Search result for

extra

(179 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -extra-, *extra*
English-Thai: Longdo Dictionary
extracellular(adj) ภายนอกเซลล์
extrajudicial killing(n) การฆ่าแบบไม่เคารพกฎหมาย, การฆ่าที่ผิดกฎหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
extra[ADJ] เป็นพิเศษ, See also: เหนือกว่า, ดีกว่าปกติ, Syn. more
extra[N] สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามา
extra[ADV] อย่างพิเศษ, Syn. exceptionally
extra[PRF] เลย, See also: ข้างนอก
extract[N] ข้อความที่คัดเลือกมาจากหนังสือ, หนัง, ละคร, See also: ส่วนที่ตัดตอนมา, Syn. citation, excerpt, passage
extract[VT] คัดลอกหรือตัดทอน (ข้อความ), See also: คัด, ตัดทอน, Syn. cite, excerpt, quote
extract[VT] ถอนออก, See also: ดึงออก, Syn. pull out
extract[VT] สกัดออกมา
extradite[VT] ส่งผู้ร้ายข้ามแดน, See also: ส่งอาชญากรข้ามแดน
extraction[N] การถอน, See also: การดึงออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
extra(เอคซฺ'ทระ) adj.,n. (สิ่งที่) พิเศษ,ใหญ่กว่าหรือดีกว่าปกติ,เพิ่มเติม. -adv. เป็นพิเศษ,เพิ่มเติม,นอกรายการ, Syn. more
extract(อิคซฺแทรค'ทฺ) vt. ถอน,ดึง,สกัด,บีบ,คั้น,เอาออก,ได้มาจาก,อนุมาน,ขู่เข็ญ,กรรโชก,คัดลอก,หาค่าราก (root) . n. สิ่งที่ดึงออก,สิ่งที่สกัดออก,สารสกัด,ส่วนที่คัดลอก., See also: extractability,extractibility n. extractable,extractible adj. คำที่มีควา
extraction(อิคซฺแทรค'เชิน) n. การดึง,การถอน,การสกัด,การบีบ,การคั้น,สิ่งที่ดึงหรือถอนออก,ข้อความที่คัดลอก,การสกัด,เชื้อสาย
extradite(เอคซฺทระไดทฺ') vt. ส่ง (ผู้ร้าย) ข้ามแดน
extradition(เอคซฺทระดิช'เชิน) n. การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
extraneous(อิคซฺเทร'เนียส) adj. ภายนอก,นอกประเทศ,นอกประเด็น,ไม่เกี่ยวข้อง., See also: extraneousness n.
extraordinary(อิคซฺทรอ'ดินะรี) adj. พิเศษ,ผิดธรรมดา,วิสามัญ., See also: extraordinarily adv. extraordinariness n., Syn. amazing
extraterritorial(เอคซฺทระเทอริทอ'เรียล) adj. นอกเขต,นอกเขตอำนาจ., Syn. exterritorial
extravagance(อิคซฺแทรฟ'วะเกินซฺ) n. ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความมากเกินควร, ความสิ้นเปลือง, Syn. lavishness
extravagancyดูextravagance

English-Thai: Nontri Dictionary
extra(adj) พิเศษ,ใหญ่กว่า,ดีกว่าปกติ,เพิ่มเติม
extra(n) สิ่งพิเศษ,สิ่งที่ใหญ่กว่าปกติ,สิ่งที่เพิ่มเติม,ฉบับพิเศษ
extract(n) สารสกัด,ส่วนที่คัดลอก
extract(vt) สกัด,ดึง,ถอน,ตัดออกมา,แยกออก,คัดลอก,ได้มาจาก
extraction(n) การดึง,การถอน,การสกัด
extradite(vt) คืนเชลยศึก,ส่งผู้ร้ายข้ามแดน
extradition(n) การคืนเชลยศึก,การส่งผู้ร้ายข้ามแดน
extraneous(adj) ของผู้อื่น,ของนอก,นอกประเด็น,ภายนอก
extraordinarily(adv) อย่างผิดปกติ,อย่างพิเศษ,อย่างผิดธรรมดา,วิสามัญ
extravagance(n) ความสิ้นเปลือง,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความฟุ่มเฟือย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
extra dividendเงินปันผลพิเศษ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
extra premiumเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
extra statutory concessionsการผ่อนปรนการบังคับ (ตามกฎหมายภาษีอากร) (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extra systole; extrasystoleการบีบตัวของหัวใจนอกจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extra vires (L.)นอกเหนืออำนาจ [ดู intra vires และ ultra vires ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extra-articularนอกข้อ, นอกข้อต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extrabronchialนอกหลอดลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extracapsularนอกถุงหุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extracapsular cataract extractionการลอกต้อแก้วตาจากถุงหุ้ม, การลอกต้อกระจกจากถุงหุ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
extracapsular fractureกระดูกหักนอกข้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extraนอกเหนือ,ดี [การแพทย์]
Extra - terrestrial radiationรังสีภายนอกขอบเขต ของโลก [อุตุนิยมวิทยา]
Extra Legsไม้เท้า [การแพทย์]
Extracellularนอกเซลล์,สภาวะนอกเซลล์,ส่วนนอกเซลล์,ภายนอกเซลล์ [การแพทย์]
Extracellular Fluidน้ำเยื่อ,ของเหลวที่อยู่นอกเซลล์,ของเหลวนอกเซลล์,ของเหลวภายนอกเซลล์,น้ำนอกเซลล์,ภาคน้ำหล่อเลี้ยง,ของเหลวที่อยู่นอกเซลล์,สารน้ำภายนอกเซลล์,น้ำส่วนนอกเซลล์,ของเหลวจากภายนอกเซลล์,ของเหลวภายนอกเซลล์,น้ำที่อยู่นอกเซลล์ [การแพทย์]
Extracellular Fluid Volumeปริมาตรของของเหลวที่อยู่ระหว่างเซลล์ [การแพทย์]
Extracellular Matrixมาตริกซ์นอกเซลล์ [การแพทย์]
Extracellular matrix proteinsโปรตีนเมตริกซ์นอกเซลล์ [TU Subject Heading]
Extracellular Spaceช่องว่างระหว่างเซลล์,ระบบไหลเวียนโลหิตสู่ภายนอก,ช่องของเหลวนอกเซลล์,นอกเซลล์,ช่องนอกเซลล์,ช่องว่างที่อยู่นอกเซลล์,เซลล์,ช่องภายนอก,ส่วนนอกเซลล์ [การแพทย์]
Extrachromosomal Inheritanceพันธุกรรมนอกโครโมโซม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
extract (vt ) สกัด
extractor (n ) เคื่องปั่นผ้าแห้ง
extractor (n ) เครื่องปั่นผ้าแห้ง คำเดิมตกตัว "ร" เป็นเคี่อง
extrajudicial killings (n jargon ) การสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม
Extrapolation {f} [math.] (n) บัญญัติยางค์
extravaganza (n ) มหกรรม
Extravertsคนชอบเข้าสังคม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was thinking we deserve an extra-long honeymoon.ฉันคิดว่าเราสมควรได้ฮันนีมูนอันสุดพิเศษบ้างนะ Committed (2008)
Good thing you gave us that extra power.สิ่งดีๆ ที่เจ้าให้เราก็ความสามารถพิเศษนี่ล่ะ Downfall of a Droid (2008)
Master Obi-Wan, sometimes R2 having that extra information has come in handy.อาจารย์โอบีวัน บางครั้งอาร์ทูก็มีข้อมูลพิเศษที่มีประโยชน์ Downfall of a Droid (2008)
If it's a bite, I have to extract venom from the snake that bit'im to make an antidote.ถ้าเป็นงูกัดจริงๆ ,ลุงต้องรีดพิษจากงูตัวที่กัดเขา เพื่อเอามาทำยาแก้พิษ Valiant (2008)
I'll be fine. Sure you don't want an extra blanket? It's OK, really.ผมไม่เป็นไรหรอก แน่ใจนะว่าไม่เอาตะกร้าอีก ไม่เป็นไรฮะ The Moment of Truth (2008)
You show him the most extraordinary loyalty.เจ้าแสดงให้เขาเห็นถึงความจงรักภักดี Excalibur (2008)
Morgana must have shown extraordinary courage to have defended a king against such odds.มอร์กาน่าต้องแสดง ความกล้าหาญมากทีเดียว ที่จะปกป้องกษัตริย์จากคนพวกนั้นได้ To Kill the King (2008)
Unique ways to film everyone's extraordinary abilities.เป็นความสามารถพิเศษ ของแต่ละคนในทางที่ต่างกันไป Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Many of us have extraordinary abilities.เราต่างคนก็ต่างมีความสามารถพิเศษ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
After all, these are people with extraordinary abilities.กับเหล่าผู้มีพลังพิเศษทั้งหลาย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Who discover they have some extraordinary abilities.ที่พบว่าพวกเขามีพลังที่ไม่ธรรมดา Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
...with the most extraordinary power.ด้วยพลังเหนือมนุษย์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
extraAlthough I modified this extravagance later by including the beautiful life among the works of art that alone gave a meaning to life, it was still beauty that I valued.
extraAn air conditioner is available as an optional extra.
extraAnd it is only a very short step from there, to perception which occurs in the absence of all immediate signals and has to be labeled extrasensory.
extraA permanent is extra.
extraAttendance is charged extra.
extraDon't you find yourself reaching for things with '20% extra' written on them?
extraDo you have an extra English dictionary by any chance?
extraDo you have an extra shelf I can use?
extraExtract an essence from the bark of a tree.
extraExtract pleasure from reading.
extraExtra special treatment is imperative to get the vessel through government red tape, so that she can leave port on time.
extraHe coaxed extra money from his mother.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขนาดใหญ่พิเศษ[N] extra large, See also: XL
วิสามัญ[ADJ] extraordinary, See also: special, unusual, uncommon, specific, particular, Syn. ไม่ใช่สามัญ, ไม่ใช่ธรรมดา, เฉพาะเรื่อง, Example: รัฐบาลจะประสานงานกับประธานสภา เพื่อขอเปิดสภาสมัยวิสามัญในวันที่ 13 กรกฎาคม, Count unit: สามัญ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน[V] extradite a criminal or prisoner, Example: เจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามยาเสพติดละเมิดข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดน
เก็บความ[V] summarize, See also: extract, digest, conclude, Example: เนื้อหาส่วนที่ 1 แกนเนื้อหาหลักจะเก็บความจากบางส่วนของหนังสือชั้นดี, Thai definition: เลือกเอาแต่ข้อความที่สำคัญ, เก็บใจความ, สรุปความ
โคร่ง[ADJ] oversize, See also: extra large, oversized, outsize, outsized, Syn. ใหญ่โต, เร่อร่า, เก้งก้าง, Ant. เล็ก, กะทัดรัด, Example: คนขับรถสวมเสื้อตัวโคร่งและสวมหมวกแก๊ปทะมัดทะแมง
พิเศษ[ADJ] special, See also: extraordinary, Example: สำนักนายกฯ จัดรางวัลพิเศษ เพื่อสนับสนุนนักแสดงที่ประพฤติดี, Thai definition: ยิ่งกว่าปกติ, แปลกไปจากสามัญ, ไม่ใช่ทั่วไป
พิเศษ[ADV] specially, See also: extraordinarily, Example: หล่อนจัดเครื่องอาบน้ำไว้ให้เขาเป็นพิเศษ มีพวกสมุนไพรหอม เป็นต้น, Thai definition: อย่างเป็นส่วนหนึ่งที่แปลกหรือเหนือไปจากธรรมดา
ฟุ้งเฟ้อ[ADJ] extravagant, See also: lavish, Syn. ฟุ่มเฟือย, Ant. ประหยัด, Example: ชาวชนบทมีมาตรฐานความเป็นอยู่ต่ำกว่าในเมือง เพราะไม่มีสิ่งฟุ้งเฟ้อล่อใจ, Thai definition: ที่ใช้จ่ายเกินควร
ฟุ่มเฟือย[ADJ] extravagant, See also: superfluous, Syn. สุรุ่ยสุร่าย, Ant. ประหยัด, Example: เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิต เราต้องแยกระหว่างสินค้าจำเป็นกับสินค้าฟุ่มเฟือย, Thai definition: ที่ช้จ่ายเกินควร
ฟุ่มเฟือย[ADV] extravagantly, See also: superfluously, Syn. สุรุ่ยสุร่าย, Ant. ประหยัด, Example: เขาใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เมื่อเงินขาดมือ ก็ตื๊อขอเงินจากแม่, Thai definition: ใช้จ่ายอย่างเกินควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior   FR: spécial ; extra ; supérieur
เอาออก[v.] (ao øk) EN: take off ; remove ; free   FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
ใบเกิด[n. exp.] (baikoēt) EN: birth certificate   FR: acte de naissance [m] ; certificat de naissance [m] ; extrait d'acte de naissance [m]
ใบแสดงแฟ้มอาชญากรรม [n. exp.] (bai sadaēng faem ātyākam) FR: extrait de casier judiciaire [m]
เบียร์โคโรนา[TM] (Bīa Khōrōnā) EN: Corona ; Corona Extra   FR: Corona [f]
บ่ง[v.] (bong) EN: pick off ; extricate   FR: extraire ; enlever
ชำเรา[n.] (chamrao) EN: illicit sexual relations ; adultery   FR: adultère [m] ; relations sexuelles extra-conjugales [fpl]
เชื้อชาติ[n.] (cheūachāt) EN: race ; origin ; nationality ; extraction   FR: race [f] ; espèce [f] ; origine [f]
เฟ้อ[adj.] (foē) EN: excessive ; extravagant   FR: excessif ; extravagant
ฟุ่มเฟือย[v.] (fumfeūay) EN: be extravagant with money ; live in luxury ; spend money extravagantly/prodigally/lavishly ; be wasteful   FR: dépenser sans compter ; dépenser excessivement ; être prodigue ; être dépensier ; être un dilapidateur ; être un dissipateur

CMU English Pronouncing Dictionary
EXTRA    EH1 K S T R AH0
EXTRAS    EH1 K S T R AH0 Z
EXTRACT    IH0 K S T R AE1 K T
EXTRACT    EH1 K S T R AE2 K T
EXTRACTS    EH1 K S T R AE2 K T S
EXTRACTS    IH0 K S T R AE1 K T S
EXTRADITE    EH1 K S T R AH0 D AY2 T
EXTRACTED    IH0 K S T R AE1 K T AH0 D
EXTRACTION    IH0 K S T R AE1 K SH AH0 N
EXTRACTING    IH0 K S T R AE1 K T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
extra    (n) (e1 k s t r @)
extras    (n) (e1 k s t r @ z)
extract    (n) (e1 k s t r a k t)
extract    (v) (i1 k s t r a1 k t)
extracts    (n) (e1 k s t r a k t s)
extracts    (v) (i1 k s t r a1 k t s)
extracted    (v) (i1 k s t r a1 k t i d)
extradite    (v) (e1 k s t r @ d ai t)
extracting    (v) (i1 k s t r a1 k t i ng)
extraction    (n) (i1 k s t r a1 k sh @ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
extrahieren(vt) |extrahierte, hat extrahiert| สกัดออกมา, แยกออกมา เช่น Daten werden regelmäßig extrahiert und in XML-Formate transformiert., Cumarin kann aus ihrer Lösung durch Äther nicht extrahiert werden.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufbettung {f}extra bed; extra beds [Add to Longdo]
Sonderdividende {f}; Dividendenzuschlag {m}extra dividend; surplus dividend [Add to Longdo]
Extrakt {m}; Auszug {m}extract [Add to Longdo]
Extrakt {m}; Extraktion {f}; Entziehung {f}; Entzug {m} | Extrakte {pl}extraction | extractions [Add to Longdo]
Extraktionsmittel {n} [chem.]extracting agent [Add to Longdo]
Extrapolation {f} [math.]extrapolation [Add to Longdo]
Extrapolymer {n} [chem.]extra polymer [Add to Longdo]
Extraversion {f}; Extravertiertheit {n}; nach außen gerichtetes Interesseextroversion [Add to Longdo]
Extrawurst {f}sth. special [Add to Longdo]
Komparse {m} (Film) | Komparsen {pl}extra | extras [Add to Longdo]
Mehrarbeit {f} | Mehrarbeit leistenextra work | to work overtime [Add to Longdo]
Mehraufwand {m}extra time; additional cost [Add to Longdo]
Nebeneinnahme {f}; Nebeneinahmen {pl}extra income [Add to Longdo]
Nebenkosten {pl}extra charges; extra expenses [Add to Longdo]
Spielverlängerung {f}; Verlängerung {f} [sport] | in der Verlängerung | nach Verlängerungextra time | in extra time | after extra time [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ESP[イーエスピー, i-esupi-] (n) extrasensory perception; ESP [Add to Longdo]
PUREX[ピューレックス, pyu-rekkusu] (n) plutonium-uranium extraction; PUREX [Add to Longdo]
お負け(P);御負け[おまけ, omake] (n,vs) (1) freebie (e.g. with a purchase); something additional; bonus; an extra; (2) (on the spot) price reduction; (3) exaggeration; (P) [Add to Longdo]
ちょい役[ちょいやく, choiyaku] (n) bit part (e.g. in a film); extra [Add to Longdo]
つばさ[, tsubasa] (n) extra-high-speed Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
のぞみ[, nozomi] (n) extra-high-speed Toukai-line Shinkansen; (P) [Add to Longdo]
まれに見る;稀に見る[まれにみる, marenimiru] (exp,adj-f) rare; extraordinary; singular [Add to Longdo]
わんさガール[, wansa ga-ru] (n) (See わんさ) small-part actress; female extras [Add to Longdo]
エキストラ[, ekisutora] (n) extra; (P) [Add to Longdo]
エキストライニング[, ekisutorainingu] (n) extra inning [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
企业间网路[qǐ yè jiān wǎng lù, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄐㄧㄢ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, / ] extranet; company-external network [Add to Longdo]
[chǐ, ㄔˇ, ] extravagant; wasteful; exaggerating [Add to Longdo]
[rǒng, ㄖㄨㄥˇ, ] extraneous [Add to Longdo]
出奇[chū qí, ㄔㄨ ㄑㄧˊ, ] extraordinary; exceptional; unusual [Add to Longdo]
外推法[wài tuī fǎ, ㄨㄞˋ ㄊㄨㄟ ㄈㄚˇ, ] extrapolation (math.); to extrapolate [Add to Longdo]
外星生命[wài xīng shēng mìng, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄥ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ, ] extraterrestrial life [Add to Longdo]
奇能异士[qí néng yì shì, ㄑㄧˊ ㄋㄥˊ ㄧˋ ㄕˋ, / ] extraordinary hero with special abilities; martial arts super-hero [Add to Longdo]
[shē, ㄕㄜ, ] extravagant [Add to Longdo]
[shē, ㄕㄜ, ] extravagant [Add to Longdo]
奢靡[shē mí, ㄕㄜ ㄇㄧˊ, ] extravagant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エキストラネット[えきすとらねっと, ekisutoranetto] extra-net [Add to Longdo]
エクストラネット[えくすとらねっと, ekusutoranetto] extra-net (as opposed to internet) [Add to Longdo]
書き出す[かきだす, kakidasu] to export, to begin to write, to write out, to extract [Add to Longdo]
選集[せんしゅう, senshuu] anthology, selected extracts [Add to Longdo]
抽出[ちゅうしゅつ, chuushutsu] extraction (vs), selection (from a group), sifting [Add to Longdo]
読み込む[よみこむ, yomikomu] to express (e.g. emotion), to fetch (e.g. CPU inst.), to read (extra meaning) into (something) [Add to Longdo]
抜粋[ばっすい, bassui] extract [Add to Longdo]
余剰パルス[よじょうぱるす, yojouparusu] extra-pulse [Add to Longdo]
用語の抽出[ようごのちゅうしゅつ, yougonochuushutsu] extraction of terms [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
抽出[ちゅうしゅつ, chuushutsu] Extraktion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Extra- \Ex"tra-\ [L., fr. exter. See {Exterior}.]
   A Latin preposition, denoting beyond, outside of; -- often
   used in composition as a prefix signifying outside of,
   beyond, besides, or in addition to what is denoted by the
   word to which it is prefixed.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Extra \Ex"tra\, a.
   Beyond what is due, usual, expected, or necessary;
   additional; supernumerary; also, extraordinarily good;
   superior; as, extra work; extra pay. "By working extra
   hours." --H. Spencer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Extra \Ex"tra\, n.; pl. {Extras}.
   1. Something in addition to what is due, expected, or
    customary; esp., an added charge or fee, or something for
    which an additional charge is made; as, at some hotels air
    conditioning is an extra.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. An edition of a newspaper issued at a time other than the
    regular one.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. (Cricket) A run, as from a bye, credited to the general
    score but not made from a hit.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. Something of an extra quality or grade.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 extra
   adv 1: unusually or exceptionally; "an extra fast car"
   adj 1: more than is needed, desired, or required; "trying to
       lose excess weight"; "found some extra change lying on
       the dresser"; "yet another book on heraldry might be
       thought redundant"; "skills made redundant by
       technological advance"; "sleeping in the spare room";
       "supernumerary ornamentation"; "it was supererogatory of
       her to gloat"; "delete superfluous (or unnecessary)
       words"; "extra ribs as well as other supernumerary
       internal parts"; "surplus cheese distributed to the
       needy" [syn: {excess}, {extra}, {redundant}, {spare},
       {supererogatory}, {superfluous}, {supernumerary},
       {surplus}]
   2: added to a regular schedule; "a special holiday flight"; "put
     on special buses for the big game" [syn: {extra}, {special}]
   3: further or added; "called for additional troops"; "need extra
     help"; "an extra pair of shoes" [syn: {extra}, {additional}]
   n 1: a minor actor in crowd scenes [syn: {supernumerary}, {spear
      carrier}, {extra}]
   2: an additional edition of a newspaper (usually to report a
     crisis)
   3: something additional of the same kind; "he always carried
     extras in case of an emergency" [syn: {extra}, {duplicate}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 EXTRA
     EXecutionTRace Analyser (IBM, OS/2)
     

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 extra
   additional; extra
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 extra
   additional; extra
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 extra [ɛkstra]
   additional
   additionally; in addition
   additional; extra
   another; one more
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 extra [ɛkstraː]
   apart; extra; special
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 extra
   additional; extra
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top