Search result for

fusion

(96 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fusion-, *fusion*
Possible hiragana form: ふしおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fusion[N] การหลอมละลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fusion(ฟิว'เชิน) n. การหลอมละลาย,การหลอมเหลว,สิ่งที่หลอมละลาย,การผสมของพรรคการเมือง,ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่นิวเคลียสของอะตอมที่เบารวมตัวกันเป็นนิวเคลียสที่หนักขึ้น (nuclear, See also: fusion), Syn. coalescence,combine ###A. separate
fusion bombn. ระเบิดไฮโดรเจน
affusion(อะฟิว' เชิน) n. การรินของเหลว, การเทน้ำ, วิธีเทน้ำ (a pouring upon)
blood transfusionn. การถ่ายเลือด,การให้เลือด
confusion(คันฟิว'เชิน) n. ความยุ่งเหยิง,ความไม่ชัด,ความงงงวย,การให้ยุ่งหรือสับสน,ความพ่ายแพ้,ความเสื่อมสลาย, Syn. puzzlement,disorder
effusion(อิฟิล'เชิน) n. การไหลออก,การกระจายออก,สิ่งที่ไหลออก,สิ่งที่ซึมออก
infusion(อินฟิว'เชน) n. การชง,การแช่,การแช่สมุนไพร,ของเหลวที่ได้จากการแช่สมุนไพร,การฉีดยาเข้าเส้นเลือด,สารละลายที่ใช้ฉีดยาเข้าเส้นเลือด
nuclear fusionn. ปฏิกิริยาที่นิวเคลียสของอะตอมที่เบากว่ารวมกันเป็นนิวเคลียสที่หนักกว่าเช่นอะตอมของdeuteriumรวมกับอะตอมของฮีเลียม
perfusion(เพอฟิว'เ?ิน) n. การปะพรม,การอบ,การทำให้เต็มไปด้วย,การทำให้กระจาย
profusion(พระฟิว'เชิน) n. ปริมาณที่มากมายเกินไป,ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย, Syn. excess ###A. scarcity

English-Thai: Nontri Dictionary
fusion(n) การเชื่อม,การรวมกัน,การผสม,การหลอมละลาย
confusion(n) ความสับสน,ความงงงวย,ความยุ่งเหยิง
diffusion(n) การแพร่กระจาย,การแผ่ออกไป,การกระจายตัว,การเผยแพร่
effusion(n) การไหลออก,การปล่อยออก,การเทออก
infusion(n) การเทใส่,การแต่งกลิ่น,การแช่น้ำ,การแพร่,การฉีดยา
profusion(n) ความมากมาย,ความสมบูรณ์,ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย
suffusion(n) การกระจาย,การแผ่,การระบาย,การป้าย
transfusion(n) การถ่ายเท,การถ่ายโลหิต,การโยกย้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fusion๑. การหลอม๒. การรวมตัว, การเชื่อม, การประสาน๓. (ออร์โท.) การผ่าตัดเชื่อมข้อ๔. (จักษุ.) การรวมภาพเห็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fusion๑. การรวมตัว๒. การหลอมรวม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fusionการหลอมรวม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
fusion faceหน้าหลอม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
fusion penetrationระยะหลอมลึก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
fusion reflexรีเฟล็กซ์รวมภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fusion spot weldรอยเชื่อมจุดหลอม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
fusion weldingการเชื่อมหลอม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
fusion zoneบริเวณหลอม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fusionฟิวชัน, การหลอมนิวเคลียส, ปฏิกิริยาการหลอมนิวเคลียสของธาตุเบาสองนิวเคลียส เป็นนิวเคลียสที่หนักกว่าพร้อมปลดปล่อยพลังงานออกมา เช่น การหลอมนิวเคลียสของดิวเทอเรียมกับทริเทียมเป็นฮีเลียม
[นิวเคลียร์]
Fusionภาวะหลอมละลาย [TU Subject Heading]
Fusion การเยิ้ม
การเปลี่ยนรูปจากสภาวะของแข็ง ไปเป็นสภาวะของเหลว ซึ่งการเปลี่ยนสภาวะนี้ เกิดเมื่ออุณหภูมิถึงจุดหลอมละลาย (Melting Point) [สิ่งแวดล้อม]
Fusionการรวมภาพจากสองนัยน์ตาให้เป็นภาพเดียว,การเชื่อมติดกัน,วิธีหลอม,รวมกัน,การเชื่อมรวมตัวกัน,การเชื่อม,การเชื่อมติด,รวมตัวกัน,การผ่าตัดเชื่อมข้อ,การหลอมเหลว,การหลอมสาร,การเชื่อมประสาน,ผนึกติดกัน,การหลอม [การแพทย์]
Fusion effectปฏิกิริยาฟิวชั่น
ปฏิกิริยาหลอมตัวของนิวเคลียสและมีพลังงานคายออกมาด้วย นิวเคลียสที่ใช้หลอดจะต้องเป็นนิวเคลียสเล็กๆ (A<20) หลอมรวมกลายเป็นนิวเคลียสเบาที่ใหญ่กว่าเดิม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fusion in Full Extensionผ่าตัดเชื่อมข้อเข่าให้แข็งในท่าเหยียดตรง [การแพทย์]
Fusion Methodวิธีหลอม [การแพทย์]
Fusion Moldingการหลอมเหลวแล้วใส่แบบพิมพ์ [การแพทย์]
Fusion of Imageการรวมภาพ [การแพทย์]
Fusion of Visionการหลอมให้เห็นภาพเดียว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fusion (n ) รวมร่าง
fusion food (n ) อาหารรวมร่าง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To turn it into another yuppie fusion bar.เพื่อเปลี่ยนมันเป็นบาร์ของพวกยิปปี้ Chuck in Real Life (2008)
Fusion!ฟิวชั่น! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Fusion!ฟิวชั่น! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Partial epiphyseal fusion indicates the victim to be in his teens.มีการเชื่อมต่อของกระดูกบางส่วน แสดงว่าเหยื่อ เป็นวัยรุ่น The Plain in the Prodigy (2009)
Fusion commenced. We are back online.การปะทะเริ่มขึ้นแล้ว Angels & Demons (2009)
A moral fusion between law and order and clinical care.การรวมคุณธรรมระหว่างกฎหมาย คำสั่งศาลและการดูแลทางการแพทย์ Shutter Island (2010)
We have a mandate from government to develop a safe and clean energy source... based on fusion technology.ดังนั้น นอร์ทมอร์ ซื้อที่นี่ จากรัฐบาลกลาง ใช่ไหม ? ไม่ใช่, เราเช่ามัน Edge of Darkness (2010)
Stop the fusion.หยุดการรวมตัว Airiseu: Deo mubi (2010)
The fusion of the vertebrae could indicate an injury to the spinal cord.การเชื่อมของกระดูกสันหลัง แสดงถึงการบาดเจ็บที่เส้นประสาทไขสันหลัง The Predator in the Pool (2010)
Asian fusion grows stronger.ยิ่งสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆ Britney/Brittany (2010)
I'm going to miss so much-- the unified field theory, cold fusion, the dogapus.ฉันจะไม่ได้อยู่เห็น การทดลองอันใหม่ที่เรียกว่าโดกาปัส The Cruciferous Vegetable Amplification (2010)
When we got here, these people couldn't even achieve nuclear fusion.ตอนที่เรามาที่นี่ คนพวกนี้ยังทำการรวมตัวของนิวเคลีย์ไม่สำเร็จ Your World to Take (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fusionThe physicist was aware of the potential danger of nuclear fusion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การหลอม[N] melt, See also: fusion, smelting, Syn. การรวม, Thai definition: การทำให้ละลายด้วยความร้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟุ่มเฟือย[adj.] (fumfeūay) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive   FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant
หินร้อนเหลว[n. exp.] (hin røn lēo) EN: magma   FR: roche en fusion [f] ; magma
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion   FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
จุดหลอมเหลว[n. exp.] (jut lømlēo) EN: melting point   FR: point de fusion [m]
การให้โลหิต[n. exp.] (kān hai lōhit) EN: blood transfusion   FR: transfusion sanguine [f] ; don de sang [m]
การให้ยาทางเส้นโลหิต[n. exp.] (kān hai yā thāng sēn lōhit) EN: intravenous infusion   FR: intraveineuse [f]
การควบรวม[n. exp.] (kān khūap rūam) FR: fusion [f]
การละลาย[n.] (kān lalāi) EN: dissolution ; melt   FR: dissolution [f] ; fusion [f]
การแผ่กระจาย[n.] (kān phaēkrajāi) EN: spreading ; spread ; dispersion ; suffusion   FR: diffusion [f]
เกะกะ[adv.] (keka) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way   FR: en désordre

CMU English Pronouncing Dictionary
FUSION    F Y UW1 ZH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fusion    (n) (f y uu1 zh n)
fusions    (n) (f y uu1 zh n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fusion {f}; Verschmelzung {f}fusion [Add to Longdo]
Fusion {f}; Vereinigung {f}; Zusammenschluss {m}fusion [Add to Longdo]
Fusion {f}; Verschmelzung {f}; Zusammenschluss {m}; Unternehmenszusammenschluss {m} | horizontaler Zusammenschluss | konglomerater Zusammenschlussmerger | horizontal merger | conglomerate merger [Add to Longdo]
Fusionsarbitrage {f}merger arbitrage [Add to Longdo]
Fusionsreaktor {m}fusion reactor [Add to Longdo]
Schmelzpunkt {m}fusion point [Add to Longdo]
Schmelzschweißen {n}fusion welding [Add to Longdo]
Wasserstoffbombe {f} [mil.]fusion bomb; hydrogen bomb [Add to Longdo]
fusionieren (mit); (Aktien) zusammenlegento merge (with) [Add to Longdo]
fusionierento consolidate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information [Add to Longdo]
ごたごた[, gotagota] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) trouble; confusion [Add to Longdo]
ごった[, gotta] (adj-na) confusion; mess; mix; huddle [Add to Longdo]
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s,vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people [Add to Longdo]
たらたら[, taratara] (adv) (1) (on-mim) drop-by-drop; dribbling; in a trickle; (2) incessantly; in great profusion; (P) [Add to Longdo]
とぎまぎ[, togimagi] (n,vs) confusion; bewilderment; embarrassment [Add to Longdo]
どさくさ[, dosakusa] (n,adv) confusion; turmoil [Add to Longdo]
どさくさ紛れに[どさくさまぎれに, dosakusamagireni] (exp,adv) in the confusion of the moment; taking advantage of the confused state of affairs [Add to Longdo]
インフュージョン[, infuyu-jon] (n) infusion [Add to Longdo]
カワスズメ科[カワスズメか, kawasuzume ka] (n) Cichlidae (family of over 1,300 identified Cichlid fishes in the order Perciformes exhibiting fusion of the lower pharyngeal bones into a single tooth-bearing structure) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
核聚变[hé jù biàn, ㄏㄜˊ ㄐㄩˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] fusion; nuclear fusion [Add to Longdo]
熔解[róng jiě, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧㄝˇ, ] fusion [Add to Longdo]
热核武器[rè hé wǔ qì, ㄖㄜˋ ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ, / ] fusion weapon; thermonuclear weapon [Add to Longdo]
聚变武器[jù biàn wǔ qì, ㄐㄩˋ ㄅㄧㄢˋ ˇ ㄑㄧˋ, / ] fusion-type weapon [Add to Longdo]
融汇[róng huì, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] fusion; to combine as one [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
普及過程[ふきゅうかてい, fukyuukatei] diffusion process [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fusion \Fu"sion\, n. [L. fusio, fr. fundere, fusum to pour,
   melt: cf. F. fusion. See {Fuse}, v. t., aud cf, {Foison}.]
   1. The act or operation of melting or rendering fluid by
    heat; the act of melting together; as, the fusion of
    metals.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being melted or dissolved by heat; a state of
    fluidity or flowing in consequence of heat; as, metals in
    fusion.
    [1913 Webster]
 
   3. The union or blending together of things, as, melted
    together.
    [1913 Webster]
 
       The universal fusion of races, languages, and
       customs . . .
       had produced a corresponding fusion of creeds. --C.
                          Kingsley.
    [1913 Webster]
 
   {Watery fusion} (Chem.) the melting of certain crystals by
    heat in their own water of crystallization.
    [1913 Webster]
 
   4. (Biol.) The union, or binding together, of adjacent parts
    or tissues.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fusion
   n 1: an occurrence that involves the production of a union [syn:
      {fusion}, {merger}, {unification}]
   2: the state of being combined into one body [syn: {coalition},
     {fusion}]
   3: the merging of adjacent sounds or syllables or words
   4: a nuclear reaction in which nuclei combine to form more
     massive nuclei with the simultaneous release of energy [syn:
     {fusion}, {nuclear fusion}, {nuclear fusion reaction}]
   5: the combining of images from the two eyes to form a single
     visual percept [syn: {fusion}, {optical fusion}]
   6: correction of an unstable part of the spine by joining two or
     more vertebrae; usually done surgically but sometimes done by
     traction or immobilization [syn: {fusion}, {spinal fusion}]
   7: the act of fusing (or melting) together

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Fusion [fuːziːoːn] (n) , s.(f )
   fusion
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top