Search result for

gates

(37 entries)
(0.0182 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gates-, *gates*, gate
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pearly gatesn. ประตูสวรรค์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gates, Bill, 1955-เกตต์ บิล, ค.ศ. 1955- [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'll be stepping through the gates of yale?ฉันกำลังจะก้าวเข้าสู่ประตู Yale แล้ว New Haven Can Wait (2008)
Double the guards on the gates.เพิ่มยามให้เป็นสองเท่าทุกประตู The Mark of Nimueh (2008)
We'll bait them away from the gates long enough and drive straight through!เราก็แค่ล่อมันให้ห่างจากประตูใหญ่ ให้นานพอที่เราจะขับผ่านไง Episode #1.5 (2008)
To leave, you need to go through them gates.ถ้าคูณไป ก็จะต้องผ่านประตูใหญ่ Episode #1.5 (2008)
You open the gates, they're gonna keep flooding in.คุณเปิดประตู พวกมันจะทะลักเข้ามา Episode #1.5 (2008)
Soon as we turn our backs, he'll try to get out them gates and fuck us all over.เมื่อไหร่ที่เราเผลอ เค้าต้องเปิดประตนั่นออกไปแน่ แล้วเราก็จะตายกันหมด Episode #1.5 (2008)
He won't give up till he's got them gates opened and then it is game over for all of us.มันไม่หยุดจนกว่ามันจะเปิดประตูได้นั่นแหละ แล้วนั่นก็ จบ ทุกอย่าง Episode #1.5 (2008)
He blamed Uther and came to the gates of Camelot and challenged him.ทริสตันโทษว่าเป็นความผิดของอูเธอร์ และบุกมาท้าทายพระองค์ Excalibur (2008)
Open the gates!เปิดประตู! Outlander (2008)
Open the gates!เปิดประตู! Outlander (2008)
When their enemies were at the gates the Romans would suspend democracy and appoint one man to protect the city.ตอนที่ศัตรูมาถึงประตูเมือง โรมันเลิกใช้ประชาธิปไตย แล้วให้คนๆนึงปกป้องเมือง The Dark Knight (2008)
How dare you step through the gates of my house?แกกล้าดียังไง ถึงเหยียบเข้าประตูบ้านฉันเข้ามา? Episode #1.5 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gatesBill Gates announces intent to return advertising revenue to the users.
gatesI saw a bright red Ferrari parked at the campus gates and my jaw just dropped.
gatesLately you see more young couples making out at the train station ticket gates acting as though nobody in the world existed.
gatesThe gates of the school open at eight.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บิล เกตส์[n. prop.] (Bil Kēts = Bin Kēts) EN: Bill Gates   FR: Bill Gates

CMU English Pronouncing Dictionary
GATES    G EY1 T S
GATES'    G EY1 T S
GATES'S    G EY1 T S AH0 Z
GATES'S    G EY1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gates    (v) (g ei1 t s)
Gateshead    (n) (g ei1 t s h e d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
どころ[, dokoro] (prt) (See どころか) particle used to indicate that what precedes it is an extreme example and strongly negates it [Add to Longdo]
ビルゲイツ[, birugeitsu] (n) {comp} William H. Gates [Add to Longdo]
衛士[えじ;えいし, eji ; eishi] (n) (1) soldiers of the ritsuryo system that guarded gates of the imperial palace, the court, etc.; (2) term used in error to refer to young men that were made to do forced labour in the ritsuryo system; (3) guards originally stationed at the grand shrine at Ise and shrine at Atsuta, Nagoya to protect the officials there [Add to Longdo]
可動堰[かどうぜき, kadouzeki] (n) canal gates; river gates [Add to Longdo]
五陰[ごおん, goon] (n) (arch) {Buddh} (See 五蘊) the five skandhas (the five aggregates [Add to Longdo]
五蘊[ごうん, goun] (n) {Buddh} the five skandhas (the five aggregates [Add to Longdo]
十二門[じゅうにもん, juunimon] (n) (See 平安京,大内裏) the twelve gates of Heian's greater palace [Add to Longdo]
升形;枡形;斗形[ますがた, masugata] (n) (1) square (shape); (2) (斗形 only) square bearing block (at the top of a pillar); (3) (in a castle) rectangular space between the inner and outer gates (where troops can gather) [Add to Longdo]
泉門[せんもん, senmon] (n) (1) soft spot (in the skull of an infant); fontanelle; fontanel; (2) (See 黄泉) gates of Hades; entrance to the underworld [Add to Longdo]
注連飾り;標飾り;注連飾;七五三飾[しめかざり, shimekazari] (n) (See 注連縄) decorating shrines and gates with shimenawa ropes for the New Year [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盖茨[Gài cí, ㄍㄞˋ ㄘˊ, / ] Gates (name); Bill Gates (1955-), chairman of Microsoft; Robert Gates (1943-), US Secretary of Defense since 2006 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Gates
   n 1: United States computer entrepreneur whose software company
      made him the youngest multi-billionaire in the history of
      the United States (born in 1955) [syn: {Gates}, {Bill
      Gates}, {William Henry Gates}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top