Search result for

fry

(95 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fry-, *fry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fry[VI] ทอด (อาหาร), See also: ทอดน้ำมัน, เจียว
fry[VT] ทอด (อาหาร), See also: ทอดน้ำมัน, เจียว
fry[N] อาหารทอด
fry[N] งานเลี้ยงที่มีอาหารประเภททอด
fry[VI] ถูกลงโทษประหารด้วยการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้า (คำแสลง)
fry[VT] ลงโทษประหารด้วยการนั่งเก้าอี้ไฟฟ้า (คำแสลง), Syn. electrocute
fry[N] ลูกปลา
fry[N] เด็กๆ, Syn. children, offspring, young
fryer[N] เครื่องทอดอาหาร, See also: ที่ทอดอาหาร
fryer[N] ไก่ตัวเล็กๆ (ที่เหมาะสำหรับทอด)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fry(ไฟร) {fried,frying,fries} vi.,vt. ทอด,ทอดน้ำมัน n. อาหารทอด,ลูกปลา,ลูกกบ,ลูกสัตว์บางชนิด
fryer(ไฟร'เออะ) n. ผู้ทำอาหารทอด,เครื่องทอด,หม้อทอด,อาหารทอด, Syn. frier
belfry(เบล'ฟรี) n. หอระฆัง,โครงไม้สำหรับแขวนระฆัง, See also: belfried adj. มีหอระฆัง
clamjamfry(แคลมแจม'ฟรี) n. ฝูงชน,สามัญชน,การพูดที่ไม่จริงใจ
deep-fryvt. ทอดในน้ำมันที่มากพอ
gallimaufry(แกลละมอ'ไฟร) n. ฉับฉ่าย,การผสมกันหลายอย่าง,อาหารผัดโป้ยเซียน, Syn. . medley
pan-fry(แพน'ไฟร) vt. ทอดด้วยน้ำมันเล็กน้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
fry(vt) ทอด
belfry(n) หอระฆัง,หอกลอง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fryers, Deep fatอุปกรณ์สำหรับทอด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Listen, Linc,you've done a great job getting us out of the frying pan,วิสเลอร์: ลิงค์นายยอดมากช่วยเราให้พ้นนาทีเฉียดตายได้ Hell or High Water (2008)
Do you want a fry?อยากได้มันฝรั่งทอดไม๊? Chapter Ten '1961' (2009)
Now, first, remove the liver and fry it up with some onions for a little snack or perhaps a delicious Iiverwurst which you can spread on a cracker, a Ritz cracker, a saltine.ขั้นแรก เอาตับออกมา แล้วทอดกับหัวหอม สำหรับอาหารว่าง หรือจะใช้ตับบด มาทาบนขนมปังกรอบ ขนมปังกรอบ Ritz a saltine Julie & Julia (2009)
Most students, they work on the fryer at KFC, but you bussed tables at Il Picador to support yourself.นักเรียนส่วนใหญ่ ไปทำงานทอดไก่ในร้าน KFC แต่คุณไปจัดโต๊ะ ที่ ทูพิคาดอร์ เพื่อหาเลี้ยงตัวเอง Up in the Air (2009)
I'll tell you, you go back to a time that you've already jumped, you're going to end up frying your brain.ฉันจะบอกคุณ คุณกลับไปในเวลาันั้น แล้วคุณพร้อมที่จะกลับไปมั้ย นายกลับไปเพื่อทำให้มันจบ หัวนายระเบิดแน่ The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Let us out! We're gonna fry! Come on!เอาเราออกไปที เราจะโดนย่างสดอยู่แล้ว เร็วสิ ลุกขึ้น Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Let's fry this one and look around.จัดการมันซะแล้วค่อยไปดูรอบๆ The Gungan General (2009)
All we have to do now is fry her.ตอนนี้พวกเราจะจับยัยนี่ทอดซะเลย Episode #1.1 (2009)
You make a batter out of flour, eggs, milk and sugar, and you fry them.เอ่อ.. ถ้านายมี แป้ง ไข่ นมแล้วก็น้ำตาลก็ทำได้แล้วหละ แล้วก็ทอด Episode #1.1 (2009)
Phillip Fry.ฟิลลิป ฟราย Earth (2009)
Went to the sun to fry.ไปโดนย่างที่พระอาทิตย์ Hard-Hearted Hannah (2009)
If Michael doesn't call in 10 minutes you're gonna wish he'd let you fry back at Fox River.ถ้าไม่เคิลยังไม่โทรมา ในอีก 10 นาทีข้างหน้า นายอาจจะอยากกลับไปที่ฟ๊อกซ์ริเวอร์ Rates of Exchange (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fryOne large fry and two medium cokes.
fryPeople will fry to a crisp in the sun today.
fryPut the meat in the frying pan after the oil has spread.
fryOut of the frying pan into the fire.
fryJump out of the frying pan into the fire.
fryFry an egg for me.
fryI like pea pods in my stir fry.
fryI'm afraid I can't do that. Leaving the cooker while frying is completely out of the question.
fryHeat sesame oil in the pan on a medium flame, add the chicken meat, the garlic and fry, when the colour changes pour in the Chinese soup, add the Chinese cabbage and boil.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รวน[V] fry, See also: roast, heat, Example: แม่จำปีต้องรวนหมูไว้สำหรับเตรียมอาหารเช้าก่อนไปตลาด, Thai definition: เอาเนื้อสดต่างๆ ลวกหรือต้มในน้ำให้สุก เพื่อใช้สำหรับปรุงอาหารต่อไป
ผัด[V] fry, Example: เขาชอบรับประทานกบซึ่งจะนำมาผัด แกงหรือยำก็ได้, Thai definition: เอาสิ่งที่ใช้เป็นอาหารใส่ลงในกระทะที่มีน้ำมันหรือน้ำเล็กน้อย ตั้งไฟแล้วใช้ตะหลิวพลิกกลับไปมาเร็วๆ จนสุก
ทอด[V] fry, Example: คุณแม่ทอดเนื้ออยู่ในครัว, Thai definition: ทำให้สุกด้วยน้ำมันเป็นต้นที่เดือด
กระทะ[N] pan, See also: frying pan, Example: แม่ครัวผัดก๋วยเตี๋ยวในกระทะขนาดใหญ่เพื่อเลี้ยงคนในงานทำบุญบ้าน, Count unit: ใบ, ลูก
กะทะ[N] frying pan, See also: pan, Syn. กระทะ, Example: ข้าวผัดอยู่ในกะทะบนเตา, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ภาชนะก้นตื้นปากผาย ใช้สำหรับหุงต้มและทอด
จี่[V] roast, See also: fry, bake, Syn. เผา, ย่าง
เจียว[V] fry, See also: make (an omelet), Example: น้องไปเก็บไข่มาเจียวกิน, Thai definition: ทอดของบางอย่างด้วยน้ำมัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หอระฆัง[n.] (hørakhang) EN: belfry ; bell tower   FR: beffroi [m] ; clocher [m] ; campanile [m]
เจียว[v.] (jīo) EN: fry   FR: frire
กระจอกงอกง่อย[adj.] (krajøk-ngøk-ngøi) EN: lowly ; small-fry   
กระทะ = กะทะ[n.] (kratha = katha) EN: frying pan ; pan ; skillet   FR: poêle à frire [f] ; casserole [f]
กระทะใบบัว[n.] (krathabaibūa) EN: very big pan ; large frying pan ; large bow-shaped pan ; massive wok   
น้ำมันสำหรับผัด[n. exp.] (nāmman samrap phat) EN: cooking oil for frying   
น้ำมันสำหรับทอด[n. exp.] (nāmman samrap thøt) EN: cooking oil ; frying oil   FR: huile de friture [f]
ผัด[v.] (phat) EN: fry ; stir-fry   FR: frire ; sauter
รวน[v.] (rūan) EN: cook meat ; fry meat   FR: frire la viande
ทอด[v.] (thøt) EN: fry ; deep-fry ; fry in deep fat   FR: frire

CMU English Pronouncing Dictionary
FRY    F R AY1
FRYE    F R AY1
FRYER    F R AY1 ER0
FRYAR    F R AY1 ER0
FRY'S    F R AY1 Z
FRYERS    F R AY1 ER0 Z
FRYING    F R AY1 IH0 NG
FRYMAN    F R AY1 M AH0 N
FRYLING    F R AY1 L IH0 NG
FRYMIRE    F R IY0 M AY1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fry    (v) (f r ai1)
fryer    (n) (f r ai1 @ r)
fryers    (n) (f r ai1 @ z)
frying    (v) (f r ai1 i ng)
fry-pan    (n) - (f r ai1 - p a n)
fry-pans    (n) - (f r ai1 - p a n z)
frying-pan    (n) - (f r ai1 i ng - p a n)
frying-pans    (n) - (f r ai1 i ng - p a n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
チャンプルー[, chanpuru-] (n) chanpuru; champuru; Okinawan stir-fry dish, usually containing vegetables (especially bitter melon), tofu, meat or fish (poss. from Indonesian "campur" meaning mixed) [Add to Longdo]
フライ[, furai] (n) (1) fried seafood or vegetables in general (fry); (2) fly; (P) [Add to Longdo]
フライパン[, furaipan] (n) fry pan; frying pan; (P) [Add to Longdo]
フライヤー[, furaiya-] (n) (1) flier; flyer; (2) fryer; frier [Add to Longdo]
フライング[, furaingu] (n,vs) (1) flying; (2) (abbr) (See フライングスタート) false start; (3) frying; (P) [Add to Longdo]
雑魚;雑喉[ざこ;じゃこ(雑魚), zako ; jako ( zatsugyo )] (n) small fish; small fry [Add to Longdo]
雑兵[ぞうひょう, zouhyou] (n) small fry; ordinary soldiers; rank and file [Add to Longdo]
種苗[しゅびょう, shubyou] (n) seeds and seedlings; eggs and hatchlings; (fish) eggs and fry [Add to Longdo]
小魚[こざかな, kozakana] (n) small fish; fry [Add to Longdo]
焼き;焼[やき, yaki] (n) (1) cooking, esp. frying or stir-frying; heating; (2) tempering; (n-suf) (3) -ware [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
煎炸油[jiān zhá yóu, ㄐㄧㄢ ㄓㄚˊ ㄧㄡˊ, ] frying oil [Add to Longdo]
用油炸[yòng yóu zhá, ㄩㄥˋ ㄧㄡˊ ㄓㄚˊ, ] fry [Add to Longdo]
[chēng, ㄔㄥ, / ] frying pan; griddle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fry \Fry\ (fr[imac]), v. t. [imp. & p. p. {Fried} (fr[imac]d);
   p. pr. & vb. n. {Frying}.] [OE. frien, F. frire, fr. L.
   frigere to roast, parch, fry, cf. Gr. ?, Skr. bhrajj. Cf.
   {Fritter}.]
   To cook in a pan or on a griddle (esp. with the use of fat,
   butter, or olive oil) by heating over a fire; to cook in
   boiling lard or fat; as, to fry fish; to fry doughnuts.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fry \Fry\, v. i.
   1. To undergo the process of frying; to be subject to the
    action of heat in a frying pan, or on a griddle, or in a
    kettle of hot fat.
    [1913 Webster]
 
   2. To simmer; to boil. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       With crackling flames a caldron fries. --Dryden
    [1913 Webster]
 
       The frothy billows fry. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To undergo or cause a disturbing action accompanied with a
    sensation of heat.
    [1913 Webster]
 
       To keep the oil from frying in the stomach. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   4. To be agitated; to be greatly moved. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       What kindling motions in their breasts do fry.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fry \Fry\, n.
   1. A dish of anything fried.
    [1913 Webster]
 
   2. A state of excitement; as, to be in a fry. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fry \Fry\, n. [OE. fri, fry, seed, descendants, cf. OF. froye
   spawning, spawn of. fishes, little fishes, fr. L. fricare
   tosub (see {Friction}), but cf. also Icel. fr[ae], frj[=o],
   seed, Sw. & Dan. fr["o], Goth. fraiw seed, descendants.]
   [1913 Webster]
   1. (Zool.) The young of any fish.
    [1913 Webster]
 
   2. A swarm or crowd, especially of little fishes; young or
    small things in general.
    [1913 Webster]
 
       The fry of children young.      --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       To sever . . . the good fish from the other fry.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       We have burned two frigates, and a hundred and
       twenty small fry.           --Walpole.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Fry
   n 1: English painter and art critic (1866-1934) [syn: {Fry},
      {Roger Fry}, {Roger Eliot Fry}]
   2: English dramatist noted for his comic verse dramas (born
     1907) [syn: {Fry}, {Christopher Fry}]
   3: a young person of either sex; "she writes books for
     children"; "they're just kids"; "`tiddler' is a British term
     for youngster" [syn: {child}, {kid}, {youngster}, {minor},
     {shaver}, {nipper}, {small fry}, {tiddler}, {tike}, {tyke},
     {fry}, {nestling}]
   v 1: be excessively hot; "If the children stay out on the beach
      for another hour, they'll be fried"
   2: cook on a hot surface using fat; "fry the pancakes"
   3: kill by electrocution, as in the electric chair; "The serial
     killer was electrocuted" [syn: {electrocute}, {fry}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 fry
 
 
   1. vi. To fail. Said especially of smoke-producing hardware failures. More
   generally, to become non-working. Usage: never said of software, only of
   hardware and humans. See {fried}, {magic smoke}.
 
   2. vt. To cause to fail; to {roach}, {toast}, or {hose} a piece of
   hardware. Never used of software or humans, but compare {fried}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top