Search result for

gare

(59 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gare-, *gare*
Possible hiragana form: がれ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cigaret(ซิกะเรท') n. บุหรี่
cigarette(ซิกะเรท') n. บุหรี่
dungaree(ดังกะรี') n. เสื้อผ้าชุดทำงาน,ผ้าฝ้ายหยาบ,ผ้ายีนส์,ชุดยีนส์สีน้ำเงิน -pl. dugarees

English-Thai: Nontri Dictionary
cigarette(n) สายวัด,บุหรี่,ยาสูบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
garena (n ) โปรแกรมจำลองระบบ Lan ใช้สำหรับเล่นเกมส์ Online

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gareth!กาเร็ธ Gandhi (1982)
You can check the dates, Gareth.คุณสามารถตรวจสอบวัน, Gareth In the Name of the Father (1993)
Look, Gareth, I know people say that I'm a compulsive storyteller... and nobody believed a word I said in court... but Charlie Burke did exist... he's not just a figment of my imagination.Look, Gareth, ฉันรู้ว่าคนพูด ที่ฉันเล่าเรื่องบังคับ ... และไม่มีใครเชื่อ คำที่ผมพูดในศาล ... แต่ชาร์ลีเบิร์กไม่อยู่ ... In the Name of the Father (1993)
And then you arrived, Gareth.แล้วคุณมาถึง Gareth In the Name of the Father (1993)
He recognized it in you the minute he saw you, Gareth.เขาได้รับการยอมรับในคุณ นาทีที่เขาเห็นคุณ, Gareth In the Name of the Father (1993)
They fouled the ball, Gareth.พวกเขา fouled บอล, Gareth In the Name of the Father (1993)
This is the fucking government, Gareth!นี้เป็นร่วมเพศ รัฐบาล! Gareth In the Name of the Father (1993)
Gareth Ord.กาเร็ธ ออร์ด Æon Flux (2005)
I can't command you anymore, Gareth.กาเร็ธ ผมไม่มีอำนาจสั่งคุณอีกต่อไป Æon Flux (2005)
Yeah? - This is Detective Neil Garettfrom the 2nd precinct.- นี่นักสืบ นีล การเรตต์ จากเขต 2 Spider-Man 3 (2007)
Choo, choo, Gare de LionChoo, choo, Gare de Lion (ไปสถานีรถไฟ แกร์ เดอ ลีอง) Mr. Bean's Holiday (2007)
Roman de gare"Roman de gareNew Haven Can Wait (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุหรี่[n.] (burī) EN: cigarette ; cigar   FR: cigarette [f] ; sèche [f] (fam.) ; clope [f] (fam.)
บุหรี่ซิการ์[n. exp.] (burī sikā) EN: cigar   FR: cigare [m]
ชานชาลา[n.] (chānchālā ) EN: platform ; railroad station platform   FR: quai (de gare) [m] ; quai d'embarquement [m] ; plateforme = plate-forme [f]
ไฟแช็ก[n.] (faichaek) EN: lighter ; cigarette lighter   FR: briquet [m]
หาย[adj.] (hāi) EN: lost   FR: perdu ; égaré ; disparu
หีบบุหรี่[n. exp.] (hīp burī) EN: cigarette casket   FR: cartouche de cigarettes [f] ; farde de cigarettes [f] (Belg.)
จงระวัง[X] (jong rawang) FR: gare à
จอด[v.] (jøt) EN: park ; stop   FR: garer ; stationner ; parquer ; ranger ; aborder
จอดรถ[v. exp.] (jøt rot) EN: park (a vehicle)   FR: garer (un véhicule) ; stationner ; parquer (un véhicule) ; ranger (un véhicule)
จุดบุหรี่[v. exp.] (jut burī) EN: light a cigarette   FR: allumer une cigarette

CMU English Pronouncing Dictionary
GARE    G EH1 R
GAREY    G AE1 R IY0
GAREAU    G ER0 OW1
GARETH    G EH1 R IH2 TH
GARETT    G AE1 R IH2 T
GARELICK    G AE1 R AH0 L IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Gareth    (n) (g a1 r @ th)

German-Thai: Longdo Dictionary
Zigarette(n) |die, pl. Zigaretten| บุหรี่
Zigarettenanzünder(n) |der, pl. Zigarettenanzünder| ไฟแช็ค, See also: S. das Feuerzeug, R. das Streichholz,

French-Thai: Longdo Dictionary
gare,-s(n) |f| สถานีรถไฟ

Japanese-English: EDICT Dictionary
おととい来やがれ;一昨日来やがれ[おとといきやがれ, ototoikiyagare] (exp) (sl) Don't you ever come here again! [Add to Longdo]
お流れ[おながれ, onagare] (n) cancellation; abandonment [Add to Longdo]
がれ[, gare] (n) scree [Add to Longdo]
がれ場[がれば, gareba] (n) scree slope [Add to Longdo]
しけもく[, shikemoku] (n) (sl) smokeable cigarette end (butt) [Add to Longdo]
その場逃れ;其の場逃れ[そのばのがれ, sonobanogare] (n) makeshift; stopgap [Add to Longdo]
たばこ税;タバコ税[たばこぜい(たばこ税);タバコぜい(タバコ税), tabakozei ( tabako zei ); tabako zei ( tabako zei )] (n) tobacco tax; cigarette tax [Add to Longdo]
てっぱい[, teppai] (n) (from 鉄砲和え) (See 鉄砲和え) regional Sanuki cuisine, usu. of minced vegetables, seafood, and vinegared miso [Add to Longdo]
もく[, moku] (n) (from a reversal of くも) (See 雲・くも) cigarette; cig; smoke; fag [Add to Longdo]
もく拾い[もくひろい, mokuhiroi] (n) gathering cigarette butts; person gathering cigarette butts [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジョブの流れ[じょぶのながれ, jobunonagare] job stream, run stream, input stream [Add to Longdo]
データ流れ[データながれ, de-ta nagare] data flow [Add to Longdo]
メッセージ流れ機密性[メッセージながれきみつせい, messe-ji nagarekimitsusei] message flow confidentiality [Add to Longdo]
割付けの流れ[わりつけのながれ, waritsukenonagare] layout stream [Add to Longdo]
制御流れ[せいぎょながれ, seigyonagare] control flow [Add to Longdo]
走行の流れ[そうこうのながれ, soukounonagare] job stream, run stream, input stream [Add to Longdo]
入力の流れ[にゅうりょくのながれ, nyuuryokunonagare] job stream, run stream, input stream [Add to Longdo]
流れの向き[ながれのむき, nagarenomuki] flow direction [Add to Longdo]
流れ図[ながれず, nagarezu] flowchart, flow diagram [Add to Longdo]
流れ図記号[ながれずきごう, nagarezukigou] flowchart symbol [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gare \Gare\, n. [Cf. {Gear}.]
   Coarse wool on the legs of sheep. --Blount.
   [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 gare [gar]
   station
   stage; station; stop
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top