Search result for

fach

(55 entries)
(0.0114 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fach-, *fach*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm Captain Bezu Fache.ผมกัปตัน เบซู ฟาซ The Da Vinci Code (2006)
My police chief, Capitaine Fache, had hoped..หัวหน้าผม กาปิแตน ฟาซ หวังว่า The Da Vinci Code (2006)
Capitaine Fache is waiting for you.กาปิแตน ฟาซ รอคุณอยู่ The Da Vinci Code (2006)
Captain Fache, obviously I can't tell you why.กัปตันฟาซ ผมไม่สามารถบอกได้ว่าทำไม The Da Vinci Code (2006)
reveal nothing to Captain Fache.และที่สำคัญต้องไม่บอกอะไรกับผู้กอง ฟาช The Da Vinci Code (2006)
Fache wiped clean before you arrived?ที่ฟาช ลบออกก่อนที่คุณจะมาถึง The Da Vinci Code (2006)
Fache isn't even looking for other suspects, okay?ฟาชไม่มองหาผู้ต้องสงสัยคนอื่น โอเค The Da Vinci Code (2006)
We call Fache "the Bull". Once he starts, he doesn't stop.เราเรียกฟาชว่า "วัว" เมื่อเขาเริ่ม เขาจะมันยอมหยุด The Da Vinci Code (2006)
Fache was never gonna let me just stroll out of here, was he?ฟาชไม่มีทางยอมให้ผมออกไปจากที่นี่ ใช่ไหม? The Da Vinci Code (2006)
Fache says to wait, so I wait.หยุด เฝ้าดูก่อน ฟาชบอกให้รอ ผมต้องรอ The Da Vinci Code (2006)
What's Fache thinking? The truck is here. They're inside.ฟาชคิดบ้าอะไรน่ะ รถอยู่นั่น คนก็ต้องอยู่สิ The Da Vinci Code (2006)
Fache is Opus Dei.ฟาชก็เป็น โอปุส เดอิ The Da Vinci Code (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉิว[v.] (chiu) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry   FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
ฉุน[v.] (chun) EN: be angry with ; get angry ; fly into a rage   FR: être fâché contre ; se mettre en colère ; être fou de rage ; être irrité ; être exaspéré
ฉุนเฉียว[v. exp.] (chunchīo) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious   FR: être fâché ; être offensé
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked   FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
โกรธ[v.] (krōt) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended   FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater
กวนใจ[X] (kūanjai) EN: vexatious ; irritating   FR: vexant ; contrariant ; fâcheux ; agaçant
โมโห[v.] (mōhō) EN: be angry ; lose one's temper ; be annoyed ; be in a fury   FR: être en colère ; se fâcher violemment ; s'emporter ; piquer une colère ; être furieux ; perdre son sang froid
โมโห[adj.] (mōhō) EN: angry ; furious   FR: furieux ; très fâché ; en rage
งอน[adj.] (ngøn) EN: liable to take offense ; petulant ; peevish   FR: grincheux ; grognon ; maussade ; de mauvaise humeur ; fâché

German-Thai: Longdo Dictionary
Fachhochschule(n) |die, pl. Fachhochschulen| มหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนด้านปฏิบัติ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิที่เทียบเท่าปริญญาตรีที่เมืองไทย ในขณะที่ในมหาวิทยาลัยทั่วไป (Universität)จะได้วุฒิที่เทียบเท่ากับปริญญาโท
Fachoberschule(n) |die, pl.Fachoberschulen| สถาบันวิชาชีพ, สถานศึกษาด้านอาชีพหรือโรงเรียนอาชีวะซึ่งเทียบเท่ากับโรงเรียนมัธยมปลาย จบไปได้ประกาศนียบัตรเป็น Fachhochschulreife
Fachwerkhaus(n) |das, pl. Fachwerkhäuser| บ้านสมัยเก่าที่มีการสร้างโครงของบ้านทั้งหลังขึ้นมาก่อน(รวมทั้งหลังคา)ส่วนใหญ่ด้วยไม้ แล้วค่อยบรรจุส่วนผนังที่เหลือด้วยวัสดุอื่น ซึ่งต่างจากการสร้างบ้านโดยทั่วไปในสมัยนี้ที่ผนังเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร
Image:
einfach(Adj. Adv.) ง่าย, โดยง่าย เช่น einfache Aufgaben โจทย์ง่ายๆ
vereinfachen(vt) |vereinfachte, hat vereinfacht| ทำให้ง่ายขึ้น , See also: A. verkomplizieren,
etw. vereinfacht sichสิ่งนั้นๆง่ายขึ้น
Einfachverglasung(n) |die, pl. Einfachverglasungen| การทำกระจกแก้วชั้นเดียว
Dreifachverglasung(n) |die, pl. Dreifachverglasungen| การทำกระจกแก้วสามชั้น
Studienfach(n) |das, pl. Studienfächer| สาขาวิชาที่ศึกษา, คณะที่ศึกษา, See also: S. der Studiengang,
Schließfach(n) |das, pl. Schließfächer| ตู้ใส่ของตามสถานีรถไฟหรือตามมหาวิทยาลัย,ล็อกเกอร์, See also: S. Spind,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fach {n}panel [Add to Longdo]
Fach {n}; Schubfach {n}; Schublade {f}pigeonhole; compartment [Add to Longdo]
Fach {n}pocket [Add to Longdo]
Fach {n}case [Add to Longdo]
Fachabteilung {f}competent department [Add to Longdo]
Fachberater {m}technical adviser; consultant [Add to Longdo]
Fachbereich {m}faculty; department [Am.]; school [Add to Longdo]
Fachen {n} [textil.]doubling-folding [Add to Longdo]
Fachverband {m}trade association; professional association [Add to Longdo]
Fachgelehrter {m}; Experte {m}; Expertin {f}; Pandit {m}pundit [Add to Longdo]
Facharbeiter {m}; Facharbeiterin {f} | Facharbeiter; Facharbeiterinnen {pl}skilled worker | skilled workers [Add to Longdo]
Facharzt {m}; Fachmann {m}; Fachkraft {f}specialist [Add to Longdo]
Facharzt {m} | Facharzt für Psychiatrieconsultant [Am.]; attending [Br.] | psychiatric consultant; consultant psychiatrist [Add to Longdo]
Fachausbildung {f}special training [Add to Longdo]
Fachausdruck {m}; Fachbegriff {m} | Fachausdrücke {pl}; Fachbegriffe {pl}technical term | technical terms [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルファチャネル[, arufachaneru] (n) {comp} alpha channel [Add to Longdo]
ホスファチジルエタノールアミン[, hosufachijiruetano-ruamin] (n) phosphatidyl ethanolamine [Add to Longdo]
応用科学大学[おうようかがくだいがく, ouyoukagakudaigaku] (n) university of applied science (e.g. the Dutch "Hogeschool" and the German "Fachhochschule" institutes of higher education) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
学術用語[がくじゅつようご, gakujutsuyougo] Fachausdruck [Add to Longdo]
専攻[せんこう, senkou] Fachstudium [Add to Longdo]
専門家[せんもんか, senmonka] Fachmann, Spezialist [Add to Longdo]
玄人[くろうと, kurouto] Fachmann, Sachverstaendiger [Add to Longdo]
耳鼻咽喉専門医[じびいんこうせんもんい, jibiinkousenmon'i] Facharzt_fuer_Hals-Nase_Ohren [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Fach [fax] (n) , s.(n )
     case; panel; pocket; subject
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top