Search result for

europas

(106 entries)
(1.3884 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -europas-, *europas*, europa
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา europas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *europas*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neuropath(นิว'ไรพาธ) n. คนที่เป็นโรคประสาท
neuropathology(นิวโรพะธอล'โลจี) n. จุลกายวิภาควิทยาที่เกี่ยวกับประสาท., See also: neuropathologist n.
neuropathy(นิวรอพ'พะธี) n. โรคของระบบประสาท., See also: neuropathic adj.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peripheral neuropathy; neuropathy, multiple; polyneuropathyโรคเส้นประสาทหลายเส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polyneuropathy; neuropathy, multiple; neuropathy, peripheralโรคเส้นประสาทหลายเส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multiple neuropathy; neuropathy, peripheral; polyneuropathyโรคเส้นประสาทหลายเส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasoneuropathy; vasoneurosisโรคหลอดเลือดร่วมประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vasoneurosis; vasoneuropathyโรคหลอดเลือดร่วมประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuroparalysisอัมพาตเหตุประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuropathic-โรคเส้นประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuropathologyประสาทพยาธิวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuropathyโรคเส้นประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuropathy, multiple; neuropathy, peripheral; polyneuropathyโรคเส้นประสาทหลายเส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuropathy, peripheral; neuropathy, multiple; polyneuropathyโรคเส้นประสาทหลายเส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autonomic Neuropathyพยาธิสภาพประสาทอัตโนมัติ, ความพิการของระบบประสาทอัตโนมัติ [การแพทย์]
Cranial Nerve Neuropathyโมโนนิวโรปาธีย์เกิดกับประสาทสมอง [การแพทย์]
Diabetic Neuropathiesประสาทเสื่อมจากเบาหวาน,โรค,ประสาทเปลี่ยนแปลงเพราะเบาหวาน [การแพทย์]
Mononeuropathiesโรคเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมข้างเดียว, โรคที่เส้นประสาท [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
New symptom. Peripheral neuropathy.อาการใหม่ ส่วนต่อพ่วงกับระบบประสาท The Itch (2008)
Neuropathy.ระบบเส้นประสาทเสื่อมถอย House Divided (2009)
- How did you know about the neuropathy? - Good question.อะไรที่คุณรู้เกี่ยวกับระบบประสาทเสื่อมถอย ถามได้ดี House Divided (2009)
And the blindness and neuropathy and arrhythmia and anything else we did.แล้วก็อาการตาบอด neuropathy แล้วก็arrhythmia และทุกๆอย่างที่เราทำ House Divided (2009)
The Europa Hotel.โรงแรมเดอะยูโรป้า Bainne (2010)
It's called idiopathic neuropathy.มันเรียกว่าโรค idiopathic neuropathy Fur (2010)
It's called idiopathic neuropathy.เค้าเรียกว่า idiopathic neuropathy Ain't No Sunshine (2010)
This neuropathyประสาท 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
We get him, boom, he's got tunnel vision, peripheral polyneuropathy, cerebellar ataxia, and now cardiomyopathy.เราเข้าใจว่า การมองเห็นเขาถูกจำกัด ปลายประสาทอักเสบ โรค cerebellar ataxia และตอนนี้หัวใจโต Fall from Grace (2011)
The Voyagers discovered the first active volcano on another world, on Jupiter's moon Io... and an ocean beneath the icy surface of the moon Europa... with at least twice as much water as we have here on Earth.กัค้นพบภูเขาไฟที่ใช้งานครั้งแรก ในอีกโลกหนึ่งใน ดาวพฤหัสบดีดวงจันทร์ไอโอ และมหาสมุทรใต้พื้นผิวน้ำแข็ง Unafraid of the Dark (2014)
Dr. OrIov has encountered some strange data coming from Europa.ดร. ล็อฟได้พบบางอย่าง ข้อมูลแปลก ๆ มาจากยูโรป้า 2010: The Year We Make Contact (1984)
We're getting farther away from Europa.เราจะได้รับห่างออกไปจากยูโร ป้า 2010: The Year We Make Contact (1984)
I think something wants us to stay away from Europa.ฉันคิดว่าบางสิ่งบางอย่าง ต้องการให้เราอยู่ห่างจากยูโรป้า 2010: The Year We Make Contact (1984)
Something extraordinary has happened on Europa.สิ่งที่พิเศษ ที่เกิดขึ้นบนยูโรปา 2010: The Year We Make Contact (1984)
Europa, for all its cold gray, is a Iot more comforting.ยูโรปาสำหรับทุกสีเทาเย็น, เป็นจำนวนมากปลอบโยนมาก ขึ้น 2010: The Year We Make Contact (1984)
I told her it's the barracks, not the fucking Hotel Europa.ผมว่านี่ไม่ใช่โรงแรมชั้นหนึ่ง Schindler's List (1993)
You call us. We're at the Europa Regina.โทรมานะ เราพักอยู่ที่ ยุโรป้า ริจิน่า The Story of Us (1999)
After training on Mars, we've come all the way to Jupiter and are taking a short break at a satellite base on Europa.หลังจากการฝึกฝนที่ดาวอังคาร เส้นทางทั้งหมดของเราคือดาวพฤหัส และเราได้พักผ่อนช่วงสั้นๆ ที่ฐานดาวเทียมบนดวงจันทร์ยูโรปา Hoshi no koe (2002)
My neuropathology examine indicates that our victim succumbed to a cerebral embolism here in the parietal lobe.หรืออาจเป็นชั่วโมง กระจายไปทั่วร่างกาย แต่อะไรทำให้มันเกิดขึ้นกับนักบินที่สุขภาพดีล่ะ Yankee White (2003)
You will carry my battle standard to the heart of Europa.ท่านมีเมตตา... 300 (2006)
As the Second World War raged on in Europe and the Pacific those of us on Walton's Mountain were adjusting to the quickened pace of wartime living.Als der Zweite Weltkrieg in Europa und im Pazifik wütete, passten sich die Daheimgebliebenen an den schnelleren Takt des Lebens in Kriegszeiten an. The Last Straw (1980)
Pacific, Africa, Europe.Pazifik, Afrika, EuropaThe Medal (1980)
I wanted to recite it to you back then, but I was going off to Cincinnati and not the European theater of operations.Ich wollte es dir vortragen, aber ich wurde nach Cincinnati geschickt und nicht ins Kriegsgeschehen nach EuropaThe Medal (1980)
If you'd rather fight with me in the ETO or the Pacific side by side that would suit me better.Wenn ihr aber mit mir kämpfen wollt, in Europa oder im Pazifik, Seite an Seite, das wäre mir lieber. The Medal (1980)
But with the Allied Forces close to victory in Europe hope grew that soon they would be returning home.Aber durch den nahenden Sieg der Alliierten in Europa wuchs die Hoffnung, dass sie bald zurückkehren würden. The Outrage: Part 1 (1980)
Right now, we've got Europe and the South Pacific to worry about.Im Moment machen wir uns Sorgen über Europa und den Südpazifik. The Outrage: Part 2 (1980)
Right now, we've got Europe and the South Pacific to worry about.Im Moment machen wir uns Sorgen über Europa und den Südpazifik. The Outrage: Part 2 (1980)
Somewhere in allied Europe, that's where he'll be.Er muss ja irgendwo im alliierten Europa sein. The Pledge (1980)
- Yeah, but it's, uh, mostly from Europe.- Ja, aber, äh, nur aus EuropaThe Premonition (1980)
Now he wants to write about his experiences in Europe.Jetzt schreibt er über den Krieg in EuropaThe Premonition (1980)
There must not be a chicken left in Europe.In ganz Europa lebt wohl kein Huhn mehr. The Premonition (1980)
I'm glad it's over in Europe.Ich bin froh, dass er in Europa vorbei ist. The Triumph (1980)
Eisenhower had called the invasion of Europe the Great Crusade.JOHN-BOY: Eisenhower hatte die Invasion in Europa den Großen Kreuzzug genannt. The Triumph (1980)
They smuggled it out of Europe somehow.Sie haben ihn aus Europa geschmuggelt. The Unthinkable (1980)
I wanna volunteer for a unit that's going to Europe.Ich will mich freiwillig melden, um nach Europa zu gehen. The Unthinkable (1980)
Do you think they'll send Ted Lapinsky to Europe?Werden sie Ted Lapinsky nach Europa schicken? The Unthinkable (1980)
At the European Conventionof Government administration.Nächsten Monat, bei der Europakonferenz für Regierungsverwaltungen? Jobs for the Boys (1980)
Europe?EuropaOpen Government (1980)
- Bill's got Europe.Bill kriegt EuropaOpen Government (1980)
- Lucky Europe.Glückliches EuropaOpen Government (1980)
- because of the Europass.Wohlwollen für die Verwaltung zu schaffen wegen des Europasses. The Writing on the Wall (1980)
- Quite.Europass? The Writing on the Wall (1980)
- Europass?- Europass? The Writing on the Wall (1980)
The Foreign Office is pro Europe, isn't it?Das Auswärtige Amt ist doch Pro-Europa, oder? The Writing on the Wall (1980)
if you'll forgive the expression. The Foreign Office is pro Europe because it is really anti Europe.Mit Verlaub gesagt, das Auswärtige Amt ist für Europa, weil es eigentlich dagegen ist. The Writing on the Wall (1980)
To create a disunited Europe.Die Schaffung eines Nichtvereinten Europas. The Writing on the Wall (1980)
- But the Europass... It doesn't make sense.Aber ich verstehe das mit dem Europass einfach nicht, das ergibt doch gar keinen Sinn. The Writing on the Wall (1980)
Yes, this Europass issue is the biggest disaster since I asked to join the Cabinet.- Das finde ich auch. Ich glaube, dieser Europass ist das Schlimmste, was der Regierung passiert ist, seit ich ins Kabinett berufen wurde. The Writing on the Wall (1980)
Everybody knows this Europass thing won't happen.Aber jeder weiß, dass dieser Europass auf keinen Fall durchkommen wird. The Writing on the Wall (1980)
It's forthe statesman who has contributed most to European unity.Den Preis kriegt der Staatsmann, der sich am intensivsten für Europas Einheit eingesetzt hat. The Writing on the Wall (1980)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคระบบประสาท[N] neuropathy, Example: ปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นโรคประสาท โรคระบบประสาท และโรคทางกายที่มีสาเหตุมาจากโรคจิตเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ, Thai definition: โรคของสมองและไขสันหลัง มิได้เกี่ยวข้องกับจิตใจ

CMU English Pronouncing Dictionary
EUROPA    Y UH0 R OW1 P AH0
NEUROPATHY    N UH1 R OW0 P AE2 TH IY0
NEUROPATHY    N UH2 R AO1 P AH0 TH IY0
NEUROPATHY    N Y UH1 R OW0 P AE2 TH IY0
MITTELEUROPA    M IH2 T EH2 L UW2 R OW1 P AH0

German-Thai: Longdo Dictionary
Europa(n) |das| ทวีปยุโรป
europäisch(Adj. Adv.) เกี่ยวกับยุโรป เช่น europäische Kultur วัฒนธรรมแบบยุโรป

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Europakarte {f}euroboard [Add to Longdo]
Europarat {m}Council of Europe [Add to Longdo]
europäisch {adj}; in Europacontinental [Br.] [Add to Longdo]
europaweitall over europe [Add to Longdo]
Neuropathie {f} [med.]neuropathy [Add to Longdo]
Neuropathologie {f} [med.]neuropathology [Add to Longdo]
Kleiber {m} [ornith.]Eurasian Nuthatch (Sitta europaea) [Add to Longdo]
Ziegenmelker {m}; Nachtschwalbe {f} [ornith.]Eurasian Nightjar (Caprimulgus europaeus); European Nightjar [Add to Longdo]
Gervais-Zweizahnwal {m}; Gervais-Schnabelwal {m} [zool.]Gervais' beaked whale; Gulf Stream beaked whale; European beaked whale; Antillean beaked whale (Mesoplodon europaeus) [Add to Longdo]
Europa {n}Europe [Add to Longdo]
Osteuropa {n}Eastern Europe [Add to Longdo]
Westeuropa {n}Western Europe [Add to Longdo]
Mitteleuropa {n}Central Europe [Add to Longdo]
Mitglied des EuropaparlamentsMEP : Member of the European Paliament [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アミロイドニューロパシー[, amiroidonyu-ropashi-] (n) familial amyloidotic polyneuropathy; FAP [Add to Longdo]
スモン[, sumon] (n) subacute myelo-optico-neuropathy; SMON [Add to Longdo]
スモン病[スモンびょう, sumon byou] (n) subacute myelo-optico-neuropathy; SMON [Add to Longdo]
ニューロパチー[, nyu-ropachi-] (n) neuropathy [Add to Longdo]
リンデン[, rinden] (n) (1) (abbr) (See リンデンバウム) European linden (Tilia x europaea); common lime; (2) lindane (ger [Add to Longdo]
リンデンバウム[, rindenbaumu] (n) European linden (Tilia x europaea) (ger [Add to Longdo]
五十雀[ごじゅうから;ゴジュウカラ, gojuukara ; gojuukara] (n) (uk) Eurasian nuthatch (Sitta europaea) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一个幽灵在欧洲游荡[yī gè yōu líng zài ōu zhōu yóu dàng, ㄧ ㄍㄜˋ ㄧㄡ ㄌㄧㄥˊ ㄗㄞˋ ㄡ ㄓㄡ ㄧㄡˊ ㄉㄤˋ, / ] Ein Gespenst geht um in Europa; the opening sentence of Marx and Engels' "Communist manifesto" [Add to Longdo]
神经病[shén jīng bìng, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄅㄧㄥˋ, / ] mental disorder; neuropathy [Add to Longdo]
腕隧道症候群[wàn suì dào zhèng hòu qún, ㄨㄢˋ ㄙㄨㄟˋ ㄉㄠˋ ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, ] carpal tunnel syndrome (pain in the hands due to pressure on the median nerve); median neuropathy at the wrist [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おう, ou] EUROPA [Add to Longdo]
欧州[おうしゅう, oushuu] Europa [Add to Longdo]
欧州共同体[おうしゅうきょうどうたい, oushuukyoudoutai] Europaeische_Gemeinschaft, -EG [Add to Longdo]
欧米[おうべい, oubei] Europa_und_Amerika-USA [Add to Longdo]
洋食[ようしょく, youshoku] europaeische_Kueche [Add to Longdo]
西欧[せいおう, seiou] Westeuropa [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top