Search result for

fladen

(57 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fladen-, *fladen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fladen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fladen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We'll have to load more supplies.Wir müssen weiter aufladenZombie (1979)
Our ships are what are gonna get all the attention, if we don't get back and charge those energizers.Unsere Schiffe werden Aufsehen erregen, wenn wir nicht bald zurückkehren und die Kraftspeicher aufladenGalactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
Our ships are what are gonna get all the attention, if we don't get back and charge those energizers.Unsere Schiffe werden die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wenn wir nicht zurückkehren und die Stromversorger aufladenGalactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
Charge the boosters.Kanonen aufladenFlash Gordon (1980)
Charge the lightning field.Das Blitzfeld aufladenFlash Gordon (1980)
The bank's plumb in the centre of town, right between the dry goods store and the mortuary.Die Bank ist genau im Stadtzentrum zwischen dem Stoffladen und dem Leichenschauhaus. The Long Riders (1980)
I've already got one at home. What should I do with two?Und ich hab doch schon die Eine sitzen, was soll ich mir da 'ne zweite aufladenEin Schnitter mit der Gewalt vom lieben Gott (1980)
Would I expect a guy to take on two?Werd ich 'nem Menschen zumuten sich zwei aufladenEin Schnitter mit der Gewalt vom lieben Gott (1980)
When did I say you should have two?Wo hab ich gesagt, sollst Dir zwei aufladenEin Schnitter mit der Gewalt vom lieben Gott (1980)
I'm gonna pull in here and get some beer, all right?Ich will nur Bier aufladenThe Cannonball Run (1981)
It's a place where you can recharge your batteries. It'll enable you to try and get back to what you really are.Da können Sie Ihre Batterie aufladen und versuchen, Ihr wahres Selbst wieder zu finden. The Howling (1981)
Honey, you can load.Süße, du kannst aufladenSlaves (1982)
Of course not, but I need to charge my power packs occasionally.Nein. Aber ich muss ab und zu meine Batterien aufladenTrust Doesn't Rust (1982)
Natalia and Semelovsky will refuel and load the missiles.Natalia und Semelovsky werden tanken und die Raketen aufladenFirefox (1982)
First I have to recharge his components.Zuerst muss ich seine Komponenten neu aufladenGive Me Liberty... or Give Me Death (1983)
Recharge his components?Seine Komponenten aufladenGive Me Liberty... or Give Me Death (1983)
Landed like a cowpatty!Gelandet wie 'n KuhfladenConrad: The Factory-Made Boy (1983)
Come on, give me some acid for Sister Manure.Sei nicht so geizig! Gib mir ein paar LSD-Pillen für Schwester KuhfladenDark Habits (1983)
Sister Manure.Schwester KuhfladenDark Habits (1983)
Sister Manure made it.Die hat Schwester Kuhfladen gemacht. Dark Habits (1983)
- No. Only Sister Manure takes acid occasionally.Nein, nur Schwester Kuhfladen nimmt ab und zu LSD. Dark Habits (1983)
They're robes for the Virgins, designed by Sister Snake.Das sind Kleider für die Jungfrauen, von Schwester Kuhfladen entworfen. Dark Habits (1983)
I cleaned the kitchen this morning and now look at it.Schwester Kuhfladen hat schon wieder die ganze Küche versaut! Dark Habits (1983)
- Then it was Sister Manure.Dann muss es Schwester Kuhfladen gewesen sein. Dark Habits (1983)
What are you doing?Was machen Sie, Schwester KuhfladenDark Habits (1983)
Sister Rat, Sister Manure...Gossenratte, Kuhfladen... Dark Habits (1983)
Would you have an adapter?Ich muss ihn aufladenLocal Hero (1983)
Arm the inner defenses.Innere Verteidigung aufladenSuperman III (1983)
We'd have to heap a little more misfortune on those narrow shoulders.Wir müssten diesen schmalen Schultern noch etwas mehr Unglück aufladenTrading Places (1983)
We'll load it or you'll load it... the price is the same, $2.Ob wir den Koffer aufladen oder du, der Preis bleibt gleich. $2. Episode #1.1 (1985)
Just give us a hand loading the damn reptile.Hilf uns doch einfach beim Aufladen des verdammten Reptils. Invasion U.S.A. (1985)
Just get your goods in that wagon and skedaddle.Barret, aufladen und abhauen. Pale Rider (1985)
Charge up the paddles.AufladenRe-Animator (1985)
Lisa, be careful! Don't make a sound!Tritt nicht in die KuhfladenThe Children of Noisy Village (1986)
I need to recharge his batteries.Ich muss seine Batterien aufladenDeadly Friend (1986)
I told him to charge before we left.Er sollte sich aufladen, bevor wir losfuhren. Deadly Friend (1986)
He pretended he was eating cowflops and rat guts in blueberry sauce.Er stellte sich vor, er würde Kuhfladen... und Rattengedärme in Blaubeersoße essen. Stand by Me (1986)
The ignition coil delivers about 20,000 volts.Das wird den ganzen Wagen aufladenFor Love or Money (1987)
- I'm not trying to break your back, pal.- Ich will dir keine Last aufladenSome Kind of Wonderful (1987)
Time to recharge.Zeit zum aufladenShort Circuit 2 (1988)
Will you come meet me?Ich bin im Dorfladen, kommst du runter? As Tears Go By (1988)
She's gotta power it up for him to win the final. Come on!Sie muss ihn aufladen, damit er das Finale gewinnen kann. Wedding Bell Blues (1989)
Charge.(Krankenschwester 2) AufladenThe Fly II (1989)
It´s made with a quart of milk, two cups of sugar and three cow pies.Gemacht aus einem Viertel Milch, zwei Tassen Zucker und drei Kuhfladen. Kommt und holt es euch. Parenthood (1989)
Naturally, she'd date a guy... who'd stand beside her when she performed her queenly duties... like cutting the ribbon at a new muffler shop or something.Natürlich hat sie irgendeinen gebraucht, der bei ihr ist, wenn sie ihre königlichen Pflichten erfüllt, wie das Band vor einem neuen Auspuffladen durchzuschneiden. Pink Cadillac (1989)
You helped him load it, pal.Du hast ihm doch beim Aufladen geholfen! Air America (1990)
And on the cart was a fresh turd.Auf dem Auto war ein FladenThe Bonfire of the Vanities (1990)
- To soak up the oil, the hearth- cake.Ja. Die Pompe à huile, das Fladenbrot. My Mother's Castle (1990)
It looks like a market robbery!Das sieht nach Kaufladen-Einbruch aus. My Mother's Castle (1990)
Listen... A Trabi ends up in a ditch right next to a cow pat.Ein Trabi landet im Straßengraben in Nauen neben einem KuhfladenGo Trabi Go (1991)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hochladen {n}; Hinaufladen {n}; Upload {m} [comp.]uploading; upload [Add to Longdo]
Kuhfladen {m}cow pat [Add to Longdo]
aufladen; beladen | aufladend; beladend | aufgeladen; beladento load up | loading up | loaded up [Add to Longdo]
zusätzlich aufladen; hinzufügen (auf; zu)to piggyback (on) [Add to Longdo]
nachladen; wieder laden; wieder aufladen (beladen) | nachladend; wieder ladend; wieder aufladendto recharge | recharging [Add to Longdo]
schleppen; tragen; sich etw. aufladento hump [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
搭載[とうさい, tousai] -laden, aufladen, verfrachten, verschiffen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top