Search result for

gaumens

(60 entries)
(0.0163 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gaumens-, *gaumens*, gaumen
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gaumens มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gaumens*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I've brought a drink for your parched lips:Labung biet' ich dem lechzenden Gaumen Die Walküre (1980)
- I refreshed his lips and treated him as a guest.Den Gaumen letzt' ich ihm, gastlich sorgt' ich sein! Die Walküre (1980)
Let us adjourn ourselves to the nearest table... and overlook this establishment's board of fare.Wir werden uns jetzt dezent zum nächsten Tisch bewegen ... und dann überfliegen wir mal die Karte mit den Gaumengenüssen. The Blues Brothers (1980)
There's... There's teeth and gums and blood.Die ganzen Zähne, Gaumen und das Blut. Arthur (1981)
Shut up, smartass, I'm trying to educate this boy's palate.Halt den Mund, Klugscheißer. Ich will den Gaumen dieses Jungen schulen. Endless Love (1981)
Oh, my tongue cleaves to my palate.Meine Zunge klebt an meinem GaumenIvanhoe (1982)
Why, because you've prepared a feast fit for a king... a repast to tickle the most prejudiced palate.- Nun... Weil du mir ein königliches Festmahl servierst. Ein Mahl, das dem verwöhntesten Gaumen schmeichelt. Scene Steelers (1983)
However, if it agrees with your taste and your palate, who am I to say that you are right or wrong?Guter Geschmack kommt aber nur zustande, wenn Gaumen und Zunge übereinstimmen. Ich bin also nicht in der Lage... zu bestätigen, ob Sie närrisch sind. Fanny Hill (1983)
Salads to clear the palate.- Salat, um den Gaumen zu reinigen. Gourmet Steele (1985)
'How to eat pizza without burning the roof of your mouth.'"Wie man Pizza isst, ohne sich den Gaumen zu verbrennen." The Sure Thing (1985)
To accompany this, we have a robust, young sensimilla, which will refresh even the most cynical palate.Als Getränk empfehlen wir dazu einen robusten jungen Saint Emilion, der selbst für den zynischsten Gaumen eine köstliche Erfrischung darstellt. Water (1985)
They're beginning to have depth, but they still lack substance.Sie hat langsam den richtigen Geschmack, aber sie ist noch keine wahre Gaumenfreude. Tampopo (1985)
No struggle? Nothin'.Von eigener Hand in den GaumenBaby Blues (1986)
Cloud the palate.Verklebt den GaumenSteele Spawning (1986)
The Russian czars used to tease their guests with 20 appetizers before they served the main course.Die russischen Zaren haben ihren Gästen mit 20 Vorspeisen den Gaumen gekitzelt, bevor sie den Hauptgang servierten. Wrong Number (1986)
Since the early ships came, sausages direct from Niece and Lyon... good smoked ham from Dijon, take a whiff, it's a breath from home.Es wird ganz frisch geliefert. Wurst aus Nizza und Lyon, Gaumenschmaus aus Cambrai. Atmet den Duft der Heimat ein. Asterix in Britain (1986)
Mustn't overload the palate.Man darf den Gaumen nicht überreizen. Steeled with a Kiss: Part 1 (1987)
The week hasn't started yet, right ?Danke, Sir. Ich denke, eine Mahlzeit sollte befriedigend für Auge und Gaumen sein. Working My Way Back to You (1987)
Many people would give anything to come over here, you know.Und er hat keine Zunge, sondern das, was man einen Gaumen nennt. Indian Wars (1988)
Through the lips, over the gums, look out-- Look out stomach, here it comes.Über die Lippen, über den Gaumen, pass auf... lieber Magen, hier kommt es. Twins (1988)
A gourmet selection of the finest freeze-dried food known to man.Eine Gourmet-Auswahl feinster gefriergetrockneter Gaumenfreuden. The Invisible Killer (1989)
Your wife has an excellent palate, Mr Spica.Ihre Frau besitzt einen feinen GaumenThe Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989)
Split my palate, knocked out some teeth and came out over here.Er brach mir den Gaumen, schlug mir ein paar Zähne aus. Mountains of the Moon (1990)
Cleanse the pallet now.Das säubert deinen GaumenFrankenhooker (1990)
Cleft palates.Gaumenspalten. Doc Hollywood (1991)
- It'll take the roof off your mouth.- Das fackelt dir den Gaumen ab. F/X2 (1991)
It was found behind the soft palate of a murder victim in the Elk River.Hinter dem weichen Gaumen eines Mordopfers, das im Elk River lag. The Silence of the Lambs (1991)
I shall not soil my palate until my cheesecake has arrived.Ich beschmutze mir den Gaumen nicht, ehe mein Käsekuchen kommt. Look Who's Barking (1991)
And we roll it around our entire palate.Und wir rollen ihn in unserem ganzen Gaumen herum. Episode #2.19 (1991)
Let the palate enjoy the flavour of the tobacco.Erlaubt einfach Eurem Gaumen, den Tabak zu genießen. 1492: Conquest of Paradise (1992)
The palate remembers.Der Gaumen erinnert sich. Medicine Man (1992)
Sound the "r" on the palate without rolling it.Lass das "r" am Gaumen klingen, ohne es zu rollen. Le mirage (1992)
Yeuch! - Let's play "Yes and No."Kein Wunder klebt es am GaumenThe Muppet Christmas Carol (1992)
However, I can analyse the composition of a dessert and make comparative conclusions about its effect on the palate.Aber ich kann seine Zusammensetzung analysieren und Schlüsse zu seinem Effekt auf den Gaumen schließen. Hero Worship (1992)
- Ooh, oatmeal. What a delightful treat.Haferbrei, welch wunderbare Gaumenfreude. Homer's Triple Bypass (1992)
My gums, sinus cavity here in my bellybutton.Im Gaumen, in den Nebenhöhlen. Und an meinem Bauchnabel. Peilgeräte. Duane Barry (1994)
In his gums, in his sinus cavity and one in the abdomen.Im Gaumen, in den Nebenhöhlen und eins in seinem Bauch. Duane Barry (1994)
Along with the ones in his gums and his sinus.In Gaumen und Nebenhöhlen. Implantate also? Duane Barry (1994)
My throat is burningTrocken ist mein Gaumen Simon Boccanegra (1995)
We need something to cleanse the palate between beers.Wir müssen bei der Bierprobe zwischendurch den Gaumen reinigen. Something Larry This Way Comes (1995)
Great for regularity, but very tough on the roof of your mouth.Gut für die Verdauung, aber ziemlich übel für den GaumenDagger Redux (1995)
I mean it, I'm thinking about opening a restaurant.Da fliegt dir der Gaumen weg. Ich denke wirklich über ein Restaurant nach. Pusher (1996)
A delicate palate like yours shouldn't touch this.Ein so delikater Gaumen wie der deinige dürfte das eigentlich gar nicht trinken. The Island on Bird Street (1997)
This Chianti is an insult to my palate.Der Chianti beleidigt meinen GaumenThe Kiss & the Kiss-Off (1997)
- The roof of the victim's mouth.- Der Gaumen des Opfers. Sacrament (1997)
However, a plate of my chadre kab should satisfy most of these essentials, while providing a pleasurable culinary experience at the same time.Aber eine Portion meines Chadre Kab sollte all das abdecken und dabei auch noch den Gaumen verwöhnen. The Raven (1997)
Ah, for your pleasure tonight, we have prepared Wednesday, Thursday and Friday's Hillcrest dinner selections, ignoring Meat Loaf Monday and Turkey Tuesday.Für Ihre Gaumenfreuden servieren wir die Menüs von Mittwoch, Donnerstag und Freitag, das Gehackte vom Montag auslassend. Halloween H20: 20 Years Later (1998)
- named after him called... - G Whiz.- "Göttliche Gaumenfreude" Holy Man (1998)
It's totally disgusting.Die reinste Gaumen-Tortur. Gateway Shuffle (1998)
The tongue cleaves to my jaws.Die Zunge klebt mir am GaumenHelluva Good Luck (1999)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gaumen {m} [anat.]palate [Add to Longdo]
Gaumen {m}roof of the mouth [Add to Longdo]
Gaumenbein {n} | Gaumenbeine {pl}palatine | palatines [Add to Longdo]
Gaumenfreude {f}; Gaumenkitzel {m}delicacy [Add to Longdo]
Gaumenlaut {m}palatal sound [Add to Longdo]
Gaumenmandel {f} [anat.]palatal tonsil [Add to Longdo]
Gaumenplatte {f} [anat.] | Gaumenplatten {pl}iupper dental plate; upper denture | upper dentures [Add to Longdo]
Gaumenzäpfchen {n}; Zäpfchen {n} [anat.]uvula [Add to Longdo]
Gaumenspalte {f}; Wolfsrachen {m} [med.]cleft palate [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top