Search result for

ferse

(60 entries)
(0.0217 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ferse-, *ferse*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ferse มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ferse*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was sent from London on the trail of Stevenson, traveling incognito.Ich habe mich ihm von London aus an die Fersen geheftet. Ich reise natürlich inkognito. Time After Time (1979)
Would you deceive me, who day and night have been following at your heels?Willst du mich täuschen, die Tag und Nacht auf den Fersen dir folgt? Die Walküre (1980)
Well, they'd no sooner broken out the grog, when the entire Spanish Armada was closing on them.Sie hatten eben erst den Grog angebrochen, da war ihnen auch schon die Armada auf den Fersen. Herbie Goes Bananas (1980)
All right. Roger. Jump on my tailgate, Bandit.Ok, bleib mir auf den Fersen, Bandit. Smokey and the Bandit II (1980)
Now there are lust _o of us - young Aubrey Montague and myself - who can close our eyes and remember those few young men with hope in our hearts and wíngs on our heels.Jetzt sind wir nur noch zwei... der junge Aubrey Montague... und ich... die unsere Augen schließen... und uns an die wenigen jungen Männer erinnern können... mit Hoffnung in unserem Herzen... und fliegenden Fersen. Chariots of Fire (1981)
We've flattened their fingers, we've branded their bunsWir haben ihre Finger geplättet, ihre Fersen verbrannt History of the World: Part I (1981)
So they'll come straight after us.Sie werden sich an unsere Fersen heften. The Road Warrior (1981)
I'm an international terrorist, wanted by half the countries in Europe.Ich bin ein Terrorist, dem halb Europa auf den Fersen ist. Nighthawks (1981)
You just try to stay on his tail.Bleiben Sie ihm auf den Fersen. Just My Bill (1982)
Anyway, he has been sniffing at Paxton's heels for three years now... and getting nowhere fast.Er ist Paxton nun schon seit drei Jahren auf den Fersen, aber er kommt nicht weiter. No Big Thing (1982)
Yeah, I'm on their tail.Ich bin ihnen auf den Fersen. No Big Thing (1982)
Get your heel down!Die Fersen runter! The Border (1982)
It was me they were after.Sie sind mir auf den Fersen. Class of 1984 (1982)
They also find out that Dr. Noll is a fairly good acrobat.Die Expedition Adam/84 war ihm aber auf den Fersen. Pulnocní kolotoc (1983)
- Damn this shoe!Meine Ferse ist ganz wund. Pulnocní kolotoc (1983)
The last few times Decker got really close, you pulled the same trick:Letztes Mal, als Decker uns auf den Fersen war, war es derselbe Trick: Labor Pains (1983)
Stay on him.Bleiben Sie ihm auf den Fersen. Mexican Slayride (1983)
Lynch is right behind us, baby.Lynch ist uns auf den Fersen. Mexican Slayride (1983)
Wonderful.Die ganze Guerrilla-Bande ist uns dicht auf den Fersen. Mexican Slayride (1983)
Hey, I got two ex-wives trying to hunt me down... and they're yet to sprinkle salt on this rooster's tail.Ich hab zwei Exfrauen, die mir ständig auf den Fersen sind. Aber keine spuckt mir in die Suppe! Steele Among the Living (1983)
LightJazz ] Oh. A little dancing, a little takeout, a couple of cold ones.Oh, ein kleiner Tanz, Lieferservice, ein paar kalte Biere... Steele Threads (1983)
I don't have a job... I got the cops hanging all over me... and forget about getting a reference from my last employer.Ich hab keinen Job, die Bullen auf den Fersen, und vom letzten Chef krieg ich auch keine Empfehlung. Chopping Spree (1984)
With Decker near, it might as well be 400 miles.Mit Decker auf den Fersen sind das genauso gut 650 km. Curtain Call (1984)
Face, Decker's been crowding us.Face, Decker ist uns auf den Fersen. The Battle of Bel Air (1984)
The worst thing is that the only information we could get... from the one you picked up was his name, rank, and serial number.- Und das Nummerschild? Der Lieferwagen ist zugelassen auf einen Lieferservice und heißt Keller Brothers. Dead of Knight (1984)
Nothing.Wir sind ihm auf den Fersen. Dead of Knight (1984)
Uh, Switek. Yeah?Wir waren gerade dabei, als eure Jungs uns zu dicht auf den Fersen waren. Heart of Darkness (1984)
Yeah, you find the store that handles both the paper and the ink... you'll be closing in on your man.Wenn du das Geschäft findest, wo beides verkauft wird, bist du dem Typen auf den Fersen. Cast in Steele (1984)
Well, naturally I hop into my trusty Packard and take off after him.Ich hänge mich mit dem Packard an seine Fersen. Elementary Steele (1984)
"Shepherd reportedly closing in on'M'.""Shepherd ist M. auf den Fersen. Puzzled Steele (1984)
I was never more than one step behind you.Ich war Ihnen auf den Fersen. Puzzled Steele (1984)
If the intruder is the killer, he's onto us.Wenn das der Mörder war, ist er uns auf den Fersen. Second Base Steele (1984)
Bus is heading west on Lincoln.Ich bin ihr auf den Fersen. Double Agent (1984)
Okay, we'll take the other side of the lake in Bad Tolz.Ok, wir übernehmen die andere Uferseite in Bad Tölz. Our Man in Tegernsee (1984)
I still want you to follow Haddy closely, though.Ich will aber dennoch, dass ihr Haddy auf den Fersen bleibt. The Times They Are a Changin' (1984)
Operation Paymaster's been scrubbed, we're not taking Kuzminsky in!- Kuzminsky wurde gesehen, Bull-Hotel. Ich war ihm dicht auf den Fersen. - Unwichtig! The Jigsaw Man (1983)
He and the Tartars are on my trailEr ist mir auf den Fersen, zusammen mit den Tartaren. The 8 Diagram Pole Fighter (1984)
Danny's right on her heels, but you know how Danny drives.Danny bleibt ihr auf den Fersen, aber ihr wisst, wie Danny fährt. Broadway Danny Rose (1984)
But, you see, while we were searching for you, our government sources took quite an interest in your gambling winnings, and I think the IRS is figuring on about a 5-year audit.Eine unangenehme Bundesbehörde ist Ihnen da auf den Fersen. -Was? Dreamscape (1984)
You know, buddy, you got a leak in your department the size of the East River.Ich bin ganz sicher, dass nur ich ihm auf den Fersen war. - Woher wusste also der Killer, wo Leon war? Brother's Keeper (1984)
Naramba's keeping up.Naramba ist ihnen auf den Fersen. My New Partner (1984)
-Two DCI cops are following us.- Zwei vom GID sind uns auf den Fersen. My New Partner (1984)
A large potato in each heel.In jeder Ferse ein Loch.  ()
Michael Knight's headed over here.Michael Knight ist mir auf den Fersen. Burial Ground (1985)
Have you got that? Because from what Lewis says, you may already have bloodhounds on your heels.Soweit ich Lewis verstanden habe, sind dir schon Bluthunde auf den Fersen. Knight by a Nose (1985)
He found out what the phony Majak was up to and threatened to blow the whistle.Er war Majak auf den Fersen und drohte ihm. Now You Steele It, Now You Don't (1985)
How do you suppose they all caught on so fast?Warum sind Sie uns so dicht auf den Fersen? Steele in the Chips (1985)
James, the whole agency is looking for you.James, die gesamte Agentur ist Ihnen auf den Fersen. Welcome to America, Mr. Brand (1985)
- He's gone after him already.- Er ist ihm auf den Fersen. The Champion (1985)
It won't be easy to keep track of you.Wird nicht leicht sein, dir auf den Fersen zu bleiben. My Lucky Stars (1985)

CMU English Pronouncing Dictionary
CHRISTOFFERSEN    K R IH2 S T AH0 F ER1 S AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ferse {f}heel [Add to Longdo]
Absatz {m}; Schuhabsatz {m} | Absätze {pl}; Fersen {pl}heel | heels [Add to Longdo]
Achillesferse {f} [übtr.]; wunder Punkt; Schwachstelle {f}Achilles' heel [fig.]; weak spot [Add to Longdo]
jdm. dicht auf den Fersen seinto close in [Add to Longdo]
Fersengeld {n} | Fersengelder {pl}turn tail | turn tails [Add to Longdo]
Wulstferse {f}bead heel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Ferse [fɛrzə] (n) , s.(f )
     heel
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top