Search result for

filze

(55 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -filze-, *filze*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา filze มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *filze*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I do the garbage cans.- Ich filze jeden Morgen die Mülltonnen. Le Doulos (1962)
If we raid three or four bars without finding him, he'll either see us or get tipped off.Können wir ihn nicht in den ersten Bars, die wir filzen, schnappen, hat er uns schon gesehen oder ist gewarnt worden. Le Doulos (1962)
What are you, the ruddy master of ceremonies or something?Wer bist du, du alte Filzeinlegesohle? The Flame Grows Higher (1966)
Some other time. Schultz, I gave you an order.Schultz, filzen Sie die Männer. A Klink, a Bomb and a Short Fuse (1966)
Hedley, it won't be necessary.Ihr braucht uns nicht zu filzen. Judy and the Jailbirds (1967)
I'm very disappointed in you, Schultz, frisking me, of all people.Enttäuschend, Schultz, mich vor allen zu filzen. The Antique (1969)
They're tearing the place upside down.Sie filzen ganz schön gründlich. The Empty Parachute (1969)
Search him from his toenails to the last follicle on his head. Then bring him to me.Vom den Zehennägeln bis zur letzten Haarwurzel filzen und zu mir bringen. Diamonds Are Forever (1971)
I placed the dice back on the table in the middle of the red felt mat in front of me.Ich legte die Würfel auf den Tisch, in die Mitte des roten Filzes, vor mich hin. N. a pris les dés... (1971)
I've got to frisk you, so turn around.Ich muss dich filzen, umdrehen. The Godfather (1972)
They're feeling me up every day.Eine Wanze tragen? Die filzen mich jeden Tag! Serpico (1973)
You practicing your frisk?Übst du das Filzen? Serpico (1973)
If those goons search you, you won't get far carrying it there.Wenn diese Schläger Sie filzen, kommen Sie so nicht sehr weit. The Sting (1973)
I"II tell that monkey to spread before he crosses it.Ich lasse den Affen filzen, bevor er herüberkommt. King Kong (1976)
- You need a warrant to search us.- Du brauchst einen, um uns zu filzen. Over the Edge (1979)
Villains and stingy wretches!Schmutzige Knicker und schäbige FilzeThe Miser (1980)
And are you armed, or do I have to embarrass both of us by a frisk?-Soll es auch. Bist du bewaffnet? Kann ich uns beiden das Filzen ersparen? A Plush Ride (1982)
Next time you want to search me, do it by the book, or you'll find yourself in hospital.Nächstes Mal hältst du dich beim Filzen an die Regeln. Sonst schick ich dich ins Krankenhaus. Le battant (1983)
We get the rocks, we kill you and dump you in the Seine.Wir nehmen die Diamanten und werfen dich in die Seine. Filze ihn, Sylviane. Le battant (1983)
This is the first airport I haven't been searched in.Sonst filzen die mich immer auf Flughäfen. Still Smokin (1983)
Well, that would explain the gag order... and the lack of results.Ich sagte: "In einer sicheren Gegend erwischen, Handschellen anlegen, filzen." Es läuft nun mal nicht immer nach Ihrem Schema. Knock, Knock... Who's There? (1987)
If he ain't a cop, why can't I frisk him?Wenn er kein Bulle ist, wieso darf ich ihn dann nicht filzen? Beverly Hills Cop II (1987)
Why won't he let me frisk him then? Why?- Warum kann ich ihn nicht filzen? Beverly Hills Cop II (1987)
I called a print team we can trust. I didn't say what we're looking for... ... justtosweepTreadstone and give me what they get.Ich habe dem Erkennungsdienstteam nicht gesagt, wen wir verdächtigen, nur dass sie Treadstone filzen sollen und mir geben, was sie finden. The Bourne Identity (1988)
If one of the players is the killer, Frank'll find him, even if he has to search every one of them.Wenn einer der Spieler ein Killer ist, findet Frank ihn, auch wenn er jeden einzelnen filzen muss. The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
They don't jack him up and shake him down.Sie reißen ihm nicht einfach die Arme hoch und filzen ihn. The Challenge (1989)
Ladies, sorry about this, but we're gonna have to frisk you.Meine Damen, tut uns sehr Leid, aber wir müssen Sie filzen. Tina, Is That You? (1991)
We must frisk people at the Audubon Ballroom meeting.Wir müssen die Leute filzen. Malcolm X (1992)
No nothing till I get some answers.Filzen Sie die Männer. Blood In, Blood Out (1993)
- Frisk people within 50 yards.- Filzen Sie alle Verdächtigen. In the Line of Fire (1993)
Do you? - Wanna frisk me?Wollen Sie mich filzen? I Love Trouble (1994)
One of our security guards actually tried to frisk me.Einer der Wachleute hat sogar versucht, mich zu filzen. The Paper (1994)
If I toss this car and I find any drugs, I got 12 baboons in a cage, who are gonna be callin' you boys Mary all night long.Wenn ich das Auto filze und Drogen finde, ich habe 12 Paviane im Käfig, die euch Jungs die ganze Nacht zur Minna machen. Clockers (1995)
I'll have to frisk you.- Ich muss dich filzen. Alarmed by Burglars (1996)
They'll frisk me when I go in.Sie werden mich filzen. Payback (1999)
Turn around so I can frisk you.Drehen Sie sich um, damit ich Sie filzen kann. Payback (1999)
You pat him down.So Typen hast du zu filzen. Go (1999)
She wrote his name on all her underwear. Mum found them and bleached out all the Kevins.Und sie schrieb seinen Namen mit Filzer auf all ihre BHs und Höschen. The Virgin Suicides (1999)
They wanna toss my cell,Jimmy.Die wollen die Zelle filzen. The Hurricane (1999)
Bet they frisk him before he goes home.Den filzen sie doch jeden Abend, bevor er nach Hause geht. The Legend of Tennessee Moltisanti (1999)
So, are you gonna frisk me or fuck me?Willst du mich filzen oder ficken? Hellraiser: Inferno (2000)
I will have no shakedown.Mich wird schon niemand filzen. Never Mind the Wall (2001)
And I want to check out Fitzgerald's desk again.Und ich will Fitzgeralds Schreibtisch filzen. The Curse of the Jade Scorpion (2001)
Next time we get this group together, we're gonna have to frisk for weapons.Und wir sollten beim nächsten Treffen alle Beteiligten auf Waffen filzen. Christopher Returns (2001)
Yep, I get to frisk pretty little things like you all day... and get paid for it.Ich darf Dinger wie dich filzen und werde dafür bezahlt. Sweet Home Alabama (2002)
You gonna frisk me?Wollen Sie mich filzen? Road to Perdition (2002)
Do I have to frisk you on the way out?Muss ich dich am Ausgang filzen? Mondays in the Sun (2002)
They're checking her for weapons.Jetzt filzen sie sie. Day 2: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2002)
- And if they frisk me?- Und wenn sie mich filzen? Rendezvous (2002)
I laughed so hard when I thought of that that I peed a little.Hilf mir, oder wir filzen deinen Kofferraum. My First Step (2002)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
filzento shakedown [Add to Longdo]
verfilzen | verfilzend | verfilzt | verfilzt | verfilzteto felt; to become felted | felting; becoming felted | felted | felts | felted [Add to Longdo]
(Haar) verfilzento become matted [Add to Longdo]
Profilzeichnung {f}profile drawing [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top