Search result for

gatter

(57 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gatter-, *gatter*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gatter มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gatter*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You got any money-making surplus?Konntest du etwas ergattern? The Victims (1981)
Go and open the gate.Mach das Gatter auf. Gallipoli (1981)
Who won the notebook from which we extracted the final secret and topped it by capturing the beast.Der das Notizbuch ergatterte, dem wir das letzte Geheimnis entnehmen, und der sich selbst übertraf, als er die Bestie fing. Swamp Thing (1982)
So, great. I'll tell you."- für die Grundsteinlegung für dich ergattert." Breathless (1983)
Cindy and Sandy are out there.Soll ich das Gatter offen lassen? Jaws 3-D (1983)
And then wheedle their way up to me for praise, of all things, praise.Und dann umschmeicheln sie mich, um ein Lob zu ergattern, ausgerechnet ein Lob. God Rot Tunbridge Wells! (1985)
Including every bottle of '45 Monet I can lay my hands on.Einschließlich jeder Flasche '45er Monet, die ich ergattern kann. Sour Grapes (1985)
Yeah. Tell me, where's it written in the constitution where it says a man can't hustle for money, huh?Steht es in der Verfassung, dass man sich kein Geld ergattern darf? Tin Men (1987)
Just small-time hustlers. We got caught because we were hustling nickel and dime.Kleine Fische, die ins Netz gehen, weil wir Pfennigbeträge ergattern. Tin Men (1987)
You've got a vivid imagination.Hast du wohl im Schlussverkauf bei Cher ergattert, was? Ha, ha, ha! We Are Family (1988)
So, I seen where the gate was bent up there, so I went to snooping' around.Ich sah, wie das Gatter verbogen war und schnüffelte herum. Shoot to Kill (1988)
But you tricked me to get it.- Sie haben es mit List ergattert! A Matter of Honor (1989)
With people who suddenly had a chance to find jobs and who said, before there was unemployment and now we have jobs and what happens to dissidents and Jews is not our concern.Mit Menschen, die plötzlich die Chance hatten, Posten zu ergattern, und die gesagt haben, vorher war die Arbeitslosigkeit und jetzt haben wir eine Arbeit. Und was mit den Andersdenkenden und Juden passiert, ach, da schauen wir net hin. The Nasty Girl (1990)
This time, thieves made off with loot to the tune of $20 million according to authorities.Dieses Mal ergatterten die Diebe eine Gesamtsumme von $20 Millionen, laut Angaben der Behörden. Good Night, Central City (1991)
Look, Marcie, best cart in the lot.Ich habe den besten Wagen ergattert. You Better Shop Around: Part 2 (1991)
If you had to scrounge 3 squares a day outside, you'd cut your throats.Ihr könntet draußen kaum Essen ergattern, also lasst ihr euch füttern. Malcolm X (1992)
The contracts we'd haul down.Die Verträge, die wir ergattern! Memoirs of an Invisible Man (1992)
The grasshopper kills her male.Die Gottesanbeterin tötet ihren "Begatter". The Smile of the Fox (1992)
Come on. Karen. Don't you know a reciprocating saw when you see one?Eine Gattersäge, das sieht ja wohl jeder. Forever Jung (1992)
And the new Van Gogh the Museum of Modern Art got.Und vom neuen Van Gogh, den das Museum of Modern Art ergatterte. Six Degrees of Separation (1993)
The gate must lead to the water source.Dieses Gatter müsste zu der Quelle führen. Heroic Trio 2: Executioners (1993)
Let's see if we can get that gate closed.Versuchen wir, das Gatter zu schließen. The Host (1994)
I got us the exclusive.Ich hab uns den Exklusivbericht ergattert. Top Copy (1995)
Looks like they cleared out of here in a hurry so maybe they left a clue.$200 Millionen zu ergattern. Vielleicht haben sie in ihrer Eile ja eine Spur hinterlassen. Ultra Woman (1995)
Oh, Al, look what we got at the Hungry Undie?Al, sieh mal, was wir im Lechzende Unterwäsche ergattert haben. The Naked and the Dead, But Mostly the Naked (1995)
Guess who just nabbed the interview of the century?Rate mal, wer das Interview des Jahrhunderts ergattert hat? Bob and Carol and Lois and Clark (1996)
I see. So how did they end up in the Navy's hands?Und wie hat die Marine sie ergattert? G.I. Jane (1997)
However did you finagle such a primo assignment?Wie haben sie diesen Job ergattert? The Puppet Show (1997)
And now, the loot.Mal sehen, was ich mir ergattert hab. Stray Dog Strut (1998)
My mobile emitter-- a little piece of 29th- century technology we obtained.Mobile Emitter. Etwas Technologie des 29. Jahrhunderts, die wir ergatterten. Message in a Bottle (1998)
We, of course, took the family photos that were put out with the trash.Wir hatten die Familienfotos ergattert, die auf dem Müll gelandet waren. The Virgin Suicides (1999)
Eleanora Duse was playing Hamlet in London in 1905 and royalty could not get a ticket.Eleonore Duse spielte damals Hamlet in London. Das war 1905. Das Königshaus konnte keine Karte ergattern. State and Main (2000)
I am like a wild horse.Ich bin wie ein Wildpferd. Stellst du mir Hafer ans Gatter, komme ich jeden Tag vorbei. Shanghai Noon (2000)
Yeah, I was hoping to catch a glimpse of her in the flesh, maybe even exchange a word or three.Ich hatte gehofft einen flüchtigen Blick von ihr höchstpersönlich zu ergattern, vielleicht sogar ein paar Worte mit ihr zu wechseln. Works of Mercy (2000)
Little ploys to garner the queen's attention.Die kleinen Szenen, um die Aufmerksamkeit der Königin zu ergattern. The Affair of the Necklace (2001)
- Look what I've scored.- Schau, was ich ergattert habe. Pollo Loco (2001)
I grabbed some Mee Krob.Ich hab Mee Krob ergattert. Defining Moments (2001)
Does your school have a class on how to date for jewelry?Lernt ihr in eurer Schule, wie man beim Date Juwelen ergattert? True Lies (2001)
I got us some chairs.Ich habe Stühle ergattert. The Banger Sisters (2002)
Raise the bar!Mach das Gatter auf! The Sea Is Watching (2002)
You just make sure that gate is tied up tight.Dann sorgen Sie dafür, dass das Gatter fest verriegelt ist. Tremors 4: The Legend Begins (2004)
As for the Swing Girls from Yamakawa High School, who won a last minute spot, their train has been delayed by weather...Die Swing Girls von der Yamakawa High School... welche in letzter Minute einen Platz ergattern konnten... verspäten sich leider etwas. Swing Girls (2004)
We even skipped the climax of the movie and the gate is already closed!Wir übersprangen sogar den Höhepunkt von Film,das Gatter ist bereits geschlossen! Des Hoyaa Pardes (2004)
They always shut the gate at 8:30Sie immer schlossen das Gatter bei 8:30 Des Hoyaa Pardes (2004)
Are the gates secure?Sind die Gatter sicher? Des Hoyaa Pardes (2004)
Read every one he could get his hands on.Er las jedes, das er ergatterte. Life Rules (2004)
Agustin, shut the goddamn gate!Schließ das GatterThe Three Burials of Melquiades Estrada (2005)
Logan Mortimer got some hairs from Stockton.Logan Mortimer hatte ein paar Haare von Stockton ergattert. A Christmas Tale (2005)
Never let the pigs out again. Understood?Und du machst nie wieder das Gatter vom Schweinestall auf, klar? Finding Friends (2005)
Hodgins scavenged as much as he could.Hodgins hat so viel wie möglich ergattert. The Man in the SUV (2005)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fallgatter {n}; Fallgitter {n}portcullis [Add to Longdo]
Gatter {n}gate [Add to Longdo]
Sperreingang {m} (bei Gattern)inhibiting input [Add to Longdo]
ergattern | ergatternd | ergattert | ergattert | ergatterteto get hold of | getting hold of | got hold of | gets hold of | got hold of [Add to Longdo]
ergatternto snatch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Gatter [gatr] (n) , s.(n )
     gate
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top