Search result for

fax

(72 entries)
(0.0266 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fax-, *fax*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fax[N] โทรสาร (คำย่อของ facsimile), See also: แฟกซ์, ข้อความที่ส่งทางโทรสาร, Syn. facimile
fax[N] ระบบการส่งข่าวสารทางโทรศัพท์, See also: ระบบส่งโทรสาร
fax[N] เครื่องแฟกซ์, See also: เครื่องโทรสาร, Syn. fax machine
fax[VT] ส่งแฟ็กซ์, See also: ส่งเอกสารทางโทรสาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fax(แฟคซฺ) n. การถอดแบบหรือทำสำเนาด้วยวิทยุหรือโทรเลข แฟกซ์ (โทรสาร) ย่อมาจากคำว่า facsimile เป็นระบบสื่อสารข้อมูล ที่เป็น เอกสารและภาพที่ส่งมาในรูปของสัญญาณไฟฟ้าผ่านสายโทรศัพท์ เครื่องรับ/ส่งแฟกซ์หรือโทรสารนั้น หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ ส่งและรับข้อความหรือภาพ ผู้รับและผู้ส่งจะต้องใช้กระดาษ เป็นสื่อ ปัจจุบัน เราอาจจะต่อสายแฟกซ์ผ่านโมเด็มเข้าสู่ เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ในกรณีเช่นนี้ จะเป็นการส่งหรือรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เลย ไม่ต้องใช้กระดาษ คล้ายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
FAX (facsimile)แฟกซ์ (โทรภาพ, โทรสาร) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
FAX (facsimile)แฟกซ์ (โทรภาพ, โทรสาร) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fax backโทรสารตอบกลับ [มีความหมายเหมือนกับ fax on demand] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
FAX cardแผ่นวงจรโทรสาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fax modemโมเด็มโทรสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fax on demandโทรสารตามคำขอ [มีความหมายเหมือนกับ fax back] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fax serverตัวบริการโทรสาร, เครื่องบริการโทรสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
FAXแฟกซ์, โทรภาพ, โทรสาร (แฟกซ์) [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Fax machinesเครื่องรับ-ส่งโทรภาพ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Printer, fax, high-speed Internet, computers, e-mail, telephone, cell phone... multimessengers, it's horse-shit.ปริ๊นเตอร์,แฟกซ์,อินเตอร์เนท คอมพิวเตอร์,อีเมลล์,โทรศัพท์มือถือ... เครื่องส่งข้อความ,เหลวไหลสิ้นดี Passengers (2008)
You here to fix the fax machine?คุณมาซ่อมเครื่องแฟกซ์รึ Pineapple Express (2008)
Fine, until I found a resignation fax waiting for me from Andrew Blauner.ดี จนผมเจอ จม.ลาออก จากแอนดรูว์ บลาวเนอร์ จม.ลาออก? Greatness Achieved (2008)
Well, the fax that came into White's office came from a copy shop, but Blauner had a fax machine at his house.มาจากร้านถ่ายเอกสาร แต่คุณบลาวเนอร์มีแฟกซ์ที่บ้าน Greatness Achieved (2008)
Just waiting a facial confirmation via fax21 หน้า ที่ตรงกับความเป็นจริง Fast & Furious (2009)
A fax came in addressed to Hiro and Ando.มีแฟกซ์จ่าหน้ามาถึง ฮิโระ และ อันโดะ Chapter Three 'Building 26' (2009)
I'm looking at a report faxed to me from Metro Police.ผมเพิ่งจะอ่านรายงานจากตำรวจ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
- Why didn't I just fax it?-ทำไมไม่ให้ฉันส่งแฟกซ์ Duplicity (2009)
Who the hell faxes anything anymore?แล้วยังจะให้ส่งแฟกซ์อีกเหรอ Duplicity (2009)
About a month ago,he sent me a fax after he read one of my obituaries.ประมาณเดือนที่แล้ว,เขาส่งแฟกซ์ให้ผม หลังจากเขาได้อ่านประกาศข่าวมรณกรรมของผม Hey! Mr. Pibb! (2009)
-I think it was faxed earlier.ผมต้องเอาเธอไป Some Kinda Love (2009)
You want me to fax it?คุณอยากให้ผมแฟกซ์ไปไหม? The Story of Lucy and Jessie (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
faxI got your fax the other day.
faxI don't know about the past but now we have faxes and emails.
faxHere is our answer to your fax message dated April 1st.
faxPlease send it to me by fax.
faxI'd like to fax this to Japan.
faxPlease fax me the application form.
faxThis telephone is connected to the fax machine.
faxFax this to this number in Tokyo, please.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แฟกซ์[N] FAX, See also: facsimile, Syn. โทรภาพ, โทรสาร
โทรสาร[V] fax, Syn. แฟกซ์, Example: แพทย์กลุ่มหนึ่งได้โทรสารไปที่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแฉความชั่วของข้าราชการบางคนเกี่ยวกับการทุจริตยา, Thai definition: การส่งเอกสารตีพิมพ์ หรือรูปภาพทางคลื่นวิทยุ หรือทางสาย
โทรสาร[N] facsimile, See also: fax, telegraph, teletext, Syn. แฟกซ์, โทรภาพ, Example: โต๊ะพนันบอลสามารถใช้สถานที่ไม่เปิดเผยได้ เพราะใช้การสื่อสารที่ทันสมัยในการติดต่อ หรือต่อรองกัน เช่น โทรศัพท์ โทรสาร และอินเตอร์เน็ต, Thai definition: กรรมวิธีในการถอดแบบเอกสารตีพิมพ์หรือรูปภาพ โดยทางคลื่นวิทยุหรือทางสาย
แฟกซ์[N] facsimile, See also: fax, Syn. เครื่องโทรสาร, Example: ทางโรงแรมส่งรายละเอียดการจองห้องพักมาทางแฟกซ์, Count unit: เครื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบอร์แฟกซ์[n. exp.] (boē faēk) EN: fax number   
แฟกซ์[n.] (faēk) EN: facsimile ; fax   FR: fax [m] (anglic.)

CMU English Pronouncing Dictionary
FAX    F AE1 K S
FAXED    F AE1 K S T
FAXER    F AE1 K S ER0
FAXES    F AE1 K S AH0 Z
FAXON    F AE1 K S AH0 N
FAXING    F AE1 K S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
faxes    (n) (f a1 k s @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fax {n}; Faxkopie {f}fax [Add to Longdo]
Faxgerät {n}fax (machine) [Add to Longdo]
Faxe {f} | Faxen {pl}prankster | pranksters [Add to Longdo]
Faxe {f}; Grimasse {f} | Faxen {pl}; Grimassen {pl}grimace | grimaces [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インタファクス通信[インタファクスつうしん, intafakusu tsuushin] (n) Interfax news agency [Add to Longdo]
システム手帳[システムてちょう, shisutemu techou] (n) personal organiser (e.g. Filofax) [Add to Longdo]
テレファックス[, terefakkusu] (n) telefax [Add to Longdo]
ハリファックス大爆発[ハリファックスだいばくはつ, harifakkusu daibakuhatsu] (n) The Halifax Explosion (Dec. 6, 1917) [Add to Longdo]
ビジネスセンター[, bijinesusenta-] (n) (1) business center of a city (centre); (2) business center of a hotel (providing fax & copy services, etc.) [Add to Longdo]
ビューロファックスサービスによる配達[ビューロファックスサービスによるはいたつ, byu-rofakkususa-bisu niyoruhaitatsu] (n) {comp} delivery via bureaufax service; PD PR [Add to Longdo]
ファクシミリ[, fakushimiri] (n) (1) facsimile; (2) (See ファックス) fax; fax machine; (P) [Add to Longdo]
ファクス[, fakusu] (n) (abbr) fax; facsimile; (P) [Add to Longdo]
ファクス送信[ファクスそうしん, fakusu soushin] (n) {comp} fax transmission [Add to Longdo]
ファックス[, fakkusu] (n) (See ファクシミリ・2) facsimile; FAX; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
传真[chuán zhēn, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄣ, / ] fax; facsimile [Add to Longdo]
传真机[chuán zhēn jī, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄣ ㄐㄧ, / ] fax machine [Add to Longdo]
传真发送[chuán zhēn fā sòng, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄣ ㄈㄚ ㄙㄨㄥˋ, / ] fax transmission [Add to Longdo]
传真号码[chuán zhēn hào mǎ, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄣ ㄏㄠˋ ㄇㄚˇ, / ] fax number [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビューロファックスサービスによる配達[ビューロファックスサービスによるはいたつ, byu-rofakkususa-bisu niyoruhaitatsu] delivery via bureaufax service, PD PR [Add to Longdo]
ファクス[ふぁくす, fakusu] fax [Add to Longdo]
ファクス送信[ファクスそうしん, fakusu soushin] fax transmission [Add to Longdo]
ファックス[ふぁっくす, fakkusu] FAX, facsimile [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fax
   n 1: duplicator that transmits the copy by wire or radio [syn:
      {facsimile}, {facsimile machine}, {fax}]
   v 1: send something via a facsimile machine; "Can you fax me the
      report right away?" [syn: {fax}, {telefax}, {facsimile}]

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 fax
   comet
   atmospheric phenomenon
   torch
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Fax [faks] (n) , s.(n )
   fax
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top