vorhin, Sie und Russ seien von einem geifernden, verrückten Biest angegriffen worden. Tja. Night of the Living Dead 3D: Re-Animation (2012)
You breathed heavily.Du hast gegeifert! On the Other Side of the Tracks (2012)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geifer {m}slaver; slobber [Add to Longdo]
Matsch {m}; Geifer {m}; Sabber {m}slobber [Add to Longdo]
geifern | geifernd | gegeifert | geifert | geiferteto drool | drooling | drooled | drools | drooled [Add to Longdo]
gesabbert; gegeifert; sabberte; geiferteslavered [Add to Longdo]
sabbern; geifern | sabbernd; geifernd | gesabbert; gegeifert | sabbert; geifert | sabberte; geiferteto slaver | slavering | slavered | slavers | slaveres [Add to Longdo]
sabbern; geifern | sabbernd; geifernd | gesabbert; gegeifert | sabbert; geifert | sabberte; geiferteto slobber | slobbering | slobbered | slobbers | slobbered [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Geifer [gaifr] (n) , s.(m )
     slobber
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top