หรือคุณหมายถึง gaßi?
Search result for

gassi

(19 entries)
(0.0258 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gassi-, *gassi*
Possible hiragana form: がっし
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gassing(แก๊ส'ซิง) n. การปล่อยแก๊สออกมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gassingการเกิดแก๊ส [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You could have never pulled off gassing that crime labคุณไม่มีทางปล่อยก๊าซที่แล็บได้ Fallen (2010)
No, but here's the invoice for the gassing.ไม่ครับ แต่นี่คือใบแจ้งหนี้ค่าแก๊ซ Biology 101 (2011)
They're gassing up just south of the Dakota line, so I'm headed back your way.พวกเขาเติมน้ำมันตอนใต้ ของเส้นดาโกต้า เพราะฉะนั้นฉันจะกลับไปทางนาย Hello, Cruel World (2011)
We're gassing up by the front gate in case you change your mind.เรากำลังเติมแก๊สอยู่ที่ประตูหน้า เกิดนายเปลี่ยนใจขึ้นมา Isolation (2013)
I'm gassing up right now.- คุณยกขึ้นหรือยัง San Andreas Quake (2015)
I'm just gassing up, about to get on the 405.ผมเพิ่งเติมน้ำมัน กำลังจะไปเส้น 405 Clear and Wesen Danger (2015)
I will also concede that it was indeed used as a gassing cellar.ผมก็จะยอมรับว่ามันเป็นจริง ใช้เป็นห้องเก็บแก๊ส Denial (2016)
Gassing what?แก๊สอะไร? Denial (2016)
Well, I think the evidence is clear that the room was used as a gassing cellar for fumigating cadavers.ดีฉันคิดว่าหลักฐานที่มีความ ชัดเจน ว่าห้องที่ใช้เป็นห้องเก็บแก๊ส สำหรับการอบยาศพ Denial (2016)
What is the evidence that that room was used for gassing corpses?หลักฐานที่แสดงว่าห้องนั้นคือ อะไร ใช้สำหรับแก๊สศพ? Denial (2016)
I'm sorry, this, uh, seems a crude question, but what is the point of gassing a corpse?ฉันขอโทษนี้เอ่อ ดูเหมือนว่าคำถามมันดิบ แต่สิ่งที่เป็นจุดแก๊สศพหรือไม่ Denial (2016)
It is either a room for gassing already dead corpses, or it's an air-raid shelter?มันเป็นทั้งห้องพักสำหรับแก๊สศพ ที่ตายไปแล้ว หรือมันเป็นที่พักพิงโจมตีทาง อากาศ? Denial (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
GASSING    G AE1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gassier    (j) (g a1 s i@ r)
gassing    (v) (g a1 s i ng)
gassiest    (j) (g a1 s i i s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガス抜き[ガスぬき, gasu nuki] (n,vs) degassing; gas venting [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top