Search result for

fingers

(64 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fingers-, *fingers*, finger
English-Thai: Longdo Dictionary
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fingerstall[N] ปลอกนิ้วมือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
butterfingersn. คนงุ่มง่าม,คนส่งต่อลูกบอล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fingersนิ้วมือ [TU Subject Heading]
Fingersกระดูกนิ้วมือ,นิ้วมือ [การแพทย์]
Fingers and Toes, Clubbing ofนิ้วโป่ง [การแพทย์]
Fingers, Bentนิ้วโก่ง [การแพทย์]
Fingers, Clubbingนิ้วปุ้ม,นิ้วโป่ง [การแพทย์]
Fingers, Clubbing ofนิ้วปุ้ม,นิ้วกระบอง,นิ้วมือปุ้ม [การแพทย์]
Fingers, Clumsiness ofใช้นิ้วมือทำงานได้ช้าหรือไม่ได้ [การแพทย์]
Fingers, Countนับนิ้ว [การแพทย์]
Fingers, Crushedนิ้วที่ถูกบดทับ [การแพทย์]
Fingers, Malletปลายนิ้วตก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They don't discriminate against trigger fingers.พวกมันไม่ได้ก่ออาชญากรรม ระหว่างนิ้วที่เหนี่ยวไกปืน Last Resort (2008)
Too many fingers and tubes up your holes.ซ่อนนิ้วมือกับ หลอดทดลองมากไป Last Resort (2008)
Her fingers are worn, her nails are broken.มือเธอแตกกร้าน เล็บเธอต้องหัก จากการทำงานหนัก The Mark of Nimueh (2008)
Why would she kneel on a cold stone floor, morning after morning, when she could make these things happen with a snap of her fingers?ทำไมเธอต้องยอมคุกเข่าลงบนพื้นเย็นๆทุกค่ำเช้า ในเมื่อเธอสามารถทำงานพวกนี้ให้เสร็จได้โดยการดีดนิ้วเพียงครั้งเดียว The Mark of Nimueh (2008)
- Fish fingers tonight, aye?- ปลาชุบแป้งทอดดีมั้ยคืนนี้ The Bank Job (2008)
I'm starting to lose the feeling of my fingers.ฉันเริ่มไม่มีความรู้สึกที่ปลายนิ้ว The Eye (2008)
I'm gonna hold up my hand ...and I want you to tell me, how many fingers I have at, ok?ฉันจะยกมือขึ้น แล้วลองบอกฉันว่าฉันยกกี่นิ้ว โอเคนะ The Eye (2008)
Those are your fingers.นั่นคือนิ้วของคุณ The Eye (2008)
Well, if you could spread... spread them with your fingers.ถ้า คุณถ่างได้ เอานิ้วถ่างตาไว้ Superhero Movie (2008)
Push your lids with your fingers.ดึงหนังตาด้วยนิ้ว Superhero Movie (2008)
- Two... two... two fingers. - Are your fingers clean?-สอง สอง นิ้ว เลย นิ้วคุณสะอาดหรือเปล่า Superhero Movie (2008)
Cigarette burn between your fingers, right?รอยไหม้บุหรี่อยู่รอบนิ้วคุณน่ะ The Lazarus Project (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fingersA blister rose on one of her left fingers.
fingersA little girl caught her fingers in the door.
fingersAlthough the fork entered society on the tables of rich people, many members of royalty, such as Elizabeth I of England and Louis XIV of France, ate with their fingers.
fingersBut my mind tells my fingers what to do.
fingersCity officials often have sticky fingers.
fingersClerks with sticky fingers won't keep their jobs for long.
fingersEarly man used his fingers and toes to count the animals he owned, or the measures of grain he had stored.
fingersEven three centuries ago, most Western Europeans still used their fingers.
fingersEvery Tuesday her fat little fingers flew like birds up and down the keys of song too.
fingersHe blew his fingers to make them warm.
fingersHe can count up to ten with his fingers.
fingersHe has to burn his fingers.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จับ[v.] (jap) EN: catch ; hold ; grab ; touch (with the fingers)   FR: saisir ; attraper ; prendre en main ; empoigner ; agripper
กินมือ[v.] (kinmeū) EN: eat with fingers ; dine with one's hands ; have meal with one's own hand   FR: manger avec les doigts
ลายมือ[n. exp.] (lāimeū) EN: lines on the fingers and palm ; fingerprint   FR: ligne de la main [f] ; empreinte (digitale) [f]
ง่ามมือ[n. exp.] (ngām meū) EN: skin bridging the fingers ; skin between the fingers   
เปิบ[v.] (poēp) EN: eat with the fingers   FR: manger avec les doigts
เปิบข้าว[v. exp.] (poēp khāo) EN: eat rice with the fingers   FR: manger le riz avec les doigts
ประตูลม[n.] (pratūlom) EN: passage for the wind ; space between adjacent fingers ; part of hand between thumb and forefinger   
ตะกุย[v.] (takui) EN: scratch ; claw ; scrape ; dig up ; dig with fingers ; paws or claws ; paw with hooves   FR: griffer ; gratter

CMU English Pronouncing Dictionary
FINGERS    F IH1 NG G ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fingers    (v) (f i1 ng g @ z)
fingerstall    (n) (f i1 ng g @ s t oo l)
fingerstalls    (n) (f i1 ng g @ s t oo l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fingerschraube {f} [techn.]thumb screw [Add to Longdo]
Fingerspitze {f} | Fingerspitzen {pl}fingertip | fingertips [Add to Longdo]
Fingerspitze {f}tip of the finger [Add to Longdo]
Fingerspitzengefühl {n} | Fingerspitzengefühle {pl}sure instinct | sure instincts [Add to Longdo]
Fingerspitzengefühl {n}; Gespür {n}flair [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えんがちょ;エンガチョ[, engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt') [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
すっぽ抜ける[すっぽぬける, supponukeru] (v1) (1) to slip out (e.g. from one's fingers); (2) to cleanly forget [Add to Longdo]
つまみ食い;摘まみ食い;摘み食い;撮み食い[つまみぐい, tsumamigui] (n,vs) (1) eating with one's fingers; (2) snitching food; snatched food; secret eating; food snatched and eaten without the meal starting; (3) embezzlement; misappropriation; exploiting something; (4) flirting [Add to Longdo]
ぱちっ[, pachitsu] (n,adv-to) snapping (e.g. fingers) sound; with a pop [Add to Longdo]
ペン回し[ペンまわし, pen mawashi] (n) pen spinning; spinning a pen around between the fingers [Add to Longdo]
握り鋏[にぎりばさみ, nigiribasami] (n) (See 和鋏・わばさみ) U shaped scissors with no place to put one's fingers; shears [Add to Longdo]
印を結ぶ[いんをむすぶ, inwomusubu] (exp,v5b) to make symbolic signs (gestures) with the fingers [Add to Longdo]
拳万[げんまん, genman] (n) (See 指切り) linking little fingers to confirm a promise [Add to Longdo]
狐の窓[きつねのまど, kitsunenomado] (n) way of entangling one's hands together to leave a small opening between the middle and ring fingers; fox's window [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top