Search result for

eva

(166 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eva-, *eva*
Possible hiragana form: えう゛ぁ
English-Thai: Longdo Dictionary
evaluation(n) การประเมินผล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evade[VT] หลบเลี่ยง (ที่จะกระทำสิ่งที่ไม่ดี), See also: หลีกเลี่ยง (ที่จะกระทำสิ่งที่ไม่ดี), Syn. avoid, elude
evacuee[N] ผู้อพยพ, See also: ผู้ที่ถูกย้ายไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยกว่า (โดยเฉพาะจากภัยสงคราม), Syn. refugee
evangel[N] เรื่องราวชีวิตและคำสั่งสอนของพระเยซูทั้ง 4 ชุดในคัมภีร์ไบเบิล (ได้แก่ แมทธิว, มาร์ค, ลุค และจอห์น), Syn. gospel
evangel[N] เรื่องราวชีวิตและคำสั่งสอนของพระเยซูในคัมภีร์ไบเบิล, Syn. gospel
evangel[N] หลักคำสอนเบื้องต้น, See also: หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับศีลธรรมหรือการเมือง
evasion[N] การหลีกเลี่ยง (สิ่งที่ไม่ดี), See also: การหลีกเลี่ยง, การบ่ายเบี่ยง
evasion[N] ข้ออ้าง, See also: ข้อบ่ายเบี่ยง, Syn. subterfuge
evasive[ADJ] ซึ่งตอบไม่ตรงประเด็น, See also: ซึ่งตอบไม่ตรงคำถาม, Syn. deceptive, equivocal, misleading
evasive[ADJ] ซึ่งหลีกหนีปัญหา, See also: ซึ่งหลีกเลี่ยงปัญหา, Syn. elusive
evacuate[VT] ถ่าย (อากาศ) ออก, See also: ทำให้เป็นสุญญากาศ (ทางฟิสิกส์), Syn. clear, empty, void

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evacuate(อีแวค'คิวเอท) v. อพยพ,โยกย้าย,ถอนออก,ถอย,ระบายออก,ขับออก,ขจัด., See also: evacuation n. ดูevacuate evacuator n. ดูevacuate
evacuee(อีแวค'คิวอี') n. ผู้ถูกโยกย้าย,ผู้ถูกส่งกลับ
evade(อีเวด') {evaded,evading,evades} vi. หลบ,หลีก,หนี,เลี่ยง. -evader n.
evaluate(อีแวล'ลูเอท) vt. ประเมินค่า,หาค่า,ตีราคา., See also: evaluation n. ดูevaluate evaluative adj. ดูevaluate evaluator n. ดูevaluate, Syn. weigh
evanesce(เอฟ'วะเนส) vi. ค่อย ๆ หายไป,ค่อย ๆ สลายไป,ค่อย ๆ สูญหายไป,ค่อย ๆ ,จางหายไป, See also: evanescence n. evanescent adj.
evangelist(อีแวน'จะลิสทฺ) n. ผู้สอนคำสอนของพระเยซูและชีวประวัติของพระเยซู,ผู้มีความกระตือรือร้น
evaporate(อีแวพ'พะเรท) vi.,vt. (ทำให้) ระเหยเป็นไอ,ระเหย,หายไป,สูญหายไป,จางหายไป, See also: evaporation n ดูevaporate evaporative adj. ดูevaporate evaporator n. ดูevaporate
evasion(อีเว'เชิน) n. การหลบหนี,การหลีก
evasive(อีเว'ซิฟว) adj. เป็นการหลบหลีก,
boulevard(บูล'ละวาร์ด') n. ถนนกว้างใหญ่ในเมืองมักมีต้นไม้อยู่ข้างทาง,ถนนสายสำคัญในเมือง

English-Thai: Nontri Dictionary
evacuate(vt) ทำให้ว่างเปล่า,ถอนไป,อพยพ,โยกย้าย,ขับออก,ขจัด
evacuation(n) การถอนทหาร,การอพยพ,การโยกย้าย,การขับออก,การทำให้ว่างเปล่า
evade(vt) หลบเลี่ยง,หลบหลีก,เลี่ยง,หนี
evaluate(vt) ประเมินค่า,ตีราคา,หาค่า,คิดราคา
evanescent(adj) หายลับไป,ซึ่งจางหายไป,ซึ่งเลือนหายไป,ซึ่งค่อยๆสลายไป
evangelical(adj) เกี่ยวกับคำสอนของพระเยซู
evangelism(n) การสอนศาสนา,การเผยแพร่คำสอน,การเผยแพร่ศาสนา
evangelist(n) ผู้เผยแพร่ศาสนา,ผู้สอนศาสนา,ผู้เขียนคัมภีร์คริสต์ศาสนา
evaporate(vi) สูญสิ้นไป,กลายเป็นไอ,ระเหยเป็นไอ
evaporate(vt) เอาน้ำออก,ระเหย,จางหายไป,เหือดแห้ง,ละลายไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
evacuantสิ่งทำให้ถ่ายออก, สิ่งเร่งขจัดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
evacuateอพยพหลบภัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
evacuated-tube collectorตัวเก็บรังสีแบบท่อสุญญากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
evacuation๑. การถ่ายออก, การขจัดออก๒. สิ่งถ่ายออก, สิ่งถูกขจัดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
evacuation๑. การอพยพ๒. การส่งกลับ (ทหาร) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
evacuationการอพยพหลบภัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
evacueeผู้อพยพหลบภัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
evaginationการจุ่น (สะดือ), การโปน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
evaluationการประเมินค่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
evaluation, jobการประเมินค่าของงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
EVAอีวีเอ
แผ่นฟิล์มบางโพลิเมอร์โปร่งแสงชนิด Ethylene Vinyl Acetate ซึ่งเป็นวัสดุห่อหุ้มเซลล์แสงอาทิตย์ (encapsulate material) ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในการประกอบขึ้นรูปอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า (Photovoltaic device) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Evacuateดูด,เอาออก [การแพทย์]
Evacuation of civiliansการอพยพพลเรือน [TU Subject Heading]
Evaluateประเมิน [การแพทย์]
Evaluationการประเมินค่า [เศรษฐศาสตร์]
Evaluationการประเมินผล [TU Subject Heading]
Evaluationประเมินผล,ประเมินผลโครงการ,ประเมินผลงานที่ทำ,การทดลองประเมินผล,การประเมินผล,การประเมินคุณค่า,การประเมิน,การประเมินค่า,ประเมินผลที่ได้ปฏิบัติไป [การแพทย์]
Evaluation of Immunological Factorsการตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา [การแพทย์]
Evaluation of Performanceการประเมินผลการกระทำของทีมงานหรือเจ้าหน้าที่ [การแพทย์]
Evaluation Researchการวิจัยในรูปของการประเมินผล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Evangelist (n ) ศาสดาพยากรณ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Evan?Evan. The Butterfly Effect (2004)
Eva.อีวา Lucky (2012)
Evan?เอเวน Out of Control (2012)
Evan?อีแวน? Cold Turkey (2013)
EVA.อีฟะ Beyond the Reach (2014)
Evaluating colleges based on secret societiesการประเมิณผลมีพื้นฐานจากความลับของชนชั้นสูง New Haven Can Wait (2008)
James Evan Wilson, there's a warrant for your arrest in Louisiana.เจมส์ อีวาน วิลสัน \ คุณถูกออกหมายจับในหลุยส์เซียน่า Birthmarks (2008)
Evan!อีวาน Emancipation (2008)
Evan's even more protective than she is.อีวานปกป้องมากกว่าเธออีก Emancipation (2008)
My name is Evan, my lord.ข้าชื่อเอเวน ท่่าน The Labyrinth of Gedref (2008)
Gold Squadron, take evasive action.ฝูงบินโกลด์ ทำการบินแบบหลบหลีก Downfall of a Droid (2008)
Our bombers will attack at high speed to evade the enemy's ion weapon.ฝูงบินของเราจะจู่โจมอย่างรวดเร็ว เพื่อหลบเลี่ยงปืนใหญ่ไอออนของศัตรู Shadow of Malevolence (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evaJack tried to evade paying his taxes.
evaI saw a little boy called Tony Evans.
evaWe will evaluate them and send you the results of our findings as soon as we can.
evaEvan is just a little boy. How should he know what to do?
evaThe threatening floods made it necessary to evacuate the town.
evaEvaluate the assets of a company.
evaThe teacher had to evaluate all the students.
evaLittle as we know about her origins, we can at least be sure that she is a pilot of Evangelion.
evaHe was arrested on charges of tax evasion.
evaHe has not taken the highest level evaluation, but he is good at mathematics.
evaHe schemed to evade tax.
evaThe people were evacuated because of the flood.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือตน[V] hold oneself to be, See also: evaluate oneself, look down on others, Example: ในสมัยแรกเริ่มอารยธรรมตะวันตกนั้นพวกกรีกถือตนว่าฉลาดเฉลียวยิ่งกว่าชนชาติอื่น, Thai definition: คิดเอาว่าตนเป็นอย่างไร
การประเมินผล[N] evaluation, See also: assessment, Example: ประธานให้สรุปการประเมินผลของผู้เข้าร่วมประชุม, Thai definition: การกะประมาณคุณค่าเท่าที่ควรจะเป็น
จัดอันดับ[V] rank, See also: evaluate, judge, Syn. จัดระดับ, จัดชั้น, จัดเกรด, Example: เมืองไทยถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีการทุจริตคอรัปชั่นมากที่สุดประเทศหนึ่ง, Thai definition: จัดเรียงตามลำดับจำนวน
ประมวลผลข้อมูล[V] process data (information), See also: evaluate data (information), Example: ดิจิตอลคอมพิวเตอร์จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ประมวลผลข้อมูลในลักษณะของตัวเลข, Thai definition: รวบรวมผลของข้อมูลให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่
ประเมินคุณค่า[V] appraise, See also: evaluate, assess, estimate, judge, Syn. วินิจฉัยคุณค่า, ประมาณคุณค่า, Example: คณะกรรมการประเมินคุณค่าของงานวิจัยแล้วเห็นสมควรให้เพิ่มทุนวิจัยต่อไป, Thai definition: กะประมาณดูว่ามีคุณค่าอยู่มากน้อยเพียงใด
ระเหย[V] evaporate, See also: volatilize, volatilise, Example: ความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำระเหยเป็นไอน้ำ และลอยขึ้นไปในอากาศ, Thai definition: อาการที่ของเหลวกลายเป็นไอ
หดหัว[V] hide, See also: evade, dodge, Syn. หลบ, Example: เจ้าพ่อทั้งหลายหดหัวไม่ออกมายิงกันตัวต่อตัวตามคำท้า
หลบฉาก[V] evade, See also: avoid, keep away from, Syn. หลบมุม, หลบเลี่ยง, หลบหลีก, หลีก, Example: เมื่อเห็นว่าเขาเข้ามา เธอก็หลบฉากออกไปทันที, Thai definition: เอี้ยวตัวหลบโดยพลัน, เลี่ยงหลบออกไป
หลบหัว[V] evade, See also: dodge, duck, Syn. หลบหน้า, หลบ, หลบซ่อน, หายหัว, Example: หลบหัวไปไหนมาทั้งวัน ?, Thai definition: หลบไปไม่ให้เจอ, ไม่อยู่ให้เห็น
หลีกเลี่ยง[V] avoid, See also: evade, Syn. เลี่ยง, หลีกหนี, หลบ, หลบหลีก, Example: เราสามารถป้องกันโรคหัวใจ และมะเร็งได้ โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันชนิดอิ่มตัว, Thai definition: ทำให้ตนไม่ต้องประสบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
อานม้า[n. exp.] (ān mā) EN: saddle   FR: selle de cheval [f]
อัศวิน [n.] (atsawin) EN: knight   FR: chevalier [m]
อัศวิน โต๊ะกลม[n. prop.] (Atsawin Toklom) EN: Knights of the Round Table   FR: Les chevaliers de la Table ronde [mpl]
บั่นทอน[v.] (banthøn) EN: wreck ; destroy ; devastate   FR: dévaster ; détruire ; réduire ; restreindre
บรรพ~[pref. (adj.)] (bap-) EN: ancient ; prime ; primary ; primordial ; primevall ; primitive   FR: ancien
เบี้ยปรับ[n.] (bīaprap) EN: fine ; contractual penalty ; fee for tax evasion   FR: amende [f] ; contravention [f]
เบี่ยงบ่าย[v.] (bīengbāi) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively   FR: éviter ; esquisser
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliū) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade; refuse to admit; shirk   
บ่อเลี้ยงปลา[n. exp.] (bø līeng plā) EN: fish pond   FR: bassin d'élevage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EVA    EY1 V AH0
EVA    IY1 V AH0
EVAN    EH1 V AH0 N
EVALD    EH1 V AH0 L D
EVANS    EH1 V AH0 N Z
EVADE    IH0 V EY1 D
EVALD    IY1 V AA2 L D
EVATT    EH1 V AH0 T
EVA'S    IY1 V AH0 Z
EVA'S    EY1 V AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Eva    (n) (ii1 v @)
Evan    (n) (e1 v @ n)
Evans    (n) (e1 v @ n z)
evade    (v) (i1 v ei1 d)
evaded    (v) (i1 v ei1 d i d)
evades    (v) (i1 v ei1 d z)
evacuee    (n) (i1 v a2 k y uu ii1)
evading    (v) (i1 v ei1 d i ng)
evasion    (n) (i1 v ei1 zh n)
evasive    (j) (i1 v ei1 s i v)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Evakuierte {m,f}; Evakuierter | Evakuierten {pl}evacuee | evacuees [Add to Longdo]
Evakuierung {f}evacuation [Add to Longdo]
Evakuierter {m}; Umsiedler {m}evacuee [Add to Longdo]
Evaluation {f}; Evaluierung {f}; fachgerechte Bewertung {f}evaluation [Add to Longdo]
Evangelium {n}; Evangelien {pl}; Evangelienbuch {n} [relig.]Gospel [Add to Longdo]
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)Protestant Church in Germany [Add to Longdo]
Evangelischen {pl}evangelicals [Add to Longdo]
Evangelismus {m}evangelism [Add to Longdo]
Evangelist {m} | Evangelisten {pl}evangelist | evangelists [Add to Longdo]
Evapotranspiration {f}evapotranspiration [Add to Longdo]
evangelisch {adj}evangelic [Add to Longdo]
evakuieren; verlegen; abtransportierento evacuate [Add to Longdo]
evangelisch {adj}Protestant [Add to Longdo]
evangelisch denkento have Protestant beliefs [Add to Longdo]
evangelisch beeinflusstinfluenced by Protestantism [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller à chevalขี่ม้า, See also: aller
devant(prep) ข้างหน้า (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Devant l'hôtel, il y a un grand parking. ที่หน้าโรงแรมมีที่จอดรถใหญ่

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいまい検索;曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] (n) {comp} fuzzy reference; ambiguous search; ambiguous retrieval [Add to Longdo]
あり得ないほど;あり得ない程;有り得ない程[ありえないほど, arienaihodo] (n) (uk) unbelievable (extent) [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
お通じ;御通じ[おつうじ, otsuuji] (n) (pol) (See 通じ) bowel movement; evacuation [Add to Longdo]
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
のらりくらり;ぬらりくらり[, norarikurari ; nurarikurari] (adv,vs,adv-to) (on-mim) lazy; evasive; non-commital; slippery as an eel [Add to Longdo]
ばっくれ[, bakkure] (n) (1) (sl) feigning ignorance; (2) evading one's responsibilities [Add to Longdo]
ばっくれる[, bakkureru] (v1) (1) (sl) to feign ignorance; (2) to evade one's responsibilities [Add to Longdo]
アイブリ[, aiburi] (n) blackbanded trevally (Seriolina nigrofasciata); blackbanded amberjack [Add to Longdo]
アミアイゴ;リトル・スパインフット;リトルスパインフット[, amiaigo ; ritoru . supainfutto ; ritorusupainfutto] (n) little spinefoot (Siganus spinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); black spinefoot; black trevally; blue-spotted trevally; spiny rabbitfish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蒸发[zhēng fā, ㄓㄥ ㄈㄚ, / ] evaporate; evaporation, #12,758 [Add to Longdo]
考评[kǎo píng, ㄎㄠˇ ㄆㄧㄥˊ, / ] evaluation; to investigate and evaluate, #14,287 [Add to Longdo]
伽罗瓦[Jiā luó wà, ㄐㄧㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄨㄚˋ, / ] Évariste Galois (1811-1832), famous French mathematical prodigy and unsuccessful duellist, #322,460 [Add to Longdo]
伽罗华[Jiā luó huà, ㄐㄧㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] Évariste Galois (1811-1832), famous French mathematical prodigy and unsuccessful duellist; also written 伽羅瓦|伽罗瓦, #362,925 [Add to Longdo]
疏散措施[shū sàn cuò shī, ㄕㄨ ㄙㄢˋ ㄘㄨㄛˋ ㄕ, ] evacuation; measures to evacuate a building in an emergency [Add to Longdo]
鉴定委员会[jiàn dìng wěi yuán huì, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] evaluation committee; review board [Add to Longdo]
长荣航空[cháng róng háng kōng, ㄔㄤˊ ㄖㄨㄥˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ, / ] Eva Air (Taiwanese airline) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム試験評価計画[システムしけんひょうかけいかく, shisutemu shikenhyoukakeikaku] test plan, system test and evaluation plan [Add to Longdo]
検索[けんさく, kensaku] retrieval (vs), looking up (a word in a dictionary), searching for, referring to [Add to Longdo]
検索ポート[けんさくポート, kensaku po-to] retrieval port [Add to Longdo]
構造体取出し[こうぞうたいとりだし, kouzoutaitoridashi] structure retrieval [Add to Longdo]
再現率[さいげんりつ, saigenritsu] retrieval rate [Add to Longdo]
参照検索[さんしょうけんさく, sanshoukensaku] reference retrieval [Add to Longdo]
参照事項検索[さんしょうじこうけんさく, sanshoujikoukensaku] reference retrieval [Add to Longdo]
散布度[さんぷど, sanpudo] irrelevance, prevarication, spread [Add to Longdo]
散布量[さんぷりょう, sanpuryou] irrelevance, prevarication, spread [Add to Longdo]
試験計画書[しけんけいかくしょ, shikenkeikakusho] test plan, system test and evaluation plan [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
疎開[そかい, sokai] Evakuierung, Raeumung [Add to Longdo]
福音[ふくいん, fukuin] Evangelium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 EVA
     [StorageWorks] Enterprise Virtual Array (HP, HDD)
     

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 Eva
   Eva
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Eva [eva]
   Eva
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 Eva
    Eva
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top