Search result for

garbos

(54 entries)
(1.0816 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -garbos-, *garbos*, garbo
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา garbos มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *garbos*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
garboard(การ'บอร์ด) n. กระดานปีกโครงลำเรือ
garboil(การ์'บอยล์) n. ความสับสน,ความยุ่งเหยิง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Carmaux !Garbor! The Black Corsair (1976)
Garbo?Die GarboViva (2007)
Greta Garbo used to get her makeup right over there.เกร็ตตา การ์โบ เคยนั่งแต่งหน้าที่ด้านโน้นแน่ะ. Mannequin (1987)
Of course, you probably don't know who Greta Garbo is.เธอคงจะไม่รู้จัก เกร็ตตา การ์โบหรอกนะ. Mannequin (1987)
You talk to Garbo and Tyrone Power like a loonybird.เธอจะคุยกับ การ์โบ้ และ ไทโรน พาวเวอร์ เหมือนคนต๊อง. Cinema Paradiso (1988)
no more Greta fucking Garbo.ไม่เกรตาการ์โบร่วมเพศ The Russia House (1990)
Greta as in Garbo. By the way, don't ever do that to me again.อย่าทำงั้นอีกนะ Schindler's List (1993)
Queen Christina... where Greta Garbo bids farewell to the room... where she spent the night with John Gilbert.ควีน คริสติน่า... ตอนที่ เกรต้า การ์โบ จะออกจากห้อง.. หลังจากที่เธอค้างคืนกับ จอห์น กิลเบิร์ท The Dreamers (2003)
Everybody, give it up for Greg Garbowsky on the bass.ทุกคน ,ให้ขึ้น สำหรับ เกต กาบอพสกาย มือกีตาร์เบส Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)
The Garbo of Shanghai, I called her.ฉันเรียกเธอว่า การ์โบแห่งเซี่ยงไฮ้ Shanghai (2010)
# Greta Garbo and Monroe Dietrich and DiMaggio ## ดิทริช และ ดิมาจิโอ # # มาร์ลอย แบรนโด, จิมมี่ ดีน # The Power of Madonna (2010)
And I'm gonna personally strip and clip that garboon myself.และฉันจะบดขยี้และทำลายรถนั่นด้วยตัวเอง Django Unchained (2012)
I finally got an interview with Garbo.Ich habe endlich ein Interview mit der Garbo gekriegt. Beloved Infidel (1959)
From the world's greatest library of film classics, we proudly present Greta Garbo, John Barrymore Joan Crawford, Wallace Beery and Lionel Barrymore in "Grand Hotel".Aus der weltweit größten Sammlung der Filmklassiker präsentieren wir Greta Garbo, John Barrymore Joan Crawford, Wallace Beery und Lionel Barrymore in "Menschen im Hotel". The Apartment (1960)
And now, "Grand Hotel" starring Greta Garbo, John Barrymore Joan Crawford, Wallace Beery and Lionel Barrymore.Und nun..."Menschen im Hotel" mit Greta Garbo, John Barrymore Joan Crawford, Wallace Beery und Lionel Barrymore. The Apartment (1960)
This guy plays it like greta garbo- locks himself up in his room like a prima donna.Der Kerl verhält sich wie Greta Garbo. Schließt sich ins Zimmer ein, wie eine Primadonna. The Dummy (1962)
And today that woman is Greta Garbo.Und heute ist sie Greta GarboWhat a Way to Go! (1964)
- No, why? - Because in it Greta Garbo is a functionary like you.Greta Garbo spielt darin jemanden wie dich, eine Funktionärin. Don Camillo in Moscow (1965)
Garbo makes you weep.Bei der Garbo weint man. Targets (1968)
Greta Garbo's got nothing on you!Greta Garbo ist nichts gegen dich. Amarcord (1973)
No, no, no, you look like that TV actress... the one that never smiles.Greta Garbo. - Greta Garbo. Was hat sie gesungen? Rabid Dogs (1974)
They have good blood.- Halt das Maul, Greta GarboRabid Dogs (1974)
If you don't stop boring us with this story...Jetzt reicht es aber! - Sicher, die könnte ich ihm abschneiden und sie Greta Garbo schenken. Rabid Dogs (1974)
I asked Carmaux and Wan Stiller to hide me.Ich habe Garbor und Van Stiller gebeten, mich an Bord zu verstecken. The Black Corsair (1976)
- Must say our farewell now, Carmauxi.Diesmal muss ich Garbor Lebewohl sagen. Und ich Van Stiller. The Black Corsair (1976)
Excellent, Carmauxi !Sehr gut, Garbor. The Black Corsair (1976)
Carmauxi !Garbor! The Black Corsair (1976)
Current is floating the bodies towards the galleon.Die Strömung treibt die Körper von Garbor und den anderen Brüdern zu Van Goulds Schiff. The Black Corsair (1976)
"This letter is not from Greta Garbo and it is not from Little Orphan Annie."Er ist nicht von Greta Garbo und nicht vom Waisenkind Annie. The Fledgling (1976)
Garbo did.Garbo z.B. Fame (1980)
-lf he's a Polish count, I'm Greta Garbo.- Wenn er ein Graf ist, bin ich die GarboVictor Victoria (1982)
The bone structure of Garbo.Ihr Knochenbau ist wie der von GarboScene Steelers (1983)
The bone structure of Garbo.Ihr Knochenbau ist wie der von GarboScene Steelers (1983)
Or the train station. I mean, Garbo threw herself in front of a train in Anna Karenina.Garbo warf sich in "Anna Karenina" vor einen Zug. Steele in Circulation (1983)
Better than Davis, better than Crawford... for my money, better than Garbo.Besser als Davis, Crawford... Und bei Gott, besser als GarboSteeling the Show (1983)
The movie, you know, with Robert Taylor, Greta Garbo and he saw her across the opera and he just had to meet her and well, let me see if I can say what I'm really trying to say.Den Film mit Robert Taylor und Greta Garbo, er sah sie gegenüber der Oper und musste sie kennenlernen, na ja, ich versuche mal, das zu sagen, was ich eigentlich sagen will. Over the Limit (1985)
Greta Garbo's new film.Greta Garbos neuer Film. Sail Away (1986)
Mark, the girl on that phone was going to see a new film starring Greta Garbo.Mark, das Mädchen am Telefon wollte den neuesten Film sehen mit Greta GarboSail Away (1986)
Greta Garbo used to get her make-up right over there.Greta Garbo hat immer ihr Make-up hier gekauft. Mannequin (1987)
Of course, you probably don't know who Greta Garbo is.Aber Sie wissen sicher nicht, wer Greta Garbo ist. Mannequin (1987)
- Mrs. McArdle.Mrs. McGarboThe Running Man (1987)
Nothing else to do. You end up talking to Greta Garbo and Tyrone Power.Du sprichst mit Greta Garbo und Tyrone Power wie ein Irrer. Cinema Paradiso (1988)
- My pleasure, Ms. Garbo.- Ganz meinerseits, Miss GarboSunset (1988)
I saw Garbo when I was a kid.Ich sah als Kind die GarboHavana (1990)
Garbo?Die GarboHavana (1990)
I thought you was Greta Garbo there for a minute.Einen Moment lang hab' ich dich für Greta Garbo gehalten. Mortal Thoughts (1991)
You said that to Greta Garbo... in "Napoleon's Mistress".Das haben Sie zu Greta Garbo gesagt... in "Die Geliebte Napoleons". The Rocketeer (1991)
Then there's pretty Dottie Hinson who plays like Gehrig and looks like Garbo.Die hübsche Dottie Hinson... spielt wie ein junger Gott und sieht aus wie die GarboA League of Their Own (1992)
Garbo in "Camille". Jean Harlow.Die Garbo in "Die Kameliendame". Last Action Hero (1993)
Greta Garbo used "Harriet Brown".Die Garbo hieß "Harriet Brown". Six Degrees of Separation (1993)

CMU English Pronouncing Dictionary
GARBO    G AA1 R B OW0

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガーボロジー[, ga-boroji-] (n) garbology [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top