Search result for

fummel

(56 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fummel-, *fummel*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fummel มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fummel*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I got all dressed up for nothing.Und ich hab den ganzen Fummel umsonst angezogen. The Villain (1979)
You got your hands in my pockets.Du fummelst in meiner Pocket rum. The Wanderers (1979)
Don't you ever feel like touching her up, or buggering her?Hast du je den Drang, sie zu befummeln oder ficken zu wollen? Every Man for Himself (1980)
I think it's unfair that a mother can touch her children, boy or girl more easily than the fatherIch denke, es ist unfair, daß eine Mutter ihre Kinder, Junge oder Mädchen viel leichter befummeln kann als der Vater. Every Man for Himself (1980)
It's just a little something I got in the sales.Ich habe diesen Fummel im Ausverkauf erstanden. La Cage aux Folles II (1980)
No offense, Jean-Loup. He claims I´m molesting him... making indecent proposals...Er schrie, ich hätte ihn befummeln wollen und dass ich ihm Angebote gemacht hätte. The Last Metro (1980)
I don't want to see any of your things here.Ich möchte keinen einzigen Fummel von dir hier behalten. Loulou (1980)
Emmerich is a joint venture company working in part for the MAD.- Er ist der Adler eines großen Konzerns, die mit dem Rüstungsbeschaffungsamt fummeln. 3 hommes à abattre (1980)
All right, fine...Fummel nicht so mit der knarre rum. Used Cars (1980)
And don't mess up the covers!Nicht mal am Titel rumfummeln! Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
I didn't want to overdo, so I slipped into this rig.Ich wollte nicht übertreiben, also bin ich in diesen Fummel geschlüpft. The Pearls (1981)
Hold it! Hold it! Hold it!Halt, ich muss noch was fummeln. The Cannonball Run (1981)
- So just take your shirt off.Das reicht jetzt aber. Hör auf zu fummeln. Hot Bubblegum (1981)
Michael and Harriet, this isn`t anytime to be doing anything.Michael und Harriet, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzufummeln. My Bloody Valentine (1981)
Piss off! Do you think I'm your pussy?Scheiße, Süßer, fummel an dir selbst rum, wenn du dich aufgeilen willst. Pixote (1981)
Do you think that if a guy touches a woman's knockers-- not on a date, but in his own house-- think it would still count as getting to second base?Glaubst du, daß, wenn ein Mann die Brüste einer Frau berührt- nicht bei einem date, sondern in seinem eigenen Haus - denkst du, es würde noch zum Fummeln zählen? Private Lessons (1981)
So tell me, did you get to second base?Also sag mir, bist du zum Fummeln gekommen? Private Lessons (1981)
Debby, we all have interesting things under our clothes but we don't stand around and pick at them.Debby, wir alle haben interessante Sachen unter unseren Kleidern, aber wir fummeln nicht daran herum. Rich and Famous (1981)
- Play something we can grope to.Spielen Sie etwas, wozu wir fummeln können. Steele Trap (1982)
Excuse.Verzeihung... darf ich mitfummeln? Bomber (1982)
We petted and stuff like that.Also wir haben rumgefummelt und so. Cat People (1982)
I have to make a phone call first.Ich steh auf so 'n Fummel. Gut. The Troops & Troop-ettes (1982)
Who are you people that you can manipulate people's lives?Und aus Dank fummeln Sie in meinem Leben rum, manipulieren es. Hanky Panky (1982)
This give you a thrill, Jim Bob? Groping a man's crotch like that?Macht dir wohl Spaß, einem Mann an den Hosen rumzufummeln, Jim Bob? Honkytonk Man (1982)
Feeling me up.Mich zu befummeln. L'Africain (1983)
We have to buy some new clothes.Wir müssen neue Fummel kaufen. Still Smokin (1983)
For all I know, right at this moment he could be fondling my fiancée.Was weiß ich, womöglich befummelt er gerade meine Verlobte. Trading Places (1983)
Had enough!Runter, runter mit dem ganzen GefummelFanny Hill (1983)
Can't you keep your hands to yourself?- (2. Mann) Rinus fummelt ständig. - (Rinus) Neidhammel. - Er kann's wieder mal nicht abwarten. The Lift (1983)
Then why didn't she?Und nicht so einen Fummel. Die Frage ist: wieso dieses Kleid? Part 3 (1984)
And most of all, I'd like to be able to take a leak without being fondled!Vor allem möchte ich Wasser lassen, - ohne dabei befummelt zu werden! All of Me (1984)
You may find this hard to believe, but fondling you while you make pee-pee, is not my idea of a good time.- Sie werden es mir kaum glauben. Sie befummeln, wenn Sie Pipi machen, ist kein angenehmer Zeitvertreib. All of Me (1984)
Any woman who fondles me in a men's room, I think I can be on a first name basis with!...in der Toilette befummelt, darf ich ja wohl mit Vornamen anreden. All of Me (1984)
And who did I heard you say was fondling you in the men's room?- Wer befummelt dich in der Toilette? All of Me (1984)
Then when the train comes, we make out like crazy.Wenn der Zug kommt, dann fummeln wir wie verrückt. Footloose (1984)
I can't believe my grandmother actually felt me up.Ich kann nicht glauben, dass meine Oma mich befummelt hat. Sixteen Candles (1984)
It's none of my business, but if that{y:i}'s your Mustang in the parking lot there's two cops trying to jigger the lock.Es geht mich zwar nichts an, aber wenn der Mustang dort Ihrer ist, dann fummeln ein paar Bullen daran herum. Starman (1984)
That scoundrel from Leipzig, Bach of the thousand preludes, him and his 100 children, fiddling with his harmony and never a thought for God's melodies,Dieser Schurke aus Leipzig, der Bach der 1000 Präludien, mit seinen 100 Kindern, der an seinen Harmonien herumfummelt ohne einen Gedanken an Gottes Melodien zu verschwenden, God Rot Tunbridge Wells! (1985)
I've been pinched, pawed, clawed, manhandled-Ich wurde gezwickt, begrapscht, befummelt, geschubst. Coffee, Tea or Steele (1985)
I've been pinched, pawed, clawed, manhandled-Ich wurde gezwickt, begrapscht, befummelt, geschubst. Coffee, Tea or Steele (1985)
He's not a man.Er fummelt gerne. Phenomena (1985)
He's tampered with it.Er hat daran rumgefummelt. Brazil (1985)
Have you ever been felt up?Hat man dich schon mal befummelt? The Breakfast Club (1985)
Stop this ridiculous charade!Sie sind 24 Stunden im Dienst, und im Dienst ist Fummeln verboten. My Lucky Stars (1985)
Now go to the dish and pop the cork.Und nun zur Schale und den Korken rausfummeln. Countdown (1986)
MacGYVER: We got enough voltage here so if anyone fiddles with it, it'll uncurl his beard.Mit der hohen Spannung bekommt jeder, der daran rumfummelt, einen Schlag. Slow Death (1986)
You want her petting with the whole bus?Sollen sie alle befummeln? Year of Enlightment (1986)
Messing with that damn machine again.Sie haben wieder an der verdammten Maschine rumgefummelt! From Beyond (1986)
Well, I'd feel a lot better if nobody messed with it.Ich fände es besser, wenn niemand daran fummeln würde. Jumpin' Jack Flash (1986)
Don't mess with it.Nicht daran fummeln. Jumpin' Jack Flash (1986)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fummeln; befummeln; tatschen; betatschento grope; to have a grope [Add to Longdo]
herumfummeln; herummachento make out [coll.] [Add to Longdo]
herumfummeln; herumtastento fumble around [Add to Longdo]
herumhantieren (mit); herumfummeln (mit); herumpfuschen (an)to fiddle around (with) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Fummel \Fum"mel\, n. (Zool.)
     A hinny.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top