Search result for

garnen

(51 entries)
(0.0108 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -garnen-, *garnen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา garnen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *garnen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My old friend Merry has taken the floor of a hotel and she intends to lobby this entire city for this award.Meine Freundin Merry hat sich eine Hotelsuite gemietet und will alle in der Stadt so lange umgarnen, bis sie gewonnen hat. Rich and Famous (1981)
You set Mark up with Lila. Women's work- softening him up.Sie haben Lila auf Mark angesetzt, um ihn zu umgarnenSteele Threads (1983)
Tanner.Ich müsste ihn nur ein bisschen umgarnenThe Osterman Weekend (1983)
She's determined to ensnare you.Sie will Euch umgarnenOtello (1986)
I had a falafel before I got here.Sie müssen mich nicht umgarnen. Ich hatte ein Falafel. Who's Harry Crumb? (1989)
Wife calls it courting.Meine Frau nennt es UmgarnenNooner or Later (1994)
With as little a web as this, will I ensnare as great a fly as Cassio.Mit solchem kleinen Gewebe will ich eine so große Fliege umgarnen wie Cassio. Othello (1995)
And out of her own goodness make the net that shall enmesh them all.in ein Laster verwandeln und aus ihrer eigenen Güte ein Netz stricken, das alle umgarnen wird. Othello (1995)
[AS BUG LADY] I love you, Ross.(IMITIERT SPINNENFRAU) Hey, ich möchte dich umgarnen, Ross. The One with the Stoned Guy (1995)
Well, charm him and conveniently forget to sign the prenup.Na, ihn umgarnen und bloß keinen Ehevertrag unterschreiben. Radio Free Trumaine (1995)
Well, here's one Dwarf she won't ensnare so easily.Nun, hier steht ein Zwerg, den sie kaum umgarnen wird. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Of course, she's the only young creature in the place, so she gets a bit spoilt by all the young men dancing attendance on her... not that she doesn't encourage them.Die einzige junge Dame weit und breit. Sie ist etwas verwöhnt von all den Männern, die sie umgarnen. Und sie lässt es gerne drauf ankommen. Murder in Mesopotamia (2001)
Of course, she's the only young creature in the place, so she gets spoilt by all the young men dancing attendance on her... not that she doesn't encourage them.Sie ist die einzige junge Dame weit und breit und etwas verwöhnt von all den Männern, die sie umgarnen. Und sie lässt es gerne drauf ankommen. Murder in Mesopotamia (2001)
It's all about their own egos, and they don't care who they hurt, and they just draw you into this web for some kind of... a sport.Denen ist egal, wen sie verletzen. Sie umgarnen dich, als sei es eine Art Sport. Luck, Next Time (2004)
Did you get anything out of Agent Murphy ?Ich muss meinen Mann umgarnenHulkus Pocus (2005)
- Don't use your charm smile on me. - What?- Umgarnen Sie mich nicht mit Ihrem Lächeln. The Superhero in the Alley (2006)
You want me to romance you, take you to a classy restaurant, no problem.Wenn ich dich umgarnen, dich in ein schickes Restaurant nehmen soll, gut. The Pervert's Guide to Cinema (2006)
Never let the devil beguile you, either with his threats or his promises.Lasst Euch vom Teufel nie umgarnen, ob mit Drohungen oder Versprechen. Problems in the Reformation (2009)
I've then deconstructed her profile and used that data... to carefully plot out our first encounter... - ...so as to easily befriend and beguile her.Ich habe ihr Profil sorgsam dekonstruiert und diese Daten dazu verwendet, unsere erste Begegnung genau zu planen, damit ich mich einfach mit ihr anfreunden und sie umgarnen kann. Pilot (2009)
- Beguile?UmgarnenPilot (2009)
All we need is for a wealthy and discerning patron to take the bait.Wir brauchen lediglich einen selbstlosen und reichen Mäzen, der sich von uns umgarnen lässt. Burke and Hare (2010)
Yοu've destrοyed the happiness οf my family, all fοr the sake οf ensnaring a star... patient yοu cοuldn't pοssibly hοpe tο assist.König auf. Sie haben das Glück meiner Familie zerstört, nur um einen Star-Patienten zu umgarnen, von dem Sie nicht annehmen konnten, dass Sie ihm helfen würden. The King's Speech (2010)
Woo her?Sie umgarnenEpiphany (2010)
Anything else? Well, once you have her attention, you've gotta woo her.Wenn sie dich endlich bemerkt hat, musst du sie umgarnenEpiphany (2010)
- Woo?- UmgarnenEpiphany (2010)
I was trying to woo her.Ich wollte sie umgarnenEpiphany (2010)
But now that I know how good he is at wooing...Aber da ich jetzt weiß, dass er auch umgarnen kann... Epiphany (2010)
So we arranged a play date with her son, Jackson, where we would, you know, charm Amelia.Also verabredeten wir uns zum Spielen mit ihrem Sohn Jackson, wo wir dann Amelia umgarnen würden. Okay. Caught in the Act (2011)
And is this where he genuflects? No. I refuse to kiss his dirty Catalan feet.Dann, auf Augenhöhe, kannst du den Tag verbringen, ihn zu umgarnenThe Invasion of Rome (2011)
A grasper from a minor House with a major talent for befriending powerful men...Ein Raffzahn aus geringem Haus mit dem großen Talent, mächtige Männer zu umgarnen Fire and Blood (2011)
- I thought we were going to wine and dine the guy, charm him.Ich dachte, wir wollten ihn zu einem guten Abendessen einladen, ihn umgarnenChuck Versus the Zoom (2011)
So you here to charm me?Also bist du hier um mich zu umgarnenFeeding the Rat (2011)
Why isn't she here to charm me, too?Warum ist sie nicht hergekommen um mich auch zu umgarnenFeeding the Rat (2011)
Alessandro, do not take offense.- Ich soll ihn umgarnenPalm Sunday (2013)
It's-it's like he was waiting to ensnare her.- Es ist, als wolle er sie umgarnenAnniversary (2013)
Ensnare?- UmgarnenAnniversary (2013)
It takes 8 years to tame her. Or else she brings death.Man muss sie 8 Jahre lang umgarnen, sonst treibt sie einen in den Tod. Les déferlantes (2013)
But why do I have to suck up to the brother just because she wants us to get along?Aber ich soll den Bruder umgarnen, weil sie will, dass wir uns verstehen? Ride Along (2014)
I'm sick of chasing men only to have my heart broken every time.Ich bin es leid, Männer zu umgarnen, die mir jedes Mal das Herz brechen. The 10 Year Plan (2014)
I'm sure you'll charm them, Lionel.Ich bin sicher, dass du sie umgarnen kannst, Lionel. Most Likely to... (2014)
Charm them senseless.- Sie gehörig umgarnenChapter 29 (2015)
Sorry, we have to turn right around and go woo a client.Sorry, aber wir müssen gleich wieder umkehren und einen Kunden umgarnenStingers (2015)
We can explain it and give them a couple of slaps.Wir werden sie umgarnen und ihnen reichlich Klatscherei entlocken. The Visitors: Bastille Day (2016)
♪ We ain't gonna see a dame ♪Uns umgarnen und umarmen Hail, Caesar! (2016)
It's hard to schmooze Hollywood movers and shakers from the backyard.Es fällt schwer, vom Hinterhof aus die Hollywood-Leute zu umgarnenNetwerking at the Nursing Home (2016)
Countess Musgrove has a reputation as a lady of uncertain origin, sir, who in the past used her beauty to beguile men of great influence, thereby improving her position in society.Gräfin Musgrove ist dem Ruf nach eine Frau ungewisser Herkunft. Früher nutzte sie ihre Schönheit, um Männer mit Einfluss zu umgarnen und auf diese Weise in der Gesellschaft aufzusteigen. Episode #1.4 (2017)
Well, when you sweet-talk a guy like that, how can I refuse?Wenn Sie mich so umgarnen, wie könnte ich da ablehnen? The End of the Beginning (2017)
Hmm. Well, we'll just have to charm him at dinner tonight.Dann müssen wir ihn wohl beim Abendessen umgarnenCommander-in-Chief (2017)
We have to handle him carefully.Wir müssen ihn umgarnenLe royaume arabe ()
But, you see, it isn't blarney where you're concerned.Aber bei dir ist es nicht nur ein UmgarnenAmerican Madness (1932)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
umgarnen | umgarnend | umgarnt | umgarnt | umgarnteto ensnare | ensnaring | ensnared | ensnares | ensnared [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top