Search result for

freising

(90 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -freising-, *freising*, freis
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา freising มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *freising*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let their tongues lick, their teeth devour any coward who rashly venturesDen Felsen umglühe lodernde Glut Es leck' ihre Zung', es fresse ihr Zahn den Zagen, der frech sich wagte, dem freislichen Felsen zu nahn! Die Walküre (1980)
- And I'll be acquitted.- Und man würde mich freisprechen. The Lady Banker (1980)
But they're all connected, so it could be a new group of freelance killers.Die hängen doch alle irgendwie zusammen, deshalb ist es womöglich eine neue Gruppe freischaffender Killer. The Death List (1981)
- You say he's innocent, nobody cares.- Wenn Sie ihn freisprechen, ist das egal. Absence of Malice (1981)
You don't even know how to play!Sieh mal, Dito, ich krieg' ein Freispiel! Ich krieg' auch eins. Pixote (1981)
We went touring north after that.Dann fuhren wir wieder in den Norden. Um dort die Wahlkampfreise fortzusetzen. Antonieta (1982)
Some assholes.Dass wir im Krater Freischwimmer machen! Ace of Aces (1982)
You'll be assigned a corridor and washroom patrol in your free hours.In ihren Freistunden haben wir Sie zur Überwachung der Korridore und Waschräume eingeteilt. Class of 1984 (1982)
I I I guess nobody wants to get out of some of their classes for rehearsals.Okay, wie ich sehe, ist niemand scharf darauf, ein paar Freistunden für die Proben zu opfern. Class of 1984 (1982)
The Dragons've got a penalty kickDie Dragons erhalten einen Freistoß. Dragon Lord (1982)
Dragon will take the penalty kickDragon führt den Freistoß aus. Dragon Lord (1982)
...that reject all rules of any kind, I was hoping to be acquitted.Da alles möglich und erlaubt ist, erhoffte ich mir einen Freispruch. L'Argent (1983)
It's only the largest freestanding mud dwelling ever built, that's all.Das größte freistehende Lehmhaus. Vacation (1983)
I guarantee you walk on the conspiracy charge.Ich garantiere Freispruch für die Verschwörungsklage. Scarface (1983)
Free shot.FreistoB. Still Smokin (1983)
Foreign, domestic, neutral, committed, uncommitted, freelance. Ugh.Aus dem Ausland, Inland, neutrale, Profis, Amateure, freischaffende. Fearless Dotty (1984)
All you had to do is release the Red Dust.Du hättest den Roten Staub freisetzen müssen. Dreadnought (1984)
Exactly, carte blanche.Genau, das ist ein Freischein. My New Partner (1984)
And now he's freelance.- Und jetzt ist er freischaffend. Sky Knight (1985)
Would you release him?Würden Sie ihn dann freisprechen? No End (1985)
You won't get sent to prison, or you'll get a suspended sentence.Dann gibt es einen Freispruch oder Bewährung. No End (1985)
I think a leave of absence can be arranged.Wir können eine Freistellung arrangieren. Brewster's Millions (1985)
If he didn't do it I'll get him off.Wenn er wirklich nicht schuldig ist, erwirke ich einen Freispruch. Jagged Edge (1985)
And also rice scum, rice bugs, rice for pigs.Auch Puffreis, Reiskäfer und Reis für Schweine. Mr. Vampire (1985)
ELLEN: Did you know that at one time... this was the world's largest free-standing structure?(Ellen) Wusstet ihr, dass das einmal das höchste freistehende Bauwerk der Welt war? National Lampoon's European Vacation (1985)
If you untie me, I can help you.Ich helfe, wenn du mich befreist. Betty Blue (1986)
You've got a free, of course you've got a free.Eine Freistunde? Natürlich! Clockwise (1986)
Only you haven't got a free...Nur dass es nicht Freistunde heißt, Clockwise (1986)
I'm sorry, Mr Stimpson, I've got a free...- Ich habe eine Freistunde. Clockwise (1986)
It's not a free, Laura, it's a study period.Das ist keine Freistunde, sondern Studienzeit. Clockwise (1986)
- at 10 o'clock in the morning? - I had a free.- Ich hatte eine Freistunde. Clockwise (1986)
These retards couldn't fight their way out of a shithouse.Diese Kretins könnten sich nicht aus einer Latrine freischiessen. Heartbreak Ridge (1986)
Instead, two, we command the return of all the lands and properties, which our uncle liberated from the monasteries, for the use and cultivation of the common people...in perpetuity.Stattdessen, zweitens, ordnen wir die Rückgabe von Land und Besitz an, die unser Onkel von den Klöstern freisetzte, für Benutzung und Bebauung für das einfache Volk ... auf unbegrenzte Zeit. Lady Jane (1986)
- Someone that would greatly benefit by Chelsea's acquittal.- Jemand, der von Chelseas Freispruch sehr profitieren würde. Legal Eagles (1986)
And if he gets the right lawyer, he probably is gonna go free.Mit dem richtigen Anwalt kriegt er vielleicht Freispruch. Running Scared (1986)
You don't want me to tell Charlie how you spent your free periods, do ya?Ich soll Charlie wohl nicht erzählen, wie du deine Freistunden verbracht hast? Something Wild (1986)
I think it was the 3,000 free games at Zaxxon that tipped me off.Ich glaube, die 3000 Freispiele bei Zaxxon gaben mir einen Hinweis. The Vindicator (1986)
I know all about you, Lamar. You're the man that got the governor acquitted.Freispruch besorgt und Sie verteidigen auch ihn brillant. The Big Easy (1986)
He's freelancing.- Er ist jetzt freischaffend. Duty and Honor (1987)
Lucy became a housekeeper, a very exclusive freelance housekeeper.Eine sehr exklusive, freischaffende Haushälterin. Die Ehefrauen können zu ihren Männern sagen: "Ja, Liebling, ich kann mit dir nach Amerika fahren. Agatha Christie's Miss Marple: 4:50 from Paddington (1987)
...at our fabulous prizes like a trial by jury, suspended sentence, maybe even a full pardon, like our previous winners, Whitman, Price and Haddad.Strafe auf Bewährung, vielleicht sogar Freispruch. Wie die Gewinner des letzten Spiels: Whitman, Pryce und Hadad. The Running Man (1987)
- Jurors' Excuse Officer.- Mit dem Freistellungsbeamten. Suspect (1987)
In the flurry of excitement following his acquittal, Walker was invited to visit that captain of industry,Lm Zuge der Aufregung, die auf seinen Freispruch folgte, wurde Walker eingeladen vom Industrie-Kapitän Walker (1987)
I'm a freelance, guv'nor. Find you anything.Ich bin freischaffend, ich treibe auf was Sie wollen. Episode #1.1 (1988)
Now, I will stand by Richie, as I've always done, but I will not shield him from his guilt.Ich werde versuchen, Richie auch in Zukunft beizustehen, aber ich kann ihn nicht von seiner Schuld freisprechen. Whose Trash Is It Anyway? (1988)
Estimate release of antimatter in four minutes, 18 seconds.Geschätzte Freisetzung der Antimaterie in 4 Minuten 18 Sekunden. 11001001 (1988)
I will squeeze it and squeeze it to bits, unless you release my brothers... and all these poor people.Ich zerquetsche es in kleine Stücke, wenn du nicht meine Brüder befreist und all diese armen Leute. The Heartless Giant (1988)
Do you expect to be vindicated, Mr. Sanchez?- Rechnen Sie mit einem Freispruch? Licence to Kill (1989)
- How does it feel to be finally acquitted?- Wie fühlt sich dieser Freispruch an? The Punisher (1989)
Because, mon ami, according to the law of your country, an absolved man cannot return being judged by the same crime.Weil, mon ami, es das Gesetz Ihres Landes ist dass keiner nach einem Freispruch für dieselbe Tat belangt werden kann. The Mysterious Affair at Styles (1990)

CMU English Pronouncing Dictionary
FREIS    F R IY1 Z
FREISE    F R IY1 S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitskräfte {pl} | Arbeitskräfte abbauen | Arbeitskräfte freisetzen | freigesetzte Arbeitskräftemanpower | to cut down on manpower | to make someone redundant | redundant workers [Add to Longdo]
Freiberufler {m}; Freiberuflerin {f}; Freischaffende {m,f}; Freischaffenderfreelance [Add to Longdo]
Freisasse {m} [hist.]franklin [Add to Longdo]
Freischärler {m} | Freischärler {pl}franctireur | franctireurs [Add to Longdo]
Freisenker {m}contour restoring tool [Add to Longdo]
Freisetzung {f}release [Add to Longdo]
Freisetzung {f}liberation [Add to Longdo]
Freisetzung {f} von Arbeitskräftenredundancy [Add to Longdo]
Freisprechung {f}; Sündenerlass {m}; Absolution {f}; Lossprechung {f}absolution [Add to Longdo]
Freisprechmikrofon {n}hands-free microphone [Add to Longdo]
Freispruch {m}acquittal [Add to Longdo]
Freispruch {m}; Schulderlass {m}acquittal [Add to Longdo]
Freispruch {m}discharge [Add to Longdo]
Freistellung {f}; Befreiung {f}exemption; release [Add to Longdo]
Freistoß {m} | Freistöße {pl}free kick | free kicks [Add to Longdo]
Freistunde {f} | Freistunden {pl}free period | free periods [Add to Longdo]
befreien; freistellen | von etw. befreit werden | befreiend; freistellendto exempt | to be exempted from sth. | exempting [Add to Longdo]
entlassen; freisprechento discharge [Add to Longdo]
frei {adj} | freier | am freisten | nicht freifree | freer | freest | unfree [Add to Longdo]
freiberuflich; freischaffend; freiberuflich tätig {adj}freelance [Add to Longdo]
freischalten | freischaltend | freigeschaltento unlock; to release | unlocking; releasing | unlocked; released [Add to Longdo]
freischwebend {adj}levitated [Add to Longdo]
freischwimmend {adj}afloat [Add to Longdo]
freischwingendfreerunning [Add to Longdo]
freisetzento release [Add to Longdo]
freisprechbarabsolvable [Add to Longdo]
freisprechen; lossprechen (von)to absolve (of) [Add to Longdo]
freisprechen (von) | freisprechend | freigesprochen | vom Gericht in allen Punkten freigesprochen werdento acquit (of) | acquitting | acquitted | to be granted a full discharge by the court [Add to Longdo]
freisprechendabsolving [Add to Longdo]
freistehento be vacant [Add to Longdo]
freistehendbeing vacant [Add to Longdo]
freistehendfreestanding [Add to Longdo]
halb freistehend {adj}semidetached [Add to Longdo]
leerstehend; freistehend {adj}abandoned [Add to Longdo]
selbstständig; freischaffend; freiberuflich {adj}self-employed [Add to Longdo]
wahlfrei {adj} | wahlfreier | am wahlfreistenelective | more elective | most elective [Add to Longdo]
Freistaat Sachsen {m}the Free State of Saxony [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
見張る[みはる, miharu] wachen, bewachen, die_Augen_weit_aufreissen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top