Search result for

euro

(157 entries)
(0.0155 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -euro-, *euro*
Possible hiragana form: えうろ
English-Thai: Longdo Dictionary
neurotransmitter(n) สารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท
neurobiology(n) ประสาทชีววิทยา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Europe[N] ทวีปยุโรป
Europe[N] ยุโรป
Eurobond[N] พันธบัตรในสกุลเงินต่างๆ ที่นำออกขายให้กับนักลงทุนในประเทศอื่นที่ไม่ได้ใช้สกุลเงินที่ระบุไว้ในพันธบัตร
European[ADJ] เกี่ยวกับยุโรป, See also: เกี่ยวกับประชาชน, ภาษาและวัฒนธรรมยุโรป
European[N] เกี่ยวกัสหภาพยุโรป
europium[N] ธาตุโลหะสีเงินขาวหายาก ใช้ในเครื่องยิงแสงเลเซอร์ มีสัญลักษณ์คือ Eu
Eurodollar[N] เงินดอลล่าร์สของสหรัฐอเมริกาที่ฝากไว้ที่ธนาคารนอกประเทศ โดยเฉพาะธนาคารในยุโรป
European Community[N] ประชาคมยุโรป
European Economic Community[N] ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
europe(ยัว'โรพ) n. ทวีปยุโรป
european(ยัวระเพียน') adj.,n. (เกี่ยวกับ) ยุโรป,ชาวยุโรป
aeroneurosis(แอโรนิวโร'ซิส) n. โรคประสาทที่เป็นกับนักขับเครื่องบิน เนื่องจากจิตเคร่งเครียดเกินไป (a psychoneurotic condition)
aponeurosis(แอพพะนิวโร'ซิส) n. (Pl. -ses) แผ่นกล้ามเนื้อยืดต่อที่ยึดกล้ามเนื้อกับกระดูกหรือเนื้อเยื่ออื่น. -aponeurotic adj.
neuro-Pref. 'ประสาท','เส้นประสาท ','เส้นเอ็น'
neurologist(นิวรอล'ละจิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา
neurology(นิวรอล'โลจี) n. ประสาทวิทยา, See also: neurological adj.
neuron(e) (นิว'รอน, นิวโรน) n. เซลล์ประสาท, See also: neuronic adj.
neuropath(นิว'ไรพาธ) n. คนที่เป็นโรคประสาท
neuropathology(นิวโรพะธอล'โลจี) n. จุลกายวิภาควิทยาที่เกี่ยวกับประสาท., See also: neuropathologist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
European(adj) เกี่ยวกับยุโรป,ทั่วทวีปยุโรป,ในทวีปยุโรป
European(n) ชนชาวยุโรป,ผู้มีเชื้อสายยุโรป
neurology(n) ประสาทวิทยา
neurosis(n) โรคประสาท
neurotic(adj) เป็นโรคประสาท,เกี่ยวกับเส้นประสาท
neurotic(n) ยาระงับประสาท,คนที่เป็นโรคประสาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
European Communities (European Court), Court of Justice of theศาลยุติธรรมแห่งประชาคมยุโรป (ศาลประชาคมยุโรป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
European Community (E.C.)ประชาคมยุโรป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
European Court (Court of Justice of the European Communities)ศาลยุติธรรมแห่งประชาคมยุโรป (ศาลประชาคมยุโรป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
European Economic Community (E.E.C.)ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป, ตลาดร่วมยุโรป [ดู Common Market] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
European Strategic Program for Research and Development in Information Technology (ESPRIT)แผนงานกลยุทธ์ของยุโรปเพื่องานวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอสปรี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
European Union (E.U.)สหภาพยุโรป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Euro Canadian dollarsเงินดอลลาร์แคนาดานอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Euro Canadian dollarsเงินดอลล่าร์แคนาดาในยุโรป [เศรษฐศาสตร์]
Euro-dollar marketตลาดเงินสกุลยูโร [TU Subject Heading]
Eurobondพันธบัตรนอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Eurobondพันธบัตรยุโรป [เศรษฐศาสตร์]
Eurobond พันธบัตรยูโร
พันธบัตรต่างประเทศที่ได้รับการค้ำประกัน โดยกลุ่มสถาบันผู้ให้กู้ยืมระหว่างประเทศ และนำออกขายในประเทศต่างๆ นอกจากประเทศที่เป็นเจ้าของ เงินตราสกุลที่ปรากฏในพันธบัตรนั้น พันธบัตรยูโรถือเป็น การกู้ยืมเงินระหว่างประเทศในระยะปานกลางถึงระยะยาว [สิ่งแวดล้อม]
Eurobond marketตลาดพันธบัตรนอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Eurobond marketตลาดพันธบัตรยุโรป [เศรษฐศาสตร์]
Eurocurrency เงินตราสกุลยูโร
เงินตราต่างประเทศที่อยู่ในประเทศแถบยุโรป ที่มิใช่เงินสกุลที่ออกโดยประเทศแถบยุโรปนั้น เช่น เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่ฝากอยู่ในธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ เรียกว่า ยูโรดอลลาร์ (ดู Eurodollar) เงินเยนที่อยู่ในประเทศเยอรมนี เรียกว่า ยูโรเยน เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Eurocurrency creditสินเชื่อเงินตรานอกประเทศ, สินเชื่อเงินตรานอกประเทศ [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Euro (uniq ) ยูโร
european commission (n ) คณะกรรมาธิการยุโรป
See also: S. EC,
European Council (org ) คณะกรรมการยุโรป
European Council (name ) ที่ประชุมยุโรป เป็นการประชุมของผู้นำในสหภาพยุโรป
European Court of Justice (name ) ศาลยุติธรรมยุโรป
European Economic Area (n ) เขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area หรือ EEA)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When we were going to europe.ตอนที่เราไปยุโรปด้วยกันหนะ Chuck in Real Life (2008)
When he made us go to euro disney. Oh!ตอนที่เค้าพาเราไป ดิสนี่ย์ที่ ยูโรป หนะ / โอ้... Chuck in Real Life (2008)
Oh, wow. you--you went to--you went to camp in europe together.ว้าวว เธอทั้งสองคนไปแคมป์ที่ยุโรปด้วยกัน Pret-a-Poor-J (2008)
Eastern Europe, Asia, Third-world countries.ยุโรปตะวันออก เอเชีย ประเทศโลกที่สาม Dying Changes Everything (2008)
We did 20, 30 missions together in Europe and the Pacific.พวกเราผ่าน20, 30ภารกิจมาด้วยกัน ในยุโรป และ แปซิฟิก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Señor Presidente, fellow members of the European Union, our friends from Africa,ท่านประธานาธิบดี เพื่อนๆ สมาชิกสหภาพยุโรป มิตรประเทศอัฟริกา Vantage Point (2008)
-In Europe?-ที่ยุโรปเนี่ย? Vantage Point (2008)
Señor Presidente, fellow members of the European Union,ท่านประธานอาวุโส,เหล่าสมาชิก ของสหภาพยุโรป Vantage Point (2008)
It's gonna be exactly like Euro Tr/p, only it's not gonna suck.นี่มันเหมือนหนังยูโรทริปเลย เพียงแต่เราไม่ต้องเจอเรื่องแย่ ๆ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Yeah, well at least Vanessa's not in Amsterdam... getting plowed by a bunch of European dudes.ใช่ แต่อย่างน้อย วาเนสซ่าก็ไม่อยู่อัมสเตอร์ดัม... ให้พวกหนุ่มยุโรปคอยรุมตอมอยู่ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
We will strike at random, across Europe, then America, continually.เราจะโจมตีโดยไม่ระบุล่วงหน้า ทั้งยุโรป อเมริกาอย่างต่อเนื่อง Body of Lies (2008)
The consequence of a new bombing will no doubt have a devastating effect on Europe's tourist business.มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ เพราะนี่คือหายนะอย่างแท้จริง ของการท่องเที่ยวในยุโรป Body of Lies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
euroIn the 1600s, tea was introduced into Europe from India.
euroI'm going to Europe by way of Anchorage next week.
euroYou've never been to Europe, have you.
euroAfrica is exporting beef to Europe.
euroHe conducted a tour through Europe.
euroMany European people are aware of environmental problems.
euroHe has visited Europe several times.
euroBecause of Linda's outstanding grades last semester, I have arranged for her to visit Europe.
euroHow often have you been to Europe?
euroWinter comes earlier in North Europe.
euroEurope is now reported to be entirely free of new cases of this disease.
euroThis battle left Napoleon master of Europe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน่วยเงินตรายุโรป[N] Euro, See also: ECU, European Currency Unit, Example: ค่าของหน่วยเงินตรายุโรปจะวัดค่าจากการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินตราต่างประเทศในประชาคมยุโรปตามสัดส่วนของรายได้ประชาชาติ, Thai definition: หน่วยเงินกลางที่ใช้แทนหน่วยเงินตราของแต่ละประเทศสมาชิกในประชาคมยุโรป
หน่วยเงินตรายุโรป[N] Euro, See also: ECU, European Currency Unit, Thai definition: หน่วยเงินกลางที่ใช้แทนหน่วยเงินตราของแต่ละประเทศสมาชิกในประชาคมยุโรป
ยุโรป[N] Europe, Syn. ทวีปยุโรป, Example: นักลงทุนจากยุโรปเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น
ทวีปยุโรป[N] Europe, Example: ภาษาละตินเป็นต้นตระกูลของภาษาต่างๆ ในทวีปยุโรป
ประชาคมยุโรป[N] European Community, See also: EC, Example: ในช่วง 2 ปีแรกนี้สินค้าสิ่งทอได้ทะลักเข้าประชาคมยุโรปอย่างมาก
ชาวยุโรป[N] European, Syn. ชาวตะวันตก, Example: ในแต่ละปี มีชาวยุโรปเข้ามาเมืองไทยเป็นจำนวนมาก, Count unit: คน
อียู[N] EU, See also: European Union, Syn. สหภาพยุโรป, Thai definition: การรวมยุโรป มีประเทศสมาชิกรวม 15 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เยอรมัน ไอร์แลนด์ กรีซ โปรตุเกส สเปน เดนมาร์ก อิตาลี ฝรั่งเศส เบลเยียม ออสเตรีย สวีเดน ฟินแลนด์ ลักเซมเบอร์ก และเนเธอร์แลนด์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
อัตราแลกเปลี่ยนเงินยูโร[n. exp.] (attrā laēkplīen ngoen yūrō) FR: taux de change de l'euro [m] ; niveau de change de l'euro [m]
ฝรั่ง[n.] (Farang = Fárang) EN: Westerner ; White ; Westerner ; European-looking foreigner ; American-looking foreigner ; foreigner   FR: Occidental [m] ; étranger [m] ; Blanc [m]
อีหรอบ[X] (Īrop) EN: Europe   FR: Europe
ค่าเงินยูโร[n. exp.] (khā ngoen yūrō) EN: cours du dollar [m]   FR: cours de l'euro [m]
กลุ่มประเทศยุโรป[n. exp.] (klum prathēt Yurōp) FR: Union européenne [f] ; Communauté européenne [f]
นักประสาทวิทยา[n.] (nak prasātwitthayā) EN: neuroscientist   FR: neurologue [m]
เงินยูโร[n.] (ngoen yūrō) EN: euro ; € (symb.)   FR: euro [m] ; € (symb.)
นกคัคคูพันธุ์ยุโรป[n. exp.] (nok khakkhū phan Yurōp) EN: Eurasian Cuckoo ; Common Cuckoo   FR: Coucou gris [m] ; Coucou d’Europe [m] ; Coucou commun cendré [m] ; Coucou chanteur [m]
นกกระเต็นน้อยธรรมดา = นกกะเต็นน้อยธรรมดา[n. exp.] (nok kraten nøi thammadā = nok katen nøi thammadā) EN: Common Kingfisher   FR: Martin-pêcheur d'Europe [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EURO    Y UW1 R OW0
EURO    Y UH1 R OW0
EURO    Y UH1 R AH0
EUROPA    Y UH0 R OW1 P AH0
EUROPE    Y UH1 R AH0 P
EUROCOM    Y UW1 R AH0 K AH0 M
EUROCOM    Y UW1 R OW0 K AA0 M
EUROSID    Y UW1 R AH0 S AH0 D
EUROYEN    Y UW1 R OW0 Y EH2 N
EUROMARK    Y UW1 R AH0 M AA0 R K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Europe    (n) (y u@1 r @ p)
Eurocom    (n) (y uu1 r @ k o m)
European    (n) (y u@2 r @ p i@1 n)
Europeans    (n) (y u@2 r @ p i@1 n z)
Eurodollar    (n) (y u@1 r ou d o l @ r)
Eurovision    (n) (y u@1 r @ v i zh n)
Eurodollars    (n) (y u@1 r ou d o l @ z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Euro(n) |der, pl. Euros| สกุลเงินร่วมของยุโรป
Europa(n) |das| ทวีปยุโรป
europäisch(Adj. Adv.) เกี่ยวกับยุโรป เช่น europäische Kultur วัฒนธรรมแบบยุโรป

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Euro {m} | Einführung {f} des Euro | Übergang {m} zum Euro | Umstellung {f} auf den Euroeuro | introduction of the euro | transition to the euro | changeover to the euro [Add to Longdo]
Eurocent {m}eurocent [Add to Longdo]
Eurozone {f}euro zone [Add to Longdo]
Europakarte {f}euroboard [Add to Longdo]
Europarat {m}Council of Europe [Add to Longdo]
Europäische Bank für Wiederaufbau und EntwicklungEuropean Bank for Reconstruction and Development (EBRD) [Add to Longdo]
Europäische Investitionsbank {f}European Investment Bank (EIB) [Add to Longdo]
Europäische Kommission {f}European Commission [Add to Longdo]
Europäischer BinnenmarktEuropean Single Market (ESM) [Add to Longdo]
Europäischer BörsenverbandFederation of European Stock Exchanges [Add to Longdo]
Europäischer GerichtshofEuropean Court of Justice [Add to Longdo]
Europäischer RatEuropean Council [Add to Longdo]
Europäischer RechnungshofEuropean Court of Auditors [Add to Longdo]
Europäisches Gemeinschaftsrecht {n}European Community Law [Add to Longdo]
Europäisches ParlamentEuropean Parliament [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty [Add to Longdo]
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
EU[イーユー, i-yu-] (n) EU; European Union [Add to Longdo]
ひら茸;平茸[ひらたけ;ヒラタケ, hiratake ; hiratake] (n) (uk) oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) [Add to Longdo]
ほっけ;ホッケ[, hokke ; hokke] (n) Arabesque greenling (Pleurogrammus azonus); Okhostk Atka mackerel [Add to Longdo]
アークティックフラウンダー[, a-kuteikkufuraunda-] (n) Arctic flounder (Liopsetta glacialis, was Pleuronectes glacialis) [Add to Longdo]
アシュケナジム[, ashukenajimu] (n) (See セファルディム) Ashkenazim (Jews of Central European descent) [Add to Longdo]
アミメカゲロウ目;網目蜉蝣目[アミメカゲロウもく(アミメカゲロウ目);あみめかげろうもく(網目蜉蝣目), amimekagerou moku ( amimekagerou me ); amimekageroumoku ( amime kagerou me )] (n) Neuroptera (order of insects with four membranous wings) [Add to Longdo]
アミロイドニューロパシー[, amiroidonyu-ropashi-] (n) familial amyloidotic polyneuropathy; FAP [Add to Longdo]
インディアンバナーフィッシュ[, indeianbana-fisshu] (n) phantom bannerfish (Heniochus pleurotaenia); Indian Ocean bannerfish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ōu, , / ] Europe [Add to Longdo]
欧元[ōu yuán, ㄡ ㄩㄢˊ, / ] Euro [Add to Longdo]
欧分[ōu fēn, ㄡ ㄈㄣ, / ] Eurocent [Add to Longdo]
欧洲[Ōu zhōu, ㄡ ㄓㄡ, / ] Europe; European [Add to Longdo]
欧洲中央银行[Ōu zhōu Zhōng yāng Yín háng, ㄡ ㄓㄡ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ˊ ㄏㄤˊ, / ] European Central Bank [Add to Longdo]
欧洲之星[ōu zhōu zhī xīng, ㄡ ㄓㄡ ㄓ ㄒㄧㄥ, / ] Eurostar (train line) [Add to Longdo]
欧洲人[Ōu zhōu rén, ㄡ ㄓㄡ ㄖㄣˊ, / ] European (person) [Add to Longdo]
欧洲共同市场[Ōu zhōu gòng tóng shì chǎng, ㄡ ㄓㄡ ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄕˋ ㄔㄤˇ, / ] European common market (old term for EU, European Union) [Add to Longdo]
欧洲共同体[Ōu zhōu Gòng tóng tǐ, ㄡ ㄓㄡ ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄊㄧˇ, / ] European Community (old term for the EU, European Union) [Add to Longdo]
欧洲刑警组织[Ōu zhōu xíng jǐng zǔ zhī, ㄡ ㄓㄡ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˇ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Europol (European Police Office) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ニューロコンピュータ[にゅーろこんぴゅーた, nyu-rokonpyu-ta] neuro-computer [Add to Longdo]
ニューロコンピューティング[にゅーろこんぴゅーていんぐ, nyu-rokonpyu-teingu] neuro-computing [Add to Longdo]
欧州電気通信標準協会[おうしゅうでんきつうしんひょうじゅんきょうかい, oushuudenkitsuushinhyoujunkyoukai] European Telecommunication Standards Institute, ETSI [Add to Longdo]
汎欧州[はんおうしゅう, han'oushuu] pan-European [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おう, ou] EUROPA [Add to Longdo]
欧州[おうしゅう, oushuu] Europa [Add to Longdo]
欧州共同体[おうしゅうきょうどうたい, oushuukyoudoutai] Europaeische_Gemeinschaft, -EG [Add to Longdo]
欧米[おうべい, oubei] Europa_und_Amerika-USA [Add to Longdo]
洋食[ようしょく, youshoku] europaeische_Kueche [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 euro
   n 1: the basic monetary unit of most members of the European
      Union (introduced in 1999); in 2002 twelve European nations
      (Germany, France, Belgium, Luxembourg, the Netherlands,
      Italy, Spain, Portugal, Ireland, Greece, Austria, Finland)
      adopted the euro as their basic unit of money and abandoned
      their traditional currencies

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 euro
   euro
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 euro [øro]
   euro
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top