Search result for

exponent

(83 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exponent-, *exponent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exponent[N] ผู้สนับสนุน, Syn. advocate, supporter
exponent[N] ผู้อธิบาย, See also: ผู้ตีความ, Syn. explainer, interpreter
exponent[N] เลขชี้กำลัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exponent(อิคซฺโพ'เนินทฺ) n. ผู้อธิบาย,ผู้ชี้แจง,สิ่งที่อธิบาย,ตัวแทน,แบบฉบับ,สัญลักษณ์,ผู้สนับสนุน,เลขกำลังที่อยู่เหนือสัญลักษณ์, Syn. spokeswoman
exponential(เอคซฺโพเนน'เชิล) adj. เกี่ยวกับเลขกำลังที่อยู่เหนือสัญลักษณ์

English-Thai: Nontri Dictionary
exponent(n) ผู้ชี้แจง,ผู้อธิบาย,ตัวแทน,แบบอย่าง,แบบฉบับ,สัญลักษณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exponentเลขชี้กำลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
exponentเลขชี้กำลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exponential-เลขชี้กำลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exponential curveเส้นโค้งเลขชี้กำลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exponential curve smoothing; exponential smoothingการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กำลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exponential distributionการแจกแจงแบบเลขชี้กำลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exponential equationสมการเลขชี้กำลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exponential functionฟังก์ชันเลขชี้กำลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exponential growthการเพิ่มแบบชี้กำลัง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
exponential growth rateอัตราเพิ่มแบบชี้กำลัง, อัตราเติบโตแบบชี้กำลัง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
exponentเลขชี้กำลัง, ตัวเลขที่เขียนไว้ด้านบนขวาของจำนวนใด ๆ และใช้แสดงกำลังของจำนวนนั้น เช่น จำนวน 53 มี 3 เป็นเลขชี้กำลัง และ 5 เป็นฐาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Exponentialเอกซ์โพเนนเชียล [การแพทย์]
exponential equationสมการเอกซ์โพเนนเชียล (สมการเลขชี้กำลัง), สมการที่มีตัวแปรเป็นเลขชี้กำลัง เช่น 2x + 5y = 3 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Exponential Formรูปชี้กำลัง [การแพทย์]
Exponential Formulaการใช้สมการเอกโพเนนเชียล [การแพทย์]
exponential functionฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล (ฟังก์ชันเลขชี้กำลัง), ฟังก์ชันที่สามารถเขียนได้ในรูป y = ax  เมื่อ a > 0 และ a ¹ 1 เช่น  y = 2x [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Exponential Population ประชากรทบต้น ประชากรเอ็กซ์โพเนนเชี่ยล
การเพิ่มของประชากรจะมีลักษณะการเพิ่มแบบทบต้น โดยกำหนดว่าเวลาเป็นตัวแปรต่อเนื่อง การเพิ่มในช่วงเวลาดังกล่าวมีการเพิ่มอย่าง ต่อเนื่องเหมือนกันตลอดช่วงเวลานั้น [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now, since that birth, the being has grown exponentially.คราวนี้หลังจากกำเนิดแล้ว สิ่งมีชีวิตเติบโตด้วยอัตราความเร็วสูง The Day the Earth Stood Still (2008)
replicating, spreading like a virus, multiplying in exponentials.Nเข้าไปแทนที่.. เหมือนไวรัส ที่ขยายพันธุ์ได้แบบเท่าทวีคูณ Gamer (2009)
Exponential growth, that's the key here.- เพราะว่าเราขาดความคิดริเริ่มนะสิ Negro Y Azul (2009)
Exponential growth.ตอนนี้ นั่นแหล่ะความสำเร็จ Negro Y Azul (2009)
You want your exponential growth, guys are gonna get busted.คุณต้องการให้การค้าเจริญเติบโต เด็กเดินยาต้องถูกจับสักวัน เรื่องง่ายๆที่รู้ๆกันอยู่ Better Call Saul (2009)
Target is experiencing exponential growth at an absolute rate of 10,000 to 1 on an ascendant curve.เป้าหมายได้เพิ่มปริมาณในรูปแบบทวีคูณ ที่ขยายจาก1หน่วยเป็น10,000หน่วย ด้วยอัตราส่วนเส้นโค้ง Ben 10: Alien Swarm (2009)
So they're growing in numbers exponentially, and consuming our resources without us even knowing it.แสดงว่า มันกำลังเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และผลาญทรัพยากรของเรา โดยที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลย Water (2009)
They amplify, exponentially,พวกเขาเพิ่มขีดค่า ศักยภาพของพลังขึ้นไปอีก Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
They amplify exponentiallyมันขยายกำลังให้กันอย่างไม่สิ้นสุด Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
It's not infinite. It's jus t- it's exponentially large.มันไม่ได้นับไม่ถ้วน แค่เป็น แค่เป็นตัวเลขที่มากเฉย ๆ The Uncanny Valley (2010)
Every time we administered the protocol, his intelligence increased exponentially.ทุกครั้งที่เราทำการบำบัดเขา สติปัญญาเขาจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ The Plateau (2010)
Exponentially increases the amount of work.ทำให้งานเพิ่มมากขนาดนี้ Protect Them from the Truth (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exponentEr, Sir? What's written on the blackboard isn't an exponential function but a trigonometric one ...

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลขชี้กำลัง[N] exponent, Thai definition: จำนวนเต็มหรือจำนวนตรรกยะที่ใช้ยกกำลังจำนวนจริง, Notes: (คณิตศาสตร์)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าตำรับ[n.] (jao tamrap) EN: pioneer ; initiator ; originator ; leading exponent   FR: pionnier [m] ; précurseur [m]
การยกกำลัง[n.] (kān yok kamlang) EN: exponentiation   FR: élévation à la puissance[f] ; exponentiation [f]
เลขชี้กำลัง[n.] (lēkchīkamlang) EN: exponent ; index ; exponential notation   FR: exposant [m]
เลขชี้กำลังเป็นเศษส่วน[n. exp.] (lēkchīkamlang pen sētsuan) EN: fractional index ; fractional exponent   
สัญกรณ์เลขยกกำลัง[n. exp.] (sanyakōn lēk yok kamlang) EN: exponential notation   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPONENT    EH1 K S P OW2 N AH0 N T
EXPONENTS    IH0 K S P OW1 N AH0 N T S
EXPONENTIAL    EH2 K S P OW0 N EH1 N CH AH0 L
EXPONENTIAL    EH2 K S P OW0 N EH1 N SH AH0 L
EXPONENTIALLY    EH2 K S P OW0 N EH1 N SH AH0 L IY0
EXPONENTIALLY    EH2 K S P OW0 N EH1 N CH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exponent    (n) (i1 k s p ou1 n @ n t)
exponents    (n) (i1 k s p ou1 n @ n t s)
exponential    (n) (e2 k s p @ n e1 n sh l)
exponentials    (n) (e2 k s p @ n e1 n sh l z)
exponentially    (a) (e2 k s p @ n e1 n sh @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Exponent {m}superscript [Add to Longdo]
Exponent {m}; Vertreter {m}exponent [Add to Longdo]
Exponential...exponential [Add to Longdo]
Exponentialfunktion {f} [math.]exponential function [Add to Longdo]
Exponentialreihe {f} [math.]exponential series [Add to Longdo]
exponentiell; exponenziell {adj}exponential [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] (n) {comp} truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
鏡面反射指数[きょうめんはんしゃしすう, kyoumenhanshashisuu] (n) {comp} specular exponent [Add to Longdo]
光集中指数[ひかりしゅうちゅうしすう, hikarishuuchuushisuu] (n) {comp} concentration exponent [Add to Longdo]
指数[しすう, shisuu] (n) index; index number; exponent (e.g. in floating-point representation); characteristic; (P) [Add to Longdo]
指数演算子[しすうえんざんし, shisuuenzanshi] (n) {comp} exponential operator [Add to Longdo]
指数関数[しすうかんすう, shisuukansuu] (n) exponential function; exponentiation function [Add to Longdo]
指数的[しすうてき, shisuuteki] (adj-na) {comp} exponential [Add to Longdo]
指数的成長[しすうてきせいちょう, shisuutekiseichou] (n) {comp} exponential growth [Add to Longdo]
指数部[しすうぶ, shisuubu] (n) exponent portion; characteristic (e.g. in floating-point representation) [Add to Longdo]
指数分布[しすうぶんぷ, shisuubunpu] (n) {comp} exponential distribution [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
指数函数[zhǐ shù hán shù, ㄓˇ ㄕㄨˋ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] exponential function [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
鏡面反射指数[きょうめんはんしゃしすう, kyoumenhanshashisuu] specular exponent [Add to Longdo]
光集中指数[ひかりしゅうちゅうしすう, hikarishuuchuushisuu] concentration exponent [Add to Longdo]
指数[しすう, shisuu] exponent (e.g. in floating-point representation) [Add to Longdo]
指数演算子[ひすうえんざんし, hisuuenzanshi] exponential operator [Add to Longdo]
指数関数[しすうかんすう, shisuukansuu] exponentiation function [Add to Longdo]
指数的[しすうてき, shisuuteki] exponential [Add to Longdo]
指数的成長[しすうてきせいちょう, shisuutekiseichou] exponential growth [Add to Longdo]
指数分布[しすうぶんぷ, shisuubunpu] exponential distribution [Add to Longdo]
冪乗演算子[べきじょうえんざんし, bekijouenzanshi] exponential operator (**) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exponent \Ex*po"nent\, n. [L. exponens, -entis, p. pr. of
   exponere to put out, set forth, expose. See {Expound}.]
   1. (Alg.) A number, letter, or any quantity written on the
    right hand of and above another quantity, and denoting how
    many times the latter is repeated as a factor to produce
    the power indicated;
 
   Note: thus a^{2} denotes the second power, and a^{x} the xth
      power, of a (2 and x being the exponents). A fractional
      exponent, or index, is used to denote the root of a
      quantity. Thus, a^{1/3} denotes the third or cube root
      of a.
      [1913 Webster]
 
   2. One who, or that which, stands as an index or
    representative; as, the leader of a party is the exponent
    of its principles.
    [1913 Webster]
 
   3. one who explains, expounds, or interprets.
    [PJC]
 
   {Exponent of a ratio}, the quotient arising when the
    antecedent is divided by the consequent; thus, 6 is the
    exponent of the ratio of 30 to 5. [R.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exponent
   n 1: a person who pleads for a cause or propounds an idea [syn:
      {advocate}, {advocator}, {proponent}, {exponent}]
   2: someone who expounds and interprets or explains
   3: a mathematical notation indicating the number of times a
     quantity is multiplied by itself [syn: {exponent}, {power},
     {index}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Exponent [ɛkspoːnɛnt] (n) , s.(m )
   exponent; superscript
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top