Search result for

garn

(97 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -garn-, *garn*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
garner[VT] รวบรวม, See also: สะสม, เก็บเกี่ยว, Syn. gather, collect
garner[N] ยุ้งฉาง
garnet[N] โกเมน, See also: พลอยแดง
garnish[VT] ประดับ, See also: ประดับประดา, ตกแต่ง, Syn. embellish, trim, deck
garnish[N] เครื่องตกแต่ง, See also: เครื่องประดับ, Syn. embellishment, topping
garner in[PHRV] เก็บเกี่ยวพืชผล, See also: สะสม, เก็บเกี่ยว, Syn. gather in
garner up[PHRV] เก็บเกี่ยวพืชผล, See also: สะสม, เก็บเกี่ยว, Syn. gather in
garnish with[PHRV] ปรุงแต่งอาหารด้วย, See also: ตกแต่งอาหารด้วย
garnish with[PHRV] เขียนเสริม, See also: เขียนเติม, เติมแต่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
garner(การ์'เนอะ) vt. สะสม,เก็บรวบรวม,ได้. n. ยุ้ง,ฉาง,สิ่งที่เก็บสะสมไว้, Syn. gather
garnet(การ์'นิท) n. โกเมน,แร่โกเมน,สีแดงเข้ม
garnish(การ์'นิช) vt. ประดับ,ตกแต่ง,ปรุงแต่ง. n. สิ่งประดับ,สิ่งตกแต่ง,เครื่องปรุงแต่ง
garnisshee(การ์นิชิ) vi. (ศาล) ออกหมายเรียกลูกหนี้หรือจำเลยมาศาล. n. ลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งศาลสั่งอายัดทรัพย์สิน
garniture(การ์'นิเชอะ) n. สิ่งที่ประดับตกแต่ง,สิ่งปรุงรส,การประดับ ตกแต่ง, Syn. garnish

English-Thai: Nontri Dictionary
garner(n) ที่เก็บของ,ยุ้ง,ฉาง
garner(vt) เก็บไว้,รวบรวม,เก็บสะสม,สะสม
garnet(n) แก้วโกเมน
garnish(adj) มีแสงจ้า,สุกใส,งดงาม,หรูหรา,ฉูดฉาด
garnish(n) เครื่องประดับ,เครื่องปรุง,เครื่องตกแต่ง
garnish(vt) ประดับ,ปรุง,ตกแต่ง,ประดิษฐ์ประดอย
garniture(n) เครื่องตกแต่ง,เครื่องประดับ,เครื่องปรุงแต่ง,การประดับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
garnetการ์เนต, โกเมน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
garnieriteการ์เนียไรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
garnishอายัดทรัพย์, อายัดทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
garnisheeผู้ถูกอายัดทรัพย์, ผู้ถูกอายัดทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
garnishmentการอายัดทรัพย์, การอายัดทรัพย์สิน [ดู attachment ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Garnet การ์เนต หรือ โกเมน
แหล่ง - พบที่จังหวัดจันทบุรี ตราด ส่วนที่เกิดอยู่กับหินแปรชนิดหินไนส์ หินชีสต์หรือในหินแกรนิต พบเกือบทุกจังหวัด ภาคเหนือพบที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง เชียงราย ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลงไปทางใต้พบทุกจังหวัด ทางภาคตะออกพบที่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ประโยชน์ - เป็นรัตนชาติที่มีราคาไม่สูงนัก ประโยชน์อย่างอื่น คือ ใช้ทำเป็นหินขัด และกระดาษทราย เพราะเหตุที่มีความแข็งสูง [สิ่งแวดล้อม]
garnetการ์เนต, โกเมน, แร่ชนิดหนึ่งมักเกิดเป็นผลึกเดี่ยว ๆ มีทั้งขนาดเล็กและใหญ่  ความถ่วงจำเพาะมีค่าระหว่าง 3.5-4.3 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธาตุที่เป็นองค์ประกอบ  ส่วนใหญ่ใช้เป็นรัตนชาติมีสีต่าง ๆ ได้แก่ สีแดง น้ำตาล เหลือง เขียว ขาว และดำ ที่พบมากเป็นการ์เนตสีแดง เรียกว่า โกเมน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
garnishment (n) การอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้/จำเลยไว้จนกว่าศาลจะพิพากษา
garnishmentอายัดเงิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jensen Garner Ames. Moved to the states at twenty-four years old.เจนเซ่น การ์เนอร์ เอมส์, ย้ายมาที่สหรัฐเมื่ออายุ24 Death Race (2008)
Your station is Garn Square.ที่ประจำตำแหบ่งเธอคือ การ์น สแควร์ City of Ember (2008)
Hey, you, garn with the bubble butt.เฮ้, เธอ, The Grandfather (2009)
But the sniper attack was a stunt, orchestrated by Anna to garner publicity.ที่มนุษย์พร้อมที่จะผสมพันธ์ การออกแบบของนายน่ายกย่อง V (2009)
That right there is Garn and Debbie Theocarcus.นั้นคือ การ์น กับ เด็บบี้ ทีอาคาคัส Alpha and Omega (2010)
Hey Garner!เฮ้ย กันน่าร์! The Expendables (2010)
The average Death Match fight garners a 50 share.สู้ตายค่าเฉลี่ยตรง gamers 50 หุ้น Death Race 2 (2010)
- [Saroyan] James Garner. - I see Booth.ใช่สิ The Proof in the Pudding (2010)
Halloween is that magical day of the year when a child is told their grandmother's a demon who's been feeding them rat casserole with a crunchy garnish of their own scabs.ฮัลโลวีนคือวันมหัศจรรย์แห่งปี เวลาที่เราสั่งสอนลูกหลานว่า วิญญาณร้ายของคุณยายพวกเขา ทำคาซาโรลจากหนู และตกแต่งอย่างสวยงาม The Rocky Horror Glee Show (2010)
He didn't garnish wages. Pierce.ไม่ใช่เรียกร้องทรัพย์สินเงินทอง Accounting for Lawyers (2010)
And when one's garnered a certain amount of wealth, one prefers to retain it, and...แล้วเมื่อคนใดมีทรัพย์สินมั่งคั่ง ก็ชอบที่จะเก็บรักษามันไว้มากว่า และ... Digging the Dirt (2010)
I'm Al Garner with the DFD.ผม อัล การ์เนอร์ จาก DFD Devil's Night (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โกเมน[N] garnet, See also: almandine garnet, Example: อำเภอบ่อไร่ห่างจากตัวเมืองตราดประมาณ 65 กิโลเมตร เป็นแหล่งผลิตพลอยแดงและโกเมนของภาคตะวันออก, Thai definition: พลอยสีแดงเข้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish   FR: saisir ; annexer ; geler
อายัดทรัพย์[v. exp.] (āyat sap) EN: seize property ; seize assets ; seize ; garnish   FR: saisir les biens
บุ[v.] (bu) EN: sheath ; cover (with) ; upholster   FR: garnir ; revêtir ; recouvrir ; doubler
ได้รับ[v.] (dāirap) EN: receive ; obtain ; gain ; get ; take ; acquire ; garner   FR: recevoir ; obtenir ; récolter ; gagner ; remporter ; décrocher (fig. - fam.)
การอายัดทรัพย์ค่าจ้าง[n. exp.] (kān āyat sap khājāng) EN: garnishment of wages   
การตบแต่ง[n.] (kān toptaeng) EN: dressing   FR: garnissage [m] ; parement [m] (vx)
ไข่ยัดไส้[n. exp.] (khai yatsai) EN: stuffed omelette   FR: omelette garnie [f] ; omelette farcie [f]
ข้าวราด[n. exp.] (khāo rāt) EN: topped rice   FR: riz garni [m]
โกเมน[n.] (kōmēn) EN: garnet   FR: grenat [m]
นกแต้วแล้วแดงมลายู[n. exp.] (nok taēolaēo daēng Malāyū) EN: Garnet Pitta   FR: Brève grenadine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
GARN    G AA1 R N
GARNO    G AA1 R N OW0
GARNET    G AA1 R N AH0 T
GARNES    G AA1 R N Z
GARNEY    G AA1 R N IY0
GARNER    G AA1 R N ER0
GARNICA    G AA0 R N IY1 K AH0
GARNIER    G AA1 R N IY0 ER0
GARNSEY    G AA1 R N S IY0
GARNEAU    G AA0 R N OW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
garner    (v) (g aa1 n @ r)
garnet    (n) (g aa1 n i t)
garners    (v) (g aa1 n @ z)
garnets    (n) (g aa1 n i t s)
garnish    (v) (g aa1 n i sh)
garnered    (v) (g aa1 n @ d)
garnering    (v) (g aa1 n @ r i ng)
garnished    (v) (g aa1 n i sh t)
garnishes    (v) (g aa1 n i sh i z)
garnishing    (v) (g aa1 n i sh i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Garn(n) |das, pl. Garne| เส้นไหมพรม, ด้ายหนาไว้ใช้สำหรับถัก เช่น Das Garn dieses Pullovers besteht aus den besonders feinen Haaren des australischen Schafes.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Garn {n} | gedrehtes Garnthread; cotton; yarn | twisted yarn [Add to Longdo]
Garnele {f} | Garnelen {pl}shrimp; prawn | shrimps; prawns [Add to Longdo]
Garnfärbung {f} [textil.]yarn dyeing [Add to Longdo]
Garnierung {f} | Garnierungen {pl}topping | toppings [Add to Longdo]
Garnierung {f}garnish [Add to Longdo]
Garnison {f}; Standort {m} | Garnisonen {pl}garrison | garrisons [Add to Longdo]
Garnitur {f} | dreiteilige Polstergarnitur {f}suite | three-piece suite [Add to Longdo]
garnieren; verzieren; ausschmücken | garnierend; verzierend; ausschmückend | garniert; verziert; ausgeschmückt | garniert | garnierteto garnish | garnishing | garnished | garnishes | garnished [Add to Longdo]
Garnot-Lummensturmvogel {m} [ornith.]Peruvian Diving Petrel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガーニッシュ[, ga-nisshu] (n) garnish; (automotive) trim [Add to Longdo]
ガーネット[, ga-netto] (n) garnet [Add to Longdo]
ガルニ[, garuni] (n) (abbr) garniture (fre [Add to Longdo]
ガルニチュール[, garunichu-ru] (n) garniture [Add to Longdo]
ブーケガルニ[, bu-kegaruni] (n) bouquet garni [Add to Longdo]
ブーケガルニー[, bu-kegaruni-] (n) bouquet garni [Add to Longdo]
仮差押え;仮差し押さえ;仮差し押え;仮差押[かりさしおさえ, karisashiosae] (n) provisional seizure; provisional attachment; provisional garnishment [Add to Longdo]
吸い物;吸物[すいもの, suimono] (n) clear broth soup, with ingredients and garnish floating in and on it [Add to Longdo]
吸口;吸い口[すいくち, suikuchi] (n) (1) mouthpiece; cigarette holder; cigarette filter (tip); (2) (See 吸い物) fragrant garnish (for soup) [Add to Longdo]
珪ニッケル鉱[けいニッケルこう, kei nikkeru kou] (n) garnierite [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
石榴石[shí liu shí, ㄕˊ ㄌㄧㄡ˙ ㄕˊ, ] garnet (red gemstone Mg3Al2Si3O12) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
駐屯地[ちゅうとんち, chuutonchi] Garnison [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  garn
     thread
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Garn [garn] (n) , s.(n )
     cotton; thread; yarn
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top