Search result for

fohlen

(63 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fohlen-, *fohlen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fohlen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fohlen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Are you hear me? - I've got it. Master let us practice attentively.Er hat uns befohlen weiterzuüben. Knockabout (1979)
Reinforcement of the production as recommended by expert's committee... and the increase of the liquid assets as determined by the board of directors.Verstärkung der Produktion, wie vom Expertenkomitee empfohlen und Aufstockung der liquiden Mittel, beschlossen vom Verwaltungsrat. Terror Express (1980)
You could carry out my orders only but you have given counter-orders.Meine Befehle nur führtest du aus Gegen mich doch hast du befohlen Die Walküre (1980)
Xavier, the Council orders you to return to the Galactica with me.Xaviar, der Rat hat mir befohlen, sie zur Galactica zurückzubringen. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
Dillon and I made contact with Lieutenant Nash as ordered:Dillon und ich trafen uns wie befohlen mit Lieutenant Nash. Spaceball (1980)
The mare is Molly and the foal is Pepper.Die Stute heißt Molly und das Fohlen heißt Pepper. The Outrage: Part 1 (1980)
Daddy's gonna sell the foal as soon as he's old enough.Sobald das Fohlen alt genug ist, wird Daddy es verkaufen. The Outrage: Part 1 (1980)
That stream came highly recommended.Der Fluss wird besonders empfohlenThe Premonition (1980)
"Notwithstanding the provisions of subsection 3 blah blah... it is proposed blah... the resolution of anomalies shall fall within the purview of the Minister forAdministrative Affairs.Ungeachtet der Bestimmungen in Paragraf 3 bla bla bla wird hiermit empfohlen bla der Beschluss unvorhersehbarer Ausnahmefälle bla bla bla fällt in den Aufgabenbereich des Ministers für Verwaltungsangelegenheiten. Ja, Minister, aber... - Verstehen Sie nicht? The Official Visit (1980)
Why haven't you woken me up?Was hast du mich nicht geweckt? Ich hatte es dir doch befohlenOblomov (1980)
John Coble's put in a pretty fervent recommendation for you... to The Cattlemen's Association to help control the rustling.John Coble hat Sie bei der Viehzüchtervereinigung sehr dringend empfohlen, um den Viehdiebstahl einzudämmen. Tom Horn (1980)
The emperor commands you to make contact with him.Der Imperator hat befohlen, dass Sie sich mit ihm in Verbindung setzen. Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)
Is it someone who was recommended to you?Wurde Ihnen der Herr empfohlenHopscotch (1980)
Our people in Denver recommended Jack very highly, and for once I agree with them.Unsere Leute in Denver haben mir Jack sehr empfohlen, und ausnahmsweise stimme ich ihnen zu. The Shining (1980)
- You said - bayonets!- Sie haben befohlen, Bajonett auf! The Medal (1980)
So I shouted: Bayonets! and that was it.Da habe ich befohlen: "Bajonett auf!"‚ und das wars. The Medal (1980)
You see, we know that you have this very unique type.Ein Geschäftsfreund hat Sie mir empfohlen, Sie sollen... Sie sollen einen wunderbaren Kaffee herstellen. Contamination (1980)
All of them were recommended to him by the same person an obstetrician, Frederick Grover.Alle Fälle wurden ihm von der gleichen Person empfohlen, einem Frauenarzt namens Frederick Grover. The Carousel (1981)
- Well, you were highly recommended.- Sie wurden wärmstens empfohlenThe Pursuit (1981)
It's marked "Strictly Confidential".Von wem wissen wir eigentlich, dass sie empfohlen wurden? Hier steht nämlich drauf: Doing the Honours (1981)
The Home Secretary wants detectives to protect you.Der MI5 hat den Innenminister informiert, und der hat Kriminalbeamte zu Ihrem Schutz empfohlenThe Death List (1981)
They've ordered me.Sie haben es mir befohlenRasputin (1981)
- So I gave her your name.GLENN: Da hab ich Sie empfohlenBody Heat (1981)
Hey, pal, I was trying to get you work.Ich habe Sie empfohlenBody Heat (1981)
Worse - our own submarines could be ordered to attack our own cities.Unseren U-Booten könnte der Angriff auf unsere eigenen Städte befohlen werden. For Your Eyes Only (1981)
And the whole dang thing Has been condemned by American ExpressUnd ist auch nicht empfohlen von American Express The Great Muppet Caper (1981)
I told them the Dubonnet Club.Ich hab das Dubonnet empfohlenThe Great Muppet Caper (1981)
Dr. Loomis, you've been ordered back to Smiths-Grove.Dr. Loomis... Sie werden zum Smith Grove zurückbefohlenHalloween II (1981)
Ordered?- BefohlenHalloween II (1981)
But you Germans have been ordered to despise us.Aber man hat euch doch befohlen, uns zu verachten. Lili Marleen (1981)
Told Frank and Abner to clean up the house and dump their bodies in Estes Pond.Frank und Abner habe ich befohlen, das Haus zu säubern und die Leichen in Estes Pond zu versenken. The Nesting (1981)
Rosen had me do it.Das wurde von Rosen befohlenThe Professional (1981)
I didn't want to hit you either, but my wife asked me to.Ich wollte dich nicht Ohrfeigen das schwöre ich dir. Aber das wurde mir von meiner Frau befohlenThe Professional (1981)
This Brahms you recommended is crippling my fingers.Dieser Brahms, den du empfohlen hast, verkrüppelt mir die Finger. Rich and Famous (1981)
Boy, she's real pretty, Kevin, like she'd throw a great foal.Sie ist sehr schön, Kevin. Das wird sicher ein prächtiges FohlenNot a Drop to Drink (1982)
But you come so highly recommended.Aber Sie wurden uns wärmstens empfohlenThou Shalt Not Steele (1982)
The reason Humphrey and I decided to recommend you is that I've been fighting a losing battle to improve promotion prospects for women. You were to be my, so to speak, Trojan horse.Wissen Sie, Sarah, Humphrey und ich haben Sie zur Beförderung empfohlen, während meines aussichtslosen Kampfes um die Verbesserung der Beförderungschancen von Frauen an der Verwaltungsspitze, und Sie waren für mich mein, sagen wir mal, Trojanisches Pferd. Equal Opportunities (1982)
First priority is to order takeoff of the MiG.Zuerst muss der Start der MiG befohlen werden. Firefox (1982)
I ordered you to wait till I was there!Ich hatte dir doch befohlen zu warten, bis ich da bin! First Blood (1982)
For years the landlords have ordered us to grow indigo for dyeing cloth.Vor Jahren haben die Grundbesitzer uns befohlen dass wir Indigo anpflanzen zum Färben von Tuch. Gandhi (1982)
Sir Brian, the Grand Master has ruled that she must be punished.Sir Brian, der Großmeister hat befohlen, dass sie bestraft wird. Ivanhoe (1982)
I called Ed Concannon. He recommends we continue to respond as if we're going to trial.Ed Concannon hat empfohlen, so zu handeln, als gingen wir vor Gericht. The Verdict (1982)
The jury will be advised not to consider the testimony of Miss Costello.Der Jury wird empfohlen, Miss Costellos Aussage nicht anzuerkennen. The Verdict (1982)
You come highly recommended. Fine reputation.Sie wurden mir sehr empfohlen, haben einen ausgezeichneten Ruf. My Fair Steele (1983)
Well, no wonder my sister recommended it.Kein Wunder, dass meine Schwester sie empfohlen hat. Steele Away with Me: Part 1 (1983)
I've been ordered.Mir wurde befohlenDuel to the Death (1983)
You come highly recommended.Man hat Sie mir sehr empfohlenThe Dead Zone (1983)
- As you ordered, Excellence.- Wie Sie befohlen haben, Exzellenz. Octopussy (1983)
I told you not to admit him.Ich hatte befohlen, ihn nicht hereinzulassen. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
I told you to remain on the command ship.Ich hatte Euch doch befohlen, auf dem Kommandoschiff zu bleiben. Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Felge {f} | Felgen {pl} | abnehmbare Felge | dreiteilige Felge | einteilige Felge | empfohlene Felge | fünfteilige Felge | genietete Felge | geschweißte Felge | mittengeteilte Felge | mögliche Felge | nicht zerstörbare Felge | schlauchlose Felge | theoretische Felge | vierteilige Felge | zweiteilige Felgerim | rims | demountable rim | three-piece rim | one piece rim; single piece rim | recommended rim | five-piece rim | riveted rim | welded rim | centre split rim | alternative rim | non-fangible rim | tubeless rim | theoretical rim | four-piece rim | two-piece rim [Add to Longdo]
Fohlen {n} | Fohlen {pl}foal; colt; filly | foals [Add to Longdo]
Lektüre {f} | empfohlene Lektürereading; reading matter | recommended reading [Add to Longdo]
Menge {f} | empfohlene Menge {f} | die vielfache Mengeamount | recommended amount | many times the amount [Add to Longdo]
Schutzbefohlene {m,f}; Schutzbefohlenerward [Add to Longdo]
anraten; raten; nahelegen; empfehlen | anratend; ratend; nahelegend; empfehlend | angeraten; geraten; nahegelegt; empfohlento advise | advising | advised [Add to Longdo]
befehlen; anordnen | befehlend; anordnend | befohlen; angeordnet | du befiehlst | er/sie befiehlt | ich/er/sie befahl | er/sie hat/hatte befohlen | ich/er/sie befähle; ich/er/sie beföhle | befiehl!to order | ordering | ordered | you order | he/she orders | I/he/she ordered | he/she has/had ordered | I/he/she would order | order! [Add to Longdo]
befehlen; kommandieren | befehlend; kommandierend | befohlen; kommandiertto command | commanding | commanded [Add to Longdo]
empfehlen; weiterempfehlen | empfehlend; weiterempfehlend | empfohlen; weiterempfohlen | er/sie empfiehlt | ich/er/sie empfahl | er/sie hat/hatte empfohlen | ich/er/sie empföhle; ich/er/sie empfähle | empfiehl! | an einen Freund weiterempfehlento recommend | recommending | recommended | he/she recommends | I/he/she recommended | he/she has/had recommended | I/he/she would recommend | recommend! | to recommend to one's friends [Add to Longdo]
empfehlen | empfehlend | empfohlen | empfiehltto commend | commending | commended | commends [Add to Longdo]
nicht empfohlenunrecommended [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Fohlen [foːlən] (n) , pl.
     colt; filly; foal; foals
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top