Search result for

excel

(107 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excel-, *excel*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excel[VI] ดีเยี่ยม, See also: ยอดเยี่ยม, เก่ง, มีพรสวรรค์, Syn. exceed, surpass, transcend
excellent[ADJ] ยอดเยี่ยม, See also: ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, เป็นเลิศ, เยี่ยมยอด, Syn. superior, outstanding
excelsior[N] ไม้ที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อเพื่อกันไม่ให้ของแตกหัก
excellence[N] ความเป็นเลิศ, See also: ความดีเยี่ยม, ความยอดเยี่ยม, Syn. superiority
Excellency[N] คำเรียกอย่างยกย่องสำหรับผู้มีตำแหน่งทางราชการสูง เช่น รัฐมนตรี เอกอัครราชทูต
excellently[ADV] อย่างดีเยี่ยม, See also: อย่างยอดเยี่ยม, อย่างดีเลิศ, อย่างเยี่ยมยอด, Syn. outstandingly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excel(อิคเซล') vt.,vi. ดีกว่า,เก่งกว่า,เหนือกว่า, Syn. surpass
excellence(เอค'ซะเลินซฺ) n. ความดีเลิศ,ความยอดเยี่ยม,ความดีเด่น., Syn. distinction
excellency(เอค'ซะเรินซี) n. คำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูง ,ความดีเด่น,ความดีงาม
excellent(เอค'ซะเลินทฺ) adj. ดีเด่น,ดีงาม,ดียิ่ง,ยอดเยี่ยม., Syn. exceptional
excelsior(อิคเซล'ซิเออะ) n. ดอกไสกบเล็ก ๆ ,adj.,interj. ยิ่งดี,ยิ่งเจริญ,ยิ่งสูง
par excellence f.เป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยม,ดีเลิศ

English-Thai: Nontri Dictionary
excel(vi,vt) ดีกว่า,เก่งกว่า,เหนือกว่า,ดีมาก,ดีเลิศ
excellency(n) คำยกย่องผู้ทรงเกียรติ,ฯพณฯ,ความยอดเยี่ยม,ความดีงาม
excellent(adj) ดีเลิศ,ดีงาม,ดียิ่ง,ยอดเยี่ยม,เป็นเยี่ยม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excellenceความเป็นเลิศ [TU Subject Heading]
Excellencyเป็นคำแสดงตำแหน่งที่ใช้เรียกตัวเอกอัครราชทูต ทั้งโดยวาจาและโดยลายลักษณ์อักษร เป็นคำที่เริ่มใช้กันตั้งแต่สมัยทำสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลีย (Treaty of Westphalia) เมื่อ ค.ศ. 1648 และได้นำมาใช้ทั่วทวีปยุโรปหลังจากการประชุมคองเกรสแห่งเวียนนา (ค.ศ. 1815) แต่ถ้าบังเอิญเอกอัครราชทูตของประเทศหนึ่งใดเป็นบุคคลเชื้อพระวงศ์ แทนที่จะเรียกเอกอัครราชทูตผู้นั้นด้วยคำว่า Excellency ก็ให้เรียกด้วยคำว่า ?Royal Highness? แทนแต่เดิมคำ ?Excellency? ซึ่งเป็นคำเติมหน้าชื่อแสดงตำแหน่งนี้ใช้เรียกเฉพาะตัวเอกอัครราชทูตเท่า นั้น แต่ในทางปฏิบัติ ทุกวันนี้ได้นิยมใช้เรียกตัวอัครราชทูต (Ministers) เช่นกัน ส่วนภริยาของเอกอัครราชทูตนั้นก็ได้รับการยกย่องโดยใช้คำ Excellency ด้วย แต่สำหรับเอกอัครราชทูตที่เป็นสตรี สามีของเธอจะไม่ได้รับเรียกเช่นนั้น นอกจากนั้น คำแสดงตำแหน่งนี้ยังใช้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และมีหลายประเทศได้นำไปใช้เรียกประมุขของรัฐบาลหรือรัฐมนตรีด้วย แต่การปฏิบัติดังนี้ย่อมแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ส่วนเลขาธิการสหประชาชาตินั้น ใช้เรียกกันเป็นทางการว่า Excellency และสำหรับกรณีที่ไม่เป็นทางการก็เรียกว่า Mr. Secretary-General [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
excell (vi vt ) เก่ง,สามารถ,เก่งกว่า,ทำให้ดีกว่า
See also: S. expert, good at,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Excellent choice.เลือกได้ดี Dentist of Detroit (2011)
Excellent.เยี่ยมเลย Beauty and the Feast (2011)
Excellent.เยี่ยม Who Are You, Really? (2013)
Excellent.เยี่ยม Betrayal (2013)
Excellent s.A.T.S, more talent than money could ever buy. Yeah, but...คะแนน SAT ก็ดีสุดๆ ความสามารถลูกมากเกินกว่าจะเงินจะซื้อได้ แต่... New Haven Can Wait (2008)
Excellent craftsmanship...มันจะช่วยเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสามีและภรรยา Committed (2008)
Excellent. Next question.ไม่. Committed (2008)
Didn't prove anything. Excellent point.ุมุมมองที่ยอดเยี่ยม Not Cancer (2008)
Uh-huh, and I'd be an excellent father.และฉันเป็นพ่อที่ดีเลิศ โอ้ Joy (2008)
Excellent. Where is he?เยี่ยม มันอยู่ไหน? Ambush (2008)
Excellent.ดีมาก Rookies (2008)
Your guests have arrived- Excellent-แขกของท่านมาถึงแล้วครับ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
excelA dictionary is an excellent reference book.
excelApart from a few minor mistakes, your composition was excellent.
excelApart from a few mistakes, your composition was excellent.
excelApplication to his studies brought him excellent results in the final examination.
excelA scholar made an excellent speech about human rights.
excelAustralians excel at sports and entertainment.
excelBill is excellent scientist material.
excelDr. Hellebrandt is an associate professor in that excellent university.
excelExcellent! It's just like you to come through like that.
excelExcellent putt.
excelExcellent reviews.
excelHe answered my questions by the exercise of his excellent memory.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เยี่ยมยอด[ADJ] excellent, See also: best, supreme, Syn. เลิศ, ยอดเยี่ยม, Ant. แย่, ห่วย, Example: คุณมีโอกาสเยี่ยมยอดที่จะพิสูจน์ตัวเอง, Thai definition: ลักษณะที่ดีที่สุด
ดีมาก[ADJ] excellent, See also: well-done, outstanding, Syn. ดีเยี่ยม, ดีเลิศ, Example: แฟนเขานิสัยดีมากแล้วก็เข้ากับเพื่อนๆ ของเขาได้ทุกคน, Thai definition: ที่มีความสามารถมาก, ที่ทำได้ดีเยี่ยม
ลอยฟ้า[ADV] excellently, See also: superbly, transcendently, Syn. ลอยเมฆ, วิเศษ, เลิศ, Example: เขาได้รับการยกย่องอย่างลอยฟ้า
อภิธรรม[N] excellent law, See also: higher doctrine, transcendental law, metaphysics, Example: การสวดหน้าศพมีการจัดตั้งเครื่องบูชา และจัดที่สำหรับพระสวดอภิธรรมในเวลากลางคืน, Thai definition: ชื่อธรรมะชั้นสูง มี 7 คัมภีร์ นิยมใช้สวดในงานศพ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เลิศ[ADJ] excellent, See also: first-rate, perfect, splendid, marvelous, wonderful, Syn. ยอดเยี่ยม, เยี่ยม, เลิศเลอ, Example: กลุ่มนักธุรกิจร่วมกันดื่มสุรารสเลิศหลังเสร็จสิ้นการเจรจา, Thai definition: ที่ยอดเยี่ยมในทางใดเป็นพิเศษ
วิเศษ[ADJ] superb, See also: excellent, splendid, magnificent, marvelous, wonderful, Syn. ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ, Example: การช็อปปิ้งครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่แสนจะวิเศษจริงๆ, Thai definition: ที่ดีเลิศหรือที่ยอดเยี่ยม
มกุฎ[ADJ] supreme, See also: excellent, superb, highest, Syn. สูงสุด, ยอดเยี่ยม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มือหนึ่ง[ADJ] firsthand, See also: excellent, expert, Syn. มือชั้นยอด, Example: เขาเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งจากทีมแดนโคนมเดนมาร์ก, Thai definition: ที่มีความสามารถยอดเยี่ยมหรือมีความชำนาญการ
เยี่ยม[ADJ] excellent, See also: top, first-rate, topmost, superb, best, prime, outstanding, supreme, Syn. ยิ่ง, เด่น, เลิศ, Ant. แย่, Example: เขาเป็นนักเล่นหมากรุกฝีมือเยี่ยมคนหนึ่งของเมืองไทย
เก่ง[ADV] excellently, See also: expertly, proficiently, skilfully, brilliantly, Syn. สามารถ, รอบรู้, Example: ผู้ใหญ่ไม่ควรคาดหวังให้สูงจากเด็ก เช่น ต้องเรียนเก่ง เพราะการคาดหวังทำให้ผู้เลี้ยงมีอารมณ์รุนแรงต่อเด็ก, Thai definition: สามารถในทางใดทางหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บวร[n.] (bøwøn = bøwøra) EN: superb ; sublime ; glorious ; noble ; excellent ; supreme   FR: suprême ; supérieur ; sublime ; glorieux
ช่าง[v.] (chang) EN: have an aptitude for ; have a liking for ; be prone to ; be given to ; have a habit of ; be good at ; be expert in ; excel ; be apt to   FR: avoir des aptitudes pour ; être doué
ชั้นเยี่ยม[adj.] (chan yīem) EN: first-class ; top-flight ; top-notch ; excellent ; super ; superb   FR: de première qualité ; excellent
เชี่ยวชาญ[v.] (chīochān) EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced   FR: exceller ; être un expert
เด็ด[adj.] (det) EN: excellent ; fine   
เด็ดดวง[v. exp.] (detdūang) EN: be excellent be marvelous; be wonderful; e superb; b splendid; be matchless   FR: être magnifique ; être merveilleux
เด็ดสะระตี่[v. exp.] (det saratī) EN: be splendid; be excellent; be fantastic; be wonderful; be marvelous; be superb; be great   
ดีเด่น[X] (dīden) EN: excellent   FR: excellent

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCEL    IH0 K S EH1 L
EXCELS    IH0 K S EH1 L Z
EXCELAN    EH2 K S EH1 L AH0 N
EXCEL'S    IH0 K S EH1 L Z
EXCELLED    IH0 K S EH1 L D
EXCELLENT    EH1 K S AH0 L AH0 N T
EXCELLING    IH0 K S EH1 L IH0 NG
EXCELSIOR    IH0 K S EH1 L S IY0 ER0
EXCELLENCE    EH1 K S AH0 L AH0 N S
EXCELLENCY    EH1 K S L AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excel    (v) (i1 k s e1 l)
excels    (v) (i1 k s e1 l z)
excelled    (v) (i1 k s e1 l d)
excellent    (j) (e1 k s @ l @ n t)
excelling    (v) (i1 k s e1 l i ng)
excelsior    (n) (e1 k s e1 l s i oo r)
Excellency    (n) (e1 k s @ l @ n s ii)
excellence    (n) (e1 k s @ l @ n s)
excellences    (n) (e1 k s @ l @ n s i z)
excellently    (a) (e1 k s @ l @ n t l ii)

French-Thai: Longdo Dictionary
excellent,e(adj) ยอดเยี่ยม, ดีมาก, See also: S. très bon,

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクセラン[, ekuseran] (n) Excelan [Add to Longdo]
エクセル[, ekuseru] (n) {comp} EXCEL [Add to Longdo]
エクセルシート[, ekuserushi-to] (n) Excel spreadsheet [Add to Longdo]
エクセレント[, ekuserento] (adj-na) excellent [Add to Longdo]
センターオブエクセレンス[, senta-obuekuserensu] (n) center of excellence [Add to Longdo]
ハワイアンゴールドバードバタフライフィッシュ[, hawaiango-rudoba-dobatafuraifisshu] (n) Hawaiian gold-barred butterflyfish (Roa excelsa, formerly Chaetodon excelsa) [Add to Longdo]
バッチグー[, bacchigu-] (int) (See ばっちり) just right!; excellent! [Add to Longdo]
ブラジルナッツ[, burajirunattsu] (n) Brazil nut (Bertholletia excelsa) [Add to Longdo]
偉い(P);豪い[えらい, erai] (adj-i) (1) great; excellent; admirable; remarkable; distinguished; important; celebrated; famous; eminent; (2) (uk) awful; terrible; (P) [Add to Longdo]
偉挙[いきょ, ikyo] (n) excellent deeds [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] excellent [Add to Longdo]
佳酿[jiā niàng, ㄐㄧㄚ ㄋㄧㄤˋ, / ] excellent wine [Add to Longdo]
[yōu, ㄧㄡ, / ] excellent; superior [Add to Longdo]
优质[yōu zhì, ㄧㄡ ㄓˋ, / ] excellent quality [Add to Longdo]
胜过[shèng guò, ㄕㄥˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] excel [Add to Longdo]
品学兼优[pǐn xué jiān yōu, ㄆㄧㄣˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄢ ㄧㄡ, / ] excelling both in morals and studies (成语 saw); top marks for studies and for behaviour (at school); a paragon of virtue and learning [Add to Longdo]
[gě, ㄍㄜˇ, ] excellent; happy; well-being [Add to Longdo]
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] excellent [Add to Longdo]
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, / ] excellent; surname Huan [Add to Longdo]
[zhēng, ㄓㄥ, / ] excel; lofty [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エクセル[えくせる, ekuseru] EXCEL [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excel \Ex*cel"\, v. i.
   To surpass others in good qualities, laudable actions, or
   acquirements; to be distinguished by superiority; as, to
   excel in mathematics, or classics.
   [1913 Webster]
 
      Unstable as water, thou shalt not excel. --Gen. xlix.
                          4.
   [1913 Webster]
 
      Then peers grew proud in horsemanship t' excel. --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excel \Ex*cel"\, v. t. [imp. & p. p. {Excelled}; p. pr. & vb. n.
   {Excelling}.] [L. excellere, excelsum; ex out + a root found
   in culmen height, top; cf. F. exceller. See {Culminate},
   {Column}.]
   1. To go beyond or surpass in good qualities or laudable
    deeds; to outdo or outgo, in a good sense.
    [1913 Webster]
 
       Excelling others, these were great;
       Thou, greater still, must these excel. --Prior.
    [1913 Webster]
 
       I saw that wisdom excelleth folly, as far as light
       excelleth darkness.          --Eccl. ii.
                          13.
    [1913 Webster]
 
   2. To exceed or go beyond; to surpass.
    [1913 Webster]
 
       She opened; but to shut
       Excelled her power; the gates wide open stood.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excel
   v 1: distinguish oneself; "She excelled in math" [syn: {excel},
      {stand out}, {surpass}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top