Search result for

europäern

(26 entries)
(0.0239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -europäern-, *europäern*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา europäern มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *europäern*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Colby.... I know you wanted to play for the sake of those Eastern Europeans.Colby, ich weiß, Sie wollten das Spiel diesen Osteuropäern zuliebe. Victory (1981)
This isn't Europe, you see?Sie dürfen uns nicht mit Europäern vergleichen. Antonieta (1982)
You know, Axel, my little Polish cupcake is very sensitive like the Eastern Europeans are.Axel, mein kleines polnisches Törtchen ist sehr empfindlich. So ist das mit den OsteuropäernArizona Dream (1993)
This demonstration of the cleft that separates us Europeans from the Jew is not given in order to let religious prejudice with its dangerous bias, settle the matter but because the perception of two fundamentally different natures reveals a real gulf. "Mit dem klaren Hinweis auf die Kluft zwischen uns Europäern und Juden... soll keineswegs erreicht werden, dass dieses gefährliche Problem... allein durch religiöse Vorurteile gelöst wird. Wenn man erkennt, dass es um zwei ganz verschiedene Mentalitäten geht... tut sich die wirkliche Kluft auf. " The Remains of the Day (1993)
Millions of white European-Americans came here and flourished.Millionen von weißen Europäern haben dieses Land aufgebaut. American History X (1998)
Want to save time for Europeans?Willst du allen Europäern Zeit sparen? Train Birds (1998)
Co-pilot on a joint mission with the Europeans scheduled for 03.- Was macht sie so? Copilotin der Gemeinschaftsmission 2003 mit den Europäern11:59 (1999)
The Europeans.Mit den EuropäernBeyond the Gates (2005)
I'd advise any Westerners to stay indoors.Ich rate allen Europäern, ihre Häuser nicht zu verlassen. The Painted Veil (2006)
The Italians, we know, usually work with other Europeans or with the Turks.Die Italiener arbeiten normalerweise mit Europäern oder mit den Türken zusammen. American Gangster (2007)
This custom was appropriated by northern Europeans and, eventually, it becomes the so-called Christmas tree.Dieser Brauch wurde später von Nordeuropäern aufgegriffen und letztendlich wurde sie... zum sogenannten Weihnachtsbaum. The Bath Item Gift Hypothesis (2008)
Affects Asians, Eastern Europeans.Vorwiegend bei Asiaten und OsteuropäernYielding (2009)
In '09 he was brought up on charges of smuggling people in from Eastern Europe.2009 wurde er wegen Menschenschmuggele von Osteuropäern angeklagt. All In (2012)
It's interesting is that they were not created by the monks, but by the natives who learned the trade from Europeans... and then added Indian influences to the process...Bemerkenswert ist, dass die Statuen nicht von Mönchen hergestellt wurden, sondern von Einheimischen, die von Europäern ausgebildet wurden, und die indigene Einflüsse in die Arbeiten einbrachten... Vuelve (2013)
It was through Europeans, when they came here...Das fing mit den Europäern an, als sie hierher kamen. We Come as Friends (2014)
You go with Europeans?Gehst du mit EuropäernMuch Loved (2015)
You go with Europeans?Gehst du mit Europäern? Ja. Much Loved (2015)
Andinsteadof 300million race-lessmulattos, breedingandinfesting. Imaginea continent of50millionwhiteEuropeans.Und anstatt 300 Millionen rasseloser Mulatten, die sich vermehren und alles verseuchen, stellt euch einen Kontinent von 50 Millionen weißen Europäern vor. Imperium (2016)
The British freed themselves from the suffocating feudal regulation, centuries before the Europeans.Die Briten befreiten sich bereits Jahrhunderte vor den Europäern aus der erstickenden feudalen Regulierung. Brexit: The Movie (2016)
One last thing, I'm told you're friends with an author called Toussaint, a man turning Paris upside down, demanding that ArabsUnd noch etwas... Sie verkehren mit einem gewissen Toussaint, der Bücher verlegt. Ein Rebell aus Paris, der die Freiheit zwischen Arabern und Europäern fordert. La fiancée de la mort ()
"He promised complete equality between Europeans and Arabs."Er hat die Gleichheit zwischen Europäern und Arabern versprochen. Le royaume arabe ()
Secondly... Following the proclamation of full European-Arab equality, the Emperor shall grant French citizenship to Jews and Arabs who so desire.Zweitens hat der Kaiser die Gleichheit zwischen Europäern und Arabern bestimmt. Le royaume arabe ()
Throughout the centuries only a few Europeans have entered the walls of this city, as Christian missionaries, camouflaged as pilgrims, or violently, during a military attack.Nur ganz wenigen Europäern ist es im Laufe der Jahrhunderte gelungen, als christliche Missionare, als Pilger verkleidet, oder im gewaltsamen militärischem Vorstoß in die Mauern dieser Stadt zu gelangen. Geheimnis Tibet (1943)
Take off everything that stinks of the European.Leg alles ab, was nach den Europäern stinkt. Something of Value (1957)
we have only become half-Europeans.Wir sind zu Europäern geworden, aber nur zur Hälfte. A Nest of Gentry (1969)
Do you suggest to make Russians wholly European?Wollen Sie etwa die Russen zu ganzen Europäern machen? A Nest of Gentry (1969)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top