Search result for

flanell

(51 entries)
(0.0281 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flanell-, *flanell*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา flanell มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *flanell*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wrapping it first in some of Papa's best fleece lined underwear.Erst haben wir sie in Papas beste Flanellunterwäsche gewickelt. The Pledge (1980)
This movie was written by the author of The Man in the Gray Flannel Suit.Der Autor des Films hat auch Der Mann im grauen Flanell geschrieben. Diner (1982)
Flannel sheets.Flanellbettwäsche. The Sure Thing (1985)
In a striped, flannel suit, with a crease in your trousers?In einem gestreiften Flanellanzug mit Bügelfalte? A Zed & Two Noughts (1985)
Item sixteen is Adam, in poly-cotton gray flannel trousers.Nummer sechzehn... ist Adam in grauen Flanellhosen aus Baumwollmix. Nothing in Common (1986)
You get a little sticky in red flannels.Da wird einem etwas heiß in rotem FlanellWith Love, the Claus (1987)
You know, a bunch of 300-pound women in crew cuts and flannel shirts?Lauter kurzgeschorene 150-Kilo-Weiber in Flanellhemden? Girls Just Wanna Have Fun: Part 2 (1987)
You think flannel is hip.Du hältst sogar Flanell für modern. May the Best Man Win (1992)
I didn't realize that flannel could reproduce so quickly.Ich wusste gar nicht, dass sich Flanell so rasend schnell fortpflanzt. Roomie for Improvement (1992)
And underneath all that flannel is a really big heart.Unter dem vielen Flanell steckt ein großes Herz. Roomie for Improvement (1992)
Now, Marcie don't take this as an insult you parakeet in a flannel shirt.Nun, Marcie... fass es nicht als Beleidigung auf... du Papagei im Flanellhemd. Magnificent Seven (1992)
They may not shave like you and I but they can fill out a flannel shirt, I can tell you that.Sie rasieren sich zwar nicht... aber sie können ein Flanellhemd ausfüllen, das sage ich dir. The Egg and I (1992)
I am, of course, your host, Tim "The Tool Man" Taylor. You all know my assistant, Al "add a G, you got Gal" Borland.Ich bin Tim Taylor, und das ist wie immer mein Assistent Al "Flanell" Borland. Bell Bottom Blues (1993)
You all know my assistant, AI "I caused the..."Das ist mein Assistent Al, für den die Flanellhose erfunden wurde... Love Is a Many Splintered Thing (1993)
You all know my assistant, AI "I caused the..."Das ist mein Assistent Al, für den die Flanellhose... Love Is a Many Splintered Thing (1993)
It was an all-flannel panel.Die waren alle in Flanell gekleidet. Borland Ambition (1994)
He's apparently a little late on his flannel payment.Er ist mit seinen Flanellzahlungen etwas im Rückstand. He Ain't Heavy, He's Just Irresponsible (1994)
You know, one of these days you're gonna run out of flannel jokes.Weißt du, eines Tages werden dir die Flanellwitze ausgehen. He Ain't Heavy, He's Just Irresponsible (1994)
Not with my Complete Flannel Joke Book.Das Komplette Flanellwitzbuch. DAS KOMPLETTE FLANELLWITZBUCH He Ain't Heavy, He's Just Irresponsible (1994)
"Why did the flannel cross the road?"Warum überquerte das Flanell die Straße? He Ain't Heavy, He's Just Irresponsible (1994)
"Hey, waiter, there's a fly in my flannel."He, Kellner, da ist eine Fliege in meinem Flanell." He Ain't Heavy, He's Just Irresponsible (1994)
"Please, take my flannel.""Bitte, nimm mein Flanell." He Ain't Heavy, He's Just Irresponsible (1994)
"How do you keep an idiot wearing flannel in suspense?"Wie spannt man einen doofen Flanellträger auf die Folter? He Ain't Heavy, He's Just Irresponsible (1994)
Everywhere we go, the women have been flocking to his flannel.Überall, wo wir hingehen, strömen die Frauen zu seinem Flanellhemd. Bachelor of the Year (1995)
There is nothing worse in this world than a flagrant flannel flocker.Es gibt nichts Schlimmeres auf der Welt als schamlose Flanell-Groupies. Bachelor of the Year (1995)
If you wanna contact Al via the computer, he's on e-mail in the Flannel Net.Mit Ihrem Computer erreichen Sie Al per E-Mail im Flanell-Netz. Doctor in the House (1995)
Actually, uh, Mr. Smarty Flannel, this is - further from the truth - Here, look. "Dear T..." (laughs)Eigentlich... Mr. Schlauer Flanell, das ist noch realitätsferner. Hör zu. Doctor in the House (1995)
You might have noticed Al's not sporting his traditional plaid or flannel today because he's got a new look.Euch fiel vielleicht auf, dass Al heute das gediegene Karo und Flanell nicht trägt, denn er hat 'nen neuen Look. Jill's Surprise Party (1995)
I feel a little flummoxed without my flannel!Ich... Ich fühle mich etwas verwirrt ohne mein FlanellJill's Surprise Party (1995)
You'll have to forgive Al. He's going through a little flannel withdrawal.Verzeiht Al, er macht gerade einen kleinen Flanellentzug durch. Jill's Surprise Party (1995)
Next week we're checking him in to the Betty Flannel Clinic, so...Nächste Woche bringen wir ihn in die Betty-Flanell-Klinik, also... Jill's Surprise Party (1995)
- l'm sorry, Tim. But when they took my flannel away, I was so upset I couldn't eat my lunch!Tut mir leid, Tim, aber weißt du, als man mir den Flanell nahm, war ich so aufgebracht, dass ich nichts essen konnte. Jill's Surprise Party (1995)
Little babies with beards and flannel diapers. lck!Kleine Babys mit Bärten und Flanellwindeln. Tanks for the Memories (1996)
The truth is, when Tim makes fun of my weight, and my wearing flannel...Witze über mein Gewicht und meine Flanellhemden macht und behauptet, es wären nur Witze. Workshop 'Til You Drop (1996)
They said, "300," I said, "400," they said, "The guy in the gray flannel suit. "300. Ich sagte 400. Die sagten: "Der Typ im grauen Flanell." The Game (1997)
I think I said, "The attractive guy in the gray flannel suit?"Ich sagte: "Der attraktive Typ im grauen Flanellanzug?" The Game (1997)
How many flannels you have to kill to get underwear this size?Wie viele Flanells muss man töten, um so große Unterwäsche zu erhalten? A Funny Valentine (1997)
is she gonna wear that flannel nightie on your honeymoon?Trägt sie das Flanellnachthemd in euren Flitterwochen? A Funny Valentine (1997)
You're nothir but a big flannel fraud!Sie sind Betrüger in Flanellhemden! Clash of the Taylors (1997)
Beard Man from Alcatraz, Creature from the Flannel Lagoon.Der Bärtige von Alcatraz, Das Wesen aus der Flanelllagune. The Feminine Mistake (1997)
-Flannel, with feet.- Aus Flanell. Mit Füßen dran. City of Angels (1998)
Hey, seriously, from this angle she looks hot in that flannel nightgown...Ernsthaft! Von hier sieht sie... ... imFlanellnachthemdheiBaus-- Jack Frost (1998)
I guess flannel men can't jump.Flanell-Jungs können wohl nicht springen. Believe It or Not (1998)
A girl can't get married in flannel.Ich kann nicht im Flanell-Hemd heiraten. Runaway Bride (1999)
-Some flannel pj's.- Flanellschlafanzug. Simon Sez (1999)
Shall I remove the flannels?Leg ich die Flanellhosen weg? A Run for Money (1999)
Well, do you want my flannel?Willst du mein Flanellhemd? Wet Hot American Summer (2001)
You know, de-flannel him a little.Ihn etwas vom Flanell abbringe. Sin Francisco (2001)
- Maybe something flannel.- War wohl aus FlanellThe Ins and Outs of Inns (2001)
This whole flannel shirt thing it's not really doing anything for you anymore.Die Flanellhemden... sind wirklich nicht das ideale Outfit für dich. Adaptation. (2002)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  flanell
     flannel
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top