Search result for

färbers

(50 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -färbers-, *färbers*, färber
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา färbers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *färbers*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I spoke frankly, without gilding my thoughts.Schwägerin, ich sprach ganz offen, ohne Schönfärberei. Ran (1985)
Whitewash, stonewall.Schönfärberei, Vertuschung. Need to Know (1986)
What is this, a whitewash?Ist das Schönfärberei? Need to Know (1986)
In the past 10 days, 2 officials have left one has passed away through illness,Diese Färberei da gehört dem Meister Lin Zenan. The Swordsman (1990)
Master Lam is no longer in office, we shouldn't have to be so cautious.Oberster Richter, darf ich Euch einen Vorschlag machen? Wir sollten die Färberei durchsuchen. The Swordsman (1990)
Your Eminence, the dyeing room is on fire Should we attack while they are unprepared?Oberster Richter, es dringt Rauch aus der Färberei. The Swordsman (1990)
Rather be shit than to be dead.Du bist ein Färber, der sich selbst überschätzt. The Swordsman (1990)
He said that the Lam family treasure is hidden under the water wheel.Unter dem Wasserrad der Färberei liegt der Schatz eurer Familie. The Swordsman (1990)
When dawn breaks, we have to go to the Lam's.Morgen früh brechen wir zur Färberei auf! The Swordsman (1990)
Wait. Not a single person here tonight is permitted to leave.Niemand verlässt heute Nacht die Färberei. The Swordsman (1990)
The Kingdom Hospital rests on ancient marshland where the bleaching ponds once lay.Das königliche Reichskrankenhaus steht auf uraltem Sumpfland. Hier waren in alten Zeiten die Färberteiche. Den hvide flok (1994)
There can be no whitewash At the White House.Im Weißen Haus gibt es keine Schönfärberei. Nixon (1995)
The Kingdom Hospital rests on ancient marshland where the bleaching ponds once lay.Das königliche Reichskrankenhaus steht auf uraltem Sumpfland. Hier waren in alten Zeiten die Färberteiche. Birds of Passage (1997)
The Kingdom Hospital rests on ancient marshland where the bleaching ponds once lay.Das königliche Reichskrankenhaus steht auf uraltem Sumpfland. Hier waren in alten Zeiten die Färberteiche. Gargantua (1997)
Then the hospital was built here.Hier waren in alten Zeiten die Färberteiche. Pandemonium (1997)
The Kingdom Hospital rests on ancient marshland where the bleaching ponds once lay.Das königliche Reichskrankenhaus steht auf uraltem Sumpfland. Hier waren in alten Zeiten die Färberteiche. Mors in Tabula (1997)
I think we're beyond euphemisms at this point.Die Schönfärberei können wir uns sparen. Dogma (1999)
This is Doo-ho, a paper mill dyer.Und das ist Doo-Ho. Er arbeitet in der Papiermühle als FärberBlood Rain (2005)
He taught Doo-ho drawing and made him a dyer at the mill.Er hat Doo-Ho beigebracht, wie man zeichnet. Und er hat ihm in der Papiermühle eine Arbeit als Färber gegeben. Blood Rain (2005)
And you, dyer, what do you say?Und du, Färber, was ist dein Argument? His Majesty Minor (2007)
In homage to his equity and his wisdom... destroy the wall!Seiner Gerechtigkeit zu Ehren und in Fortführung seiner Weisheit... zerstört des Färbers Mauer! His Majesty Minor (2007)
- What are you doing here? You interested in dyeing now?Seit wann interessierst du dich für die Färberei? His Majesty Minor (2007)
The dyer's hand is always stained by the elements he works with.Des Färbers Hand ist immer von dem Element befleckt, mit dem er arbeitet. True Love (2007)
You don't happen to have any eyebrow tint, do you?Ihr habt nicht zufällig Augenbrauenfärber, oder? Wild Child (2008)
Do you guys have any eyebrow tints?Habt ihr zufällig AugenbrauenfärberWild Child (2008)
Foreman of the dye house.Von dem aus der Färberei. Painted Skin (2008)
I was sort of sugar-coating it when I said his restaurant was very successful.Es war Schönfärberei, als ich sagte, sein Restaurant war erfolgreich. Crime Doesn't Pay (2009)
I've eaten your trans fats, your red dye number two.Ich habe deine Transfette gegessen, deine Färberröte Nummer zwei. Pranks and Greens (2009)
This is black oak acorns ...Das hier sind Eicheln der Färbereiche... What in the World Are They Spraying? (2010)
We need more than one hand at the cleaners, Marco.Wir haben jemanden gebraucht, der uns hilft, die Färberei zu führen, Marco. Day of the Siege (2012)
I wouldn't, but I'm not willing to throw away a man's entire career over a little embellishment.Ich ihr nicht. Aber ich bin nicht bereit die Karriere eines Mannes wegen Schönfärberei wegwerfen zu lassen. Dirty Little Secrets (2012)
What does a dyer's apprentice know about battles anyway?Was weiß ein Lehrling eines Färbers überhaupt über Gefechte? The Night Lands (2012)
Let's cut the bullshit, shall we, Harry?Schluss mit der Schönfärberei, ja, Harry? Resolution (2012)
We just comin' here to work in the dye room right there as per usual.Wir sind hier nur, um wie immer im Färberaum zu arbeiten. And the Fun Factory (2015)
Come on, we have to put these on and go into the dye room, 'cause I'm guessing that's where it all goes down.Komm schon, wir müssen die hier anziehen und in den Färberaum gehen, denn ich schätze mal, da geht alles ab. And the Fun Factory (2015)
The dye room, I'm not surprised.Der Färberaum, ich bin nicht überrascht. And the Fun Factory (2015)
- Chief of Dyers.FärberMohenjo Daro (2016)
Rose madder.Färberkrapp. Best Laid Schemes... (2016)
The nettle juice on their skin will cause blistering, and the rose madder should produce blood in the urine.Der Brennnesselsaft verursacht Blasen auf der Haut, das Färberkrapp sollte für Blut im Urin sorgen. Best Laid Schemes... (2016)
Now, Trip Advisor is a website for the mealy-mouthed and the bitter.Das ist eine Website für Schönfärber und Miesmacher. Enviro-mental (2016)
You know what? You need to crawl out from behind your faggotty little rainbow.Du musst dich von deiner schwuchteligen Schönfärberei verabschieden. Sand Castle (2017)
No more sugarcoating.Keine Schönfärberei. Not Writing a Love Letter (2017)
And you weren't gonna stop it with candy bars.Und man konnte ihn nicht mit Schönfärberei stoppen. Combat Zones (2017)
The Dyeing and Brick factories took up all my time, unfortunatelyDie Färberei und Ziegelfabrik... haben unglücklicherweise meine ganz Zeit in Anspruch genommen! One-Armed Boxer (1972)
Ching Te runs the brick and dyeing factory.Ching Te hat eine Färberei und eine Ziegelfabrik. One-Armed Boxer (1972)

CMU English Pronouncing Dictionary
FARBER    F AA1 R B ER0
FARBERWARE    F AA1 R B ER0 W EH2 R

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Färberei {f}dyeworks; dye factory [Add to Longdo]
Saflor {m}; Färberdistel {f}safflower [Add to Longdo]
Schönfärber {m}palliator [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top