Search result for

folien

(58 entries)
(0.0364 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -folien-, *folien*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา folien มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *folien*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It comes out of those little foil packets these days.Heutzutage ist sie aus Folientüten. Red Holt Steele (1983)
Good thing I didn't make baked potatoes.Gut, dass ich keine Folienkartoffeln gemacht habe. Blast from the Past (1989)
I'll stick this where the sun don't shine.Ich habe eine Folie von dieser Aufnahme. Es gibt FolienDancin' Homer (1990)
I'm in a Caribbean mood tonight. Give me "Baby Elephant Walk" with a little reggae beat.Anfangs sagte ich, Fox gehörten alle Folien... und ich sagte: "Die Folien werden einmal wertvoll sein... man sollte sie aus Korea zurückholen." Dancin' Homer (1990)
S-P-R l-N-G-Leute kommen mit diesen Folien und wollen sie signiert haben. Das nervt. Eine lustige Sequenz. Dancin' Homer (1990)
Yeah, but don't say it like that.Die Simpsons ist eine der letzten Serien mit gezeichneten FolienTreehouse of Horror (1990)
The screams, the humiliation, the fact that it wasn't me! -I've never felt so alive.Ein Problem bei einer der letzten von Hand gezeichneten Serien ist... dass nur noch wenige Zeichnern mit Folien arbeiten können. Treehouse of Horror (1990)
No, you quit!Das ist großartig und extrem schwierig in der Folienanimation. Three Men and a Comic Book (1991)
CLINGWRAP KILLERDER FRISCHHALTEFOLIEN-KILLER Bad Boy Bubby (1993)
The Clingwrap Killer.Der Frischhaltefolien-Killer. Bad Boy Bubby (1993)
Freeze-dried, foil sealed.Trocken gefroren, folienverpackt. Tremors II: Aftershocks (1996)
So... what do you think? Uh, a baked potato... a big mound of deep-fried onion rings?Was halten Sie von einer Folienkartoffel und braun gebratenen Zwiebelringen? The Chute (1996)
One steak with mushrooms, baked potato and sour cream.Ein Steak mit Pilzen, Folienkartoffel und Sauerrahm. You Are Cordially Invited... (1997)
The slides are almost ready.Die Folien sind fast fertig. The One Where Chandler Can't Cry (2000)
Yeah, save me a baked potato. I'll meet you there.Heb eine Folienkartoffel für mich auf, ich komm nach. The Domino Effect (2003)
She's pretty heavy into the drugs, totally Nancy Spungening it... chasing the dragon. I kind of have to be here for support.Sie ist schwer drogensüchtig, ähnlich wie Nancy Spungening, steht auf Folienrauchen, also muss ich ihr beistehen. A Family Matter (2004)
- What's "chasing the dragon"?- Was ist denn Folienrauchen? A Family Matter (2004)
What is "chasing the dragon"?Was ist denn Folienrauchen? A Family Matter (2004)
From now on, you can stop shelling peanuts and start shelling the wrappers off these chocolate bars instead.Ab sofort werden Sie keine Erdnüsse mehr knacken, sondern die Folien von diesen Schokoladentafeln reißen. Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Damn, I can't find my transparencies.Verdammt, ich finde die Folien nicht. Vitus (2006)
They're better than nothing but you've got to seal off the rest of the house with, uh... duct tape, plastic sheeting, anything you can get your hands on.Sie sind besser als nichts, aber man muss den Rest des Hauses mit äh, Klebeband und Plastikfolien, mit allem was man kriegen kann versiegeln. Fallout (2006)
- With baked potatoes.- Mit Folienkartoffeln. Remember When (2007)
Shit happens. Let me get my foils.Ich hole schnell meine FolienWhip It (2009)
Oh, I assure you, Your Honor, the next 100 slides are essential.Oh, ich versichere Ihnen, euer Ehren, die nächsten hundert Folien sind notwendig. The Juror #6 Job (2009)
It means the plastics don't match.Nein. Es heißt, dass die Folien nicht übereinstimmen. Mirror Ball (2009)
What other sources do you have besides tinfoil hat over here?Welche anderen Quellen haben Sie, abgesehen von dem Alufolien-Kopf hier drüben? The Three Days of the Hunter Job (2009)
Being a tinfoil hat is better than being a lap dog... for the four corporations that control the global media, man.Ein Alufolien-Kopf zu sein, ist besser, als ein Schoßhund zu sein, für die vier Konzerne, die die globalen Medien kontrollieren, man. The Three Days of the Hunter Job (2009)
That's why we agreed that you would do the slides.Deswegen hatten wir vereinbart, dass Sie die Folien machen. Remorse (2010)
I've got five more slides.Ich habe noch fünf FolienThe Large Hadron Collision (2010)
I went through Cole Harmon's contacts and... do you remember that weird plastic-wrap murder a few weeks back?Ich bin Cole Harmons Kontakte durchgegangen. Und erinnerst du dich an diesen komischen Plastefolien-Mord vor ein paar Wochen? In the Beginning (2010)
on't hit him with that foil thing.Schlagen Sie ihn nicht mit dem Foliending. Scales (2011)
We use foils.Sind Foliensträhnen. Pilot (2011)
— Who's got a Sharpie?- Wer hat einen Folienstift? Zero Dark Thirty (2012)
Tiny traces of foil.Folienrückstände. The Hounds of Baskerville (2012)
Every time I grill it now,Jedes Mal, wenn ich sie grille, mache ich nun einen kleinen Folienbehälter. Madrigal (2012)
"Remove the test stick from the foil wrapper and take off the over-cap."Entfernen Sie den Teststreifen von der Folienverpackung... und nehmen Sie die Schutzkappe ab. A Pee Stick and an Asian Raccoon (2013)
There'll be other hot, smart, freshly exfoliated firemen.Da werden noch andere heiße, kluge, in Folien eingeweißte Feuerwehrmänner kommen. Nietzsche and a Beer Run (2014)
I'm gonna remove your gag. I can't get the foils where I need to get them with it on.Ich nehm dir den Knebel ab, damit ich die Folien anbringen kann. Love Is to Die (2014)
These are transparencies taken from the dental records provided by Everyone.Das sind Folien, aufgenommen von Zahnunterlagen, die "Everyone" lieferte. The Many Mouths of Aaron Colville (2014)
- Collins?- Der Kerl mit dem Alufolienhut Plutonium Is Forever (2014)
Like that plastic they put over a plate of food so it won't go bad.Wie diese Folien, die man über einen Teller mit Essen spannt, damit es nicht schlecht wird. A Most Powerful Adversary (2015)
It's about fixing 400 years of injustice in the dress, which is a cap sleeve, trumpet hem gown with a foil print pattern, and it's gorgeous.Es geht um Genugtuung für 400 Jahre Ungerechtigkeit in einem Kleid, einem Kleid mit Flügelärmeln, Trompetenrock und Foliendruck. Es ist ein Traum. Kimmy Walks Into a Bar! (2016)
Look at you, you're in bubble-wrap heaven.Und nun bist du im Noppenfolien-Himmel. The Incubator (2017)
I covered most of the walls with foil-scrim-kraft insulation.Ich bedeckte den Großteil der Wände mit Gitter-Folien-Isolation. Chicanery (2017)
She did the whole report. I just have to type up the slides.- Sie schrieb alles, ich mache die Folien#IRegretNothing (2017)
Shrink-wrap is a scam.Folien sind Nepp. Kimmy Does a Puzzle! (2017)
Proud members of the tinfoil hat brigade.Stolze Mitglieder der Alufolien-Hut-Träger. High Heat (2017)
These foil backs kind of died out by the '70s.Diese Folien-Unterlegung starb in den 70er Jahren langsam aus. The Suspects (2017)
Lowering hydrofoils now, m'lady.Ich lasse jetzt die Hydrofolien herunter, Mylady. Thunderbirds Are GO (1966)
Jack, what exactly are those slides for?Jack, wofür sind die FolienThe Elephant Thieves (1966)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Folie {f}; Metallfolie {f} | Folien {pl}; Metallfolien {pl}foil | foils [Add to Longdo]
Folie {f}; Overheadfolie {f}; Overhead-Projektor-Folie {f} | Folien {pl}overhead transparency; OHP transparency | OHP transparencies [Add to Longdo]
Foliengießen {n}tape casting [Add to Longdo]
Folientastatur [comp.] {f}membrane keypad; membrane keyboard [Add to Longdo]
Klarsichtpackung {f}; Schrumpffolienverpackung {f}; Durchdrückpackung {f}; Blisterpackung {f}blister pack [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Folien [foːliːən] (n) , pl.
     foils
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top