Search result for

euters

(149 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -euters-, *euters*, euter
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา euters มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *euters*)
English-Thai: Longdo Dictionary
Reuters(n. name.) สำนักข่าว รอยเตอร์
deuteronomy(n) หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ หนังสือเล่มที่ 5 ของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์(พันธสัญญาเก่า), R. The Old Testament

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neuter[ADJ] ซึ่งไม่มีเพศ, Syn. infertile, sexless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deuterium(ดูเทีย'เรียม) n. ไอโซโทปของไฮโดรเจนที่มีมวลเป็นสองเท่าของมวลไฮโดรเจนธรรมดา,heavy hydrogen
deutero-Pref. " ที่สอง
neuter(นู'เทอะ) adj. (ไวยากรณ์) ไร้เพศ,ไร้อวัยวะสืบพันธุ์หรือมีอวัยวะสืบพันธุ์ที่ไม่สมบูรณ์,เป็นกลาง. n. นามที่ไร้เพศ,สัตว์ที่ถูกตอน,แมลงที่มีอวัยวะเพศไม่สมบูรณ์,ผู้ทำตัวเป็นกลาง,พืชที่ไม่มีทั้งเกสรตัวผู้และตัวเมีย. vt. ตอน

English-Thai: Nontri Dictionary
neuter(adj) ไม่มีเพศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deuteranomalyตาบอดจางสีเขียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deuteranopeคนตาบอดสีเขียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deuteranopia; deuteranopsiaตาบอดสีเขียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deuteranopsia; deuteranopiaตาบอดสีเขียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deuteronดิวเทอรอน, นิวเคลียสของดิวเทอเรียม [นิวเคลียร์]
Deuteriumดิวเทอเรียม ไอโซโทปของไฮโดรเจน, นิวเคลียยสประกอบด้วยโปรตรอน และ นิวตรอน อย่างละ 1 อนุภาคมีมวลเป็นสองเท่าของไฮโดรเจน [นิวเคลียร์]
Deuteranopiaคนที่บอดสีเขียว [การแพทย์]
Deuteriumดอยทีเรียม,ดิวเทอเรียม,ดิวทีเรียม [การแพทย์]
Deuteriumดูเตอเรียม,ดิวทีเรียม,สาร [การแพทย์]
Deuterium Oxideดิวทีเรียมออกไซด์ [การแพทย์]
Deuternomalyการบอดสีเขียว [การแพทย์]
Deutero learningการเรียนรู้ถึงแก่นแท้ [การจัดการความรู้]
deuterium [heavy hydrogen]ดิวเทอเรียม, ไอโซโทปหนึ่งของธาตุไฮโดรเจน  มีเลขอะตอม 1 เลขมวล 2 มีอยู่ในธรรมชาติประมาณร้อยละ 0.02 ของธาตุไฮโดรเจนทั้งหมด เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าไฮโดรเจนหนักใช้สัญลักษณ์     หรือ D [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mutiny?Meuterei? Mutiny on the Bounty (1935)
Come on.Schlag auf die EuterPelle the Conqueror (1987)
But you can sell what we don't to AP or Reuters.แต่คุณจะขายภาพให้ รอยเตอร์หรือเอพีก็ได้นะ The Bang Bang Club (2010)
As in, the family dog seriously needs a neuter.คือครอบครัวสุนัขที่ไม่ต้องการเพศ All Dogs Go to Heaven (2010)
Was your neutering...ว่าต้นไม้ของเจ้า... It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
I'm sure you've heard the word on the street that you've been neutered by Ms. Zizes.ฉันว่านายคงได้ยินที่เขาลือกัน ว่านายโดนยัยไซซีสปราบพยศหมดท่า Prom Queen (2011)
With the right spell, he can be completely neutered.แต่ถ้าคาถามันเป๊ะ เขาจะจีบใครไม่ได้เลยนะ Mirror, Mirror (2011)
Maybe while we're here, I should get you neutered.บางที่ ในขณะที่เราอยู่ที่นี่ ฉันน่าจะพาคุณไปตอนนะ Cyber Threat (2011)
That would also explain the charge for neutering.ซึ่งมันอธิบายเรื่องค่าทำหมันด้วย And the '90s Horse Party (2011)
The girls are gonna try to neuter you with this proposal assignment by encouraging you to sing a sappy ballad, or maybe en cry during it.ผู้หญิงพยายามที่จะ เปลี่ยนเพศคุณและกำหนดกฏเกณฑ์ ผลักดันให้เราร้องเพลงแนว บัลลาด Yes/No (2012)
He wrote an influential paper on the theoretical possibility of creating a sustained series of thermonuclear micro-explosions by beaming streams of charged heavy ions at a pellet of Deuterium Tritium propellant.เขาเป็นนักเขียนที่มี ทฤษฏีที่เป็นไปได้ ของการสร้างพลังงานลูกโซ่ เทอร์โมนิวเคลียร์จิ๋ว Fast Times (2012)
I will personally neuter you. - Am I clear? - Sir!ตั้งใจฟัง นักเรียน Ender's Game (2013)
Deuteronomy.พระราชบัญญัติ The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Well, if you fancied a laugh that doesn't involve me being neutered, you're welcome to come to the left-wing agit rock gigถ้าคุณอยากหัวเราะโดยที่ ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ผมเป็นหมัน คุณมาดูการแสดง ดนตรีร็อกปลุกระดมฝั่งซ้ายได้นะ Smell the Weakness (2017)
- Well this is the stuff we use to chemically neuter dogs.นี่มันยาสำหรับกับสุนัข Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
I say we take the sword and neuter him right here.ฉันว่า เรายึดดาบมันมาแล้วก็ ตอนมันซะเลย Shrek 2 (2004)
"A fire is kindled in my anger, and shall burn into the lowest hell."Deuteronomy."เพราะมีไฟก่อขึ้นด้วยเหตุความกริ้วของเรานั้น /Nไฟก็ไหม้ลุกลามไปจนถึงก้นลึกของนรก" หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ Compulsion (2005)
You've been neutered.ทำหมันเรียบร้อยแล้ว Allen (2005)
I drink tons of booze so you might end up with one of those scary neuter-babies that's born without junk.ฉันดื่มเบียร์เป็นตัน มันอาจจะทำให้ เด็กเกิดมาเป็นหมันไม่มีไอ้นั่นหน่ะ Juno (2007)
By the time we're through with him, he'll be neutering dogs in Buffalo.ก็หมายถึงไม่มีอนาคตสำหรับเราสองคน Betty's Baby Bump (2008)
I never should have tolerated Jim-Bob's mutiny.Ich hätte Jim-Bobs Meuterei nie dulden dürfen. The Valediction (1980)
You ought to be prosecuted for exploiting a skilled worker.Man muß euch expropriieren. Ihr seid AusbeuterMoscow Does Not Believe in Tears (1980)
- What's this, a mutiny?- Was ist das, Meuterei? Popeye (1980)
Mutiny!Meuterei! Popeye (1980)
[EMILY EXCLAIMING](ERFREUTER AUSRUF VON EMILY) The Hot Rod (1981)
The General Staff is in revolt, the Ministers are complaining.Offiziere meutern. Minister auch! Rasputin (1981)
Shameless hussy.Schamlose Ausbeuterin. Hanky Panky (1982)
Call it treachery.Wegen Verrats oder nenn es Meuterei. The Island of the Bloody Plantation (1983)
Mutiny.Eine Meuterei. Yellowbeard (1983)
It's not like a cow at all.Die sind überhaupt nicht wie KuheuterBirdy (1984)
If you served that in prison, you'd have a mutiny!Wenn Sie das im Gefängnis servieren, haben Sie eine Meuterei! Happy Easter (1984)
And leave message for me at Reuters. Okay?Und hinterlasse für mich eine Nachricht bei Reuters, okay? The Killing Fields (1984)
Another blow for the long-suffering British housewife.Ein erneuter Schlag für die schon lange leidende britische Hausfrau. A Private Function (1984)
This is mutiny.Das ist Meuterei. The Return (1985)
- They could be construed as mutiny.- Man könnte sie als Meuterei auslegen. The Secret Underground (1985)
I'll be forced to consider it mutiny.Dann muss ich das als Meuterei betrachten. The Secret Underground (1985)
The ruthless Yankee capitalist.- Ausbeuterische Yankee-Kapitalisten. Water (1985)
You got a slave population of sweatshop women working for 1 2 cents a piece.In Ausbeuterbetrieben arbeiten Frauen für einen Sklavenlohn. Year of the Dragon (1985)
Mutinous swashbucklers, mind you, but bloody big heroes, all of them.Meuternde Abenteurer, wohlgemerkt, aber verdammt große Helden, allesamt. The Boy Who Could Be King (1986)
It's a new statute, limiting supervised educational services outside of a public structure.Ein neues Gesetz, begrenzter betreuter Unterricht außerhalb öffentlicher Strukturen. The Man Who Died Twice (1986)
Just a bloody poacher, eh?Ein verdammter Freibeuter, oder? Crocodile Dundee (1986)
Every man and his dog in the joint know you're nothing but a croc poacher.Alle wissen hier, dass du ein verdammter Freibeuter bist. Crocodile Dundee (1986)
What was he saying about you being a poacher?Warum nannte er Sie einen FreibeuterCrocodile Dundee (1986)
What are you, a slumlord?Bist du ein AusbeuterThe Color of Money (1986)
So I'm part of a bad society?Ich soll einer ausbeuterischen Gesellschaft angehören? Ginger and Fred (1986)
Go to the harbour and cry, "Mutiny'!"'Geh zum Hafen und rufe: "Meuterei!" Otello (1986)
- Your Honor, mutiny a board.Euer Ehren, Meuterei an Bord. Pirates (1986)
On the count of three... I shall consider you mutineers and give the command to fire.Bei drei betrachte ich euch als Meuterer und gebe Befehl zu schießen. Pirates (1986)
It seems we have just been spared a mutiny occasioned by... this little rodent, which fell into the soup.Meine Herren, wir sind gerade einer Meuterei entronnen ausgelöst durch dieses kleine Nagetier, das in die Suppe fiel. Pirates (1986)
Having made their peacewith Almighty God... through the offices of Padre Don Antonio Fuentes, these four mutineers... are sentenced to be hanged by the neck until they are dead.Wenn sie ihren Frieden mit Gott gemacht haben im Beisein von Padre Don Antonio Fuentes, sind diese vier Meuterer zum Tode durch den Strang verurteilt. Pirates (1986)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นอน [v.] (nøn) EN: sleep ; go to bed   FR: dormir ; se coucher ; faire dodo (enf.) ; pieuter (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
REUTER    R OY1 T ER0
NEUTER    N UW1 T ER0
KREUTER    K R OY1 T ER0
REUTERS    R OY1 T ER0 Z
NEUTERED    N UW1 T ER0 D
REUTERS'    R OY1 T ER0 Z
REUTER'S    R OY1 T ER0 Z
REUTERS'S    R OY1 T ER0 Z AH0 Z
DEUTERIUM    D UW0 T IY1 R IY0 AH0 M
NEUTERING    N UW1 T ER0 IH0 NG
DEUTERONS    D UW1 T ER0 AA2 N Z
REUTERS'S    R OY1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
neuter    (v) (n y uu1 t @ r)
neuters    (v) (n y uu1 t @ z)
neutered    (v) (n y uu1 t @ d)
neutering    (v) (n y uu1 t @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Astrologe {m}; Sterndeuter {m} | Astrologen {pl}; Sterndeuter {pl}astrologer | astrologers [Add to Longdo]
Astrologie {f}; Sterndeuterei {f}astrology [Add to Longdo]
Ausbeuter {m}exploiter [Add to Longdo]
Euter {n} | Euter {pl}udder | udders [Add to Longdo]
Freibeuter {m}; Kaperschiff {n}privateer [Add to Longdo]
Freibeuter {m}; Kaperer {m}privateer [Add to Longdo]
Freibeuter {m} | Freibeuter {pl}freebooter | freebooters [Add to Longdo]
Handleser {m}; Handleserin {f}; Handliniendeuter {m}; Handwahrsager {m} | Handleser {pl}; Handliniendeuter {pl}; Handwahrsager {pl}palmist | palmists [Add to Longdo]
Meuterei {f} | Meutereien {pl}mutiny | mutinies [Add to Longdo]
Meuterer {m} | Meuterer {pl}mutineer | mutineers [Add to Longdo]
Neutrum {n}; sächliches Substantiv | im Neutrum; in der sächlichen Formneuter | in the neuter [Add to Longdo]
Sterndeuter {m}astrologer; stargazer [Add to Longdo]
Sterndeuterei {f}; Sterndeutung {f}astrology; stargazing [Add to Longdo]
Traumdeuter {m}dream reader [Add to Longdo]
Wasser {n} | über Wasser | hartes Wasser | weiches Wasser | destilliertes Wasser; Aqua purificata | gebundenes Wasser | dystrophes Wasser | drückendes Wasser | schweres Wasser; Schwerwasser {n}; Deuterium {n} [phys.] | auf dem Wasser; zu Wasser | jdm. das Wasser nicht reichen könnenwater | afloat | hard water | soft water | purified water; distilled water; aqua purificata | combined water | dystrophic water | pressing water | deuterium; heavy hydrogen; heavy water | waterborne | can't hold a candle to someone [Add to Longdo]
geschlechtslos; ungeschlechtlich {adj} | geschlechtsloses Wesen; ungeschlechtliche Pflanzeneuter | neuter [Add to Longdo]
geschlechtslos {adv}neuterly [Add to Longdo]
kastrieren; sterilisieren | kastrierend | kastriert | kastriert | kastrierteto neuter | neutering | neutered | neuters | neutered [Add to Longdo]
kastriert {adj} | kastriertes Tierneuter | neuter [Add to Longdo]
meuternto become mutinous [Add to Longdo]
meuternmutiny [Add to Longdo]
meuterndmutinying [Add to Longdo]
meuternd {adv}mutinously [Add to Longdo]
meutert; meuterndmutinies [Add to Longdo]
meutertemutinied [Add to Longdo]
rebellisch; aufrührerisch; meuternd {adj}mutinous [Add to Longdo]
rebellisch; aufrührerisch; meuternd {adv}mutinously [Add to Longdo]
sächlich {adj}neuter [Add to Longdo]
zerstreut {adj} | zerstreuter | am zerstreutestenscattered | more scattered | most scattered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デューテリウム[, deyu-teriumu] (n) deuterium [Add to Longdo]
デューテロン[, deyu-teron] (n) deuteron [Add to Longdo]
ロイター通信[ロイターつうしん, roita-tsuushin] (n) Reuters (news agency) [Add to Longdo]
後口動物[こうこうどうぶつ, koukoudoubutsu] (n) (See 新口動物) deuterostome [Add to Longdo]
[さい, sai] (pref) re-; again; repeated; deutero-; deuto-; deuter-; (P) [Add to Longdo]
重水素[じゅうすいそ, juusuiso] (n) deuterium; heavy hydrogen [Add to Longdo]
重陽子[じゅうようし, juuyoushi] (n) deuteron [Add to Longdo]
新口動物[しんこうどうぶつ, shinkoudoubutsu] (n) (See 旧口動物) deuterostome [Add to Longdo]
申命記[しんめいき, shinmeiki] (n) Deuteronomy (book of the Bible) [Add to Longdo]
中性[ちゅうせい, chuusei] (n,adj-no) (1) neutrality (incl. chemical, electrical, etc.); indifference; (2) sexlessness; androgyny; androgyne; neuter; (3) {ling} neuter gender; (P) [Add to Longdo]
珍渦虫[ちんうずむし, chin'uzumushi] (n) xenoturbellan (either of two species of worm-like basal deuterostomes) [Add to Longdo]
姫春蝉[ひめはるぜみ;ヒメハルゼミ, himeharuzemi ; himeharuzemi] (n) (uk) Euterpnosia chibensis (species of cicada) [Add to Longdo]
不完全菌類[ふかんぜんきんるい, fukanzenkinrui] (n) Deuteromycota; fungi imperfecti; mitosporic fungi; anamorphic fungi [Add to Longdo]
脇(P);腋;掖[わき, waki] (n) (1) armpit; under one's arm; side; flank; (2) (also written as 傍, 側) beside; close to; near; by; (3) aside; to the side; away; out of the way; (4) off-track; off-topic; (5) (usu. written ワキ in Noh) deuteragonist; supporting role; (6) (abbr) (See 脇句) second verse (in a linked series of poems); (P) [Add to Longdo]
欒樹;木槵子[もくげんじ;モクゲンジ, mokugenji ; mokugenji] (n) (uk) goldenrain tree (Koelreuteria paniculata) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiāo, ㄑㄧㄠ, ] to neuter livestock [Add to Longdo]
[luán, ㄌㄨㄢˊ, / ] Koelreuteria paniculata; surname Luan [Add to Longdo]
[dāo, ㄉㄠ, ] deuterium [Add to Longdo]
氘核[dāo hé, ㄉㄠ ㄏㄜˊ, ] deuteron [Add to Longdo]
申命记[Shēn mìng jì, ㄕㄣ ㄇㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] Deuteronomy; the fifth book of Moses [Add to Longdo]
路透[Lù tòu, ㄌㄨˋ ㄊㄡˋ, ] Reuters (news agency) [Add to Longdo]
路透社[Lù tòu shè, ㄌㄨˋ ㄊㄡˋ ㄕㄜˋ, ] Reuters news agency [Add to Longdo]
路透金融词典[Lù tòu jīn róng cí diǎn, ㄌㄨˋ ㄊㄡˋ ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ ㄘˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] Reuter's Financial Glossary [Add to Longdo]
路透集团[Lù tòu jí tuán, ㄌㄨˋ ㄊㄡˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] Reuters group plc [Add to Longdo]
重氢[zhòng qīng, ㄓㄨㄥˋ ㄑㄧㄥ, / ] heavy hydrogen (isotope); deuterium [Add to Longdo]
重水[zhòng shuǐ, ㄓㄨㄥˋ ㄕㄨㄟˇ, ] heavy water (with deuterium or heavy hydrogen isotope) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
慌て者[あわてもの, awatemono] Uebereiliger, Geistesabwesender, Zerstreuter [Add to Longdo]
洗練[せんれん, senren] verfeinern, raffinieren, laeutern [Add to Longdo]
浄化[じょうか, jouka] Reinigung, Laeuterung [Add to Longdo]
清める[きよめる, kiyomeru] reinigen, laeutern [Add to Longdo]
説明[せつめい, setsumei] Erklaerung, Erlaeuterung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top