Search result for

folgerns

(59 entries)
(1.5041 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -folgerns-, *folgerns*, folgern
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา folgerns มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *folgerns*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes, prosecution could use that though it certainly would not be conclusive that she was lying.Ja, die Staatsanwaltschaft könnte das verwenden, auch wenn nicht unbedingt daraus zu folgern ist, dass sie lügt. Anatomy of a Murder (1959)
- Godfather!Es war so, als wollten sie mich beschützen vor den VerfolgernThe Miracle of the Wolves (1961)
We can start early on Tuesday morning and we'll make the Mexican border in three days, and that'll be the end of all those mysterious agents following us around.Bis zur mexikanischen Grenze sind es 3 Tage, dann hat der Zauber mit den Verfolgern ein Ende! Lolita (1962)
But since you refuse to support the construction of the aqueduct, I must conclude that your religion rejects water.Da ihr euch aber weigert, den Bau des Aquädukts zu unterstützen, muss ich daraus folgern, dass eure Religion das Wasser ablehnt. Pontius Pilate (1962)
Now, what do you make of that?Was folgern Sie daraus? The Plague of the Zombies (1966)
I might infer that you are one yourself.Ich könnte folgern, dass Sie selbst einer sind. The Short Tail Spy (1966)
Infer whatever you want.Folgern Sie, was immer Sie wollen. The Short Tail Spy (1966)
Here I'm foiling my adversaries once again in my pocket submarine.Und wie immer konnte ich auch dieses Mal meinen Verfolgern entkommen. Sie sehen, dass man heutzutage ohne U-Boot nicht mehr auskommt. Fantomas vs. Scotland Yard (1967)
You must evade capture by the pursuing law enforcement officers and reach the flag by the appointed time,Ihr müsst euren Verfolgern entkommen und es zu der Flagge schaffen. Punishment Park (1971)
And what does that mean?Und was wollen Sie daraus folgernBlack Belly of the Tarantula (1971)
It seems they are afraid to be forgotten by their pursuers.Es scheint, als fürchteten sie, von ihren Verfolgern vergessen zu werden. Nathalie Granger (1972)
Now, what would you make out of that, if you were me, sir?Was würden Sie an meiner Stelle daraus folgern, Sir? Sleuth (1972)
It is our further conclusion that he acted entirely alone, motivated by a misguided sense of patriotism and a psychotic desire for public recognition.Weiterhin schlussfolgern wir, dass er ganz allein gehandelt hat, getrieben von einem falschen Patriotismusgefühl und dem psychotischen Wunsch nach öffentlicher Anerkennung. The Parallax View (1974)
If I understand you correctly we are led to believe their lordships don't believe in original sin.Wenn ich Euch richtig verstanden habe könnte man schlussfolgern, dass die Herrschaften nicht an die Erbsünde glauben. Mondo candido (1975)
But where are the four riders?Aber von den Verfolgern seh ich leider nichts. A Genius, Two Partners and a Dupe (1975)
You come to quick conclusions because you're never slowed by thought.- Sie schlussfolgern ja sehr schnell! The Wilby Conspiracy (1975)
- Ja. -That you studied medicine in Paris is to be inferred from the great number of medical texts in that language. Where else would a German use French textbooks but in France?Dass Sie in Paris studiert haben, lässt sich aus den medizinischen Schriften in Französisch folgernThe Seven-Per-Cent Solution (1976)
Because it is very hard to get this measurability and the result of it from the world itself.Weil man die Beurteilbarkeit und daraus folgernd die Beurteilung selbst nur sehr schwer von der Welt erhalten kann. Portrait of a Champion (1977)
Let's just say that your story's true about them dudes in the car shooting at you first.Nehmen wir mal an, dass lhre Geschichte stimmt mit den beiden Verfolgern, die zuerst auf Sie schossen. The Gauntlet (1977)
If them two are examples, I'd say the folks hunting for her have the initials M-O-B.Dann handelt es sich bei den Verfolgern um Leute mit den Initialen M-O-B. The Gauntlet (1977)
If Apollo hasn't been... if he hasn't been shot down, if he's eluded pursuit, if he's been able to land on one of those surfaces, if he hasn't run out of fuel,Wenn Apollo nicht... Falls er nicht abgeschossen worden ist, falls er seinen Verfolgern entkommen konnte... falls es ihm möglich war, auf einer dieser Oberflächen zu landen... falls ihm nicht der Treibstoff ausgegangen ist... dann könnte er sich ein paar hundert Centonen länger innerhalb unserer Reichweite befinden. The Lost Warrior (1978)
And deducing it would be a supply ship in the first place...Und zu folgern, dass es das Versorgungsschiff sein würde... ffolkes (1980)
Ask him to free Russia from Rasputin, and his followers, high and low.Bittet ihn, Rußland von Rasputin zu befreien und seien Folgern zu erlösen. Rasputin (1981)
Avoid their tracking systems and find your refueling point.Den Verfolgern entgehen und lhren Auftankpunkt finden. Firefox (1982)
- Says anyone with a facility for deductive reasoning.- Jeder, der schlussfolgern kann. Hearts of Steele (1983)
You can either keep them, or sell them, or give them to the guys who follow me around.Behalten Sie es, oder verkaufen Sie es weiter, oder geben Sie es meinen VerfolgernLe battant (1983)
From this we may conclude that this head is rotting for eight months.Woraus wir folgern können, daß dieser Kopf seit acht Monaten dahinfault. Phenomena (1985)
From the angle of the cuts, it is clear that the knife was held in the left hand, rather than the right as all the cuts were made in that direction.Aus dem Schnittwinkel ließ sich folgern, dass das Messer nicht in der rechten Hand gehalten wurde, sondern vielmehr in der Linken, da alle Schnitte vom Täter in dieser Richtung ausgeführt wurden. Episode #1.1 (1988)
I didn't know they were following us. aren't you supposed to?Ich wusste nichts von den VerfolgernNarrow Margin (1990)
Now, what are we talking about here?Was können wir daraus folgernPoint Break (1991)
I find Holmes' methodology of deductive reasoning to be useful.Ich fand Holmes' Methode, aus allem etwas zu folgern, ganz nützlich. Data's Day (1991)
See if anyone is following us!Suche nach VerfolgernRoyal Tramp II (1992)
We cannot escape the conclusion that either the data is faulty in some way or you have lied to us.Wir müssen folgern,... ..dass entweder das Datenmaterial fehlerhaft ist... ..oder Sie uns angelogen haben. The First Duty (1992)
You might even conclude it has hostile intentions toward you.Man könnte daraus folgern, dass es Ihnen feindlich gesinnt ist. The Alternate (1994)
I believe you are reasoning by analogy, classifying things according to superficial observation rather than empirical evidence.Ich vermute, Sie folgern per Analogie. Sie klassifizieren Dinge durch oberflächliche Beobachtung, anstatt durch empirische Beweise. Thine Own Self (1994)
- That's how he was able to elude capture.- So entkam er also den VerfolgernThe Erlenmeyer Flask (1994)
Rico! Dredd got away from the hunters.Rico, Dredd ist den Verfolgern entkommen. Judge Dredd (1995)
I think we can conclude this guy is the cause of all this.Wir können folgern, dieser Typ ist die Ursache. Memories (1995)
Any other signs of pursuit? Negative.Weiter Anzeichen von VerfolgernThe Die Is Cast (1995)
You knew I'd deduce that the corrupted future was your doing and would return through time to find you.Sie wussten, dass ich folgern würde, dass diese verdorbene Zukunft Ihre Schuld ist und dass ich zurückkehren würde, um Sie zu finden. (LACHT) Lois and Clarks (1997)
They forewarn God's wrath, announce disaster, alert the faithful of oncoming persecution.Sie drohen mit Gottes Zorn, verkünden Katastrophen, warnen die Gläubigen vor VerfolgernMonster (1997)
I think when the facts are in, the Justice Department will find... I made an error of judgement, without real intent of treason.Nach Einbeziehung aller Fakten wird das Justizministerium folgern, dass meine Fehleinschätzung kein Hochverrat war. Celebrity (1998)
I'm tired oftalking about stalkers.Ich hab' keine Lust mehr, von Verfolgern zu sprechen. There's Something About Mary (1998)
A family of Vorta hid the changeling from his pursuers.Eine Vortafamilie versteckte den Wechselbalg vor seinen VerfolgernTreachery, Faith and the Great River (1998)
Perhaps you didn't mention them because there's only one conclusion to be drawn.Vielleicht haben Sie es nicht erwähnt, weil man nur eins daraus folgern kann. The Talented Mr. Ripley (1999)
Would that mean, pro rata, three times as much drugs is getting in?Kann man darauf folgern, dass die 3-fache Menge Rauschgift in unser Land gelangt? Traffic (2000)
What consequences can we derive from this?Was folgern wir daraus? Regarding Buñuel (2000)
You asked who those men were.Du hast nach den Verfolgern gefragt. Swordfish (2001)
No reports that he was among Angel's pursuers.Kein Hinweis darauf, dass er unter den Verfolgern war. Dad (2001)
If you believe the testimony you've heard here, it's only fair to conclude that he has the same rights as any of us.Wenn Sie glauben, was Sie hier gehört haben, dann ist es nur fair, daraus zu folgern, dass er dieselben Rechte hat wie wir. Author, Author (2001)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ableitbar {adj}; zu schließen; zu folgernd (aus)deducible (from) [Add to Longdo]
abschließend; folgerndconcluding [Add to Longdo]
folgern; schließen (aus) | folgernd; schließend | gefolgert; geschlossen | folgert; schließt | folgerte; schlossto conclude (from) | concluding | concluded | concludes | concluded [Add to Longdo]
folgern; schließen; ableiten; herleiten (aus) | folgernd; schließend; ableitend; herleitend | gefolgert; geschlossen; abgeleitet; hergeleitet | folgert | folgerteto deduce (from) | deducing | deduced | deduces | deduced [Add to Longdo]
folgern | folgernd | gefolgert | folgert | folgerteto infer | inferring | inferred | infers | inferred [Add to Longdo]
folgerndinferential [Add to Longdo]
folgernd {adv}inferentially [Add to Longdo]
überlegen; schlussfolgern; logisch denken | überlegend; schlussfolgernd; logisch denkendto reason | reasoning [Add to Longdo]
Wir können also folgern, dass ...We can deduce therefore, that ... [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top