Search result for

europäer

(54 entries)
(1.1877 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -europäer-, *europäer*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา europäer มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *europäer*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wonderful ammunition forthe anti Europeans.Wundervolle Munition für die Anti-EuropäerThe Writing on the Wall (1980)
I'm afraid that's the penalty we pay for pretending we're Europeans.- Tja, Minister, wir müssen, fürchte ich, die Strafe dafür bezahlen, dass wir den Versuch machen, so zu tun, als ob wir Europäer seien. The Devil You Know (1981)
After all, he's a good European.Immerhin ist er ein guter EuropäerThe Devil You Know (1981)
European women are different.Die Europäerinnen sind einfach anders! The Skin (1981)
Those Europeans never did fit in.Daß diese Europäer nie reinpassen. Private Lessons (1981)
I cannot let you have any Eastern Europeans.Ich kann Ihnen keine Osteuropäer zuteilen. Victory (1981)
Colby.... I know you wanted to play for the sake of those Eastern Europeans.Colby, ich weiß, Sie wollten das Spiel diesen Osteuropäern zuliebe. Victory (1981)
And we are copying the Europeans.Und wir imitieren die EuropäerAntonieta (1982)
This isn't Europe, you see?Sie dürfen uns nicht mit Europäern vergleichen. Antonieta (1982)
Most Europeans don't want them doing anything else.Die meisten Europäer hier wollen nicht, dass sie etwas anderes tun. Gandhi (1982)
The symbol of our status is embodied in this pass which we must carry at all times but which no European even has to have.Das Symbol unseres Status wird durch dieses Papier hier verkörpert das wir immer bei uns führen müssen aber das kein Europäer braucht. Gandhi (1982)
- Why punish the people of Europe?- Warum strafen Sie die EuropäerWrong Is Right (1982)
Maybe he's just trying to take two bohunks for a ride.Vielleicht will er uns 2 Osteuropäer auch reinlegen. The Three Faces of Emily (1984)
I am a good European.Ich bin ein guter EuropäerParty Games (1984)
When I say Commissar, I use the word advisedly.Und was hat dieser Europäer uns zum Dank dafür angetan? Party Games (1984)
The Europeans have gone too far.Die Europäer sind zu weit gegangen. Party Games (1984)
It's too much for Europeans.Das ist zu viel für EuropäerThe Element of Crime (1984)
I was the last European to go.- Ich ging als letzter EuropäerThe Element of Crime (1984)
Remember, gentlemen, we are Europeans.Sie wissen doch, meine Herren, wir sind EuropäerThe Element of Crime (1984)
Radio contact with the French Embassy reveals that some 200 Europeans and an undisclosed number of Cambodians have taken refuge.Durch Funkkontakt mit der französischen Botschaft weiß man, dass rund 200 Europäer und eine unbekannte Anzahl Kambodschaner dort Zuflucht suchen. The Killing Fields (1984)
While we Europeans were still living in caves, they'd already invented the Immaculate Conception.Während wir Europäer noch in der Erde wühlten und in Grotten hausten, gab es da schon die unbefleckte Empfängnis. Swann in Love (1984)
- You're the Continental.- Sie sind der EuropäerGourmet Steele (1985)
Europeans go to the bathroom, don%they?Europäer gehen doch aufs Klo, oder? National Lampoon's European Vacation (1985)
Some Europeans who were leaving lent it to us for a few days.Europäer, die verreist sind, haben es uns für ein paar Tage überlassen. Empty Quarter: A Woman in Africa (1985)
I'm not European.Ich bin kein EuropäerFerris Bueller's Day Off (1986)
In Shanghai, thousands of Westerners protected by diplomatic security lived as they had since the British came in the 19th century building in the image of their own country.In Shanghai lebten tausende Europäer unter diplomatischem Schutz des internationalen Viertels, wie schon seit dem 19. Jahrhundert. Sie bauten im Stil ihrer Heimat. Empire of the Sun (1987)
These guys are mostly European, judging by their clothing labels and... cigarettes.Sie sind jetzt runter auf neun Mann, einschließlich dem Fallschirmspringer, den du schon gesehen hast. Diese Jungs sind hauptsächlich Europäer, wenn man nach ihren Kleideretiketten und Zigaretten geht. Die Hard (1988)
Americans put the month first. Europeans put the day.Amerikaner schreiben den Monat zuerst, Europäer den Tag. The House on Carroll Street (1988)
You know, the bright-coloured ones fat European men use as bathing suits.Du weißt schon, die bunten, die Europäer als Badehosen tragen. Do Ya Think I'm Sexy (1990)
He's not only European, M. Poirot, he's a Frenchman.Er ist nicht nur ein Europäer, Monsieur, sondern auch ein Franzose. The Plymouth Express (1991)
Where is he now?Chinesen und Europäer. Wo sind sie? Armour of God 2: Operation Condor (1991)
Like all Mediterraneans.Wie alle SüdeuropäerMan Bites Dog (1992)
Father and I were the only Europeans invited by the mandarin.Wir waren die einzigen Europäer, den der Mandarin einlud. Indochine (1992)
As a European, I was not allowed at the ceremony.Als Europäerin durfte ich der Zeremonie nicht beiwohnen. Indochine (1992)
European at heart.Eine Europäerin par excellence. Le mirage (1992)
When I first saw him, I thought he was from Europe. You did?Als ich ihn das erste Mal sah, dachte ich, er wäre EuropäerAddams Family Values (1993)
You know, Axel, my little Polish cupcake is very sensitive like the Eastern Europeans are.Axel, mein kleines polnisches Törtchen ist sehr empfindlich. So ist das mit den Osteuropäern. Arizona Dream (1993)
Let them Europeans deal with this madness.Kälte ist was für EuropäerMenace II Society (1993)
This demonstration of the cleft that separates us Europeans from the Jew is not given in order to let religious prejudice with its dangerous bias, settle the matter but because the perception of two fundamentally different natures reveals a real gulf. "Mit dem klaren Hinweis auf die Kluft zwischen uns Europäern und Juden... soll keineswegs erreicht werden, dass dieses gefährliche Problem... allein durch religiöse Vorurteile gelöst wird. Wenn man erkennt, dass es um zwei ganz verschiedene Mentalitäten geht... tut sich die wirkliche Kluft auf. " The Remains of the Day (1993)
All them Grand Masters and them Europeans... with they government subsidies and whatnot to sit on they asses and play all day... they ain't livin'in the world.All die großen Meister, die Europäer mit ihren Fördermitteln, die den ganzen Tag nichts anderes machen. Die haben keine Ahnung. Fresh (1994)
Europeans do not figure badly in the arts of violence, Chief Inspector.Europäer stehen ihnen da in nichts nach, Chief Inspector. Hercule Poirot's Christmas (1994)
Once the Europeans unite in the Common Market, they'll be facing off against the Americans.Sobald die Europäer einen gemeinsamen Markt haben, werden sie sich gegen Amerika stellen. Du wirst sehen! My Father the Hero (1994)
I don't know, I thought he'd be European, because he...Ich dachte, er sei EuropäerPulp Fiction (1994)
Wait, was this a small Mediterranean guy with curiously intelligent good looks?War das ein kleiner Südeuropäer mit umwerfend gutem Aussehen? The One with George Stephanopoulos (1994)
He brought the whole Femme Fatale show from Paris... but he forgot how lazy them European dancing broads can get.Er brachte die "Femme-Fatale-Show" rein aus Paris... vergaß aber, wie faul diese Europäer werden können. Casino (1995)
Shelly, you can't let that plate leave the US.Eine vulgäre Europäerin. The First Wives Club (1996)
Europeans like him 'cause he acts like a complete buffoon.Europäer mögen ihn, weil er wie ein kompletter Clown agiert. Totally Tool Time (1997)
Millions of white European-Americans came here and flourished.Millionen von weißen Europäern haben dieses Land aufgebaut. American History X (1998)
Want to save time for Europeans?Willst du allen Europäern Zeit sparen? Train Birds (1998)
Probably Eastern European.Wahrscheinlich OsteuropäerThe Thomas Crown Affair (1999)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Indo-Europäer {m}Indo-European; Aryan [Add to Longdo]
Europäer {m}; Europäerin {f} | Europäer {pl}; Europäerinnen {pl}European | Europeans [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Europäer [ɔiroːpɛːr] (n) , pl.
     european; europeans
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top