Search result for

fermis

(76 entries)
(0.0208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fermis-, *fermis*, fermi
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fermis มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fermis*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fermium[N] ธาตุกัมมันตรังสี (สัญลักษณ์คือ Fm)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The same as fermions.รูปแบบเหมือนกับเฟอร์มิออน The Einstein Approximation (2010)
This is Enrico Fermi, Richard Feynman, Edward Teller, Otto Frisch Zazzles.โรเบิร์ต ออพเพนไฮเมอร์เหงาน่ะ The Zazzy Substitution (2010)
To help crack this mystery in the 1970s, the United States built Fermilab, a high-energy research facility 30 miles outside of Chicago.สหรัฐอเมริกาสร้าง เฟอมีแลบ, สิ่งอำนวยความสะดวกการวิจัย พลังงานสูง 30 ไมล์นอกชิคาโก เฟอมีแลบ นั่งอยู่บน ด้านบนของ เทวะทรอน, What Are We Really Made Of? (2010)
Fermilab sits on top of the Tevatron, a four-mile-long Particle Accelerator.เครื่องเร่งอนุภาคสี่ไมล์ยาว โนเบลได้รับรางวัลนัก ฟิสิกส์ทดลอง ลีอนเลเดอแมน What Are We Really Made Of? (2010)
Meanwhile, back in America, Fermilab hasn't given up.ในขณะที่กลับมาอยู่ในอเมริกา เฟอมีแลบ ยังไม่ได้กำหนดขึ้น What Are We Really Made Of? (2010)
Fermilab's Tevatron steps up the pace.มันต้องใช้เวลาเป็นปี ในการแก้ไขปัญหา มันจะต้องได้รับค่อนข้างโค้งไฟฟ้า What Are We Really Made Of? (2010)
At this point, Fermilab just can't generate enough energy.ในขณะที่เซิร์นสร้าง ใหม่แม่เหล็กหักของมัน เฟอมีแลบ ของ เทวะทรอน ก้าวขึ้นบันไดก้าว What Are We Really Made Of? (2010)
Within weeks, it powers up well past Fermilab's capacity.มีมวลสูง และสูงกว่ามวล What Are We Really Made Of? (2010)
The Fermi Space Telescope is one such experiment.แฟร์กล้องโทรทรรศน์อวกาศ เป็นหนึ่งในการทดลองดังกล่าว Does Time Really Exist? (2011)
Fermi records gamma-ray bursts -- strange blasts of energy from the farthest reaches of the Universe.แฟร์บันทึกระเบิดรังสีแกมมา ลั่นแปลกของพลังงาน จากต้นน้ำที่ไกลที่สุดของจักรวาล Does Time Really Exist? (2011)
The gamma-ray burst data from Fermi will come in over the next few years.ระเบิดรังสีแกมมาข้อมูลจากแฟร์ จะมาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า Does Time Really Exist? (2011)
Fermin Ordoz.เฟอร์มิน ออโดเฟส C.O.D. (2012)
Fermin Ordoz. Age 38. Born in Cuba.เฟอร์มิน ออโดเฟส อายุ38ปี เกิดที่คิวบา C.O.D. (2012)
Quite a cast of characters in the back of Fermin's cab.มีคนหลากหลายใช้บริการรถของเฟอร์มิน C.O.D. (2012)
Fermin's taking a pit stop, Finch.เฟอร์มิน เขาแวะหยุดรถ\ฟินช์ C.O.D. (2012)
- Aziz. - Fermin.เอซิซ\เฟอร์มิน C.O.D. (2012)
Fermin. _ _เฟอร์มิน 40000 สำหรับมาเรียและฮอร์เก้ ตามที่ตกลง C.O.D. (2012)
We have a slight problem, Fermin.เรามีปัญหาอยู่นิดหน่อย, เฟอร์มิน C.O.D. (2012)
Fermin, we've known each other for how long?เฟอร์มิน, เรารู้จักกันมานาน แค่ไหนแล้ว? C.O.D. (2012)
Good luck, Fermie, okay?โชคดี เฟอร์มีน C.O.D. (2012)
I'm afraid it's gonna get a whole lot worse, Fermin.ผมว่าวันนี้ มันจะยิ่งแย่ขึ้นไปกว่าเดิม เฟอร์นีน C.O.D. (2012)
Now's a good time, Fermin.เอาหล่ะ ได้เวลาแล้ว เฟอร์มีน C.O.D. (2012)
- Wait, what? - Now, Fermin.อะไรนะ เอาเลย เฟอร์มีน C.O.D. (2012)
There's a big difference here, Fermin.ครั้งนี้มันต่างกัน เฟอร์มีน C.O.D. (2012)
I'm not a cop here, Fermin, but if you want my help, you need to tell me what he left in your cab.ฉันไม่ใช่ตำรวจ เฟอร์มิน แต่ถ้านายอยากให้ฉันช่วย นายต้องบอกฉัน เขาทิ้งอะไรไว้ในแท็กซี่ C.O.D. (2012)
Sorry, Fermin.ขอโทษนะเฟอร์มิน C.O.D. (2012)
I can help you make things right, Fermin.ผมจะช่วยคุณ แก้ไขสิ่งต่างๆ เฟอร์มีน C.O.D. (2012)
Agent Vickers, this gentleman's name is Fermin Ordoz.เอเจนท์วิคเกอร์ ชายคนนี้ชื่อ เฟอร์มีน ออโดเนส C.O.D. (2012)
You realize I passed up an opportunity to work at Fermilab to take this job with you.คุณรู้ว่าฉันปฏิเสธงาน ที่เฟอร์มิแล็บเพื่อมาทำงานกับคุณใช่ไหม The Tangible Affection Proof (2013)
You used to go get fresh mint from the woods and you'd put it in a cloth and put it on my forehead.Du hast frische Pfefferminze gesammelt, und sie mir in einem Tuch auf die Stirn gelegt. The Kinfolk (1979)
A mint cordial.Pfefferminzsirup. La Cage aux Folles II (1980)
Pendant les vacances my desires are simply a good valet, a...tisane de menthe poivrée at eight o'clock in the morning precisely, and of course some wax, some beeswax for my shoes. That's all.Ich brauche lediglich einen guten Kammerdiener, etwas Pfefferminztee... und natürlich etwas Bienenwachs für meine Schuhe. Evil Under the Sun (1982)
- What's that? - Cognac and crème de menthe.Das ist Cognac mit Pfefferminzlikör. Gorky Park (1983)
Which is the crème de menthe?Und was der Pfefferminzlikör? Gorky Park (1983)
How about some tea? How about some mint tea?Wie wäre ein Pfefferminztee? The Man Who Loved Women (1983)
Bottles of sherry for the assistant secretaries, large boxes of mints for the diary and correspondence secretary and small boxes of mints for the rest.Sherry für die Hilfssekretärinnen, große Schachteln Unterhaus-Pfefferminztafeln für die Sekretärin, die Terminplan und Korrespondenz führt, und kleine Schachteln Unterhaus- Pfefferminztafeln für alle anderen. Party Games (1984)
I thought your meringues were mint-flavored.Ich dachte, deine Baisers wären mit Pfefferminzgeschmack. Doña Lupe (1986)
It's my speciality, boiled boar with mint sauce, a bit of all right, enjoy it!Das ist meine Spezialität. Gekochtes Wildschwein in einer delikaten Pfefferminzsauce. Asterix in Britain (1986)
- I'll serve them with mint sauce.- Mit Pfefferminzsauce! Asterix in Britain (1986)
They are crazy everything with their mint sauce. But the Britons drink it with their mint sauce.Haben sie genug von ihrer Pfefferminzsauce, dann kommen sie her. Asterix in Britain (1986)
Even if they cook us in a mint sauce, I wouldn't say anything, not one word.Auch wenn sie uns in Pfefferminzsauce kochen, wir werden schweigen! Asterix in Britain (1986)
I say, we'll hold a feast I your honour, prepare all our specialities, boars... with mint sauce and we'll have mounds of beer all heated till it is just right.Ich sage, Asterix, zu euren Ehren geben wir ein großes Fest. Ja, mit gekochtem Wildschwein in Pfefferminzsauce. Und lauwarmer Cervisia. Asterix in Britain (1986)
Mint.Pfefferminz. Ferris Bueller's Day Off (1986)
i emphasize the word "travel." magazines, kleenex... breath mints, antacids, and moist towelettes.Zeitschriften, Tempos, ähm, Pfefferminzbonbons, Alka Seltzer und feuchte Tücher. A Little Bit of Soap (1987)
Hey, you got any of those little mints for breath?Hey, hast du mir so ein kleines Pfefferminz für den Atmen? Barfly (1987)
One box of candy mints.Pfefferminzbonbons. No Way Out (1987)
All right, i've got rose, jasmine, Or mint.Also, willst du Rosentee, Jasmintee oder Pfefferminztee? Opera (1987)
No!Nein, Pfefferminz! Opera (1987)
That's not crème de menthe.Pfefferminzlikör ist das nicht. Hello and Farewell: Part 2 (1988)
Morning dew, tangerine tingler, Peppermint or stress away? Mmm, you always knew howMandarine, Kirschblüte, Pfefferminz oder ein Teechen zur Beruhigung? Badge of Honor (1988)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฟอร์เมียม[N] fermium, Syn. ธาตุเฟอร์เมียม, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 100 สัญลักษณ์ Fm เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้น ไม่มีปรากฏในธรรมชาติ, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวนา[n.] (chāonā) EN: rice-farmer ; farmer ; peasant ; agriculturist   FR: riziculteur [m] ; agriculteur [m] ; agricultrice [f] ; cultivateur [m] ; cultivatrice [f] ; fermier [m] ; fermière [f] ; paysan [m] ; paysanne [f]
ชาวนาชาวไร่[n. exp.] (chāonā-chāorai) EN: farmer ; planter ; grower ; horticulturist ; agriculturist ; gardener   FR: fermier [m] ; agriculteur [m]
ชาวไร่[n.] (chāorai) EN: vegetable gardener ; farmer ; agriculturist   FR: maraîcher [m] ; agriculteur [m] ; fermier [m]
เอนริโค เฟร์มี[n. prop.] (Ēnrikhō Fēmī) EN: Enrico Fermi   FR: Enrico Fermi
เฟอร์เมียม[n.] (foēmīem) EN: fermium   FR: fermium [m]
เกษตรกร[n.] (kasēttrakøn = kasettakon) EN: farmer ; agriculturist   FR: agriculteur [m] ; fermier [m]
กสิกร[n.] (kasikøn) EN: farmer; stock farmer; peasant; agriculturist; planter   FR: fermier [m] ; agriculteur [m] ; paysan [m] ; planteur [m] ; éleveur [m]
แข็ง[v.] (khaeng) EN: stiffen ; harden   FR: rigidifier ; affermir

CMU English Pronouncing Dictionary
FERMI    F ER1 M IY0
FERMIN    F ER1 M IH2 N
FERMIUM    F EH1 R M IY0 AH0 M
FERMILAB    F ER1 M AH0 L AE2 B

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pfefferminz {n}; Pefferminze {f}peppermint [Add to Longdo]
Pfefferminztee {m}mint tea [Add to Longdo]
Fermium {n} [chem.]fermium [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フェルミウム[, ferumiumu] (n) fermium (Fm) [Add to Longdo]
フェルミオン[, ferumion] (n) fermion [Add to Longdo]
フェルミ面[フェルミめん, ferumi men] (n) Fermi surface [Add to Longdo]
フェルミ粒子[フェルミりゅうし, ferumi ryuushi] (n) Fermi particle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
梧桐[wú tóng, ˊ ㄊㄨㄥˊ, ] wutong or Paulownia tree (Fermiana platanifolia), a lightweight strong wood used for musical instruments; Chinese parasol tree [Add to Longdo]
费米子[fèi mǐ zǐ, ㄈㄟˋ ㄇㄧˇ ㄗˇ, / ] fermion [Add to Longdo]
[fèi, ㄈㄟˋ, ] fermium [Add to Longdo]
[fèi, ㄈㄟˋ, / ] fermium Fm100, radioactive actinoid element [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
銅山[どうざん, douzan] Kupfermine, Kupferbergwerk [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top