Search result for

gallien

(53 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gallien-, *gallien*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gallien มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gallien*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have never beheld sour Gallienus in such high spirits.ฉันไม่เคยเห็น เปรี้ยวเลียนัส ในสุราสูงเช่น. Empty Hands (2012)
I marched with my army for half of Europe, and I would be camped on these mountains ... if I had another half to stop in Rome ... to invade our land?Kehre lieber dorthin zurück, bevor du in Karthago in Ungnade fällst. Ich marschierte unter größten Strapazen durch Spanien und Gallien. Jetzt soll ich kurz vor dem Ziel aufgeben? Hannibal (1959)
If you already know what to do, because you come from me?Ich schlage vor, wir holen unsere Legionen aus Gallien zurück. Hannibal (1959)
I've been reading in your commentaries about your campaigns in Gaul.Ich habe Eure Kommentare über Eure Feldzüge in Gallien gelesen. Cleopatra (1963)
The huts of Gaul?Die Hütten Galliens? Cleopatra (1963)
You, Spain and Gaul.Ihr Spanien und GallienCleopatra (1963)
- Spain and Gaul aren't enough.- Spanien und Gallien reichen nicht. Cleopatra (1963)
During that time, friends, I have taken Spain, I have taken Gaul, I have taken Germanica.In dieser Zeit, Freunde, hab ich Spanien eingenommen, Gallien und Germanien. Carry On Cleo (1964)
And stones from far-off Gaul.- Und Steine aus dem fernen GallienCarry On Cleo (1964)
They're all from Gaul and they're all from Egypt.Sie kommen alle aus Gallien und Ägypten. A Funny Thing Happened on the Way to the Forum (1966)
As you know, at this time all Gaul was divided into eight parts.Gallien war damals bekanntlich in acht Teile geteilt. A Funny Thing Happened on the Way to the Forum (1966)
- And Gaul - And Spain- ♪ Und Gallien - ♪ Und Spanien A Funny Thing Happened on the Way to the Forum (1966)
Of course, when I first tried it, France was called Gaul.Als ich zum ersten Mal da war, hieß Frankreich noch GallienMy Master, the Thief (1966)
You probably knew it as "Gaul."War dir wahrscheinlich als "Gallien" bekannt. Never Try to Outsmart a Jeannie (1966)
All of Gaul was occupied.Somit war ganz Gallien besetzt... Asterix (1967)
No, one little region held out.Ganz Gallien? Nein! Denn ein kleiner Flecken leistet erfolgreich Widerstand. Asterix (1967)
Oh my Queen, this are my friends from Gaul, a powerful magician... and two brave warriors, who have come to help me in my task.Oh meine Königin, das hier sind Freunde aus Gallien. Ein großer Zauberer und zwei tapfere Krieger. Sie helfen mir bei meiner Aufgabe. Asterix & Cleopatra (1968)
In the year 50 B.C. all of Gaul was covered with an impenetrable forest... where calm, peace and quiet reigned supreme.Im Jahre 50 vor Christus war Gallien von dichten Wäldern bedeckt, in denen majestätische Stille herrschte. The Twelve Tasks of Asterix (1976)
In the year 50 B.C. all of Gaul was covered with impenetrable forests, where calm, peace and quiet reigned supreme.Also 50 vor Christus war Gallien von dichten Wäldern bedeckt, in denen majestätische Stille herrschte. The Twelve Tasks of Asterix (1976)
Julius Caesar, after much fierce fighting, had succeeded in conquering the land... intending to set the seal of Roman civilisation on his latest conquest.Julius Cäsar war es nach harten Kämpfen gelungen, Gallien zu erobern und dem Land die römische Zivilisation aufzuzwingen. The Twelve Tasks of Asterix (1976)
Yes, in the year 50 B.C. all of Gaul was occupied by the Romans.Ja, im Jahre 50 vor Christus ist ganz Gallien von den Römern besetzt. The Twelve Tasks of Asterix (1976)
All? No!Ganz GallienThe Twelve Tasks of Asterix (1976)
Tax assessment, regime minor, Brescia and Gaul.Neue Steuerordnung für Kleinasien, Retien und GallienCaligula (1979)
- To Gal.- Nach GallienCaligula (1979)
Huh? Listen, from all countries which has conquered Great Caesar, Gaul is the most rebellious.Von allen Provinzen Cäsars ist Gallien die widerspenstigste. Asterix and Caesar (1985)
They have arrived from Africa, Caius, but they are Gauls.Sie sind aus Afrika eingetroffen. Aber sie stammen aus GallienAsterix and Caesar (1985)
- From Gaul.- Aus GallienAsterix and Caesar (1985)
In Gaul they were our enemies. In Africa they've become our friends.In Gallien waren sie unsere Feinde, in Afrika unsere Freunde. Asterix and Caesar (1985)
On that side my forward goal, all Gauls I've conquered.Hinter mir liegt ganz Gallien, das ich besiegt habe. Asterix in Britain (1986)
I have a cousin in Gaul.Ich habe einen Cousin in GallienAsterix in Britain (1986)
Good be to getting back to Gaul, nice and quiet there, not like Britain. Once you've been through one of these campaigns, it's easy anywhere else, right?Du musst glücklich sein, Stratocumulus, dass du nach dem harten Feldzug gegen die Briten in dein ruhiges Gallien zurückkehren kannst. Asterix in Britain (1986)
All of Gaul is occupied!"Ganz Gallien ist besetzt." Asterix and the Big Fight (1989)
Then he will ask: "Totally?" And you will say to him: "Totally!"Er wird dich fragen: "Ganz Gallien?" Und du antwortest ihm: Asterix and the Big Fight (1989)
- Oh, yeah!"Ganz Gallien!" Asterix and the Big Fight (1989)
According to this, Julius Caesar all but wiped out the Druids.Hier steht, Cäsar ließ die Druiden im eroberten Gallien töten. The Tree of Life (1990)
...and his thumping great sandal came right down on top of Gaul."Auch ganz Gallien bebte unter den Marschsandalen seiner Legionäre." Asterix in America (1994)
A brilliant plan! Say farewell, druid. You won't be seeing Gaul again!Sag Adieu, Druide, denn du wirst dein Gallien nie wieder sehen! Asterix in America (1994)
Oh, well. Better get back to Gaul.So, jetzt fahren wir nach GallienAsterix in America (1994)
-Gaul, sweet Gaul!GallienAsterix in America (1994)
! -lt's yours. Beautifully appointed country home.Nein, das Dorf in GallienAsterix in America (1994)
Got it! I advanced backwards in a brilliant tactical maneuver. NARRATOR:Ich brauche eine neue Version in meinem Buch über die Gallien-Kriege. Asterix in America (1994)
So we say goodbye to the splendor that was Rome the might that was Gaul and the song that was ging, gang, gooly, gooly."Verabschieden wir uns nun von dem Glanze Roms, der Kraft Galliens ..." Asterix in America (1994)
I Understand that its very normal little town. That it is similar to any another Gallic town.Soweit ich weiß, ist es ein ganz normales Dorf, wie Hunderte andere Dörfer in Gallien auch. Asterix and Obelix vs. Caesar (1999)
Prólix, when will the gaul is free. I will name you prefect General of Counties.Lügnix, wenn ich Gallien befreit habe, wirst du Generalpräfekt der Provinzen. Asterix and Obelix vs. Caesar (1999)
You will pay for the damage that you've done to Gaul, you miserable.Du wirst für das Leid Galliens bezahlen! Asterix and Obelix vs. Caesar (1999)
If that is certain, thanks to your magic potion We could expel the Romans out of Gaul.Wenn das stimmt, könnten wir mit deinem Zaubertrank die Römer aus Gallien vertreiben. Asterix and Obelix vs. Caesar (1999)
The legendary Tigris of Gaul!den legendären Tigris aus GallienGladiator (2000)
He's taken 30 cities in Gaul.Er nahm 30 Städte in Gallien ein. Attila (2001)
So he plans to conquer Gaul first?Er will also zuerst Gallien erobern? Attila (2001)
Take a journey to Gaul.- Nach Gallien reisen. Attila (2001)

CMU English Pronouncing Dictionary
GALLIEN    G AH0 L IY1 N

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top